Reklama

Ćwierć wieku za nami

2013-08-07 14:15

Adam Łazar
Edycja zamojsko-lubaczowska 32/2013, str. 6

Adam Łazar

Podczas tegorocznych Dni Lubaczowa odbyła się sesja na temat społeczeństwa obywatelskiego. W wystąpieniach zwrócono uwagę na możliwość aktywnego działania organizacji pozarządowych. O swojej pracy mówili działacze lubaczowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.

Trochę historii

Mało jest takich miasteczek jak Lubaczów, które miałyby Klub Inteligencji Katolickiej. Zazwyczaj KIK powstaje tam, gdzie jest dostęp do instytucji naukowych i zaplecza akademickiego. - Nasz Klub został założony w styczniu 1987 r. przez osoby świeckie. Spotkało się to z poparciem bp. Mariana Jaworskiego, ówczesnego administratora apostolskiego archidiecezji w Lubaczowie. Pierwsze spotkania miały miejsce już jesienią 1986 r. na plebanii parafii św. Stanisława BM u ks. dziek. Józefa Dudka. To z jego inicjatywy Klub rozpoczął działalność spektaklem poetyckim „Pod stopy krzyża”. 13 lipca 1987 r. został KIK zarejestrowany, uzyskując osobowość prawną - tak o jego powstaniu mówił wiceprezes Krzysztof Szczepański.

Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej

Jedną z form działalności Klubu było i jest organizowanie Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, które w czasie PRL dały możliwość zetknięcia się społeczności lokalnej z wykładowcami katolickich uczelni i działaczami opozycji. Do Lubaczowa przyjeżdżali goście nie tylko z Polski, ale i z zagranicy: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych.

Reklama

KIK i Komitet Obywatelski

- Tak dotrwaliśmy do roku 1989, kiedy wolność zapukała do drzwi Polski. 7 kwietnia 1989 r. Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” postanowiła, że „Solidarność” przystąpi do wyborów (...). Organizowane spotkania ze znanymi ludźmi opozycji budziły duże zainteresowania słuchaczy. To z inicjatywy KIK 9 kwietnia 1989 r. powstał Obywatelski Komitet Wyborczy w Lubaczowie. Tymczasową siedzibą jego stało się lokum KIK, który oddał całą swoją infrastrukturę (środki łączności, faks, maszyny do pisania, itp.) dla potrzeb Komitetu Obywatelskiego. Na czele komitetu stanął prezes KIK Mariusz Olbromski, sekretarzem został Wiesław Bek. Ponadto w skład Komitetu weszli jeszcze: Zdzisław Zathey, żołnierz AK, Adam Słomiany, Adam Kantor, Jerzy Czekalski i spoza Klubu Mieczysław Argasiński. Z czasem Komitet poszerzył swój skład, także o działaczy z gmin powiatu lubaczowskiego. 4 czerwca 1989 r. w wyborach tysiące Polaków oddało głosy na listę działaczy Komitetu Obywatelskiego. Rok później były wybory samorządowe i w ich przeprowadzeniu Klub odegrał ważną rolę, wprowadzając do Rady Miejskiej w Lubaczowie 4 swoich członków - tak o tamtym czasie mówił prezes KIK Jerzy Czekalski.

KIK i Jan Paweł II

W 1991 r. do wolnej Polski przyjechał Ojciec Święty Jan Paweł II. Na trasie pielgrzymki znalazł się Lubaczów. Członkowie Klubu aktywnie włączyli się do przygotowania tej pielgrzymki. Cykl wykładów wygłosił wówczas prof. Franciszek Mazurek z KUL. W 10. rocznicę pielgrzymki do Lubaczowa, na wniosek KIK, Rada Miejska w Lubaczowie nadała Ojcu Świętemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lubaczowa. Podobnie uczyniły Rady w Oleszycach, Cieszanowie, Horyńcu-Zdroju i gminie Lubaczów. W 25. rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego, staraniem prezesa Klubu i wielkiej przychylności sekretarza papieskiego ks. prał. Mieczysława Mokrzyckiego, obecnego Metropolity Lwowa, samorządy ziemi lubaczowskiej 20 sierpnia 2003 r. wręczyły Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na audiencji generalnej w Castel Gandolfo akty nadania tytułów Honorowego Obywatela Miast i Gmin Ziemi Lubaczowskiej.

Miesięcznik „Teraz” i inne inicjatywy

Ważne miejsce w codziennej pracy Klubu zajmuje redagowanie miesięcznika „Teraz”, którego 121. numer został ostatnio wydany. Swoje miejsce w gazecie mają młodzi, który stawiają pierwsze kroki dziennikarskie. Od 12 lat Klub organizuje otwartą imprezę plenerową pt. „Majówka z miesięcznikiem «Teraz»”. Ta charytatywna impreza organizowana w święto 3 Maja jest okazją do zabawy dla całych rodzin. Organizowane są występy, konkursy, zawody sportowe oraz zbierane są pieniądze dla ubogich dzieci z lubaczowskich szkół podstawowych. Stowarzyszenie prowadzi także Bibliotekę Konkatedralną im. Brata Alberta, poświęconą przez bp. Jana Śrutwę. Od 11 lat KIK koordynuje obchody Dnia Papieskiego w Lubaczowie. W roku ubiegłym Klub obchodził 25-lecie istnienia.

Służyć innym

W drugie ćwierć wieku KIK wchodzi z deklaracją nowych zadań, które realizować będzie w przyszłości. O nich mówiła sekretarz KIK Jadwiga Tabaczek: - W Roku Wiary, zakorzenieni w nauce Jezusa Chrystusa płynącej z Ewangelii uznajemy, że naszą misją jest dawanie świadectwa wobec otaczającego nas świata. Jako stowarzyszenie staramy się tworzyć środowiska przepojone duchem wspólnotowym i klimatem dialogu. Dążymy do pogłębienia wiary, uczymy się odpowiedzialności za Kościół i kształt współczesnego chrześcijaństwa. Wierni tradycji wolnościowej, chcemy służyć Polsce, rodzinie, chrześcijańskiej formacji człowieka, nie bojąc się wyrażać swojego zdania. Biorąc udział w życiu publicznym, staramy się budować kulturę społeczną i polityczną, opierając się na ewangelicznych 8 błogosławieństwach. Jako inteligencja włączamy się w budowanie w Polsce i na świecie społeczeństwa obywatelskiego. Staramy się tworzyć ład społeczny umożliwiający rozwój duchowy i materialny każdego człowieka. Troszczymy się o rozwój kultury religijnej, cechujący się otwartością na poglądy innych, którzy myślą odmiennie od nas. Staramy się też o otwartość dla innych narodów, szczególnie sąsiedzkich i o pojednanie z nimi. Pragniemy realizować chrześcijański ideał prawdy, ale nie jesteśmy jej posiadaczami. Jesteśmy członkami Kościoła Chrystusowego do którego zaprosił Pan nas - grzeszników, abyśmy talenty rozwijali, posiadane umiejętności doskonalili, zdobywaną wiedzę poszerzali, a wszystkim dzielili się z innymi, służąc w ten sposób dobru wspólnemu.

Tagi:
społeczeństwo

Bp Andrzej Jeż: Dobre wychowanie jest gwarancją istnienia zdrowego społeczeństwa

2019-04-02 12:11

Halina Węgrzyn

21 marca 2019 w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbyło się 27. Forum Rodziny Szkół im Jana Pawła II diecezji tarnowskiej. Uczestniczyło w nim 132 przedstawicieli z 29 szkół należących do Rodziny. Byli to dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, uczniowie, katecheci i proboszczowie parafii na terenie których znajdują się papieskie szkoły. Swoją obecnością zaszczycili uczestników bp Leszek Leszkiewicz, ks. prof. Andrzej Michalik – Rektor Seminarium oraz przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty Bożena Nowak.

Ks. Marian Kostrzewa/diecezja tarnowska
Biskup tarnowski Andrzej Jeż

Forum było organizowane w ramach przyjętego do realizacji programu pracy Rodziny.

Program ten ma na celu realizacje testamentu św. Jana Pawła II, a także wychowanie młodego człowieka w oparciu o chrześcijański system wartości, propagowanie nauczania Papieża, głoszenie jego kultu i integrację szkół. Najważniejszymi miejscami, w których spotykają się przedstawiciele Rodziny jest Tarnów, Stary Sącz, Szczepanów i Gródek nad Dunajcem. Szczególnie bliski jest społeczności szkół papieskich ośrodek rekolekcyjny „Arka” w Gródku nad Dunajcem, gdzie odbyło się pierwsze Forum 23 Marca 2006r. Jesteśmy bardzo wdzięczni ks. Ignacemu Klucznikowi – dyrektorowi ośrodka za pomoc w tworzeniu i wsparcie w bieżącej działalności.

27. Forum organizowała Społeczna Rada Rodziny wraz z ks. Czesławem Paszyńskim – asystentem kościelnym (i proboszczem parafii pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu), ale najwięcej wkładu pracy wniosła Maria Lupa – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Męcinie i ks. Antoni Piś – proboszcz parafii pod wezwaniem św. Antoniego Opata w Męcinie.

W czasie Forum mogliśmy uczestniczyć w „Drodze Krzyżowej”, której rozważania oparte były o nauczanie Papieża Polaka. Uczniowie szkoły z Męciny zaprezentowali koncert pod tytułem: „Święty Niepodległej”. Dobór tekstów utworów i ich wykonanie oraz piękne stroje regionalne z okolic Limanowej dostarczyły uczestnikom głębokich doznań artystycznych i religijnych. Podsumowaniem Forum była Eucharystia. Mszy św. przewodniczył bp Leszek Leszkiewicz, który także wygłosił do zgromadzonych homilię. Na zakończenie Forum ks. Czesław Paszyński odczytał list ks. Andrzeja Jeża – ordynariusza diecezji. Ks. biskup przypomniał społeczności szkół papieskich najważniejsze zadania, za które odpowiadają: „Zawiązana przed laty Rodzina Szkół noszących imię św. Jana Pawła II stanowi wyjątkową pod względem formacyjnym wspólnotę wychowawcza w diecezji tarnowskiej. Szereg organizowanych cyklicznie na przestrzeni minionych lat spotkań tejże Rodziny Szkół, a także podejmowanie wspólnych inicjatyw, zaowocowało wytworzeniem się swoistego poczucia „tożsamości Szkół im. Jana Pawła II”. Moim wielkim pragnieniem jest, aby ta „tożsamość” była nadal umacniana i przekazywana kolejnym pokoleniem uczniów, ich rodzicom i nauczycielom”. List kończył się słowami: „Gorąco życzę , aby Rodzina Szkół im. Jana Pawła II odkryła na nowo wartość bycia taką właśnie wspólnotą, zbudowaną wokół jednego Świętego Patrona i czerpiącą z ogromnego bogactwa jego życia i osobowości, radującą się wzajemnymi mocnymi więzami. Życzę Bożego entuzjazmu, który niech pobudza do dalszego twórczego działania, rozwoju i rozrastanie się Rodziny Szkół pod patronatem św. Jana Pawła II”. Za list i przekazane w nim błogosławieństwo serdecznie ks. biskupowi dziękujemy!

Halina Węgrzyn, Przewodnicząca Społecznej Rady Rodziny Szkół im Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej

Poniżej publikujemy w całości treść listu Biskupa Tarnowskiego do społeczności Szkół noszących imię św. Jana Pawła II:

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Katecheci, Rodzice i Uczniowie!

Zawiązana przed laty Rodzina Szkół noszących imię św. Jana Pawła II stanowi wyjątkową pod względem formacyjnym wspólnotę wychowawczą w diecezji tarnowskiej. Szereg organizowanych cyklicznie na przestrzeni minionych lat spotkań tejże Rodziny Szkół, a także podejmowanie wspólnych inicjatyw, zaowocowało wytworzeniem się swoistego poczucia „tożsamości Szkół im. Jana Pawła II”. Moim wielkim pragnieniem jest, aby ta „tożsamość” była nadal umacniana i przekazywana kolejnym pokoleniom uczniów, ich rodzicom i nauczycielom.

Mam świadomość faktu, iż Rodzina Szkół im. św. Jana Pawła II pomniejszyła się w związku z wdrożeniem nowej reformy szkolnictwa, która m.in. wygasza gimnazja, a szereg z nich w naszej diecezji miało za patrona św. Jana Pawła II. Tym bardziej dostrzegamy potrzebę dodatkowego pobudzenia Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II, by wypracowana przez minione lata tożsamość nie rozmyła się w fali dokonujących się przemian. Zwracam się zatem z gorącym apelem i zachętą zarówno do Dyrekcji i Nauczycieli szkół noszących imię św. Jana Pawła II, do Rodziców i Uczniów tychże szkół, jak również do Księży Proboszczów parafii, na terenie których takie szkoły się znajdują, by dołożyli wszelkich starań, aby nadal mocno zwracać uwagę na zobowiązania edukacyjne wynikające z faktu przyjęcia przez szkołę takiego właśnie Patrona.

W każdej epoce dobre wychowanie było gwarancją istnienia zdrowego społeczeństwa. Obecnie, w świecie pełnym burzliwych przemian, zadanie to, w porównaniu z przeszłością, wydaje się o wiele trudniejsze. Relatywizm etyczny jest jednym z podstawowych problemów współczesnej kultury. Indywidualizm, konsumizm, zerwanie z tradycją, nihilizm wartości, kryzys poczucia sensu, niepewność, a nawet utrata własnej tożsamości, boleśnie drążą nasze społeczeństwo.

Wielu rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów i ludzi dobrej woli zadaje sobie pytanie: Co robić, by podejmowane przez nich wysiłki wychowawcze były owocne? Bez wątpienia potrzeba dobrych i szlachetnych wzorców do naśladowania, z którymi można się utożsamiać. Szkoły, które przyjęły imię św. Jana Pawła II, obrały Go za swój wzór i przewodnika na drodze wychowania. Z faktu przyjęcia tego patronatu wynika też propagowanie kultu Świętego Patrona oraz odpowiedzialność za kształtowanie w uczniach postaw w oparciu o nauczanie Patrona. Oprócz tego, aby wzmocnić tożsamość Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, gorąco zachęcam do podejmowania wspólnych działań na rzecz integracji społeczności tychże szkół – chociażby poprzez wspólnie organizowane konkursy wiedzy, konkursy artystyczne, wydarzenia kulturalne czy sportowe. Zachęcam do organizowania i udziału w okresowych spotkaniach dyrektorów szkół, nauczycieli, katechetów, rodziców i uczniów w ramach Rodziny Szkół, a także udziału w uroczystościach regionalnych i krajowych upamiętniających życie i działalność Papieża Polaka. Szczególnym rysem szkół im. Jana Pawła może być także aktywne włączenie się w tworzenie i pracę Szkolnych Kół Caritas, wolontariatu misyjnego oraz innych dzieł dobroczynnych.

Głęboko wierzę, że zawiązana przed laty w naszej diecezji Rodzina Szkół noszących imię św. Jana Pawła II ma w obecnym kontekście społeczno-kulturowym ważną misję przed sobą do spełnienia. Wszyscy potrzebujemy trwałego, mocnego rdzenia, wokół którego można by osadzić proces wychowania. Piękne, dobre i święte życie Jana Pawła II, a także wielka spuścizna jego nauczania, są jak podziemna rzeka wydobywająca na powierzchnię rzeczy znane i mniej znane, a czasami całkiem nowe, bo odczytane w innym kontekście życia. Św. Jan Paweł II ukazywał ideały i szanse na budowanie lepszego świata, bardziej sprawiedliwego i solidarnego. Uczył wymagać od siebie, nawet gdyby inni od nas nie wymagali.

Gorąco życzę, aby Rodzina Szkół im. Jana Pawła II odkryła na nowo wartość bycia taką właśnie wspólnotą, zbudowaną wokół jednego Świętego Patrona i czerpiącą z ogromnego bogactwa jego życia i osobowości, radującą się wzajemnymi mocnymi więzami. Życzę Bożego entuzjazmu, który niech pobudza do dalszego twórczego działania, rozwoju i rozrastania się Rodziny Szkół pod patronatem św. Jana Pawła II. Z wyrazami serdecznej więzi i pamięci w modlitwie oraz pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Jeż BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 19 marca 2019 r.

Nasz znak: OH.II – 3.2/6/19

CZYTAJ DALEJ

Reklama

"Śladami Jezusa” – multimedialna wystawa na Jasnej Górze

2019-07-15 19:36

AKW

Bożena Sztajner/Niedziela

Multimedialna wystawa pt. „Śladami Jezusa” zorganizowana na parkingu nieopodal Domu Pielgrzyma przy Jasnej Górze została oficjalnie otwarta. W symbolicznym odsunięciu kotary prowadzącej do wystawowych przestrzeni uczestniczyli bp Andrzej Przybylski – biskup pomocniczy w Częstochowie, o. Waldemar Pastusiak, paulin, kustosz Jasnej Góry, Krzysztof Noworyta – pomysłodawca i realizator wystawy, o. prof. Narcyz Klimas – franciszkanin, opiekun merytoryczny wystawy, dr Artur Dąbrowski – prezes Akcji Katolickiej w archidiecezji częstochowskiej.

Zobacz zdjęcia: Otwarcie wystawy "Śladami Jezusa"

Twórcy ekspozycji zastosowali nowoczesne środki wyrazu, aby ukazać zwiedzającym historię Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa, ale jak podkreśla Krzysztof Noworyta, wykorzystali przede wszystkim wyniki badań naukowych. Nowoczesny kształt wystawy: wykorzystanie filmów, animacji komputerowych, a nawet zapachów, stworzonych na podstawie biblijnych opisów pozwala zwiedzającym na odbycie podróży do źródeł chrześcijaństwa.

- Jeżeli ambicją każdego wierzącego człowieka jest naśladowanie Jezusa, to nie da się tego zrobić bez poznania tych miejsc, w których Jezus żył i kształtował swoje człowieczeństwo – podkreślił podczas otwarcia bp Andrzej Przybylski. Dodał, że liczy, że wystawa będzie dla każdego zwiedzającego osobistym kontaktem z przestrzenią Bożego Grobu, Wieczernika i Góry Oliwnej, a także przypomnieniem o chrześcijańskiej obecności w tym miejscu, obecności, która dziś jest ciągle zagrożona. Wystawa ma też swój wymiar kulturowy – przypomina, że nasza cywilizacja polska, europejska, jest zbudowana na fundamencie judeo-chrześcijańskim. Ziemia Święta i to co się w niej wydarzyło jest w sporej odległości od Europy, ale duchowo są to nasze fundamenty.

O. Waldemar Pastusiak – kustosz Jasnej Góry pogratulował twórcom pomysłu. - Wystawa to dobry moment, aby spotkać się z Ziemią Świętą – powiedział. - Mam nadzieję, że przyniesie dobre owoce, a pielgrzymi zostaną ubogaceni zarówno spotkaniem z Matką Bożą na Jasnej Górze, ale też poznaniem Ziemi Świętej.

Wystawa zajmuje ok. 900 m. kw. Narratorem prowadzącym widza jest aktor Piotr Fronczewski. Dopełnieniem jego narracji jest śpiew syryjskiej artystki mieszkającą w Polsce - Myrne Kbbeh. Wystawa będzie dostępna w Częstochowie do 27 października br.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wspaniały czas z Bogiem

2019-07-15 18:13

Anna Majowicz

Dziś (15.07) przed południem w Dobroszycach zakończyło się 26. Salwatoriańskie Forum Młodych. Emilia Chrzanowska z Kiełczowa już po raz drugi uczestniczyła w tej największej wakacyjnej akcji organizowanej przez apostolat RMS-u. Z nami dzieli się swoim świadectwem:

Anna Majowicz
Siostry Emilia i Natalia Chrzanowskie

,,W Dobroszycach gromadzimy się w imię Jezusa Chrystusa. To 10-dniowe spotkanie z Bogiem i wspaniałymi ludźmi. Kiedy tu przyjeżdżam czuję stałą obecność Pana Boga. Jest z nami na jutrzni, na śniadaniu, w pracach codziennych, które tu wykonujemy, podczas warsztatów, w których pozwala nam się rozwijać, ale przede wszystkim widzę Go w drugim człowieku. Cudowna jest każda Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu. To wspaniały czas. Jestem pewna, że za rok tu powrócę". 

Zobacz zdjęcia: 26. Salwatoriańskie Forum Młodych w Dobroszycach
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem