Reklama

Niedziela Świdnicka

Diecezjalna pielgrzymka katechetów po raz trzynasty

22 kwietnia 2017 r. katecheci diecezji świdnickiej po raz trzynasty udadzą się na swoją pielgrzymkę. Organizowana co roku pielgrzymka do różnych miejsc, tym razem skieruje się do Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu-Podzamczu

Niedziela świdnicka 16/2017, str. 4-5

[ TEMATY ]

pielgrzymka

katecheci

Ks. prał. Jan Gargasiewicz

Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu

Uczestnicy będą mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Centralnym punktem pielgrzymki będzie Msza św. koncelebrowana, której przewodniczyć będzie bp Ignacy Dec. Po zakończeniu Eucharystii nastąpi akt oddania się katechetów diecezji świdnickiej Matce Bożej. Po krótkiej przerwie odbędzie się konferencja, którą poprowadzi bp Stefan Regmunt z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Następnie ks. dr Marek Korgul, dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej, przedstawi komunikaty. Na zakończenie odmówiona zostanie Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Na okoliczność XIII Diecezjalnej Pielgrzymki Katechetów do Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu-Podzamczu bp Ignacy Dec wystosował do wszystkich katechetów naszej diecezji zaproszenie. Podkreślił w nim, że w tym roku przeżywamy kilka bardzo ważnych rocznic: 750. rocznicę kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej, 300. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 100. rocznicę objawienia się Matki Bożej w Fatimie z Jej orędziem wzywającym do modlitwy różańcowej, nawrócenia i pokuty. Obchodzimy także 100. rocznicę powołania przez św. Maksymiliana Marię Kolbego Rycerstwa Niepokalanej, a cały rok 2017 poświęcony jest św. Bratu Albertowi Chmielowskiemu. Ksiądz Biskup podkreślił, że: „W Kościele katolickim w Polsce jest realizowany czteroletni program duszpasterski, którego hasło brzmi: «Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa». Dotychczas staraliśmy się odnowić naszą tożsamość chrześcijańską przez pogłębianie naszej wiary. Obecny, a zarazem ostatni rok programu duszpasterskiego przeżywamy pod hasłem: «Idźcie i głoście». Są to słowa Chrystusa skierowane do pierwszych uczniów i do nas wszystkich: duchownych, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Ten nakaz misyjny wypływa z naszego chrztu i bierzmowania, a także z każdej przeżywanej Eucharystii”.

Gorąco zachęcając katechetów do uczestnictwa w pielgrzymce, bp Dec pisze dalej: „U stóp Krzyża Chrystusa Pana pragniemy się modlić o siłę do wypełniania naszej posługi głoszenia Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, mimo rozmaitych przeciwności – codziennych krzyży, które napotykamy i przyjmujemy. Chcemy umocnić naszą wiarę, że nie ma zmartwychwstania bez krzyża, a także ponownie złożyć w Chrystusie naszą nadzieję, że będąc wierni Bogu, krzyżowi i Ewangelii, otrzymamy moc do zwycięstwa – zarówno w dziedzinie naszej katechetycznej posługi, jak i ostatecznego zwycięstwa, którym jest obiecane nam wszystkim niebo”.

Reklama

Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, jedna z największych świątyń na Dolnym Śląsku, wybudowana po II wojnie światowej, znajduje się w wałbrzyskiej dzielnicy Podzamcze, leżącej u podnóża Zamku Książ. Jego historia sięga początku lat 80. XX wieku. Parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego powołał do istnienia abp Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski, dekretem erekcyjnym z dnia 15 października 1981 r., w którym zapisał: „Na chwałę Boga Wszechmogącego oraz na pożytek Kościoła świętego i dobra Ludu Bożego miejscowości Wałbrzych-Podzamcze, w dekanacie Wałbrzych-Północ, zarządzam i podaję do wiadomości, co następuje: Mając na uwadze potrzeby duszpasterskie wiernych, którzy mieszkają na osiedlu Wałbrzych-Podzamcze, po dokładnym rozpatrzeniu sprawy, wysłuchaniu zainteresowanych stron, (…) erygujemy niniejszym rzymskokatolicką parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu-Podzamcze”.

Pierwszym proboszczem został ks. Jan Sowa, który rozpoczął starania o teren pod budowę kościoła i budynków parafialnych. Już w maju 1982 r. ruszyły prace przy budowie tymczasowej kaplicy i plebanii. 13 czerwca 1982 r. abp Henryk Gulbinowicz dokonał poświęcenia krzyża i placu pod budowę nowej świątyni, a 1 października 1988 r. dokonał wmurowania kamienia węgielnego z Grobu św. Piotra w Rzymie. 26 czerwca 1995 r. proboszczem parafii został ks. Andrzej Raszpla, który przed wznowieniem dalszych prac budowlanych wraz z ekspertami dokonał zmiany dotychczasowego projektu kościoła. W lipcu 1996 r. w murach budującego się kościoła gościła Matka Boża Fatimska w znaku pielgrzymującej po całym świecie figury. Budowniczowie zawierzyli Matce Bożej dalsze prace i zobowiązali się, że w nowej świątyni będzie miała miejsce kultu. Był to czas wielkiego wysiłku oddanych sprawie parafian, którzy nie szczędzili ani ofiar, ani ciężkiej fizycznej pracy przy budowie. 17 września 2000 r. bp Tadeusz Rybak dokonał konsekracji kościoła jako Pomnika Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Przez kolejne lata świątynia dzięki ofiarności i życzliwości parafian była upiększana. W tym samym czasie na prośbę proboszcza – ks. prał. Andrzeja Raszpli, biskup legnicki Tadeusz Rybak rozpoczął starania w Rzymie o przekazanie do parafii Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Przychylono się do tej prośby i wraz z specjalnym dokumentem Stolicy Apostolskiej, potwierdzającym autentyczność Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, przewieziono je z Rzymu do Wałbrzycha, po czym uroczyście wniesione do kościoła w dzień odpustu parafialnego, umieszczone zostały w specjalnie przygotowanym ołtarzu. Od tej chwili Relikwie Drzewa Krzyża Świętego otaczane są wielkim kultem wiernych. 17 września 2006 r. był dniem wielkiej uroczystości. Tego bowiem dnia bp Ignacy Dec – pierwszy biskup świdnicki – nadał świątyni tytuł Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego Diecezji Świdnickiej. Dziś do tego miejsca przybywa coraz więcej pielgrzymów, by pomodlić się przy wyjątkowej relikwii, jaką jest fragment Drzewa z Krzyża, na którym dokonało się nasze zbawienie i odkupienie.

* * *

Program pielgrzymki:

– godz. 10.30 – przyjazd i recepcja;

Reklama

– okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania;

– godz. 11.00 – Eucharystia pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca oraz akt oddania się katechetów diecezji świdnickiej Matce Bożej;

– godz. 12.15 – poczęstunek;

– godz. 13.00 – konferencja bp. Stefana Regmunta (diecezja zielonogórsko-gorzowska);

– godz. 13.45 – komunikaty Wydziału Katechetycznego – ks. dr Marek Korgul;

– godz. 14.30 – Koronka do Miłosierdzia Bożego;

– zakończenie pielgrzymki ok. godz. 15.00.

2017-04-11 10:22

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Pójdą uczyć młodych

W Instytucie Teologicznym w Sandomierzu odbył się egzamin końcowy podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych.

Czternastu studentów zdało egzamin końcowy oraz uzyskało kwalifikacje, aby nauczać religii we wszystkich typach szkół. – Celem tych studiów było uzyskanie uprawnień do nauczania religii w przedszkolu, szkole podstawowej oraz szkołach średnich, które są wymagane od nauczycieli religii Kościoła katolickiego zgodnie z wymaganiami zawartymi w porozumieniu między Konferencją Episkopatu Polski a Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. – powiedział ks. dr Roman Janiec, kierownik studiów podyplomowych.

– Studia teologiczno-katechetyczne pozwoliły mi na usystematyzowanie mojej wiedzy z zakresu historii zbawienia. Ze względu na różnorodność przedmiotów teologicznych, ale także psychologiczno-pedagogicznych, dały mi możliwość poznania człowieka i genezę zła, które naprawdę istnieje. Ponadto dzięki tej wiedzy mogę pomagać innym, wyjaśniając interesujące ich kwestie. Studia były dla mnie pomocą w osobistej formacji i spotkaniu z Bogiem. Stały się pewnego rodzaju osobistą wycieczką w najgłębsze i niezrozumiałe dla mnie dotąd meandry nauki Jezusa Chrystusa. Katechetyka, oprócz poznania Biblii, daje także możliwość poznania społecznej nauki Kościoła, która kształtuje społeczeństwo – mówiła Aneta Surowiec.

Natomiast s. Aneta Sroka stwierdza, że: – Oprócz kompetencji zawodowych studia dały mi jeszcze większą świadomość w przeżywaniu liturgii słowa oraz Eucharystii. Pomogły również w usystematyzowaniu wiedzy teologicznej. Były okazją do rozwiania wątpliwości czy niejasności.

Organizatorem kształcenia podyplomowego jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, a zajęcia odbywają się w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu. Obecnie trwa kolejny nabór dla chętnych na studia teologiczno-katechetyczne, które rozpoczną się w nowym roku akademickim w październiku.

Zgłoszenia na studia podyplomowe przyjmowane są pod nr. 727676570.

Zajęcia będą odbywały się w piątki po południu oraz w soboty i potrwają cztery semestry.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich oraz posiadanie kwalifikacji pedagogicznych poświadczone stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub adnotacja w suplemencie dyplomu ukończenia studiów).

Zgłoszenia prosimy kierować do kanclerza Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, tel. 727676570.

CZYTAJ DALEJ

USA: urzędnicy zezwalają na otwarcie kościołów, ale zabraniają przyjmowania komunii

2020-05-28 13:38

[ TEMATY ]

USA

Adobe.Stock.pl

Urzędnicy w hrabstwie Howard w amerykańskim stanie Maryland pozwolili na otwarcie kościołów, ale zabronili podczas liturgii spożywać komukolwiek komunii świętej, co w istocie dla katolików oznacza zakaz celebracji mszy św. Władze powołują się na zasady zdrowia publicznego dla miejsc kultu zakazujące dystrybucji i konsumpcji jakichkolwiek pokarmów lub napojów w ramach nabożeństwa.

Według wprowadzanych w życie przepisów pozwalających na wznowienie działalności przedsiębiorstw, a także na otwarcie kościołów nie wzięto najwyraźniej pod uwagę, że integralnym elementem Eucharystii jest spożywania konsekrowanych hostii, przynajmniej przez celebransa. Uznanie tego czynnością bezprawną skutecznie blokuje odprawianie jakiejkolwiek Mszy św. – zauważa amerykańska agencja katolicka CNA, która zaznacza jednocześnie, że wytyczne te mogą naruszać prawo do swobodnego wykonywania praktyk religijnych, co gwarantuje konstytucyjna Pierwsza Poprawka.

Zarządzenie urzędników ogranicza liczbę uczestników liturgii do 10 osób w pomieszczeniach i do 250 na zewnątrz. Modlący się muszą zachowywać między sobą odległość, nosić maski, nie wolno im przekazywać znaku pokoju poprzez uścisk dłoni. Zabronione jest także zbieranie ofiar na tacę. Przepisy mówią, że „śpiew jest dozwolony, ale nie zalecany”.

Archidiecezja Baltimore, której terytorium obejmuje hrabstwo Howard, ogłosiła 27 maja własne plany ponownego otwarcia świątyń. Niektóre z tych wytycznych są podobne zarządzeń hrabstwa Howard, jednak nie ma w nich mowy o „zakazie dystrybucji żywności lub napojów przed, po lub podczas Mszy św.”. Mówi się tylko o konieczności przestrzegania odległości w kolejce do komunii świętej, zachęca się także do przyjmowania jej na rękę. Nie ma mowy o innych ograniczeń w przyjmowaniu komunii, poza tymi, które wynikają z zasad prawa kanonicznego.

W pierwszej fazie planu ponownego otwarcia archidiecezji, który obecnie obowiązuje, kościoły pozostają otwarte na prywatną modlitwę, ale Msza św. jest odprawiana bez udziału wiernych. W fazie drugiej, która ma się rozpocząć na niektórych obszarach w weekend, 30-31 maja, wierni będą mogli wypełnić świątynię w jednej trzeciej miejsc siedzących, pod warunkiem, że lokalne ograniczenia pozwalają na udział ponad 10 osób na mszy św.

CZYTAJ DALEJ

Premier Morawiecki i prezydent Duda z wizytą na Mierzei Wiślanej

2020-05-30 13:41

[ TEMATY ]

premier

inwestycja

Mateusz Morawiecki

koronawirus

Mierzeja Wiślana

PAP

Skowronki, 30.05.2020. Prezydent Andrzej Duda (P) i premier Mateusz Morawiecki (L) podczas wizyty na terenie budowy kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej w miejscowości Skowronki.

- Nie byłoby naszych sukcesów dostrzeganych dzisiaj przez Europę w walce z koronawirusem, gdyby nie ścisła współpraca rządu z prezydentem Andrzejem Dudą powiedział dziś Mateusz Morawiecki. Premier i prezydent Andrzej Duda odwiedzili Mierzeję Wiślaną, gdzie trwa budowa nowej drogi wodnej, która połączy Zalew Wiślany z Morzem Bałtyckim.

Podczas wizyty premier powiedział:.

- Tutaj budujemy nową drogę morską, ale jest to też symbol przełamania tego, że tak wiele rzeczy w Polsce nie mogło być zrealizowanych. To też test współpracy władz państwowych dla dobra regionu. To wielka szansa dla rozwoju Elblągu i Warmii, ale również dla Polski. Dzięki nowym mocom portowym uzyskanym w wyniku tej inwestycji, skorzysta cała Polska, handel i cała gospodarka. Tak właśnie napędza się wzrost gospodarczy – przez eksport i przez import, przez handel.

- Świat szuka ścieżek odbudowy wzrostu gospodarczego po pandemii koronawirusa. USA, Chiny i Europa stawiają na inwestycje. Przez wielkie plany inwestycyjne wychodzono z kryzysu. Dzisiaj wielkim planem inwestycyjnym Polski jest fundusz inwestycji publicznych o wartości 30 mld zł.- zaznaczył premier. I dodał:- Dzisiaj do wielkiego planu inwestycyjnego Polski, składającego się z bardzo wielu naszych projektów, którego trzonem będzie fundusz inwestycji publicznych o wartości min. 30 mld zł, dokładamy nasze tarcze. Codziennie 2 mld zł trafiają do firm na ratowanie miejsc pracy. To także nowe możliwości handlowe dla wielu przedsiębiorców. Zdecydowaliśmy się z prezydentem Andrzejem Dudą działać bardzo szybko, bo wiemy że raz utracone miejsca pracy ciężko wracają. Dziękuję prezydentowi, że dba o każde miejsce pracy.

- Wiele miejsc pracy powstaje przy budowie Mierzei, ale to da też setki tysięcy miejsc pracy po zakończeniu budowy. Wkrótce cała Polska będzie wielkim placem budowy. To nowe możliwości handlowe dla wielu przedsiębiorców.

Nie byłoby naszych sukcesów dostrzeganych dzisiaj przez Europę w walce z koronawirusem, gdyby nie ścisła współpraca rządu z prezydentem Andrzejem Dudą - podsumował Mateusz Morawiecki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję