Reklama

Złoty jubileusz kapłaństwa biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka

Niedziela legnicka 34/2003

Dzień liturgicznego wspomnienia Matki Bożej Anielskiej, 2 sierpnia br., był w diecezji legnickiej dniem jubileuszu 50-lecia kapłaństwa biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka. Jubileusz ten przeżywał wraz z 12 kolegami kursowymi, uczestnicząc w przededniu w dniu skupienia, a następnego dnia przewodnicząc uroczystej Liturgii. Jubilaci otrzymali święcenia kapłańskie 2 sierpnia 1953 r. we Wrocławiu, z rąk bp. Franciszka Sonika z Kielc.
Uroczystość ta została zapowiedziana w specjalnym liście do wiernych diecezji legnickiej wydanym przez biskupa pomocniczego Stefana Regmunta, w którym zapraszał wszystkich do udziału w tej uroczystości. Ksiądz Biskup pisał: „Pragnę serdecznie zaprosić Was, Umiłowani Diecezjanie, do udziału w dziękczynieniu za dar 50-letniej posługi kapłańskiej Biskupa Legnickiego. Dla kogo jest to możliwe, niech przybędzie 2 sierpnia (w sobotę) do naszej katedry legnickiej, aby w jedności z naszym Pasterzem włączyć się w to radosne dziękczynienie za dar kapłaństwa. Ci zaś, którzy z różnych powodów nie będą mogli uczestniczyć w tym podniosłym wydarzeniu, niech podczas Mszy św. w niedzielę 3 sierpnia razem z całą wspólnotą parafialną pamiętają o modlitwie w intencji Drogiego Jubilata”.
W liście, obok okoliczności związanych z obchodzonym jubileuszem, bp Stefan Regmunt przypomniał także zasługi Biskupa Jubilata dla diecezji, której został pierwszym biskupem: „Istniejąca od 11 lat diecezja legnicka ma szczególne powody do tej wdzięczności. Ksiądz Biskup Jubilat od pierwszych chwil jej istnienia podejmował odważne decyzje i inspirował działania w trosce o pogłębienie życia religijnego wiernych. Powołał nowe parafie, zadecydował o budowie nowych świątyń w miejscach, gdzie w czasach totalitaryzmu komunistycznego ich budowa nie była możliwa. Z racji Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa z Jego inicjatywy powstało wiele zewnętrznych znaków upamiętniających to religijne wydarzenie. Z wielką troską nawiedzał parafie, głosił Słowo Boże, sprawował sakramenty św. Żywo interesował się warunkami życiowymi swoich diecezjan. Dostrzegał problem bezrobocia i trudną sytuację materialną rodzin. Wychodząc naprzeciw najuboższym, już w pierwszych miesiącach istnienia diecezji utworzył diecezjalną Caritas i pobudzał do podejmowania konkretnych inicjatyw na rzecz powodzian, dzieci i młodzieży, a także osób starszych i chorych. Włączał ludzi świeckich do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła, inicjując powstawanie stowarzyszeń, grup i ruchów apostolskich. Stwarzał im możliwość kształcenia i zdobywania stopni akademickich. W trosce o nowych kapłanów utworzył Wyższe Seminarium Duchowne, przygotowując odpowiednią kadrę wykładowców i wychowawców. W ciągu 10 lat istnienia tej uczelni Ksiądz Biskup Jubilat wyświęcił 154 kapłanów, którzy podejmują dziś pracę na terenie diecezji. To w czasie Jego pasterskiej posługi nasze parafie nawiedziła kopia cudownego obrazu Jasnogórskiej Królowej Polski, Matki Bożej Łaskawej, a także figura Matki Bożej Fatimskiej. Szczególnym powodem do naszej wdzięczności jest doprowadzenie do historycznej wizyty apostolskiej Jana Pawła II, która miała miejsce 2 czerwca 1997 r. Jej przygotowanie i przebieg ożywiły wiarę diecezjan, przyczyniły się do integracji społeczeństwa, zachęciły do wielu duchowych i materialnych inicjatyw w parafiach, a także obudziły nadzieje na lepszą przyszłość. Dziś, po 11 latach, diecezja legnicka posiada wszystkie instytucje konieczne do należytego wypełniania zadań zleconych przez Kościół. Zarówno te, jak i wiele innych niewymienionych tu działań pasterskich Księdza Biskupa Ordynariusza, są wyrazem umiłowania tego Kościoła, któremu przez 50 lat kapłaństwa ofiarnie służy”.
Kiedy nadszedł zapowiadany dzień, w sobotnie przedpołudnie 2 sierpnia br., mury świątyni katedralnej zaczęły zapełniać się uczestnikami uroczystości. Wszystkich przybywających witała na zewnątrz świątyni swymi dźwiękami Orkiestra Dęta z Gryfowa. W katedrze komentatorzy: ks. prał. Robert Kristman i ks. kan. Bogdan Żygadło informowali o tytule uroczystości: „Kościół legnicki gromadzi się dzisiaj w murach tej wiekowej świątyni, aby podziękować Bożej Opatrzności za 50 lat posługi kapłańskiej swojego Biskupa. W dniu Złotego Jubileuszu naszego Pasterza są z nami także zaproszeni Goście. Jubileusz, jaki dzisiaj świętujemy, nie jest tylko zwykłą okazją do wyrażenia życzeń Najdostojniejszemu Jubilatowi. Ilekroć bowiem gromadzimy się wokół biskupa, wyrażając swoją jedność z nim i wspierając go swymi modlitwami, najpełniej tworzymy wspólnotę Kościoła. Biskup bowiem, następca Apostołów, w szczególny sposób uobecnia wśród nas samego Chrystusa, który jest Głową Kościoła. Biskup jest Pasterzem i Nauczycielem Kościoła, który został powierzony jego pasterskiej pieczy.
Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa św. bp Ignacy z Antiochii przypominał Kościołowi w Smymie: „Wszyscy idźcie za biskupem, jak Jezus Chrystus za Ojcem (...). Niechaj nikt w sprawach dotyczących Kościoła nie robi niczego bez biskupa. Uważajcie za ważną tylko taką Eucharystia, która jest sprawowana pod przewodnictwem biskupa lub tego, komu on zleci. Gdzie pojawi się biskup, tam niech będzie wspólnota tak, jak gdzie jest Chrystus Jezus, tam i Kościół powszechny. Nie wolno bez biskupa chrzcić, ani sprawować Eucharystii, lecz co on zatwierdzi, to i dla Boga będzie miłe. W ten sposób wszystko, co czynicie, będzie pewne i ważne”.
Jesteśmy więc dziś razem z naszym biskupem, aby w czasie tej wyjątkowej Eucharystii, sprawowanej z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa naszego Pasterza, wyrazić w szczególny sposób naszą jedność i przynależność do Chrystusowej Owczarni, tj. do Kościoła legnickiego, której Pasterzem od 11 lat jest biskup Tadeusz Rybak”.
We Mszy św. jubileuszowej wzięli udział licznie przybyli goście z kard. Henrykiem Gulbinowiczem na czele, biskupem gliwickim Janem Wieczorkiem, a także z biskupami pomocniczymi z Wrocławia, Zielonej Góry i Katowic. Obecni też byli przedstawiciele Jasnej Góry. Licznie przybyłe duchowieństwo reprezentowało instytucje diecezjalne i parafie nie tylko diecezji legnickiej, ale i wrocławskiej, z podziału której w 1992 r. powstała diecezja legnicka, a Biskup Jubilat został ustanowiony przez Papieża Jana Pawła II jej pierwszym biskupem. Nie zabrakło także delegacji z sąsiadujących z diecezją Niemiec i Czech oraz reprezentacji różnych środowisk i instytucji, władz wojewódzkich, samorządów lokalnych nie tylko Legnicy, lecz również z licznych innych miejscowości diecezji.
Podczas uroczystości odczytany został list od Ojca Świętego Jana Pawła II adresowany na ręce Biskupa legnickiego, a także życzenia przysłane przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce i Prymasa Polski. Swoje życzenia złożył także uczestniczący w uroczystości kard. Henryk Gulbinowicz. (Listy te i życzenia publikujemy obok). Na zakończenie swych życzeń Ksiądz Kardynał wręczył Jubilatowin kryształowy puchar ze słowami: „Zewnętrznym symbolem dziękczynienia jest ten kryształ napełniony darami duchowymi i braterską życzliwością”.
W imieniu diecezji życzenia Biskupowi Jubilatowi złożył bp Stefan Regmunt.
Biskup legnicki Tadeusz Rybak, dziękując za składane życzenia i wyrazy życzliwości, stwierdził, że obchodzony przez niego dzień Złotego Jubileuszu Kapłaństwa jest dniem dziękczynienia za dar życia, łaskę powołania, dziękczynienia za rodziców i wszystkich ludzi, których spotkał na swej drodze życia, za radość pracy wśród ludu Bożego jako duszpasterz, profesor i biskup.
W wygłoszonej przez siebie homilii Jubilat zwrócił uwagę, że choć jubileusz ten obchodzony jest przez niego i jego współbraci kapłanów, to „w centrum dzisiejszej uroczystości stoi On, Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, jedyny i wieczny Kapłan. To On zechciał mocą Ducha Świętego wybrać nas, słabych i grzesznych ludzi, uczynić nas swoimi przyjaciółmi i sprawić, byśmy się stali uczestnikami Jego kapłaństwa, po to, by służyć ludziom, nieść im Bożą prawdę i łaskę zbawienia”.
Złożył także podziękowanie za przesłane mu życzenia, a szczególnie cenne życzenia od Ojca Świętego Jana Pawła II. Mówił: „Świadectwem miłości do kapłanów oraz troski o posługę kapłaństwa, są przeczytane dziś, Ojcze Święty, Twoje słowa, łaskawie skierowane do mnie i Twoje błogosławieństwo apostolskie. Całym sercem dziękuję za ten nowy wielki dar Twojej dobroci, jakiej od wielu lat doznaje diecezja legnicka i ja osobiście”.
Ksiądz Biskup prosił także o modlitwę w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych, tak bardzo potrzebnych w dobie jednoczącej się Europy.
Po homilii rozpoczęła się tradycyjna procesja z darami, która stała się okazją do złożenia bardziej osobistych życzeń Księdzu Biskupowi Jubilatowi. Uczestniczyli w niej przybyli delegaci z parafii diecezji, reprezentanci instytucji, ruchów, stowarzyszeń diecezjalnych, delegacje władz, samorządów, instytucji państwowych oraz organizacji społeczno-patriotycznych.
W uroczystości wzięły udział chóry z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego z Lubina, parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z Legnicy, „Madrygał” z Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Legnicy, oraz Orkiestra Dęta z Gryfowa.
Na zakończenie Mszy św., Biskup Jubilat jeszcze raz wyraził swoją wdzięczność za modlitwę i wszystkie życzenia: „Gorącym sercem dziękuję Waszej Eminencji, Księżom Biskupom, wszystkim tutaj zgromadzonym, także tym którzy przesłali mi życzenia z okazji Złotego Jubileuszu. Niech dobry Bóg nam wszystkim błogosławi”. Skierował także specjalne słowa podziękowania ku obecnemu na uroczystości ks. inf. Stanisławowi Turkowskiemu z Wrocławia, który był jednym z wychowawców w czasach seminaryjnych Biskupa Jubilata, a potem towarzyszył mu w wizytacjach kanonicznych, oraz przybyłemu na uroczystość proboszczowi z rodzinnej parafii w Milanówku, ks. kan. Zbigniewowi Szyszowi. Uroczystość zakończyło pasterskie błogosławieństwo udzielone przez wszystkich obecnych księży biskupów.
Z racji przeżywanego jubileuszu, bp Tadeusz Rybak ufundował stypendium naukowe dla zdolnej osoby z rodziny wielodzietnej. Osobę tę wskaże wydział katechetyczny legnickiej Kurii. Wydana też została okolicznościowa pozycja książkowa „Vox Pastoris”, zawierająca zbiór dokumentów wydanych przez Biskupa legnickiego w latach 1992-2002.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Prenumerata Tygodnika Katolickiego "Niedziela"

JAK ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ „NIEDZIELI”

CZYTAJ DALEJ

Zmarł ks. prałat Kazimierz Moskała, wieloletni wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie

2021-07-31 09:00

[ TEMATY ]

Kraków

kyasarin/pixabay.com

W wieku 69 lat zmarł ks. prałat Kazimierz Moskała, wieloletni wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Duchowny zmarł 30 lipca w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam też, 2 sierpnia, odbędzie się pogrzeb.

Ks. Kazimierz Moskała urodził się 13 stycznia 1952 roku w Stanisławiu Dolnym. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Karola Wojtyły 22 maja 1977 roku w Katedrze na Wawelu. Był wikariuszem w parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini oraz św. Katarzyny w Krakowie.

CZYTAJ DALEJ

Tokio/żeglarstwo – Myszka: moim zdaniem nie byłem na falstarcie

2021-07-31 16:04

[ TEMATY ]

żeglarstwo

Tokio 2020

PAP/EPA/CJ GUNTHER

Tokio 2020: Piotr Myszka

Tokio 2020: Piotr Myszka

Piotr Myszka utrzymuje, że w sobotnim wyścigu medalowym w klasie RS:X nie popełnił falstartu. „Trzy razy oglądałem tę kontrowersyjną sytuację. Wydaje mi się, że miałem idealny i czysty start” – powiedział żeglarz AZS AWFiS Gdańsk, który ostatecznie był szósty.

Przed podwójnie punktowanym wyścigiem medalowym z udziałem 10 czołowych zawodników Myszka zajmował czwarte miejsce i miał nawet szansę na srebrny medal. Sędziowie przerwali jednak wyścig Polaka, bowiem uznali, że popełnił on falstart. Ten sam przepis złamali także wyprzedzający go deskarze - drugi Francuz Thomas Goyard oraz trzeci Włoch Mattia Camboni.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję