Reklama

Niedziela Częstochowska

Zawierzmy Miłosierdziu Bożemu

Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka!

Po wielu miesiącach oczekiwania i duchowego przygotowania, radujemy się i dziękujemy Bogu za dar wyniesienia dzisiaj do chwały ołtarzy, wraz ze świętym papieżem Janem XXIII, Syna Polskiego Narodu i Kościoła – św. Jana Pawła II. O życiu Karola Wojtyły, a od 16 października 1978 r. Ojca Świętego Jana Pawła II, chciałoby się tak wiele powiedzieć. Będziemy próbowali to czynić przez najbliższe dni, miesiące i lata, ponieważ nie mamy wątpliwości, że Pan Bóg w swojej łaskawości wypowiedział się w św. Janie Pawle II i przez Niego dla naszego zbawienia.

1. Dla nas i całego świata

Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca w pierwszą sobotę miesiąca, ale zarazem w Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia. To znak dla nas i całego świata, jak również to, że ogłoszenie świętym bł. Jana Pawła II ma miejsce dzisiaj, czyli w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Również w II Niedzielę Wielkanocną Jubileuszowego Roku 2000 Jan Paweł II wyniósł na ołtarze św. Siostrę Faustynę. Spełnił wtedy pragnienie Jezusa Miłosiernego i ustanowił Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W Dzienniczku Duchowym św. Siostry Faustyny czytamy następujące słowa Pana Jezusa: „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699).

Chcemy więc właściwie odczytać dar dzisiejszej kanonizacji i przede wszystkim zbliżyć się do źródła miłosierdzia Bożego, aby z niego zaczerpnąć obficie przez akty ufności i wiary.

Reklama

2. Błogosławieni, którzy uwierzyli

Orędzie Miłosierdzia Bożego, tak niezwykle przypomniane przez Pana Boga współczesnemu światu, nie jest jednak – jak uczył św. Jan Paweł II – orędziem nowym. To orędzie Krzyża, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To orędzie Zesłania Ducha Świętego. To orędzie Ewangelii. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16).

O niepojętej i przebaczającej miłości Boga przypomina nam dzisiejsza Ewangelia. Chrystus zmartwychwstały przynosi do Wieczernika wspaniałe orędzie Bożego Miłosierdzia i powierza apostołom posługę jego szafarzy: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. (...) Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 21-23). Przed wypowiedzeniem tych słów Jezus pokazuje ręce i bok, czyli rany zadane Mu podczas męki, zwłaszcza zranione Serce – źródło, z którego wypływa obfity strumień miłosierdzia, rozlewający się na ludzkość. Przy tym Jezus wypowiada szczególne błogosławieństwo – błogosławieństwo wiary: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Tym samym zmartwychwstały Chrystus wskazuje na postawę wiary jako właściwą dla przyjęcia orędzia miłosierdzia Bożego, w konsekwencji daru zbawienia wiecznego.

Postawa wiary towarzyszyła św. Janowi Pawłowi II przez całe jego życie, a szczególnie w dniu wyboru na Stolicę Piotrową. Sam Święty wspomina: – Głosem Kolegium Kardynałów, zmartwychwstały Chrystus rzekł do mnie, jak ongiś do Piotra nad Jeziorem Genezaret: „Paś owce moje”. A w duszy brzmiało echo pytania, które ongiś usłyszał Piotr: „Czy mnie miłujesz? Czy mnie miłujesz bardziej...?”. Jak po ludzku można było nie odczuwać lęku? Jak mogła nie zaciążyć odpowiedzialność tak wielka? Trzeba było z całą mocą odwołać się do miłosierdzia, aby na pytanie: „Czy przyjmujesz?” z ufnością odpowiedzieć: „W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła, świadom wielkich trudności, przyjmuję”.

Reklama

Czy takie osobiste zawierzenie Bogu, byłoby możliwe bez mocnej, wielkodusznej i apostolskiej wiary?

3. Cały Twój Maryjo

Nie ulega wątpliwości, że św. Jan Paweł II był człowiekiem zawierzenia i całkowicie należał do Matki Bożej, naśladując Jej przykład wiary i świętości. To zawierzenie wpisuje się w historię i dziedzictwo Narodu oraz Kościoła w Polsce. Sam Jan Paweł II, na progu swojego pontyfikatu 23 października 1978 r., mówił, zwracając się Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża – Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.

Nie dziwi więc fakt, że Jan Paweł II akt oddania siebie i posługi Piotrowej Matce Bożej, i zawierzenia Jej z bezgraniczną ufnością dokonał właśnie „tutaj, na Jasnej Górze”, w dniu 4 czerwca 1979 r. To do Matki Boskiej Częstochowskiej po wielokroć przybywał, aby nie tylko odnawiać swoje zawierzenie, ale i dziękować za matczyną opiekę. To tu przybył, aby podziękować Maryi za ocalenie życia w dniu 13 maja 1981 r. i ofiarować – dziś dla nas najcenniejszą relikwię – przestrzelony i naznaczony krwią papieski pas, który przypomina nam o niezbadanych wyrokach Bożej Opatrzności.

4. Nasza wdzięczność i zobowiązania

Dlatego jako Kościół częstochowski w patronalne święto naszej archidiecezji 3 maja br., tj. w Uroczystość NMP Królowej Polski, chcemy przybyć właśnie tutaj, na Jasną Górę, aby wraz z całym Kościołem w Polsce uczestniczyć w narodowym dziękczynieniu za osobę i dar kanonizacji św. Jana Pawła II. Wyrazem naszego dziękczynienia, a zarazem przygotowania do kanonizacji, są nasze parafialne Księgi Zawierzenia, które przedstawiciele naszych parafii w tym dniu złożą na Jasnej Górze. Serdecznie zapraszam wszystkich księży, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych naszej archidiecezji do udział w uroczystościach na Jasnej Górze w dniu 3 maja o godz. 11.

Gorąco zachęcam także do udziału w kolejnych spotkaniach o charakterze dziękczynnym, których w najbliższym czasie nie zabraknie w naszych parafiach, dekanatach, regionach duszpasterskich czy całej archidiecezji. Mieszkańców Częstochowy zapraszam do Bazyliki Archikatedralnej w dniu 18 maja o godz. 12 na Mszę św. dziękczynną za dar świętego Jana Pawła II – Pielgrzyma Jasnogórskiego i Honorowego Obywatela „dobrego” miasta Częstochowy. Równie serdecznie zapraszam wszystkich archidiecezjan, a szczególnie wiernych regionu wieluńskiego wraz z duchowieństwem do udziału w uroczystościach na Kalwarii Praszkowskiej w dniu 10 sierpnia br. o godz. 11.

Sam Jan Paweł II powtarzał już jako papież, wskazując na obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej: „Ona wychowywała moje serce od najmłodszych lat”. Poświęcając zaś kopię obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej dla Praszki, prosił: „Módlcie się za mnie także w Praszce”. Dlatego chcemy w tym miejscu szczególnie dziękować za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II, nadając obrazowi Matki Bożej Kalwaryjskiej – dla upamiętnienia Roku Zawierzenia w naszej Archidiecezji – tytuł: Kalwaryjska Matka Zawierzenia.

5. Zawierzenie świata Miłosierdziu Bożemu

Podążając drogami zawierzenia za św. Janem Pawłem II, dziś dobrze wiemy, że zawierzenie Maryi jest zawierzeniem samemu Bogu. I tego zawierzenia uczy nas dziś Jan Paweł II, który w trakcie drugiej wojny światowej, jako pracownik Solvayu, codziennie w drewnianych butach przemierzał drogę, która prowadziła z Borku Fałęckiego na Dębniki. Wtedy nawiedzał kaplicę Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Kto przypuszczał, jak mówił św. Jan Paweł II o sobie, że człowiek w drewniakach, będzie kiedyś w tym miejscu, w Łagiewnikach krakowskich, konsekrował bazylikę Miłosierdzia Bożego i w niej zawierzy świat Bożemu Miłosierdziu?

Dlatego teraz wraz ze św. Janem Pawłem II – na kolanach – zawierzmy siebie i cały świat miłosierdziu Bożemu:

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.

Z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa:

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen!

+ Wacław Depo, Arcybiskup Metropolita Częstochowski

2014-04-24 14:19

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Watykan: na całym świecie będzie obchodzone wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej

[ TEMATY ]

miłosierdzie

Faustyna

św. Faustyna

s. Faustyna

youtube.com/faustyna

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała z upoważnienia Ojca Świętego dekret o wpisaniu wspomnienia dowolnego św. Faustyny Kowalskiej do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego.

W dokumencie przypomniano drogę życiową św. Faustyny, kanonizowanej w Rzymie w roku 2000 przez św. Jana Pawła II. Podkreślono, że głoszone przez nią orędzie Bożego Miłosierdzia szybko rozpowszechniło się na całym świecie. „ Z tego powodu papież Franciszek, przyjmując petycje i prośby pasterzy, zakonnic i zakonników, a także stowarzyszeń wiernych, biorąc pod uwagę wpływ duchowości św. Faustyny w różnych częściach świata, nakazał, aby imię św. Marii Faustyny (Heleny) Kowalskiej, dziewicy, zostało wpisane do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego, a jej wspomnienie dowolne wszyscy obchodzili 5 października. Niech to nowe wspomnienie zostanie wpisane do wszystkich Kalendarzy oraz Ksiąg Liturgicznych do odprawiania Mszy św. i Liturgii Godzin, przyjmując załączone do tego dekretu teksty liturgiczne, które mają być przetłumaczone, zatwierdzone a po zatwierdzeniu przez tę dykasterię opublikowane przez konferencje episkopatów” – czytamy w dekrecie noszącym datę 18 maja 2020 roku – setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Dokument podpisali prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kard. Robert Sarah oraz sekretarz, abp Arthur Roche.

Teksty te są już zatwierdzone i od kilku lat obowiązują w Kościele w Polsce.

CZYTAJ DALEJ

MON: defilada odwołana ze względu na pandemię

2020-08-05 07:12

[ TEMATY ]

wojsko

Artur Stelmasiak

Planowana na 15 sierpnia defilada została odwołana ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem – poinformowało MON odpowiadając na pytania PAP. Defilada ma się odbyć w innym terminie.

"Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o odwołaniu tegorocznej defilady wojskowej z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej" - odpowiedział resort we wtorek na pytania PAP o to, czy defilada odbędzie się mimo trwającej pandemii, a jeśli tak, to w jakich warunkach.

MON poinformowało, że decyzja zapadła na spotkaniu ministra obrony Mariusza Błaszczaka z prezydentem Andrzejem Dudą, przedstawicielami służb sanitarnych, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. "Służby sanitarne nie rekomendowały organizacji tego wydarzenia. Defilady każdego roku przyciągają około 200 tysięcy osób. Tak wielkie zgromadzenia mogą zwiększać ryzyko zakażeń koronawirusem" – podkreślił resort.

Pozostałe przygotowywane przez MON uroczystości związane z obchodami setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej odbędą się zgodnie z planem. Defilada zostanie przeprowadzona w innym terminie, który pozwoli na zachowanie pełnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom" - zapowiedziało MON.(PAP)

CZYTAJ DALEJ

Biskupi z Japonii i USA wezwali do modlitwy z okazji 75. rocznicy ataków atomowych

2020-08-05 20:51

[ TEMATY ]

Nagasaki

Hiroszima

Adobe Stock

Biskupi w Japonii i Stanów Zjednoczonych wezwali do wspólnej modlitwy w związku z 75. rocznicą zrzucenia przez lotnictwo amerykańskie bomb atomowych na japońskie miasta Hiroszimę i Nagasaki.

We wspólnym apelu arcybiskup Joseph Mitsuaki Takami z Nagasaki i biskup David Malloy z Rockfordu w amerykańskim stanie Illinois ostrzegli przed nowym wyścigiem zbrojeń.

„Dopóty, dopóki będzie obowiązywał pogląd, że broń może budować pokój, trudno będzie zmniejszyć zasoby broni jądrowej, nie mówiąc już o jej likwidacji” – stwierdził 4 sierpnia w wideoprzesłaniu przewodniczący Konferencji Biskupów Japonii, abp Takami, który sam urodził się w marcu 1946 w Nagasaki. Zrzucenie bomby atomowej na swe rodzinne miasto przeżył w łonie matki. W jego rodzinie było wiele ofiar śmiertelnych.

A biskup Malloy w tym samym orędziu dodał, że wszystkie narody muszą znaleźć środki do całkowitego rozbrojenia. Podkreślił, że potrzebne jest tu wspólne zaangażowanie i zaufanie. Obaj hierarchowie wyrazili zaniepokojenie, że dotychczas niedostateczną uwagę zwraca się na niszczycielską moc broni jądrowej.

Już wcześniej o swojej solidarności z narodem japońskim zapewniła Konferencja Biskupów Katolickich USA. Wspólnie bolejemy nad losem niewinnych ludzi, którzy stracili życie na skutek zrzucenia bomb i później wskutek promieniowania, stwierdził przewodniczący episkopatu arcybiskup Los Angeles José Horacio Gómez. Jednocześnie zaapelował do przywódców państw o likwidację wszelkiego rodzaju broni masowego rażenia.

W lipcu br. episkopat Japonii ogłosił dokument w sprawie zniesienia energii nuklearnej. Obok obu miast wspomniano w nim też o skutkach stopienia reaktora w elektrowni jądrowej w Fukushimie w marcu 2011.

W dniach 6 i 9 sierpnia 1945 dwa amerykańskie samoloty wojskowe zrzuciły dwie bomby atomowe na Hiroszimę i Nagasaki. Zginęło wówczas ponad 250 tys. osób, z których część zmarła później w wyniku poparzeń i promieniowania.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję