Reklama

Jubileusz w DPS „Włókniarz” im. Jana Pawła II

Dom na jesień życia

2013-09-25 13:28

Henryk Tomczyk
Edycja łódzka 39/2013, str. 4-5

Henryk Tomczyk

Jubileusz 20-lecia kaplicy św. Maksymiliana Kolbego świętowała wspólnota łódzkiego Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II. Obchody rozpoczęła Msza św., którą w kaplicy sprawował bp Ireneusz Pękalski w asyście ks. Roberta Batolika. Eucharystia zgromadziła mieszkanki, mieszkańców, a także pracowników placówki z dyrektorem Bogusławem Ściborskim na czele. Wśród przybyłych gości nie zabrakło dyr. Grażyny Siewiery, dzięki której kaplica powstała. Wspólną modlitwę ofiarowano w intencji całej wspólnoty Domu Pomocy Społecznej. Kaplicę poświęcił 8 września 1993 r. ówczesny biskup pomocniczy diecezji łódzkiej Jan Kulik. Tytuł św. Maksymiliana Kolbego został jej nadany 20 maja 2004 r. przez abp. Władysława Ziółka. Uroczystość odpustowa obchodzona jest każdego roku 14 sierpnia w liturgiczne wspomnienie św. Maksymiliana.

W kazaniu bp Ireneusz Pękalski przypomniał, że w łódzkim sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej wierni modlili się o to, by Bóg pozwolił Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Modlono się także, by zachował go jak najdłużej dla Kościoła. Kiedy przeszedł do domu Ojca, w sanktuarium rozbrzmiewały modlitewne prośby, by został wyniesiony do chwały ołtarzy, i tak się stało. Teraz będziemy się modlić, aby każdy właściwie przygotował się do kanonizacji Jana Pawła II i o jej błogosławione owoce. Ksiądz Biskup podkreślił, że Ojciec Święty z wielką życzliwością odnosił się do ludzi starszych. Twierdził, iż starość jest czasem żniw tego, czego się nauczyliśmy, co przeżyliśmy, zdziałaliśmy i osiągnęliśmy, a także tego, co wycierpieliśmy i wytrzymaliśmy.

„Jeśli ktoś lub coś każe ci sądzić, że jesteś już u kresu, nie wierz w to. Jeśli znasz odwieczną Miłość, która cię stworzyła, to wiesz także, że w twoim wnętrzu mieszka dusza nieśmiertelna. Różne są w życiu pory roku. Jeśli czujesz akurat, że zbliża się zima, chciałbym, byś wiedział, że nie jest to pora ostatnia, bo ostatnią porą twojego życia będzie wiosna Zmartwychwstania. Całość twojego życia sięga nieskończenie dalej niż jego granice ziemskie - czeka cię niebo” - napisał Jan Paweł II.

Reklama

Z wielkim szacunkiem do osób starszych odnosi się także obecny papież Franciszek, który zwrócił uwagę, że wiele razy dopuszczamy się wobec nich niesprawiedliwości, zostawiając na boku, jakby nie miały nam już nic do przekazania. Jesteśmy przyzwyczajeni do kultury odrzucenia. Wobec ludzi starszych czyni się to nazbyt często. Teraz, kiedy tak wielu młodych pozbawionych jest pracy, także ich dotyka kultura odrzucenia. Należy przerwać ten zwyczaj. Potrzebujemy kultury spotkania. Musimy podjąć wysiłek, aby wszyscy aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym na miarę swoich możliwości i sił. Te przesłania dwóch wielkich Papieży przywołał bp Ireneusz Pękalski na zakończenie kazania wygłoszonego w 20. rocznicę powstania kaplicy w DPS „Włókniarz” im. Jana Pawła II.

W liście do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, odczytanym przez dyrektora Bogusława Ściborskiego, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska napisała m.in.: „Na historię DPS «Włókniarz» składa się wiele wydarzeń, ale przede wszystkim dzieje ludzi, którzy tu przebywają oraz tych, którzy się nimi opiekują. Jestem przekonana, że jest to dla Państwa prawdziwy drugi dom już od wielu lat, a kaplica jest miejscem duchowego wsparcia w jesieni życia. Dziękuję pracownikom i przyjaciołom placówki, że potrafili stworzyć takie szczególne miejsce w naszym mieście, które rozwija bardzo ważny dla Łodzi program opieki nad seniorami”.

Za sprawowanie jubileuszowej Mszy św., wygłoszone kazanie oraz modlitwę w intencji pensjonariuszy i pracowników DPS, Księdzu Biskupowi podziękowała mieszkanka Feliksa Woźniak. Osobne słowa wdzięczności wypowiedziała pod adresem wszystkich, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości jubileuszowej: dyr. Bogusława Ściborskiego, Elwiry Bobrowskiej oraz mieszkanek: Kazimiery Śliwińskiej, Lucyny Skrzepińskiej, Bronisławy Hanke. Podziękowaniami objęła także Franciszkę Frydzińską - projektantkę witraża, który niedawno ozdobił kaplicę oraz jego wykonawczynię Lidię Frydzińską-Świątczak.

Życie religijne w DPS „Włókniarz” aktywizuje Rycerstwo Niepokalanej. Ono ukazuje godny naśladowania wzorzec życia modlitwą. Dzięki Rycerkom i Rycerzom każdy miesiąc roku liturgicznego wypełniają stosowne modlitwy, które wspierają całą domową społeczność. Pomagają mieszkańcom przezwyciężyć trudne chwile - chorobę, przygnębienie, słabość. Wiele osób uczestniczy w Eucharystii, która jest sprawowana w domowej kaplicy w każdą sobotę o godz. 16.30 oraz w pierwszy piątek każdego miesiąca o godz. 9. Codzienne spotkanie modlitewne rozpoczyna się o godz. 9.

Niech ta jubileuszowa uroczystość wypełni umysły i serca mieszkanek, mieszkańców oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II radością, nadzieją i wzajemną życzliwością.

Tagi:
pomoc dom pomocy społecznej

Dom o szczególnym charakterze

2019-05-08 08:13

Rozmawia Piotr Lorenc
Edycja sosnowiecka 19/2019, str. 6-7

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie otaczają opieką aktualnie 108 mieszkańców. Czyni to wyspecjalizowany personel: pracownicy socjalni, psycholog, pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, rehabilitanci. Dom posiada kuchnię, gdzie sporządzane są posiłki uwzględniające zalecane diety, pralnię, a także samochód dostosowany do przewozu niepełnosprawnych. Siedziba Domu zlokalizowana jest w centrum miasta, ale w oddaleniu od głównych dróg, co powoduje, że jest oazą spokoju
O problemach i wyzwaniach czekających placówkę z dyrektorem DPS-u w Jaworznie Sławomirem Łuszczem rozmawia Piotr Lorenc

Piotr Lorenc
Sławomir Łuszcz – dyrektor DPS-u w Jaworznie

PIOTR LORENC: – Jakie jednostki chorobowe najczęściej występują wśród mieszkańców przebywających w placówce?

SŁAWOMIR ŁUSZCZ: – Stany mieszkańców są różne, ale najczęściej występują zaburzenia układu krążenia, deficyty narządów ruchu, zaburzenia pamięci wynikające z podeszłego wieku. Mieszkają u nas również osoby po udarze.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jan Paweł II na ławie oskarżonych

2019-05-12 09:55

pb, mp / Kraków (KAI)

Wyemitowany wczoraj film Tomasza Sekielskiego zawiera dość uproszczone poglądy nt. roli jaką odegrał Jan Paweł II w sferze zwalczania przestępstw wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Zarzuca mu się, że bagatelizował te czyny i nie wykazał dostatecznych starań, aby je wyeliminować. Tymczasem fakty zdają się mówić co innego, co przytaczamy w poniższej analizie. Pontyfikat Jana Pawła II był przełomowym, jeśli chodzi o zwalczanie przestępstw pedofilskich w Kościele i rozpoczął on nową linię, kontynuowaną skutecznie do dziś przez jego następców.

Zdzisław Sowiński

Na płaszczyźnie zasad, potępienie tego rodzaju przestępstw było w Kościele zawsze, czego dowodem jest m. in. pierwsza instrukcja Świętego Oficjum (przekształconego z czasem w Kongregację Nauki Wiary) z 1922 r. „Crimen sollicitationis”, uzupełniona czterdzieści lat później i wydana z klauzulą poufności. Zobowiązywała ona osoby zaangażowane w proces do zachowania go w tajemnicy, której naruszenie pociągało za sobą automatyczne zaciągnięcie ekskomuniki (nie spadała ona jednak na ofiarę ani na zeznających świadków). Chciano w ten sposób chronić dobre imię zarówno samych ofiar, jak i oskarżonych, którzy nie zawsze okazywali się winnymi zarzucanych im czynów. Chodziło o to, by strony i świadkowie mogli składać swoje zeznania bez obaw, że szczegóły delikatnej natury wyciekną na zewnątrz. Instrukcja nie zawierała zakazu donoszenia o przestępstwie władzom cywilnym. W praktyce jednak powoływano się na nią, aby tego nie czynić, a zobowiązanie do tajemnicy odnośnie szczegółów procesu, interpretowano dość powszechnie jako zakaz nakładany na ofiary, aby na zewnątrz nie mogły ujawnić faktu, że doświadczyły przemocy seksualnej ze strony duchownych.

Działania Jana Pawła II

W obliczu pojawiających się w latach 90-tych doniesień o przestępstwach seksualnych wobec małoletnich w łonie niektórych Kościołów lokalnych, w 1994 r. Jan Paweł II wydał Indult dla Kościoła w Stanach Zjednoczonych, a w 1996 r. dla Kościoła w Irlandii mający na celu ochronę dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym.

Jednocześnie papież postanowił zastąpić instrukcję „Crimen sollicitationis”, znowelizowanymi rozwiązaniami. W 2001 r. zastąpił ją list apostolski Jana Pawła II „Sacramentorum sanctitatis tutela” (O ochronie świętości sakramentów), potwierdzający, że wykorzystywanie seksualne małoletnich należy do katalogu najcięższych przestępstw znanych prawu kościelnemu, których rozpatrywanie, łącznie z nakładaniem sankcji karnych, leży w wyłącznej gestii Kongregacji Nauki Wiary. Kierował nią wówczas kard. Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, który w obliczu coraz liczniej pojawiających się na przełomie 2001/2002 r. oskarżeń pod adresem duchownych intensywnie zabrał się do rozwiązywania nabrzmiewającego problemu. On sam zresztą był inicjatorem decyzji Jana Pawła II.

Jeszcze w 2001 roku Kongregacja wydała normy wykonawcze („De delictis gravioribus”) do listu Jana Pawła II. Rok później Stolica Apostolska zatwierdziła wypracowane przez biskupów Stanów Zjednoczonych „Konieczne normy postępowania diecezji bądź eparchii w sprawie zarzutów seksualnego wykorzystywania małoletnich przez księży i diakonów”. Stanowiły, że „po otrzymaniu informacji o zarzutach wobec księdza lub diakona przeprowadzone zostanie wstępne dochodzenie”, a gdy „zostaną zgromadzone wystarczające dowody, poinformowana zostanie o tym Kongregacja Nauki Wiary”. Biskup „zwolni oskarżonego z posługi lub też z urzędu kościelnego czy też sprawowanej funkcji, wprowadzi zakaz mieszkania w danym miejscu i publicznego udziału w sprawowaniu Eucharystii, aż do czasu ogłoszenia wyniku procesu”.

A jeśli potwierdzi się choćby „pojedynczy akt seksualnego wykorzystania przez księdza lub diakona”, osoba ta „zostanie na stałe zwolniona z posługi kościelnej, nie wyłączając wykluczenia ze stanu duchownego”. Jeśli natomiast „kara wykluczenia ze stanu duchownego nie zostanie zastosowana, na przykład z powodu podeszłego wieku lub choroby, sprawca czynu powinien żyć w modlitwie i pokucie. Nie będzie mógł odprawiać publicznie Mszy świętej i udzielać sakramentów. Otrzyma polecenie, by nie nosić stroju duchownego i nie przedstawiać się jako kapłan”. Diecezje zostały zobowiązane do stosowania się „do wszystkich przepisów prawa cywilnego w sprawie informowania władz cywilnych o zarzutach” i pełnej współpracy z nimi podczas dochodzenia.

Normy te, w formie tzw. wytycznych, były stopniowo wdrażane przez krajowe konferencje biskupie

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Peregrynacja w parafii św. Jana od Krzyża w Starosiedlu

2019-05-21 00:11

Kamil Krasowski

Obraz św. Józefa z Kalisza 17-18 maja nawiedził parafię św. Jana od Krzyża w Starosiedlu.

Archiwum ks. Roberta Perłakowskiego
Msza św. na powitanie obrazu w kościele w Starosiedlu
Zobacz zdjęcia: Peregrynacja w parafii św. Jana od Krzyża w Starosiedlu
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem