Reklama

Dzień Judaizmu w Szczecinie

2016-02-04 10:08

Zygmunt Piotr Cywiński
Edycja szczecińsko-kamieńska 6/2016, str. 7

Z. P. Cywiński
Świece zapalają Róża Król i o. Maciej Biskup

W niedzielę 17 stycznia br. Kościół katolicki w Polsce obchodził XIX Ogólnopolski Dzień Judaizmu. W Szczecinie obchodzono go 16 stycznia w kościele pw. św. Dominika, w parafii prowadzonej przez ojców dominikanów

Dzięki poznawaniu judaizmu chrześcijaństwo może zrozumieć siebie, swoje początki, może zrozumieć Chrystusa w Jego człowieczeństwie. To człowieczeństwo Jezusa jest na wskroś żydowskie i w sensie religijnym, a także w sensie kulturowo-obyczajowym” – uważa przeor klasztoru Dominikanów o. Maciej Biskup, który przed dwoma laty zainicjował obchodzenie Dnia Judaizmu w naszym mieście. „Wcześniej uczestniczyłem w nim w innych miastach, także w Poznaniu, gdzie arcybiskupem jest Stanisław Gądecki, w 1997 r. inicjator projektu obchodzenia go w Polsce. Tam zresztą w praktyce jest to nie dzień, lecz tydzień pełen wydarzeń religijnych, kulturalnych i tak potrzebnych projektów edukacyjnych dla młodzieży. Tutaj w Szczecinie brakowało mi tego. Ten pierwszy Dzień Judaizmu w 2014 r. miał wymiar parafialny. W kolejnym roku obchody już bardziej nagłośnione adresowano szerzej do szczecińskiej społeczności, a w ich organizację włączyła się Gmina Wyznaniowa Żydowska w Szczecinie i Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Oddział w Szczecinie. Poświęcono je 40. rocznicy śmierci poety Eliasza Rajzmana”.

W programie tegorocznego Dnia Judaizmu przewidziano dwugłos żydowsko-katolicki na temat szabatu. Wykład pt. „Szabat w judaizmie” wygłosił przewodniczący Zarządu Gminy Żydowskiej w Szczecinie Mikołaj Rozen. Wykład o. Macieja Biskupa dotyczył „Szabatu w Ewangelii i liturgii Kościoła katolickiego”.

Szabat to w judaizmie 7. dzień tygodnia (sobota), trwający od piątkowego do sobotniego zachodu słońca. Upamiętnia dzień, w którym Stwórca po kreacji świata odpoczął. „Pan pobłogosławił dzień szabatu i poświęcił go” (Wj 20, 9-11). Podczas szabatu nie przestrzeń, ale czas zostaje uświęcony” – mówił Mikołaj Rozen. „Judaizm stworzył świątynię, do której nie potrzeba przychodzić, bo przemieszcza się razem z człowiekiem. Świątynię, która istnieje wszędzie tam, gdzie pojawia się choćby jeden wyznawca judaizmu; wędrującą razem z nim, bo istniejącą trwale nie w przestrzeni, ale w czasie. I stąd wymóg zachowywania się i postępowania jak w świątyni”.

Reklama

Szabat dla religijnych Żydów jest dniem świętym. Zakazana jest wówczas praca (39. czynność), z wyjątkiem działania podejmowanego dla ratowania życia. Czas wolny powinien być wykorzystany na świętowanie, studiowanie Tory i przebywanie z rodziną. Prawa judaizmu ustanawiają wiele micwot (przykazań), których wypełnienie jest konieczne do uświęcenia szabatu. M. Rozen omówił poszczególne jego etapy: przygotowania do szabatu, wieczór szabatowy, dzień szabatowy i zakończenie szabatu.

Ponieważ jest to czas spotkania z Bogiem, obowiązują w nim określone modlitwy i błogosławieństwa, uczestnictwo w porannym nabożeństwie w synagodze, zalecane jest indywidualne studiowanie biblijnych tekstów i komentarzy do nich. Nakazem jest spożycie trzech posiłków – szabatowej kolacji w piątek wieczorem, w sobotnie południe i wieczorem przed zakończeniem szabatu. Ukształtowało się tradycyjne szabatowe menu. Trzeba zachowywać szabatowe rytuały: zapalanie świec, błogosławieństwo wina (kidusz) i chleba (chałki). Świętowanie szabatu przynosi błogosławione owoce. Jest czasem zastanawiania się, refleksji nad ostatecznym celem człowieka. Umacnia życie rodzinne i przyjaźnie, wprowadza pokój między ludźmi a naturą, daje okazję do bycia w wymiarze duchowym, bliżej Boga.

O. Maciej Biskup odwołał się do Katechizmu Kościoła Katolickiego, gdzie w jego trzeciej części omawiane są przykazania Dekalogu. W artykule trzecim, dotyczącym trzeciego przykazania, numery 2168 do 2173 odnoszą się do szabatu: „Dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku, poświęconym Panu (Wj 31,15). Szabat powierzony został Izraelowi przez Boga, by go przestrzegał na znak nierozerwalnego przymierza, na znak Jego uwielbienia, Jego dzieł stworzenia i Jego zbawczych czynów na rzecz Izraela.

W odniesieniu do Jezusa Ewangelia przytacza wiele sytuacji odnoszących się do szabatu i jego praw. Jest On oskarżany o ich naruszanie, jednak faktycznie Jezus nigdy nie naruszał świętości tego dnia. „W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać” (Łk 1, 21). Jezus przeżywał to święto, przemawiając w synagodze, uzdrawiając i nauczając. Jezus nigdy nie negował szabatu, lecz zachęcał do jego głębszego przeżywania, przywracając mu jego pierwotny sens i znaczenie: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu” (Mk 2, 27). A o sobie Chrystus powiedział: „Syn Człowieczy jest panem szabatu” (Mk 2, 28).

Ojciec Biskup zwrócił też uwagę na niektóre podobieństwa w liturgii, dając przykład procesji z Ewangeliarzem, która odpowiada niesieniu Tory w synagodze.

Po wykładach, w drugiej części spotkania zebrani w kościele wysłuchali koncertu pieśni żydowskich w wykonaniu Chóru Kameralnego Okręgowej Izby Lekarskiej „Remedium” pod dyrekcją rektora Akademii Sztuki w Szczecinie, prof. Ryszarda Handke.

Tagi:
Dzień Judaizmu

Reklama

Dzień Judaizmu 2019

2019-01-30 11:36

A.D.
Edycja kielecka 5/2019, str. III

Hasłem 22. Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce stały się słowa „Nie przychodzę, żeby zatracać” (Oz 11,9), a centralne obchody odbyły się 17 stycznia 2019 r. w Łodzi . W diecezji kieleckiej od kilku lat Dzień Judaizmu organizuje Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w dawnej synagodze w Chmielniku

TD
Dzień Judaizmu, obchody, dawna synagoga w Chmielniku

Obchody odbyły się 16 stycznia, z udziałem duchowych Kościołów chrześcijańskich i delegacji środowisk żydowskich. Przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem bp Rafał Markowski, powiedział w rozmowie z KAI, że udział przedstawicieli Kościoła w tego rodzaju wydarzeniach jest ważny i niezbędny – do tych słów nawiązywano w Chmielniku.

W murach dawnej synagogi spotkali się goście z różnych stron Polski i regionu – rabini, ewangelicy, księża i katolicy świeccy. Były debaty, dyskusje i poznawanie siebie nawzajem w ramach paneli konferencyjnych i wydarzeń artystycznych towarzyszących obchodom.

Biskupa kieleckiego reprezentował wikariusz generalny ks. Dariusz Gącik, który przypomniał różne płaszczyzny w możliwościach dialogu, ze wskazaniem na różnice, które dzielą chrześcijan i żydów.

Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha reprezentował rabin Yehoshua Ellis; mówił, że Bóg stworzył każdego na swój obraz i podobieństwo, i trzeba o tym pamiętać, otwierając dla siebie nawzajem serca. Wśród uczestników wydarzenia byli: doradca wojewody świętokrzyskiego Wiktor Kowalski, członek zarządu powiatu kieleckiego Mariusz Ściana, świętokrzyski wicekurator oświaty – Katarzyna Nowacka, dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach – Wiesława Rutkowska.

Debata była inspirowana słowami przewodnimi Dnia: „Nie przychodzę, żeby zatracać” (Oz 11,9). W debacie uczestniczyli: ks. Jan Oleszko SAC (klasztor pallotynów na Karczówce), ks. Wojciech Rudkowski (wspólnota ewangelicka Radom – Kielce), rabin Samuel Rosenberg z Krakowa, reprezentujący reformowany nurt judaizmu – Stowarzyszenie „Or chadzasz”. Towarzyszył mu rabin Jonathan Zisook (City University of New York).

– To przywilej być tutaj, to szczęście, że spotykają się rabin, pastor i ksiądz, za życia poprzedniego pokolenia takie spotkanie nie byłoby możliwe – mówił rabin Rosenberg. Wskazał na przełomowe dokumenty Soboru Watykańskiego II, które umożliwiły dialog pomiędzy Żydami i chrześcijanami. Nazwał je „gestem miłosierdzia”. – Dialog, jak nauczał Jan Paweł II, zakłada dawcę i biorcę, jest zaproszeniem do pewnej przestrzeni – mówił ks. Jan Oleszko SAC. – Owszem dialog jest, ale jeszcze nie wchodzi w krwioobieg – zauważył. Wszyscy duchowni zaznaczali, że punktem wyjścia do dialogu jest codzienne, zwyczajne życie.

W obchodach uczestniczyli również m.in. członkowie Fundacji Centrum Odnowy Życia Żydowskiego z Warszawy, środowiska uniwersyteckie, muzealnicy z różnych ośrodków regionu, nauczyciele, uczniowie, księża – z ks. prob. Chmielnika Waldemarem Krochmalem. Pewne różnice zdań w trakcie debaty, a szczególnie dyskusji, potwierdziły, jak tego rodzaju spotkania są potrzebne.

Była także mowa o Jędrzejowskiej Księdze Pamięci i o specyfice tego rodzaju publikacji wspomnieniowej jako źródła historycznego.

Ogłoszono VII edycję konkursu ogólnopolskiego dla szkół „Nasi sąsiedzi – Żydzi” oraz prezentowano ostatnio wydaną książkę, będącą pokłosiem trzech pierwszych edycji konkursu, uzupełnioną artykułami naukowymi. Prezentacja odbyła się z udziałem członków redakcji naukowej publikacji i autorów. Książka pt. „Nasi sąsiedzi – Żydzi. Z dziejów relacji polsko-żydowskich na Kielecczyźnie w XX wieku” została wydana przez Instytut Pamięci Narodowej.

Konkurs „Nasi sąsiedzi – Żydzi” od dwóch lat ma charakter ogólnopolski; w ostatniej edycji wzięło udział 155 uczniów z 12 województw.

Artystycznym uzupełnieniem wydarzenia stała się wystawa plakatów „Homo Homini...” stanowiąca twórczą refleksję autora, dr. Marka Osmana, na temat relacji międzyludzkich oraz oprawa muzyczna ewangelików z Radomia i uczennic SP Nr 4 w Jędrzejowie.

Ogólnopolski Dzień Judaizmu został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 r. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa. Zgodnie z założeniami Episkopatu, Dzień Judaizmu ma przybliżać nauczanie Kościoła po II Soborze Watykańskim na temat Żydów i ich religii oraz ukazywać antysemityzm jako grzech. Jest to też okazja do propagowania posoborowego wyjaśniania tekstów Pisma Świętego, które w przeszłości mogły być interpretowane w sposób antyjudaistyczny i antysemicki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Podejrzany o zabójstwo 10-latki z Mrowin przyznał się

2019-06-17 11:51

na podstawie TVN24

Zarzut zabójstwa postawiła prokuratura 22-letniemu mężczyźnie, który został w niedzielę zatrzymany w związku z morderstwem 10-letniej dziewczynki z Mrowin na Dolnym Śląsku – powiedział w poniedziałek PAP Marek Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

cocoparisienne/pixabay

22-latek usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Początkowo miał przedstawiać alibi. Później przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Jak poinformował inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendanta Głównego Policji, mężczyzna znał rodzinę zamordowanej Kristiny.

Ciało dziewczynki odnaleziono w czwartkowe popołudnie. Wcześniej zgłoszono jej zaginięcie. Na ciele dziecka widniały rany kłute. A prokuratorzy poinformowali, że zabójstwo miało znamiona szczególnego okrucieństwa.

Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy powiedział PAP, że w poniedziałek nadal będą prowadzone czynności w tej sprawie. "Dziś prokurator zdecyduje m.in. o wniosku o areszt" - powiedział prokurator. Mężczyźnie grozi dożywocie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kard. Baldisseri dementuje: synod nie będzie wstępem do zniesienia celibatu

2019-06-17 20:15

pb (KAI/Vatican Insider) / Watykan

Sekretarz generalny Synodu Biskupów kard. Lorenzo Baldisseri zdementował przypuszczenia, jakoby Specjalne Zgromadzenie Synodu nt. Amazonii, jakie odbędzie się w październiku br., miało na celu zniesienie celibatu lub wprowadzenie kapłaństwa kobiet. - To, co jest doktryną pozostaje niezmienne - zdecydowanie stwierdził 78-letni hierarcha.

Włodzimierz Rędzioch

W rozmowie z portalem Vatican Insider odniósł się on do dwóch wywołujących dyskusję punktów przedstawionego dziś dokumentu roboczego (Instrumentum laboris) jesiennego zgromadzenia. Punkt 129 sugeruje wprowadzenie nowych posług kościelnych, m.in. dla kobiet, a także udzielanie święceń kapłańskich starszym żonatym mężczyznom, szanowanym w tubylczych wspólnotach. Z kolei punkt 127 proponuje zastanowienie się, czy sprawowanie kościelnej jurysdykcji (władzy) we wszystkich dziedzinach (sakramentalnej, sądowniczej, administracyjnej) musi być związane z przyjęciem sakramentu święceń.

Kardynał wyjaśnił, że problem jurysdykcji ma charakter doktrynalny, a nie tylko dyscyplinarny, gdyż w sakramencie święceń zostają udzielone trzy nierozłączne zadania: uświęcania, nauczania i rządzenia. Papież może komuś zakazać pełnienia któregoś z nich, ale sakramentalnie są otrzymywane razem. W Instrumentum proponuj się zatem wprowadzenie posług niezwiązanych z sakramentem święceń.

Sekretarz generalny Synodu zwrócił też uwagę, że nie jest to końcowy dokument zgromadzenia, lecz zestawienie propozycji zbieranych wśród wiernych przez niemal dwa lata. Odpowiedź na te propozycje dadzą uczestnicy Synodu, konfrontując się z treścią dokumentu i nauczaniem Kościoła.

Włoski kardynał przyznał, że wprawdzie zgromadzenie synodalne dotyczyć będzie konkretnego regionu z jego szczególnymi potrzebami, to jednak jego reperkusje odczuje cały Kościół, bo jest powszechny. Trzeba jednak zrozumieć, że Kościół nie jest „monolityczną kulą”, lecz - jak mawia papież - wielościanem. Pluralizm w Kościele jednak „musi prowadzić do jedności w różnorodności”. Zarazem to „wszystko, co nie dotyczy doktryny jako takiej, konkretnego przesłania ewangelicznego”, może być „dostosowywane do czasów, do miejsc, do okoliczności”.

Odnosząc się do propozycji przyznania funkcji w Kościele kobietom, kard. Baldisseri zwrócił uwagę, że już teraz odgrywają one fundamentalną rolę w życiu Amazonii, np. jako katechetki, zaś Instrumentum laboris proponuje przeanalizowanie możliwości przyznania im oficjalnej posługi. - Istnieje już akolitat i lektorat, nie będące częścią sakramentu święceń, który zaczyna się od diakonatu. Są posługi, które nie wiążą się z sakramentem. Zobaczymy, co nam zostanie zaproponowane [na Synodzie - KAI]. Mówi się także o „wymyśleniu” nowych posług. Dlaczego nie? - pytał retorycznie włoski purpurat.

Powtórzył, że „wszystko, co nie dotyczy struktury, istoty może zostać zmienione, wymyślone”, tak jak było w liturgii czy muzyce kościelnej, gdzie kiedyś istniał tylko chorał gregoriański, później napisano hymny, a w końcu do liturgii weszły pieśni ludowe.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem