Reklama

Z pamięcią o tych, którzy dobrze przysłużyli się Polsce

Ludziom, którzy nazizmowi i komunizmowi powiedzieli NIE poświęcono najnowszą ekspozycję, przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie. Wystawę zatytułowaną Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie w latach 1939-1956 wobec dwóch totalitaryzmów można oglądać od 15 maja br. w Muzeum Barwy i Oręża "Arsenał" w Zamościu.

Jest to już druga ekspozycja przygotowana przez lubelski Oddział IPN, dostępna w zamojskim muzeum. W jej uroczystym otwarciu uczestniczyli: wiceprezes INP Janusz Krupski, dyrektor Oddziału IPN w Lublinie Andrzej Borys, zamojskie władze samorządowe, kombatanci - uczestnicy wydarzeń, o których opowiada wystawa. Otwarcie wystawy, to - zdaniem Andrzeja Borysa - święto wszystkich bohaterów ziemi zamojskiej i lubelskiej. Autorzy ekspozycji kierują ją przede wszystkim do młodzieży - pragną bowiem, by wartości i ideały, które przyświecały uczestnikom walk zbrojnych, a które próbowali wyeksponować na wystawie, stały się bliskie młodym ludziom. I jak twierdzi Janusz Krupski - pamięć o historii to także pamięć i służba wartościom, w imię których walczono i oddawano życie. To właśnie dzięki takim wystawom, upowszechniającym historię najnowszą, pamięć o czynach na rzecz niepodległości może przetrwać.

Ideą wystawy - jak mówi Agnieszka Jaczyńska z Biura Edukacji Publicznej IPN w Lublinie - jest prezentacja czynu zbrojnego ludności Lubelszczyzny, w okresie od wkroczenia wojsk niemieckich i sowieckich w 1939 r. na ziemie polskie - i pokazanie oporu zbrojnego Polaków - początkowo wobec okupacji niemieckiej, a następnie - po zakończeniu działań w ramach akcji "Burza", czyli w lipcu 1944 r. i ponownym wkroczeniu wojsk Armii Czerwonej na tereny Lubelszczyzny - wobec okupacji sowieckiej. Okres ten wiąże się m.in. z działalnością oddziałów ZWZ, AK, BCH, a później, po 1945 r. oddziałów związanych z WiN.

To właśnie na Lubelszczyźnie działali ci, którzy stali się legendą oporu antyhitlerowskiego i konspiracji antykomunistycznej - mjr Hieronim Dekutowski ps. "Zapora", kpt. Marian Bernaciak ps. " Orlik", por. Zdzisław Broński ps. "Uskok", por. Kazimierz Kostecki ps. "Kostek", por. Franciszek Przysiężniak ps. "Ojciec Jan". Zdaniem konsultanta naukowego tej ekspozycji, dr. Rafała Wnuka - Lubelszczyzna była miejscem szczególnej koncentracji oddziałów partyzanckich - w okresie okupacji, wiosną 1944 r. działało około 40 oddziałów (w tym na Zamojszczyźnie - około 20). W okresie powojennym partyzanci stali się ofiarami represji ze strony komunistów, zaś PRL-owska historia ruchu oporu nie uwzględniała wkładu żołnierzy AK, WiN, Narodowych Sił Zbrojnych w walkę z okupantem niemieckim. Ekspozycja przygotowana przez IPN jest częścią tych działań, które zmierzają do ukazania całej prawdy o tamtych czasach.

Wystawa ukazuje historię ludzi, którzy na początku hitlerowskiej okupacji, kierując się określonym kanonem wartości, przyłączyli się do konspiracyjnej walki o państwo polskie. Wolność była dla nich wartością nadrzędną i pozostali jej wierni także po zakończeniu okupacji hitlerowskiej, kiedy nastąpił początek innej okupacji - sowieckiej. Autorzy stawiają też pytanie - czy konspiracja antyhitlerowska łączyła się z późniejszą konspiracją antykomunistyczną? Zdaniem Agnieszki Jaczyńskiej - zgromadzone na wystawie muzealia okażą się być może pomocne przy szukaniu odpowiedzi na to pytanie.

Ekspozycja przedstawia obraz pokolenia konspiratorów i partyzantów toczących walkę nieprzerwaną - najpierw z totalitaryzmem niemieckim, później - komunistycznym: począwszy od udziału w partyzantce powrześniowej, poprzez działalność w podziemnej organizacji Służbie Zwycięstwu Polski, w Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Delegaturze Sił Zbrojnych, Zrzeszeniu "Wolność i Niezawisłość" aż do samotnej walki oddziałów "niezłomnych". Wystawa przybliża też historię żołnierzy z Batalionów Chłopskich oraz Narodowych Sił Zbrojnych. Składa się ona z dwóch części: jednej - poświęconej organizacjom zbrojnym w czasie okupacji hitlerowskiej, drugiej - poświęconej powojennej partyzantce antykomunistycznej. Zastosowano przy tym szczególny sposób prezentacji - dwa skrzydła wystawy są scalone dwoma dużymi, panoramicznymi zdjęciami, które ukazują oddziały partyzanckie z obu okresów. Dzięki temu istnieje możliwość porównania obu okresów walk, obu totalitaryzmów, obu form oporu. Na wystawie zaprezentowano wiele zdjęć - w tym znaczną liczbę fotografii dotychczas nie publikowanych, które udało się uzyskać m.in. ze zbiorów prywatnych, niejednokrotnie dzięki ludziom tworzącym tę historię, o której wystawa opowiada. Są to portrety bohaterów tamtych czasów - komendantów głównych ZWZ, AK i dowódców Okręgu Lublin, komendantów WiN, konspiratorów działających w całym okresie istnienia podziemia zbrojnego na Lubelszczyźnie, "niezłomnych" i ostatnich żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Szczególnie cenne są unikatowe zdjęcia oddziałów "Zapory" z czasów wojennych i powojennych, pośmiertne zdjęcie "Orlika", fotograficzny zapis rozbrajania jednego z ostatnich żołnierzy podziemia, Stefana Kobosa ps. "Wrzos". Zgromadzonym na wystawie fotogramom towarzyszy szereg dokumentów, tekstów źródłowych, które przybliżają charakter obu okupacji. Są wśród nich m.in. fragmenty rozkazów, meldunków, depesz i deklaracji ideowych organizacji podziemnych. I najbardziej wymownym, wstrząsającym dokumentem tamtych czasów jest właśnie fragment takiej deklaracji - chodzi tutaj o depeszę o rozbrajaniu 3 D.P. AK, działającej na Lubelszczyźnie, z 30 lipca 1944 r., tuż po zakończeniu na tym terenie akcji "Burza". Dokument ten spina niejako oba okresy walki z totalitaryzmem sowieckim i niemieckim.

Wystawa dotyczy dwóch okupacji - niemieckiej i sowieckiej - i każdą z tych części otwierają wydarzenia z września 1939 r. Kolejne panele ekspozycji pokazują proces formowania się partyzantki antyniemieckiej i antykomunistycznej. Kształtowanie się ruchu oporu wobec totalitaryzmu sowieckiego pokazane zaś zostało na tle przełomowych dla tamtego czasu wydarzeń, ponieważ - jak mówi Agnieszka Jaczyńska - chcieliśmy, aby czyn zbrojny mieszkańców Lubelszczyzny zaprezentowany został w oparciu o charakterystykę owego czasu.

Przedstawiono też proces powstawania struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Jednocześnie można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą metod zwalczania podziemia - wśród dokumentów znajdują się m.in. przykłady rygorystycznych regulacji prawnych, znane rozkazy i wypowiedzi, np. nota rządu sowieckiego o zajęciu Zachodniej Ukrainy i Białorusi oraz "nieistnieniu" Państwa Polskiego, polecenia pacyfikacji ludności cywilnej i rozbrajania oddziałów partyzanckich. Wystawa przybliża historię najnowszą, opowiada o dziejach prawdziwych, niezafałszowanych - dlatego powinna stać się obowiązkową lekcją historii, zwłaszcza dla młodych ludzi. Prezentowana w zamojskim Muzeum "Arsenał" ekspozycja została przygotowana przez pracowników Biura Edukacji Publicznej lubelskiego IPN: Agnieszkę Jaczyńską i Adama Puławskiego (autorzy scenariusza), Magdalenę Śladecką i Mariusza Zajączkowskiego (koncepcja plastyczna i wykonanie) oraz dr. Rafała Wnuka i dr. Grzegorza Motykę ( konsultacja naukowa). Wystawę można było oglądać do 17 czerwca br.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Założyciel Rycerzy Kolumba będzie beatyfikowany

2020-05-27 14:47

[ TEMATY ]

beatyfikacja

Archiwum Rycerzy Kolumba

26 maja 2020 roku papież Franciszek zatwierdził cud przypisywany wstawiennictwu Sługi Bożego ks. Michaela McGivney’a, założyciela Rycerzy Kolumba. Akt ten wieńczy proces potrzebny do ogłoszenia ks. McGivney’a błogosławionym Kościoła katolickiego. Dekret o heroiczności cnót zezwalający na publiczny kult ks. McGivney’a jako Sługi Bożego podpisał w 2008 roku papież Benedykt XVI.

Od chwili rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wpłynęło wiele informacji o łaskach otrzymanych za przyczyną ks. McGivney’a w sprawach związanych z walką z nałogiem, powrotem do wiary, pojednaniem w rodzinie, odzyskaniem pracy i uzdrowieniem z chorób. Dekret Kongregacji podpisany przez Ojca Świętego opisuje cudowne uzdrowienie dziecka w łonie matki w sytuacji zagrażającej jego życiu. Rodzina dziecka prosiła o wstawiennictwo Sługę Bożego ks. Michaela McGivney'a. Sytuacja miała miejsce w 2015 r.

„Ks. McGivney zainspirował wiele pokoleń katolickich mężczyzn do podwinięcia rękawów i wcielania wiary w czyn” – powiedział przywódca międzynarodowej wspólnoty Rycerzy Kolumba, Carl Anderson. „Znacznie wyprzedził swoją epokę, jeśli chodzi o powierzanie świeckim ważnej roli w Kościele. Dziś jego duch kształtuje wyjątkową działalność Rycerzy, służących osobom na marginesie społeczeństwa, podobnie jak on sam służył wdowom i sierotom w latach 80. XIX w”.

„Zbliżająca się beatyfikacja naszego Założyciela jest ogromnym świętem dla rycerskiej wspólnoty na całym świecie. Od ponad 10 lat trwamy na modlitwie w intencji beatyfikacji tego wspaniałego kapłana, którego wizja dała początek idei od niemal 140 lat kształtującej nasze rozumienie wiary i wierności Kościołowi oraz inspirującej nas do niesienia pomocy potrzebującym każdego dnia” – powiedział Delegat Stanowy Tomasz Wawrzkowicz, przywódca Rycerzy w Polsce.

Ks. McGivney urodził się w USA w 1852 r. jako najstarszy syn w ubogiej, wielodzietnej rodzinie irlandzkich imigrantów. Już jako 13-latek pomagał rodzicom w utrzymaniu, pracując w miejscowej fabryce. Święcenia kapłańskie przyjął w 1877 r. w najstarszej katolickiej katedrze w USA, w Baltimore. Powierzono mu posługę w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w New Haven w stanie Connecticut, gdzie pierwotnie miał być asystentem chorego proboszcza, ale w krótkim czasie był zmuszony przejąć wszystkie jego obowiązki.

W reakcji na problem wysokiej śmiertelności mężczyzn wykonujących niebezpieczne prace, silne antykatolickie uprzedzenia amerykańskiego społeczeństwa oraz powszechną biedę wśród katolików ks. McGivney w 1882 roku założył ze swoimi parafianami męską wspólnotę Rycerzy Kolumba – świecką organizację katolików pragnących formować się w wierze, pomagać sobie nawzajem i działać dla dobra katolickich rodzin. Oprócz sprawowania duszpasterskiej opieki nad swoimi parafianami ks. McGivney pracował z miejscową młodzieżą, posługiwał w miejscowym więzieniu i z wielką determinacją promował abstynencję poprzez krzewienie kultury oraz popularyzację sportu. Zmarł na gruźlicę w wieku 38 lat w 1890 r., zostawiając po sobie silną 6-tysięczną organizację Rycerzy.

W czasie pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych, niespełna miesiąc po ogłoszeniu ks. McGivney’a Sługą Bożym, papież Benedykt XVI w homilii wygłoszonej w Katedrze św. Patryka w Nowym Jorku powiedział: „Czyż to nie zjednoczenie wizji i celu – zakorzenione w wierze i duchu ciągłego nawracania się i ofiarności – stanowi o tajemnicy imponującego wzrostu Kościoła w tym kraju? Musimy tu wspomnieć o wyjątkowych osiągnięciach wzorowego, amerykańskiego kapłana, Sługi Bożego ks. Michaela McGivney’a, którego wizja i zapał doprowadziły do ustanowienia Rycerzy Kolumba, oraz o dziedzictwie całych pokoleń osób konsekrowanych i księży, którzy w cichości poświęcili swe życie służbie Ludowi Bożemu w niezliczonej liczbie szkół, szpitali i parafii”.

Dziś Rycerze Kolumba są międzynarodową organizacją. Działają w kilkunastu państwach świata i gromadzą w swoich szeregach ponad 2 miliony członków. W Polsce rozpoczęli działalność na zaproszenie św. Jana Pawła II prawie 15 lat temu i liczą ponad 6 tysięcy członków działających przy 119 parafiach na terenie 28 diecezji. Choć Rycerze Kolumba są organizacją świecką, w ich szeregi wstępują również duchowni, w Polsce m.in. kard. Dziwisz, kard. Nycz, czy abp Ryś.

Zasadami Rycerzy Kolumba są Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm i wokół tych wartości kształtuje się ich formacja.

CZYTAJ DALEJ

„ZAJMIJ SIĘ MNĄ” - debiutancki album Siostry Janiny

2020-05-28 10:55

mat.prasowe

Debiutancką płytę Siostry Janiny pt. „Zajmij się mną” wydała Agencja Muzyczna Polskiego Radia.

22 maja 2020 r. ukazał się debiutancki album Siostry Janiny zatytułowany „Zajmij się mną”.

Na płycie znajduje się 10 piosenek utrzymanych w stylu modern vintage – połączenie muzyki pop z folkiem, country, country bluesem, soulem i bluegrassem. W warstwie tekstowej, w charakterystyczny dla siebie sposób, poruszane są kwestie egzystencjalne i duchowe. Z jednej strony traktują o ludzkiej, wewnętrznej walce, o marzeniach, lęku, nieakceptacji siebie a z drugiej o odwadze, tęsknocie i miłości.

Album promowała piosenka "Zajmij się mną", która zdobyła duże uznanie zarówno w środowiskach muzyki chrześcijańskiej, jak i świeckiej. Singlowi towarzyszył też teledysk w reżyserii Olgi Czyżykiewicz, w całości zrealizowany w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Na płycie, utwór ten znalazł się w dwóch wersjach – radiowej, znanej słuchaczom i półakustycznej będącej tzw. bonus trackiem albumu. Drugim singlem promującym płytę jest piosenka Żyję swoim tempem, która z dnia na dzień cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Towarzyszący jej teledysk jest retrospekcją działalności wolontariackiej s. Janiny.

Autorką wszystkich tekstów piosenek jest s. Janina, natomiast za kompozycję i aranżację odpowiada Tomek „Konfi” Konfederak. Produkcją płyty zajął się amerykański inżynier dźwięku Josh Harris.

Płyta została wydana w formie digipacku. Album dostępny jest w wersji fizycznej w sklepach muzycznych, internetowych i księgarniach oraz digitalowej w serwisach streamingowych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję