Reklama

Wiadomości

Polscy europosłowie na temat raportu o równości kobiet i mężczyzn w UE

Parlament Europejski na sesji w Strasburg 10 marca przyjął raport nt. równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej autorstwa Marca Tarabelli. Jest w nim W związku z tym KAI zadało wszystkim polskim europosłom pytania w tej sprawie.

[ TEMATY ]

parlament

Europa

MATEUSZ BANASZKIEWICZ

Poniżej publikujemy odpowiedzi, które otrzymaliśmy:

KAI: Czy zna Pan/Pani poseł raport Tarabelli i słyszał Pan/Pani o petycji obywatelskiej w tej sprawie?
Jadwiga Wiśniewska (PIS) - W Parlamencie Europejskim pracuję w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, z której wyszedł projekt sprawozdania Pana Tarabelli, dlatego znam to sprawozdanie, a także petycję obywatelską. Raport ten stoi w sprzeczności z wartościami wyznawanymi przez miliony obywateli Unii Europejskiej i godzi w to, co jest wartościowe w naszej kulturze i cywilizacji wywodzącej się z korzeni chrześcijańskich. Ponadto poza sferą wartości, raport próbuje ingerować w kompetencje praw członkowskich, ograniczając bezzasadnie ich suwerenność. Podczas poniedziałkowej debaty w Parlamencie wskazałam na rezolucję PE z 10 grudnia 2013, która stanowi, że tworzenie i implementowanie polityki związanej z prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi jest kompetencją państw członkowskich
Ryszard Czarnecki (PIS) - Tak, znam niestety i być może znam go najlepiej ze wszystkich posłów w Parlamencie Europejskim – poza sprawozdawcą Belgiem (Walonem) Tarabellą. Otóż jako wiceprzewodniczący PE prowadziłem debatę nad tym sprawozdaniem. Oceniam ten raport źle, w przeciwieństwie do świetnej inicjatywy obywatelskiej, która była przejawem właśnie „obywatelskiego nieposłuszeństwa” na ideologiczny bełkot.
Karol Karski (PIS) - Tak, znam raport i petycję. Raport pana Tarabelli to kolejna odsłona tej samej walki ideologicznej, w którą Parlament Europejski nieustannie się wikła, choć nie ma do tego żadnego uprawnienia. Kolejna próba, których było już wiele, narzucania państwom członkowskim lewackiej wizji aborcji, jako prawa kobiety (jedną z takich prób, w poprzedniej kadencji, firmował również pan Tarabella).
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PO) - Tak, znam raport. Jego końcowa wersja zawierała wiele treści zaproponowanych przez EPP i była znacznie bliższa naszemu stanowisku niż wersja początkowa. Wartości rodzinne, prawo do macierzyństwa i równego traktowania na rynku pracy, luka placowa i emerytalna, bieda kobiet wywołana nierównym uczestnictwem w rynku oraz zwalczanie przemocy zostały dzięki temu odpowiednio mocniej zaznaczone. Słyszałam o petycji i głosowałam także za poprawkami przywołującymi rezolucję o zasadzie pomocniczości.
Zbigniew Kuźmiuk (PIS) - Rzeczywiście w 2013 roku Parlament Europejski przegłosował rezolucję, w której wyraźnie stwierdził, że "tworzenie i implementacja polityki związanej z prawami seksualnymi oraz reprodukcyjnymi oraz edukacją seksualną w szkołach jest kompetencją państw członkowskich". Niestety mimo tego co jakiś czas w PE pojawiają się inicjatywy, które próbują podważyć tę oczywistość i takim dokumentem był raport belgijskiego europosła z frakcji europejskiej lewicy Marca Tarabelli poświęcony "postępom w zakresie równości kobiet i mężczyzn w UE w roku 2013. Niestety mimo sprzeciwu społecznego organizowanego na portalach społecznościowych czego wyrazem było złożenie kilkudziesięciu tysięcy podpisów raport został w ostatni wtorek przyjęty i to ogromną większością głosów 441 za do 205 przeciw.
Stanisław Ożóg (PIS) - Tak, znam ten raport oraz otrzymałem kilka listów dotyczących zarówno raportu Tarabelli jak również raportu Panzeriego.

- Czy podobnie jak 60 tys. obywateli UE uważa Pan/Pani z tekstu raportu Tarabelli powinny zostać usunięte jakiekolwiek odniesienia do aborcji?

Jadwiga Wiśniewska (PIS) - Nie ulega żadnej wątpliwości, że wszelkie odniesienia do aborcji powinny zostać z raportu usunięte. Tak uważa nie tylko 60 tyś. obywateli, którzy napisali o tym do Parlamentu Europejskiego, ale miliony Europejczyków. Aborcja dziecka poczętego jest złem i nie może być traktowana, jako podstawowe prawo kobiety. Aborcja to zagrożenia zdrowia fizycznego i psychicznego kobiety, to dramat, a nie prawo.
Sprawozdanie, które rzekomo ma być poświęcone wyrównywaniu szans między kobietami i mężczyznami koncentruje się na promowaniu ideologii gender i aborcji. To kolejny przykład jak pod pięknym tytułem ukrywa się zupełnie inne, niezgodne z nim treści. Naszym zadaniem powinno być podnoszenie pozycji kobiet, m.in. przez wspieranie rodzicielstwa i zapewnienie polityki prorodzinnej, która będzie sprzyjać właśnie macierzyństwu i ojcostwu.
Ryszard Czarnecki (PIS) - Tak, podobnie jak dziesiątki tysięcy ludzi w całej Europie, którzy podpisali tą petycję i miliony, którzy myślą podobnie – uważam, że takie „uideologicznianie” raportu, w którym przecież są słuszne postulaty, np. zrównania płacy kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach, jest z jednej strony złe z punktu widzenia ochrony życia poczętego i szerzej – tego, co nazywamy „cywilizacją miłości”, ale też rykoszetem uderza w uzasadnione postulaty „równości płacowej”.
Karol Karski (PIS) - Tuż przed głosowaniem liczba osób, które poparły tą petycję, sięgnęła prawie 150.000. Ale osób sprzeciwiających się włączeniu aborcji do tego tekstu są miliony. Bardzo przykre, że ich głos jest ignorowany. Podobnie jak oni uważam, że Parlament Europejski w swoich rezolucjach poświęconych równości kobiet i mężczyzn powinien zajmować się realnymi problemami, których nie brakuje, a nie sporami ideologicznymi, które przysłaniają problemy rzeczywiste.
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PO) - Nie zgadzam się z zapisami w raporcie, dotyczącymi aborcji, i podobnie jak moja grupa polityczna głosowałam przeciwko nim.
Zbigniew Kuźmiuk (PIS) - Niestety przegłosowano w tym raporcie zapisy o powszechnym dostępie do aborcji ale na szczęście udało się w nim przeforsować poprawkę między innym mojej frakcji ECR "o poszanowaniu wyłącznej kompetencji państw członkowskich w zakresie formułowania i realizowania polityki dotyczącej zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz wiążących się z nimi praw".
W ten sposób raport Tarabelli jest wewnętrznie sprzeczny z jednej strony bowiem próbuje narzucać państwom członkowskim UE postulaty przemysłu aborcyjnego i repezentujących jego interesy środowisk politycznych, z drugiej zaś potwierdza wyłączne kompetencje państw członkowskich w zakresie tworzenia prawa w zakresie zdrowia seksualnego i praw reprodukcyjnych.
Na szczęście także uchwalony raport jest jedynie formą wyrażenia opinii przez Parlament Europejski i nie ma mocy wiążącej, będzie on jednak zapewne wykorzystywany do promowania rozwiązań poważnie ograniczających ochronę życia ludzkiego na wczesnym etapie jego rozwoju.
Stanisław Ożóg (PIS) - Uważam, że Unia Europejska nie powinna ingerować w kompetencje państw członkowskich, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie moralne. Narzucanie poszczególnym państwom, aby zalegalizowały aborcję stoi w sprzeczności z poszanowaniem godności osoby ludzkiej. Zgodnie z art. 168 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej „Działania Unii są prowadzone w poszanowaniu obowiązków Państw Członkowskich w zakresie określania ich polityki dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej. Obowiązki Państw Członkowskich obejmują zarządzanie usługami zdrowotnymi i opieką medyczną (…)”. W związku z tym zapisem Unia Europejska nie ma prawa ingerować w kwestię aborcji w poszczególnych państwach członkowskich. Pomimo tego w Parlamencie Europejskim często toczą się dyskusje i dokonuje się prób przemycenia zapisów dotyczących tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych narzucając odbiorcom konkretną definicję pod którą kryje się dostęp do aborcji, możliwość zawierania tzw. małżeństw homoseksualnych itp. Zgadzam się, że zapisy dotyczące aborcji powinny zostać usunięte i apeluję o czujność w tego typu raportach.

- Czy Pani/Pana grupa polityczna popiera ten raport w obecnym kształcie? Czy Pan/Pani poparł ten raport?

Jadwiga Wiśniewska (PIS) - Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do których należą posłowie delegacji Prawa i Sprawiedliwości w ostatecznym głosowaniu na sesji plenarne odrzuciła raport. Ponadto grupa EKR złożyła poprawki do raportu i 3 z nich, które zostały przyjęte. Wnoszą, że stanowienie prawa w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego jest kompetencją państw członkowskich. Unia ma wiele do zrobienia i nie powinna być wykorzystywana, jako miejsce gdzie forsowana jest lewicowa rewolucja kulturowa promująca aborcję i ideologię gender.
Ryszard Czarnecki (PIS) - Oczywiście ja, jako Ryszard Czarnecki, jak i delegacja Prawa i Sprawiedliwości, jak też i bardzo duża część Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów głosowaliśmy przeciw temu raportowi, właśnie ze względu na wielce kontrowersyjne zapisy o zabijaniu dzieci nienarodzonych, tzw. „reprodukcji”, i tym podobnych zapisach, które są świetną ilustracją starego polskiego powiedzenia, iż „diabeł tkwi w szczegółach”.
Karol Karski (PIS) - Moja grupa głosowała przeciw temu skandalicznemu raportowi, także oczywiście delegacja Prawa i Sprawiedliwości. Nie mogłem wziąć udziału we wtorkowym glosowaniu nad raportem Tarabelli, gdyż rano brałem udział w obchodach miesięcznicy katastrofy smoleńskiej w Polsce. Planuje natomiast wziąć udział w glosowaniu czwartkowym nad równie groźnym raportem Panzierego.
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PO) - W grupie EPP w sprawie raportu zdania były podzielone co do końcowego głosowania i kilku poprawek na temat wprowadzania perspektywy płci do analizy budżetowej, kwot w radach nadzorczych i zarządach spółek giełdowych, oraz pojęcia przemocy wobec kobiet i dziewcząt w art 84 Traktatu - a więc uznanie przemocy wobec kobiet za szczególnie poważne naruszenie praw człowieka. Głosowałam pozytywnie we wszystkich ww miejscach oraz za samym raportem. Głosowałam również za poprawkami mówiącymi o wartości i potrzebie edukacji równościowej i seksualnej oraz za realizacją świadczeń zdrowotnych z zakresu zdrowia reprodukcyjnego kobiet, do których należą m.in.: prowadzenie ciąży, leczenie raka jajnika, diagnozowanie w ww. obszarach, stosowanie antykoncepcji, badania prenatalne, profilaktyka w ww. zakresach.
Zbigniew Kuźmiuk (PIS) - Ja osobiście i większość członków mojej frakcji Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy głosowaliśmy przeciwko raportowi Tarabelli, niestety zawód sprawiła ponoć chadecka Europejska Partia Ludowa, której posłowie w dużej części głosowali za raportem i to właśnie dlatego został on przyjęty. W najbliższy czwartek będzie głosowany także raport Pier Antonio Panzeri będący "sprawozdaniem dotyczącym praw człowieka i demokracji za rok 2013 oraz polityki UE w tym zakresie", który niestety idzie znacznie dalej niż raport Tarabelli. Nie tylko promuje on prawo do aborcji lecz także rozwiązania prawne kwestionujące naturę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny a także liczne postulaty środowisk LGBT. Niestety jak się należy spodziewać on także zostanie przyjęty przez lewicową większość w PE.
Stanisław Ożóg (PIS) - Grupa EKR nie popiera tego raportu w obecnym kształcie. Przy czym należy dodać, że stanowisko polskiej delegacji EKR różni się od stanowiska Grupy (chodzi o niektóre kwestie światopoglądowe). Do raportu złożone zostały odpowiednie poprawki niwelujące zapisy dotyczące aborcji, które polska delegacja EKR poprze, ale nawet pomimo tych poprawek Grupa w całości zagłosuje przeciw raportowi. Osobiście również zagłosowałem przeciw raportowi.

2015-03-19 10:18

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Portugalia: grupa międzyreligijna mówi „nie” dla eutanazji

[ TEMATY ]

życie

parlament

eutanazja

Portugalia

Vatican News

Możliwość legalnej eutanazji i wspomaganego samobójstwa jest równoważna ze wspieraniem kultury śmierci szczególnie wśród tych, którzy są samotni i rozbici i w śmierci widzą rozwiązanie – pisze międzyreligijna grupa robocza „Religie – zdrowie” w Portugalii.

20 lutego tamtejszy parlament po raz kolejny ma się zająć legalizacją eutanazji.

„Wierzymy – piszą w specjalnej nocie jej autorzy – że życie ludzkie jest nienaruszalne, jest darem Boga i wraz ze współczuciem, jako fundamentem i normą organizacji i funkcjonowania społeczeństwa, są dwiema najważniejszymi wartościami etycznymi i duchowymi, które religie od wieków wnoszą w naszą cywilizację”.

Jednocześnie podkreślają, że osoby chore, którym się w sposób kompetentny i z uczuciem towarzyszy, nie domagają się śmierci. Odpowiedzią bowiem na ich cierpienie jest opieka paliatywna, która winna być zagwarantowana przez państwo w sposób satysfakcjonujący pacjentów. „Tylko powszechność prawa do opieki paliatywnej może ocalić najsłabszych i samotnych od wyboru śmierci”.

Apel przeciw legalizacji eutanazji wystosował także patriarcha Lizbony. Kard. Manuel Clemente podkreśla, że współczesne społeczeństwo powinno być w stanie ochronić, przyjąć i wspierać życie osoby ludzkiej na każdym jego etapie, od poczęcia aż po naturalną śmierć.

CZYTAJ DALEJ

Apel kard. Dziwisza: Zapalmy świece w oknach i zjednoczmy się na modlitwie w 15. rocznicę przejścia Jana Pawła II do domu Ojca

2020-04-01 10:09

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

Ks. Czesław Bogdał

Potrzebujemy siebie nawzajem, by wspólnie, za wstawiennictwem Świętego Papieża, wołać do miłosiernego Boga i błagać Go, by ustała pandemia koronawirusa – mówi kard. Stanisław Dziwisz, zachęcając do modlitewnej jedności 2 kwietnia, w 15. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Osobisty sekretarz papieża Polaka apeluje o duchową łączność o 21.37 i zapalenie jutro o tej godzinie świec w naszych oknach.

„Gdy 15 lat temu św. Jan Paweł II odchodził do domu Ojca, na placu św. Piotra w Watykanie, w kościołach i kaplicach całego świata, na miejskich placach i przy przydrożnych krzyżach trwało wielkie modlitewne czuwanie milionów ludzkich serc. Nasze ulice i świątynie wypełniał cichy szept rozmodlonych ludzi, którzy pragnęli być w tych dniach razem i jednoczyli się przy umierającym Papieżu, by towarzyszyć mu swoją miłością i w ten sposób podziękować za dar jego życia i świętości” – wspomina kard. Dziwisz w przekazanym KAI komunikacie. „On wiedział o tym, że odchodzi otoczony wielką rodziną, jak ojciec wśród kochających dzieci” – dodaje.

Krakowski metropolita senior wyznaje, że wraca wspomnieniami do tamtych chwil jedności, gdy patrzy dziś na opustoszały plac św. Piotra, gdy widzi „puste świątynie i zamarłe ulice”. „Świat zatrzymał się tak, jak zatrzymał się 15 lat temu” – zauważa.

„Wtedy poczuliśmy się osieroceni, ale potrafiliśmy wzajemnie się umacniać i szukać pocieszenia w Bogu, który jest Źródłem Życia. Czy potrafimy dziś – tak jak wtedy - trwać we wzajemnej miłości, we wspólnym nam wszystkim bólu i tęsknocie? Czy potrafimy szukać nadziei i czerpać siłę z prawdy, że wprawdzie nie możemy dziś fizycznie się spotkać, ale przecież nasza wspólnota jest realna i istnieje mimo zamkniętych drzwi naszych domów?” – pyta najbliższy współpracownik św. Jana Pawła II.

Kard. Dziwisz apeluje, by w najbliższy czwartek, 2 kwietnia, o 21.37 zjednoczyć się we wspólnej modlitwie za wstawiennictwem Jana Pawła II i prosić o ustanie pandemii koronawirusa. „Proszę Was wszystkich, Drodzy Bracia i Siostry, o to, byśmy w 15. rocznicę przejścia Jana Pawła II do domu Ojca znów się przy nim zjednoczyli. Bardzo Was proszę, niech nikogo nie zabraknie w tej duchowej wspólnocie 2 kwietnia o godzinie 21.37. Niech wzniesie się do nieba nasza modlitwa zawierzenia” – zachęca i apeluje o zapalenie świec w naszych oknach, na znak modlitewnej wspólnoty.

Były sekretarz Jana Pawła II proponuje, by odmówić wtedy Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu, który sam niedawno złożył w łagiewnickim sanktuarium:

„Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.

Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.

Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami”.

CZYTAJ DALEJ

Dziś zaczynają się rekolekcje on line dla przedsiębiorców

2020-04-03 09:40

[ TEMATY ]

rekolekcje

przedsiębiorca

Przedsiębiorczość

freelyphotos.com

Rekolekcje dla przedsiębiorców transmitowane przez Internet odbędą się od 3 do 5 kwietnia. - Można się spodziewać dużej dawki tradycyjnej pobożności i wieści z pierwszego frontu walki z koronawirusem, bo nasz rekolekcjonista nadawał będzie z północnych Włoch - zapowiada Maciej Gnyszka, organizator.

- Rekolekcje są dla wszystkich, którzy czują się przedsiębiorczy. Zapraszamy nie tylko przedsiębiorczych przedsiębiorców (co oczywiste), ale także przedsiębiorczych pracowników. Można się spodziewać niebanalnych myśli, inspiracji duchowością kolbiańską, dużej dawki tradycyjnej pobożności i wieści z pierwszego frontu walki z koronawirusem, bo nasz rekolekcjonista nadawał będzie z północnych Włoch - mówi KAI Maciej Gnyszka, organizator rekolekcji, założyciel i Prezes Towarzystw Biznesowych SA.

Rekolekcje wygłosi ks. Tomasz Jochemczyk - Polak będący proboszczem w północnych Włoszech. Niedawno po sieci krążył film, na którym ukazano jego samotną procesję z Najświętszym Sakramentem - kapłan przemierzał parafię, śpiewając na cały głos dawne pieśni.

W dniach 3-5 kwietnia przewidziano pięć nauk rekolekcyjnych, dwie Msze i wspólną modlitwę Anioł Pański. Wszystko transmitowane będzie on line. Pierwsza nauka wygłoszona będzie już dziś o 20:00. "To będzie wyjątkowy czas na rozwój duchowy i inspirację" - zapewniają organizatorzy.

Więcej informacji znaleźć można podlinkiem: https://www.maxretreat.com/online?fbclid=IwAR1WevJmhUZzsJnL0ix6gY9_CJskzFe3pBq716RQeqPZRCJyo5p_2iGz1Go

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję