Reklama

Dla kogo gender jest zagrożeniem?

2014-05-14 15:40

Rozmawia Łukasz Kot
Edycja zamojsko-lubaczowska 20/2014, str. 4-5

Łukasz Kot

Z dr. Zbigniewem Barcińskim, prezesem Zarządu Stowarzyszenia Pedagogów NATAN, (koordynatorem programowym Koalicji Obywatelskiej „Dla Rodziny”, skupiającej ponad 30 organizacji i środowisk działających na rzecz rodziny i przeciwstawiających się zagrożeniom godzącym w rodzinę) rozmawia Łukasz Kot.

ŁUKASZ KOT: – Niektórzy mówią, że gender nie jest ideologią.

ZBIGNIEW BARCIŃSKI: – Jest ideologią, bo jest zbiorem idei, poglądów tworzących pewną całość i służących osiągnięciu celów wyznaczonych przez grupę osób, która je formułuje. W moim przekonaniu istnieje też coś takiego, jak „pedagogika gender” i to wydaje mi się istotniejsze, bo wskazuje na to, że gender to także zamiar wychowania dzieci i młodzieży – wychowania przede wszystkim seksualnego. Jednym z kluczowych dokumentów gender są Standardy Edukacji Seksualnej WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Jeśli ktoś mówi, że nie ma czegoś takiego jak ideologia gender, to moja odpowiedź jest prosta: podnoszę dokument ze Standardami Edukacji Seksualnej i mówię – to jest ideologia gender, więcej – to jest „pedagogika gender”.

– Co zawierają Standardy Edukacji Seksualnej WHO?

– Posłużę się cytatami ze Standardów WHO. Są to zalecenia dla nauczycieli uczących dzieci w różnym wieku. I tak – dzieci w wieku 0-4 lat: poinformuj o „radości i przyjemności dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”; pomóż dziecku rozwijać „świadomość, że związki są różnorodne” (s. 38-39).
Grupa wiekowa 4-6 lat: poinformuj o „radości i przyjemności dotykania własnego ciała, masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”; poinformuj o „różnych koncepcjach rodziny”; pomóż dziecku rozwijać „szacunek dla różnych norm związanych z seksualnością” (s. 40-41).
Grupa wiekowa 6-9 lat: poinformuj o „wyborach dotyczących rodzicielstwa i ciąży, płodności, adopcji”; poinformuj o „różnych metodach antykoncepcji”; pomóż dziecku rozwijać zrozumienie pojęcia „akceptowalne współżycie/seks (za zgodą obu osób); poinformuj o „seksualnych prawach dzieci” (s. 42-43).
Grupa wiekowa 9-12 lat: poinformuj o „przyjemności, masturbacji, orgazmie”; poinformuj o „różnych metodach antykoncepcji i jej stosowaniu, mitach dotyczących antykoncepcji”; poinformuj o „przyjaźni i miłości wobec osób tej samej płci” (s. 44-46); poinformuj o „różnicach pomiędzy tożsamością płciową i płcią biologiczną”; pomóż dziecku rozwijać „akceptację, szacunek i rozumienie różnorodności dotyczącej seksualności i orientacji seksualnych” (s. 44-45).
Grupa wiekowa 12-15 lat: poinformuj o „tożsamości płciowej i orientacji seksualnej”; naucz „umiejętności negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu”; pomóż dziecku rozwijać „krytyczne podejście do norm kulturowych/religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp.” (s. 46-48).
Grupa wiekowa 15 i więcej lat: poinformuj o „seksie powiązanym z wymianą dóbr ekonomicznych (prostytucja, a także seks w zamian za prezenty, posiłki, wspólne wyjścia)”; pomóż dziecku rozwijać „zmianę możliwych negatywnych odczuć, odrazy i nienawiści wobec homoseksualizmu, na akceptację różnic seksualnych”; poinformuj o „prawach seksualnych” (s. 49-51).
Proszę sobie samemu wyciągnąć wnioski.

– Czy możemy mówić o rewolucji gender?

– Tak. Rewolucja gender jest w jakiejś mierze rewolucją seksualną. Ta rewolucja mówi, że tradycyjny podział na mężczyzn i kobiety jest zniewoleniem. Genderyści mówią: rozbijmy tę przymusową heteroseksualność, rozbijmy podział świata na mężczyzn i kobiety. Płci jest więcej, płeć jest płynna. Niektórzy mówią, że to wcale nie jest idea gender, ale co w takim razie robi w Sejmie ustawa o uzgodnieniu płci. Hasło bojowe gender mówi: znieśmy podział na mężczyzn i kobiety, bo jest dużo innych kategorii płciowych. Na facebooku amerykańskim jest w tej chwili 56 możliwości do wyboru: transgender, bigender, cisgender, gender fluid (płeć płynna), genderqueer, pangender (wszystkopłeć), transmasculine, two-spirit, gender questioning (płeć pytająca), gender neither (płeć żadna)... Można powiedzieć, że gender to hasło zbudowania na nowo świata społecznego.

– Jakie widzi Pan zagrożenia płynące z wprowadzenia w życie tej ideologii?

– Niewątpliwie jest to atak na nasze codzienne życie. Ideologia gender jest wprowadzana bez pytania obywateli, rodziców o zgodę. Sztandarowym tego przykładem jest program „Równościowe przedszkole. Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć?”. Na stronie 23. tego programu znajdziemy następujące zdanie: „to nie rodzice są do końca tymi, którzy powinni decydować, czy tego typu programy będą realizowane w przedszkolu, bo sami ulegają stereotypom”. To jest atak na prawo rodziców do decydowania o wychowaniu własnych dzieci, co gwarantuje Konstytucja. Konstytucja mówi, że rodzice mają prawo wychowywać dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. To jest próba zmiany wychowania w obszarze rodziny i w obszarze seksu. Większość rodziców w Polsce nie życzy sobie wychowania w taki sposób dzieci. A nikt rodziców nie pytał o zdanie. Do tego dochodzi rozbudzanie seksualne dzieci, nie uwzględniając ich psychiki, które potem mogą być bezbronne wobec pedofilów. W standardach WHO jest na to położony bardzo mocny akcent. W przekonaniu Stowarzyszenia NATAN standardy WHO to dokument przestępczy, bo zachęca nauczycieli do deprawacji dzieci. Dlatego złożyliśmy zawiadomienie do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta o możliwości popełnienia przestępstwa. Ideologia gender to atak na dzieci i próba wyrwania ich spod opieki rodziców. Gender chce zniszczyć dotychczasową kulturę, dotychczasowe normy, moralność i zwyczaje. Chce zniszczyć świat, w którym żyjemy.

– Na jakim etapie jest ta dyskusja w Polsce?

– W tej chwili jest to etap walki o to, co zostanie wprowadzone do polskiego prawa, a co nie. Nie jest łatwo doszukać się tych informacji, bo media głównego nurtu o tym raczej nie mówią. W Sejmie jest np. złożony projekt ustawy antydyskryminacyjnej. Nie wiemy, co będzie z Konwencją Przeciw Przemocy Wobec Kobiet. Ładnie to się nazywa, ale w tym dokumencie, jako źródło przemocy wobec kobiet podaje się tradycyjne stereotypy płciowe, a nie ma np. mowy o alkoholizmie. A to jest też źródło przemocy wobec kobiet. Autorzy Konwencji są za zmienieniem dotychczasowego sposobu myślenia o kobiecie i mężczyźnie.

– Jak będzie wyglądała Polska i Europa, gdy te zasady zostaną wprowadzane w formie jednolitej?

– To byłaby katastrofa. Rozbite rodziny i więzi społeczne. Dzieci, które nie uczą się wzrastać w rodzinie, które nie zakładają rodzin, a żyją w różnych nietrwałych związkach. Jestem jednak przekonany, że do tego nie dojdzie. Gender to jest sprawa przegrana. To walka z rozumem, naturą i Bogiem. Mam nadzieję, że jeśli rodzice, obywatele dowiedzą się, co jest źródłowo w tekstach genderowych, powiedzą temu „nie”. We Francji są organizowane protesty, wielotysięczne manifestacje, które rząd ignoruje. W Niemczech zbierane są podpisy przeciwko programowi, który ma promować homoseksualny styl życia w landzie Badenia-Wittenberga. Zebrano już ponad 200 tys. podpisów. Kościoły katolicki i luterański z tamtejszych diecezji wypowiedziały się, że potrzebne są inne programy. W Chorwacji odbyło się referendum, w którym przyjęto „wpisanie” małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. W różnych krajach Unii Europejskiej budzi się społeczny opór, bo wprowadza się rzeczy, o które nikt nie pyta obywateli. To jest też zamach na demokrację. Ideologia gender jest wprowadzana zakulisowo, bez jakichkolwiek konsultacji.

– Ideologia gender dotyka wielu płaszczyzn.

– Tak. Ideologia gender zakłada walkę z chrześcijaństwem poprzez odrzucenie stworzonej natury, odrzucenie służby i pokory wobec Boga – Stwórcy, odrzucenie praw moralnych danych przez Boga. To walka z naturą. To także doprowadzenie do wymierania narodów. To łamanie prawa i działanie w interesie pedofilów – przez rozbudzanie seksualne dzieci i próby uznania pedofilii za „orientację seksualną”. To uderzenie w rodzinę poprzez żądanie uznania prawnego „małżeństw” jednopłciowych, prawa dla nich do adopcji dzieci, przekonywanie dzieci do akceptacji „różnorodności” rodzin, rozpowszechnianie idei, że „tradycyjna” rodzina to przede wszystkim źródło przemocy. To wreszcie demoralizacja dzieci.
Zapraszam na stronę: www.dlarodziny.net.

Tagi:
gender

Reklama

Mocne słowa abp. Jędraszewskiego o LGBT

2019-10-12 11:23

wpolityce.pl

LGBT to prawdziwie pogańska ideologia, która odrywa nas od prawdy o człowieku - mówi w wywiadzie dla sobotniego „Naszego Dziennika” ks. abp Marek Jędraszewski.

LGBT to prawdziwie pogańska ideologia, która odrywa nas od prawdy o człowieku i wprowadza na tory, w których jako ludzie tracimy swoją tożsa-mość wyrastającą z samej naszej struktury biologicznej, określającej nas czy to jako kobiety, czy jako mężczyzn —mówi gazecie hierarcha.

Jego zdaniem, LGBT „podważa wszystko, co na temat człowieka głosi chrześci-jańska wiara”. Na sugestię, że LGBT „ukrywa się pod takimi hasłami jak „toleran-cja”, „mowa nienawiści”, „równość”, „takie same prawa dla wszystkich”, „stop przemocy”, uznając za swego największego wroga moralne nauczanie kościoła”, odpowiedział: „jak się patrzy na ideologię nazistowską i bolszewicką, to można zrozumieć, dlaczego dla nich pierwszym przeciwnikiem był zawsze Kościół i głoszona przez niego Ewangelia i moralność”.

Ich walka z chrześcijaństwem zawsze odbywała się w połączeniu z określonym językiem. Używanym pojęciom nadawano zupełnie nową treść, wprowadzając zamęt i poprzez kłamliwe słowa zabijając w ludziach ducha prawdy —wskazał arcybiskup.

Według niego, również dzisiaj robi się to, „manipulując słowami i hasłami”.

Różnica jest taka, że obecnie ideolodzy mają do dyspozycji bardziej perfidne środki, dzięki którym mogą mieć ogromny wpływ na ludzi. (…) Niestety, jeste-śmy dziś zdominowani przez media, które próbują nam wtłoczyć pewne sche-maty myślenia. Na skutek tego nie pozwalają nam nie tylko samodzielnie my-śleć, ale w swoim kłamliwym przekazie bardzo często odciągają nad od prawdy. Dlatego tak skutecznie pod różnymi hasłami ukrywana jest ideologia LGBT

Jak dodał, taki środkiem jest internet, w którym obok „dobrych treści” jest rów-nież „dużo nienawiści”. Trzeba pewne zagrożenia i działania, które niszczą nasz Naród i odrywają go od chrześcijańskich korzeni poprzez odrywanie go od jego historii i jego tradycji nazwać wprost i bardzo radykalnie po imieniu - to są ideologie zła —podkreślił.

Duchowny zwrócił uwagę, że w Polsce robi się wiele, aby „człowiek ukrywał przed innymi to, że wierzy w Boga”. Zresztą pracowano nad tym w Polsce przez wiele lat w czasie komuny, a także w następnych latach w lewicowych i liberalnych mediach: masz się wstydzić tego, że wierzysz, bo to jest wsteczne, niepostępo-we, nieracjonalne. A jeżeli już chcesz i musisz wierzyć, to rób to prywatnie i się tym nie chwal, nie demonstruj tego, a przede wszystkim nie naruszaj dobrego samopoczucia ludzi, którzy są obok i mają inne niż ty poglądy. Tak wyglądają założenia tego typu polityki —tłumaczył abp Jędraszewski.

Metropolita krakowski zwrócił również uwagę na zgubne skutki ideologii LGBT, która „zniszczyła tradycyjną obyczajowość obywateli” Europy Zachodniej. Pytany czy organizowane coraz częściej w polskich miastach Marsze Równości są elementem pewnej socjotechniki, odpowiedział:

Chodzi o uzyskanie wrażenia, że on są wszędzie i że jest ich bardzo wielu. Marsze zwolenników ideologii LGBT mają antychrześcijań-ski charakter. Zresztą sam rodowód tej ideologii jest pogański.

Przez tzw. marsze równości urządzane w coraz to innym miejscu chce się prze-konać Polaków, że jest to czymś normalnym. A przy tym nie ma dla nich żad-nych świętości. Depczą najbardziej święte wartości, kpią sobie i szydzą z Eucharystii, profanują wizerunek Matki Bożej Królowej Polski. Mówią: pa-trzcie, robimy, co chcemy, i żyjemy dalej, grom z nieba nie spadł na nas, nic nam się nie stało, a zatem Boga nie ma. Analogicznie myśleli i sowieccy bolszewicy i niemieccy naziści, którzy mordowa-li ludzi Kościoła lub wysłali ich do obozów koncentracyj-nych i do łagrów —mówił.

Nasze dzisiejsze „non possumus” polega na tym, że musimy powiedzieć zdecy-dowane i jednoznaczne „nie” ideologiom niszczącym człowieka i Naród, takim jak gender czy LGBT —zakończył abp Jędraszewski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kard. Sarah na Jasnej Górze: Bóg znika z horyzontu ludzkości

2019-11-15 15:34

it / Jasna Góra (KAI)

Na Jasnej Górze odbyło się 30. Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich. Gościem specjalnym spotkania był kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. - Bóg Abrahama znika dziś z horyzontu ludzkości, Jezus Chrystus jedyny Zbawiciel i Odkupiciel jest eliminowany - mówił kardynał podczas Mszy św. Podkreślał, że każdy z nas jest odpowiedzialny za swoją wieczność.

Niedziela TV

Zwracając się do nauczycieli kard. Sarah zachęcał, by mieli zawsze w sercu pragnienie przekazywania swoim uczniom tego słuszne, dobre i piękne, obierając za przykład patrona dnia dzisiejszego, nauczyciela Tomasza z Akwinu św. Alberta Wielkiego. Podkreślał, że zadanie wychowawcy jest piękne, delikatne, ale i trudne.

- Przypomina trud wieśniaka, który uprawia jałową niekiedy ziemię, zarośniętą chwastami po jesiennych zasiewach – zauważył kaznodzieja. Jednak zachęcał: „nigdy nie traćcie nadziei co do swoich uczniów, ufajcie, być może są wśród nich nowi Tomasze z Akwinu, postępujcie więc jak św. Albert Wielki dajcie swoim uczniom i studentom przykład umysłu ciekawego odkrywania świata i pasjonującego się mądrością”.

Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podkreślał, że „katolicki nauczyciel ukazuje swoim nauczaniem harmonię ludzkiej wiedzy a swoim życiem rozumienie zaangażowania w służbę prawdzie Ewangelii”.

Kard. Sarah zauważył, że w naszych czasach ewangelizacja przechodzi przez dialog z obecnie istniejącą kulturą. - Jak stwierdził papież Benedykt XVI uczniowie Chrystusa uznają i chętnie przyjmują autentyczne wartości kultury naszych czasów, takie jak: wiedza naukowa i rozwój technologii, prawa człowieka, wolność wyznawania religii, demokracja, nie jest im też obca niebezpieczna kruchość ludzkiej natury, która stanowi zagrożenie dla drogi człowieka w każdym kontekście historycznym – mówił w kazaniu.

BPJG Krzysztof Świertok

Dodawał, że człowiek „docenia znaczenie tej kruchości, przede wszystkim nie lekceważy wewnętrznych napięć i sprzeczności naszej epoki, dlatego dzieło ewangelizacji nigdy nie jest zwykłym przystosowaniem do różnych kultur, lecz zawsze jest także oczyszczeniem, odważnym zerwaniem, które staje się dojrzewaniem i uzdrawianiem, otwarciem, które umożliwia narodziny nowego stworzenia będącego owocem Ducha Świętego”.

Gość Forum podkreślał, że współczesny człowiek nazbyt często żyje zanurzony w obecnym świecie wcale nie zabiegając o Królestwo Boże, tymczasem trzeba bardzo uważnie obserwować znaki czasu i czuwać. - Prośmy o łaskę stanu czujności, stanu modlitwy zarówno w studiowaniu jak i nauczaniu – mówił kaznodzieja.

Odnosząc się do Cudownego Obrazu matki Bożej kardynał zauważył, że „Ewangelia przypomina czym różni się ikona, która kieruje nas ku Bogu, od idola, który zwraca ku sobie wszystko czego dotknie”. - W jasnogórskim sanktuarium Matka Boża trzyma Jezusa i kieruje na Niego nasze spojrzenia. Niech Maryja uczyni z nas ikony Boga, byśmy swoich uczniów prowadzili do Boga i nieśli Chrystusa otaczającym nas ludziom" - zakończył kazanie gość z Watykanu.

Tematem Forum Szkół Katolickich jest powołanie chrześcijanina do dawania świadectwa, które buduje Kościół. W dwudniowym spotkaniu uczestniczy ok. 500 dyrektorów i nauczycieli. Wpisuje się ono też w jubileusz 25 lat istnienia Rady Szkół Katolickich.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Koncert z okazji 35-lecie męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki

2019-11-16 21:32

Marian Florek

Z okazji 35 lecia męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki 16 listopada br. pod stropami jasnogórskiej bazyliki wybrzmiały przenikliwe dźwięki instrumentów i ludzkich głosów, w ramach kompozytorskiego koncertu Grzegorza Majki.

Marek Kępiński Biuro Jasna Góra

Urszula Borzęcka (sopran), Stanisław Duda (baryton), akordeonowy duet DUO ACCOSPHERE w składzie Alena Budziňáková-Palus i Grzegorz Palus oraz sam kompozytor przekazali licznie zgromadzonej widowni głębokie treści zawarte w poetyckich strofach zmarłego w tym roku Tadeusza Szymy, a będące hołdem poety wobec kapłana ludzkiej wolności ks. Jerzego Popiełuszki.

Jako pierwszy wybrzmiał utwór utwór do tekstu Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej pt. „Czarny portret” na sopran i akordeon; swoista kontemplacja oblicza Madonny. Całość wydarzenia muzycznego zwieńczyło prawykonanie „Testamentu ran”, dzieła w formie poematu wokalnego na sopran, baryton, dwa akordeony i realizatora-sonorystę.

Warstwa tekstowa złożona z 5 wierszy Tadusza Szymy, osnuta wokół postaci bł. Jerzego Popiełuszki, jego działalności, męczeństwa, wstawiennictwa, współczesnej czci, stała się nie tyle pretekstem do zbudowania muzycznej formy, ale tę formę wypełniła i dodała do warstwy dźwiękowej swoistą autonomię słowa, fundowaną na artystycznej i etycznej uczciwości poety. Choć poszczególne wiersze łączy wspólny temat, to odróżnia je od siebie perspektywa podmiotu lirycznego.

Raz jest on bacznym obserwatorem bieżących wydarzeń, relacjonującym je w czasie rzeczywistym i rzucającym na nie poetyckie światło osobistego przeżycia, a innym razem (po upływie mniej więcej 35. lat) jest autorem modlitewnych refleksji. Te wymienione i pozostale utwory, składające się na koncert, zmusiły słuchaczy do „uważności”. Do tej uważności do jakiej nawoływał zamordowany ks. Popiełuszko, aby nie zagubić się w trudnych czasach. Świadkami artystycznego wydarzenia, zorganizowanego pod patronatem „Niedzieli” przez Stowarzyszenie Wspólnota „Gaude Mater” byli m.in. przedstawiciele województwa śląskiego i śląskiego samorządu, znakomity kompozytor - prof. Juliusz Łuciuk, Lidia Dudkiewicz, członek Rady Programowej TVP i inni.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem