Reklama

Konferencja hospicyjna i pielgrzymka na Jasną Górę

Na Jasnej Górze w dniach 24-26 stycznia 2014 r. odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych. Msze św. dla uczestników konferencji sprawowali w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej: ks. Tomasz Knop – kapelan częstochowskiego hospicjum, abp Wacław Depo – metropolita częstochowski oraz ks. Piotr Krakowiak – krajowy kapelan hospicjów.

Mottem konferencji były słowa Cicely Saunders: „Śmierć jest całkowitą zagadką, dopóki się człowiek do niej nie zbliży”. Słowa te przytoczył w homilii ks. Tomasz Knop, który zastanawiał się: – Czy śmierć jest jak równanie matematyczne – wystarczy znaleźć właściwy wzór i będziemy wiedzieli, jaki jest ostateczny wynik? Wydaje się jednak, że tak nie jest, że ze śmiercią się stykamy, trochę ją rozumiemy, ale ona ciągle pozostaje nie do końca zrozumiana; że śmierć jest nie tylko zagadką – jest czymś więcej, jest tajemnicą.

W konferencji uczestniczyło ok. 200 osób z całego kraju: członków zespołów hospicyjnych i opieki paliatywnej, wolontariuszy, osób w różny sposób zaangażowanych w opiekę nad pacjentem w tym okresie życia, który łączy się z cierpieniem odchodzenia. Uczestnikom konferencji i wszystkim, którzy na co dzień posługują w szpitalach, hospicjach, domach opieki społecznej, niosą pacjentom wsparcie i profesjonalną opiekę, są świadkami miłości miłosiernej, podziękował abp Wacław Depo.

Reklama

Na program złożyło się 6 sesji plenarnych oraz wiele zajęć warsztatowych, prowadzonych przez ekspertów i praktyków, kapłanów i wolontariuszy. Wykład inauguracyjny: „Zastosowanie terapii genowej i nanocząsteczek w leczeniu nowotworów złośliwych mózgu” wygłosił prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bankiewicz, rodem częstochowianin, pracujący obecnie na University of California w San Francisco. Drugim gościem zza Atlantyku była prof. Christina Puchalski, która – za pośrednictwem łączy internetowych – przedstawiła m.in. temat: „Rola duchowości w życiu profesjonalnych opiekunów”. Dzięki jej badaniom, prowadzonym na George Washington University School of Medicine, 75 proc. placówek kształcących lekarzy i pielęgniarki w USA wprowadziło do programu nauczania zajęcia z tej tematyki.

Wśród prelegentów byli również m.in.: prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, prof. zw. dr n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska, prof. dr n. med. Grzegorz Opala, ks. dr hab. Piotr Krakowiak, doc. dr n. med. Zbigniew Bohdan, ks. dr Tomasz Knop, ks. dr Grzegorz Godawa, dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, dr n. med. Marcin Wiśniewski.

Ks. dr hab. Piotr Krakowiak przypomniał, że narodziny opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce są jednym z owoców ludzkiej solidarności, która w Polsce objawiła się z ogromną siłą w 1980 r. Przez wiele lat opieka ta oparta była przede wszystkim na pracy wolontariuszy. – Nikt nie pytał, za ile to będziemy robić, nikt nie liczył, a każdy szedł, by służyć ludziom cierpiącym, umierającym i ich rodzinom w domach – powiedział ks. Krakowiak i dodał, że ponad 400 ośrodków, które istnieją w Polsce, stanowi dzisiaj w Europie Środkowo-Wschodniej najlepiej rozwiniętą sieć pomocy dla ludzi u kresu życia.

2014-02-05 12:12

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2020r. - Kancelaria Prezydenta

2020-03-30 17:41

[ TEMATY ]

ustawa

KPRP

W dniu 30 marca br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.

- Kancelaria Prezydenta RP informuje:

Informacja w sprawie ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.

Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że: wzrost produktu krajowego brutto w 2020 r. wyniesie 3,7%, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 5,1%, średnioroczny wskaźnik CPI wyniesie 2,5% natomiast średni kurs złotego ukształtuje się na poziomie 4,2955 PLN/EUR. Ponadto założono, że deficyt sektora finansów publicznych w 2020 r. wyniesie 32,2 mld zł (1,4% PKB) zaś państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 46,1 mld zł. Przy takim założeniu relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 43,8%.

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 435.340.000 tys. zł. Wysokość dochodów prognozowana jest na 435.340.000 tys. zł. Prognozuje się, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 390.038.733 tys. zł, w tym: 196.500.500 tys. zł – z podatku od towarów i usług, 75.083.000 tys. zł – z podatku akcyzowego, 2.660.000 tys. zł – z podatku od gier, 42.000.000 tys. zł – z podatku dochodowego od osób prawnych, 66.555.000 tys. zł – z podatku dochodowego od osób fizycznych, 1.700.000 tys. zł – z podatku od wydobycia niektórych kopalin, 4.878.000 tys. zł – z podatku od niektórych instytucji finansowych oraz 662.733 tys. zł z podatku od sprzedaży detalicznej. W ramach dochodów niepodatkowych przewiduje się następujące wielkości: cło – 4.680.000 tys. zł, wpłaty z zysku NBP – 7.162.810 tys. zł, dywidendy i wpłaty z zysku – 1.545.637 tys. zł, dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe – 26.632.692 tys. zł oraz wpłaty jednostek samorządu terytorialnego – 2.938.412 tys. zł. Kwota dochodów ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi prognozowana jest na 2.341.716 tys. zł.

Limit wydatków przewidziany w ustawie budżetowej na rok 2020 uwzględnia m.in.: finansowanie programu „Rodzina 500+”, finansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dodatkowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. trzynastki) oraz renty socjalnej, realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego oraz kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci, realizację rządowego programu „Dobry start”, wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w związku z przyjęciem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na poziomie 106%, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,26%, zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową. W budżecie państwa przewidziano rezerwę ogólną wysokości 291.744 tys. zł oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 22.728.058 tys. zł. W ramach wydatków budżetu państwa na rok 2020 uwzględniono również wydatki na realizację programów wieloletnich.

Podobnie jak w latach ubiegłych w ustawie został wyodrębniony budżet środków europejskich. W ustawie budżetowej na rok 2020 wydatki budżetu środków europejskich zostały zaplanowane w wysokości 88.402.533 tys. zł. Dochody budżetu środków europejskich prognozuje się w wysokości 71.448.652 tys. zł, zaś wysokość deficytu ustalono na 16.953.881 tys. zł.

Łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu państwa określono odpowiednio na 316.956.748 tys. zł oraz 300.002.867 tys. zł, natomiast saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa zostało ustalone w wysokości 16.953.881 tys. zł. Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, będą środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2019 r., przychody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Do ustawy budżetowej dołączono uzasadnienie zawierające sporządzany w układzie zadaniowym skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata: państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych.

Ustawa budżetowa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

CZYTAJ DALEJ

Premier Morawiecki: podjęliśmy decyzje dotyczące następnych obostrzeń

2020-03-31 12:18

[ TEMATY ]

premier

Mateusz Morawiecki

koronawirus

www.premier.gov.pl

Chcemy wypłaszczać krzywą przyrostu zakażeń; podjęliśmy decyzje dotyczące następnych obostrzeń - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Docierają do nas informacje z krajów Europy Zachodniej, od naszych partnerów. Sytuacja tam jest trudna i chcemy za wszelką cenę tego uniknąć. Chcemy być przygotowani na rosnącą liczbę zarażeń i jednocześnie wypłaszczać krzywą zakażeń.

Premier: zbudowaliśmy kordon sanitarny na granicach, ale to już dzisiaj to za mało, żeby wyłapywać osoby zarażone, ponieważ transmisja zarażeń odbywa się już w sposób horyzontalny. Za dużo wciąż jest spacerów, kontaktów pomiędzy ludźmi.

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Strzałka w prawo Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

Najważniejsza jest zasada dystansowania. To 2 metry od drugiej osoby, z wyjątkiem kiedy rodzic opiekuje się dzieckiem na spacerze, albo gdy opiekujemy się osoba z niepełnosparnościami.

- W weekendy zamknięte wszystkie sklepy budowlane
- Wprowadzamy limit osób w sklepie do 3 osób na kasę
- Zamknięte zostaną wypożyczalnie rowerów miejskich

Ograniczenia w liczbie klientów: Strzałka w prawo sklepy i punkty usługowe – max.3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia, Strzałka w prawo targowisko – max. 3 klientów na punkt handlowy, Strzałka w prawo placówki pocztowe – max. 2 osoby na okienko pocztowe.

Wprowadzamy ograniczenie dostępu do parków, bulwarów, do skwerów, miejsc rekreacji, plaż, bo widzieliśmy, że nie zachowaliśmy dyscypliny społecznej w takim wymiarze jak powinniśmy. Wprowadzamy zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję