Reklama

75-lecie konsekracji kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski w Krośnie-Polance

Kościół stale buduje się duchowo jako Ciało Chrystusa (Jan Paweł II)

Władysław Sitek, były parafianin
Edycja przemyska 41/2003

Jeśli Bóg pozwoli to 21 października 2003 r. będziemy obchodzić uroczystość 75-lecia konsekracji kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski w Krośnie-Polance, której dokonał ówczesny biskup przemyski Anatol Nowak 21 października 1928 r. Pierwsze wiadomości o Polance, która dzisiaj jest dzielnicą Krosna, pojawiają się w średniowieczu, w 1399 r. Występuje w źródłach pisanych Dzierżko z Polanki. W latach 1429-35 właścicielem wsi był Mleczko z Jedlicza, a w latach 1496-1536 Mikołaj z Żarnowca. W 1581 r. Polanka była własnością Stanisława Mackowskiego, zamieszkiwało w niej 21 rodzin: 5 rodzin kmieci, 8 zagrodników, 6 komorników i 2 rodziny chałupników.
W następnych latach wieś przechodziła na własność różnych rodów, by w XIX w. stać się własnością rodu Trzecieskich, którzy wsławili się tym, że Tytus Trzecieski wraz z Ignacym Łukasiewiczem i Karolem Klobassą uruchomili w 1854 r. pierwszą w świecie kopalnię ropy naftowej w Bóbrce koło Krosna, a w 1861 r. wybudował w Polance destylarnię naftową. Z rodziną Trzecieskich jest związany poeta Wincenty Pol, który wielokrotnie przebywał w ich dworze w Polance i tutaj tworzył swoje wiersze. W 1887 r. Adam Trzecieski sprzedał Polankę Wiktorowi Klobassie-Zrencinckiemu. Polanka w tym czasie zajmowała obszar 2,9 km 2 powierzchni, liczyła 120 domów i 639 mieszkańców. W 1934 r. liczyła już 1362 mieszkańców. Przed 1863 r. powstała w Polance szkoła podstawowa, a w 1899 r. podjęto budowę budynku murowanego szkoły. Mieszkańcy Polanki byli dość zamożni, rozwijał się przemysł naftowy, działała cegielnia i fabryka wyrobów gliniastych „Karol”, rozwijał się przemysł szklarski, dając ludziom pracę i względny dobrobyt.
Od wieków wieś Polanka należała do parafii Jedlicze. Dość duża odległość nie sprzyjała odbywaniu praktyk religijnych. Właściciele Polanki wybudowali więc malutką kaplicę w parku dworskim, gdzie kilka razy w roku odprawiano nabożeństwa. Nie zaspokajała ona jednak potrzeb duchowych mieszkańców, którzy razem z mieszkańcami gminy Turaszówka wystąpili z prośbą o utworzenie samodzielnej parafii w Polance do ówczesnego biskupa przemyskiego Anatola Nowaka, za zgodą i z poparciem proboszcza Jedlicza. 5 lutego 1927 r. biskup Anatol Nowak wydał dekret erekcyjny powołujący samodzielną placówkę duszpasterską w Polance, jako filię parafii Jedlicze, przydzielając ją do dekanatu jasielskiego. Pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii został wikariusz krośnieński ks. Stanisław Decowski, na którego spadł obowiązek budowy kościoła. W 1927 r., natychmiast po utworzeniu parafii, przystąpiono do budowy świątyni. Dużą pomoc okazał dyrektor firmy naftowej „Małopolska” Wiktor Hłasko oraz miejscowa ludność. Budowa kościoła trwała rok. Kościół został zbudowany według projektu profesora Politechniki Lwowskiej Mariana Osińskiego w stylu staropolskiego budownictwa drewnianego, gontykowego. Od 1975 r. kościół jest systematycznie remontowany i odnawiany i jest dziś pięknym obiektem sakralnym, dobrze świadcząc o jego gospodarzu - ks. dziekanie T. Buchowskim i mieszkańcach parafii Krosno-Polanka. Pierwszy proboszcz, ks. Stanisław Decowski, budowniczy kościoła pasterzował w parafii do 1949 r. Kolejnym proboszczem był w latach 1949-74 ks. Franciszek Kojder, a od 1974 r. do czasów dzisiejszych jest nim ks. prałat Tadeusz Buchowski - dziekan dekanatu Krosno I. Od początku istnienia parafii do czasów dzisiejszych pełniło tu posługę duszpasterską 31 księży wikariuszy i rezydentów. W latach 1974-79 wikariuszem parafii był ks. Edward Białogłowski, obecny biskup sufragan rzeszowski, który zawsze, kiedy tylko może uczestniczy w uroczystościach i nabożeństwach parafialnych. W czasie 75-lecia istnienia parafii zostali powołani przez Najwyższego Kapłana do stanu duchownego z parafii kapłani: śp. Tadeusz Wojciechowski, Cecylian Niezgoda OFM Conv., Stanisław Głowiński CSMA, śp. Tadeusz Stawiarski CSMA, Mariusz Kilar i Jerzy Gałążka oraz siostry zakonne: Renata Nowak CSSMA, Katarzyna Wodecka CSSMA i Stanisława Nowak CSSF. W 1984 r. przybyły do parafii siostry Felicjanki, które prowadzą katechizację wśród dzieci i młodzieży oraz wykonują prace kościelne. Siostry zamieszkują w budynku atachetyczno-mieszkalnym zbudowanym staraniem mieszkańców parafii i Księdza Proboszcza w latach 1982-84, poświęconego przez bp Ignacego Tokarczuka. W 1982 r. została wydzielona z parafii Polanka samodzielna parafia w Turaszówce, której proboszczem został ks. Julian Bieleń, były wikariusz w Polance.
Patrząc dzisiaj na piękny kościół Najświętszej Maryi Panny, jego obejście, dom sióstr Felicjanek, wikarówkę, zadbany cmentarz - dostrzegamy ogrom pracy jaka dokonała się w ciągu 75-lecia istnienia parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krośnie-Polance. Widać piękną i owocną pracę tamtejszych duszpasterzy w kierowaniu parafią oraz w pracy duszpasterskiej. Widać również ofiarność i pracę mieszkańców parafii.
W dniach 16-17 września 2003 r. w parafii odbyło się nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w ramach peregrynacji po archidiecezji przemyskiej. Była to szczególna okazja do modlitwy i podziękowania Królowej Polski!

Reklama

Instrukcja obsługi

2019-05-15 08:05

Mariusz Książek
Niedziela Ogólnopolska 20/2019, str. 12-13

26 maja 2019 r. odbędą się w Polsce czwarte już od chwili naszego wstąpienia do Unii Europejskiej wybory do Parlamentu Europejskiego. Jego początki sięgają 1952 r. Pierwsze posiedzenie odbyło się w 1958 r. w Strasburgu. Dopiero jednak w 1979 r. po raz pierwszy przeprowadzono wybory bezpośrednie – do tego czasu kraje członkowskie wskazywały posłów, którymi byli przedstawiciele parlamentów narodowych

Mateusz Banaszkiewicz
Współczesna wspólnota europejska odwraca się od chrześcijańskich wartości, które przez wieki kształtowały tożsamość kulturową nie tylko Europy, ale i świata

Państwami założycielami Parlamentu Europejskiego były: Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Włochy i Niemcy Zachodnie (RFN).

Czym się zajmuje Parlament Europejski?

Parlament Europejski (PE) to forma jednoizbowego parlamentu, który odpowiada za podejmowanie decyzji na poziomie Unii Europejskiej. Przede wszystkim uchwala przepisy prawa obowiązujące państwa członkowskie, co roku zatwierdza budżet i udziela Komisji Europejskiej (KE) absolutorium za jego wykonanie, sprawuje nadzór demokratyczny nad pozostałymi instytucjami UE (w szczególności nad KE), zatwierdza lub odrzuca kandydatury komisarzy, na podstawie wotum nieufności może również odwołać KE.

Struktura PE

Kandydaci do bycia europosłami zwykle startują w ramach poszczególnych partii politycznych, ale już w Parlamencie Europejskim mogą przynależeć do działających tam grup politycznych bądź zostać posłami niezależnymi.

1. Grupy polityczne (wraz z polskimi posłami – stan na maj br.):
• Europejska Partia Ludowa – EPP (Chrześcijańscy Demokraci) – 219 członków (w tym Platforma Obywatelska – 18 i Polskie Stronnictwo Ludowe – 4);
• Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim – S&D – 189 (w tym Sojusz Lewicy Demokratycznej – 3, Unia Pracy – 1, Niezależni – 1);
• Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy – ECR – 71 (w tym Prawo i Sprawiedliwość – 17, Prawica Rzeczypospolitej – 1 i Ruch Prawdziwa Europa – 1);
• Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy – ALDE – 68;
• Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/ Nordycka Zielona Lewica – GUE/NGL – 52;
• Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie – G/EFA – 51;
• Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej –EFDD – 44 (w tym KORWiN – 1);
• Grupa Europa Narodów i Wolności – ENF – 36 (w tym Kongres Nowej Prawicy/ PolEXIT – 2);
• Niezrzeszeni – NI – 20 (w tym KORWiN – 1, Niezależni – 1).

2. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego jest wybierany na 2,5-letnią kadencję, a jego zadaniami są zewnętrzna reprezentacja PE oraz kierowanie obradami. Przewodniczącym PE jest obecnie Włoch Antonio Tajani.

3. 20 stałych komisji
Istnieje też możliwość powołania podkomisji i tymczasowych komisji specjalnych.

Siedziby
• Strasburg (Francja) – raz w miesiącu mają tam miejsce 4-dniowe sesje plenarne, podczas których odbywają się zwykle głosowania nad poszczególnymi propozycjami nowych przepisów prawa.
• Bruksela (Belgia) – pracują tam komisje parlamentarne i grupy polityczne.
• Luksemburg – tam znajdują się siedziba sekretariatu głównego PE i biblioteka.

Język
W PE obowiązują 24 języki urzędowe, na które tłumaczone są obrady i dokumenty. Posłowie mogą przemawiać w dowolnym języku urzędowym UE.

Jak wybieramy posłów do PE?

W tej kadencji do PE wybieramy 705 posłów z 28 państw członkowskich UE. Uprawnionych do głosowania jest 360 mln obywateli.

Polska wybiera w tej kadencji 52 posłów (dotychczas mieliśmy ich 51 – po zaplanowanym wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE dodano naszemu krajowi 1 miejsce). Kadencja europosła trwa 5 lat.

Wybory do Parlamentu Europejskiego są przeprowadzane według ordynacji wyborczej. Każdy kraj członkowski UE może decydować o wielu sprawach związanych z wyłanianiem posłów do PE. Ta swoboda dotyczy np. wyboru systemu i progu wyborczego. Polska wyznaczyła konieczność przekroczenia przez komitet wyborczy progu 5 proc. do uzyskania mandatów.

Polska jest podzielona na 13 okręgów, w większości odpowiadających jednemu województwu. W 3 przypadkach w skład okręgu wchodzą po 2 województwa: lubuskie wraz z zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskie z podlaskim oraz małopolskie ze świętokrzyskim.

Kto jest uprawniony do głosowania?

• Obywatel jednego z państw Unii Europejskiej, który nie został tego prawa pozbawiony;

• który musi mieć ukończone 18 lat (z wyjątkiem Austrii – tam mogą głosować już 16-latkowie).

Kto może startować w wyborach do PE?

• Osoba, która w dniu wyborów ma ukończone 21 lat;

• która nie została skazana za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego;

• która od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w Polsce lub na terytorium innego państwa UE.

Gdzie można głosować?

• W kraju UE, którego jesteśmy obywatelem;

• w każdym państwie członkowskim UE, gdzie mamy miejsce zamieszkania, pod warunkiem wpisania na listę wyborców.

• W 4 państwach UE istnieje prawny obowiązek udziału w głosowaniu (Belgia, Luksemburg, Cypr i Grecja). Jeśli więc Polak zarejestrowany jest na liście wyborców np. w Belgii, jest zmuszony wziąć udział w głosowaniu.

Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

• Jeśli nie wiesz, gdzie będziesz przebywać 26 maja, pobierz zaświadczenie z urzędu gminy (koniecznie do 24 maja). Zostaniesz wówczas wykreślony z listy wyborców w swojej gminie, ale możesz oddać głos w dowolnym miejscu w Polsce i za granicą, np. w konsulatach, a nawet na statku morskim. WAŻNE: nie możemy zgubić ani zniszczyć zaświadczenia, bo nie otrzymamy kolejnego i nie zagłosujemy nigdzie, nawet tam, gdzie mieszkamy. Wniosek otrzymamy w gminie „od ręki”.

• Jeżeli wiesz, gdzie będziesz przebywać w dniu wyborów, złóż do 21 maja w urzędzie gminy wniosek o dopisanie do listy wyborców. Jeśli mieszkasz za granicą, do 23 maja zgłoś konsulowi zamiar głosowania.

• Zawsze możesz się także dopisać do spisu wyborców, jeśli np. mieszkasz na stałe w gminie, w której nie masz zameldowania. Zgłoś się do urzędu gminy do 21 maja – zostaniesz dopisany do rejestru wyborców w tej gminie.

• W Polsce mogą głosować także obywatele UE na stałe mieszkający w naszym kraju – muszą zgłosić swój zamiar głosowania w urzędzie gminy.

• Osoby przebywające w szpitalach, zakładach karnych, aresztach, a także mieszkańcy domów pomocy społecznej będą mogli głosować w utworzonych w tych miejscach lokalach wyborczych; zostaną też dopisani do spisu wyborców w utworzonych obwodach, o czym mają być powiadomieni przez dyrektora jednostki.

* * *

Ciekawostki

• Gdzie poza Europą wybieramy posłów do Parlamentu Europejskiego?

Dla przykładu, Francja posiada terytoria zamorskie, więc mieszkańcy Martyniki na Karaibach czy wspólnota Wallis i Futuna (wysp na Oceanie Spokojnym, oddalonych o prawie 15 tys. km od Europy) także, jako obywatele Unii Europejskiej, mają prawo głosu.

• W Estonii jako jedynym kraju UE będzie można zagłosować on-line.

• Każdy obywatel UE płaci równowartość 3 euro rocznie na utrzymanie PE.

• Raz w miesiącu kilka ciężarówek wyjeżdża z Brukseli i Luksemburga do pierwszej siedziby PE – Strasburga, aby mogły się tam odbyć obrady plenarne. Comiesięczne 4-dniowe posiedzenia w tej francuskiej siedzibie PE kosztują rocznie ok. 110 mln euro.

• W PE pracuje prawie 8 tys. osób (w 3 siedzibach). Bywa, że w budynku PE jednocześnie przebywa 10 tys. osób.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Świdnica: Prawie 17 mln na renowację katedry

2019-05-23 19:37

ako / Świdnica (KAI)

Parafia św. Stanisława, biskupa i męczennika i św. Wacława w Świdnicy otrzymała prawie 17 mln na ratowanie świdnickiej katedry. Minister kultury i dziedzictwa narodowego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania prac konserwatorskich w świątyni.

Mariusz Barcicki

15 maja Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, podjął decyzję o dofinansowaniu projektu „Konserwacja, rewitalizacja i digitalizacja barokowego wnętrza gotyckiej Katedry Świdnickiej”.

Jak powiedział KAI ks. dr Daniel Marcinkiewicz, rzecznik świdnickiej kurii biskupiej prace konserwatorskie będą obejmowały m.in.: konserwację rzeźb znajdujących się w nawie głównej, konserwację malowideł na ścianach i sklepieniach prezbiterium oraz konserwację obrazów sztalugowych z nawy głównej wraz z ramami. Kwota dofinansowania wyniosła 16 977 602,47 zł. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 30 czerwca 2022 r.

Katedra świdnicka jest jedną z najokazalszych świątyń na Dolnym Śląsku. W 2004 roku kościół pw. św. Stanisława i św. Wacława został poniesiony do rangi katedry. Fundatorem świątyni był w 1330 roku Bolko II Świdnicki. Katedra posiada wieżę o wysokości 101 m, jest to najwyższa gotycka wieża w Polsce. W bocznej kaplicy w barokowym ołtarzu znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z drugiej połowy XV wieku, koronowany w 2017 roku.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem