Reklama

Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej 2005

Eucharystia - Źródłem i szczytem Życia Kościoła

Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej
Edycja legnicka 44/2004

Podobnie jak w latach ubiegłych Wydział Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej włącza się w organizację ogólnopolskiej olimpiady dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Temat tegorocznej edycji brzmi: „Eucharystia - źródłem i szczytem życia Kościoła”. Nawiązuje do zapowiedzianego przez Papieża Jana Pawła II Roku Eucharystii. Celem Olimpiady jest przybliżenie i pogłębienie tajemnicy Eucharystii zawartej w nauczaniu Kościoła. Finał oraz wręczenie nagród odbędzie się 1-2 kwietnia 2005 r. w Ełku.

UCZESTNICY
W olimpiadzie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

ETAPY OLIMPIADY
szkolny - przeprowadzony 13 stycznia 2005 r. Po zgłoszeniu przez katechetów w Wydziale Katechetycznym udziału w Olimpiadzie, do każdej szkoły zostaną przesłane zestawy zadań dla etapu szkolnego. Informujemy, że z każdej szkoły, bądź zespołu szkół, do etapu diecezjalnego kwalifikują się tylko trzy osoby. W razie wątpliwości należy kontaktować się z Wydziałem Katechetycznym Legnickiej Kurii Biskupiej, email: katechetyczny@perspectiva.pl
diecezjalny - przeprowadzony 3 marca 2005 r. w budynku Legnickiej Kurii Biskupiej. Informujemy, że laureaci etapu diecezjalnego, będący tegorocznymi maturzystami, jako nagrodę otrzymują wolny wstęp na studia w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu - studia w Legnicy.
ogólnopolski - Ełk, 1-2 kwietnia 2005 r.

Reklama

NAGRODY w finale ogólnopolskim
I, II i III miejsce - pielgrzymka do Rzymu
Dziesięciu laureatów - przyjęcie bez egzaminów wstępnych na teologię, filozofię, pedagogikę lub Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:
- Trzech laureatów - przyjęcie bez egzaminów wstępnych na teologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
- Trzech laureatów - przyjęcie bez egzaminów wstępnych na Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie;
- Trzech laureatów - przyjęcie bez egzaminów wstępnych na pedagogikę w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie;
(laureaci mogą korzystać ze swoich uprawnień tylko raz, to jest w roku uzyskania świadectwa dojrzałości).
Dla wszystkich uczestników finału ogólnopolskiego - pamiątkowe dyplomy i upominki.

LITERATURA

Etap szkolny:
- J 6; 13, 1-17; Mt 26, 17-29; 1Kor 11, 23-26, Biblia Tysiąclecia, Pallotinum - Poznań, wydanie IV
- Katechizm Kościoła Katolickiego 11 X 1992, n 1324-1332, 1391-1398, Pallottinum - Poznań; (dostępne w internecie na stronie: http://www.katechizm.diecezja.elk.pl; http:/www.vatican.va)
- Jan Paweł II. Encyklika „Ecclesia de Eucharistia. 17 IV 2003, n. 21-40, Pallottinum - Poznań 2003 (dostępne w internecie na stronie: http://e.kai.pl/; www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/encykliki.html)
- Cz. Krakowiak, Życie Sakramentalne Chrześcijanina w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 20032, s. 469-489
- B. Nadolski, Msza Święta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003.

Etap diecezjalny:
- J 6; 13,1-17; Mt 26,17-29; 1Kor 11, 23-26, Biblia Tysiąclecia, Pallottinum - Poznań, wydanie IV.
- Katechizm Kościoła Katolickiego, 11 X 1992, n. 1324-1332, 1391-1398, Pallottinum - Poznań; (dostępne w internecie na stronie: http://www.katechizm.diecezja.elk.pl; http:/www.vatican.va)
- Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, 17 IV 2003, n. 21-58, Pallottinum - Poznań 2003; (dostępne w internecie na stronie: http://e.kai.pl/; www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/encykliki.html)
- Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis Sacramentum. 25 III 2004, n. 36-47; 100-107, Pallottinum - Poznań 2004
- Cz. Krakowiak, Życie Sakramentalne Chrześcijanina w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 20032, s. 469 - 489
- B. Nadolski, Msza Święta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003
- J. Lewandowski, Eucharystia. Dar i Ofiara, Apostolicum-Ząbki 1997, s. 91-112
- J. Kopeć, Eucharystia. Misterium-Ofiara-Kult. Materiały z sympozjów 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, Lublin 1997, s. 14-50

Etap ogólnopolski:
- J 6; 13,1-17; Mt 26,17-29; 1Kor 11,23-26, Biblia Tysiąclecia, Pallottinum - Poznań, wydanie IV
- Katechizm Kościoła Katolickiego. 11 X 1992, n. 1324-1332, 1391-1398, Pallottinum - Poznań; (dostępne w internecie na stronie: http://www.katechizm.diecezja.elk.pl; http://www.vatican.va)
- Jan Paweł II. Encyklika Ecclesia de Eucharistia. 17 IV 2003, n. 21-58, Pallottinum - Poznań 2003 (dostępne w internecie na stronie: http://e.kai.pl/; www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/encykliki.html)
- Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa. 28 VI 2003, n. 74-82, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003; (dostępne w internecie na stronie: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/europa_28062003.html)
- Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis Sacramentum. 25 III 2004, n. 36-47; 88-96; 100-107, Pallottinum - Poznań 2004
- Cz. Krakowiak, Życie Sakramentalne Chrześcijanina, w: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 20032, s. 469 - 489
- B. Nadolski, Msza Święta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003
- J. Lewandowski, Eucharystia. Dar i Ofiara, Apostolicum-Ząbki 1997, s. 91-112
- J. Kopeć, Eucharystia. Misterium-Ofiara-Kult. Materiały z sympozjów. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, Lublin 1997, s. 14-76, 205-220

Reklama

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej

2016-08-22 11:58

Brewiarz.pl

Wspomnienie Maryi Królowej zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios), wydaną 11 października 1954 r., w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi.

dzieciatko-jezus.blogspot.com
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Już w czasie Soboru Watykańskiego I w roku 1869 biskupi francuscy i hiszpańscy prosili o to święto. Pierwszy Krajowy Kongres Maryjny w Lyonie (1900) prośbę tę ponowił. Uczyniły to również międzynarodowe kongresy maryjne odbyte we Fryburgu (1902) i w Einsiedeln (1904). Od roku 1923 wyłonił się specjalny ruch pro regalitate Mariæ. Początkowo wspomnienie Maryi Królowej obchodzone było w dniu 31 maja, ale w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je na oktawę uroczystości Wniebowzięcia Maryi - 22 sierpnia. To właśnie wydarzenie ukoronowania Maryi wspominamy w piątej tajemnicy chwalebnej różańca.

W Piśmie świętym nie mamy tekstu, który by wprost mówił o królewskim tytule Najświętszej Maryi Panny. Są jednak teksty pośrednie, które tę prawdę zawierają. W raju pojawia się zapowiedź Niewiasty, która skruszy głowę węża (Rdz 3, 15). Archanioł Gabriel i Elżbieta wołają do Maryi: "Błogosławiona jesteś między niewiastami" (Łk 1, 28. 43) - a więc spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi Ty jesteś pierwsza. Sama też Maryja w proroczym natchnieniu wypowiada o sobie słowa: "Oto błogosławić Mnie będą odtąd wszystkie pokolenia" (Łk 1, 48). Apokalipsa zawiera taką relację: "Potem ukazał się znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu" (Ap 12, 1) - tą Niewiastą, według Tradycji Kościoła, jest właśnie Maryja.

Drugim źródłem naszej wiary w królowanie Maryi jest podanie ustne, które objawia się w zwyczajnym nauczaniu Kościoła i w pismach jego Ojców. Tu mamy już świadectwa wprost, a jest ich bardzo wiele. Św. Efrem (+ 373) już 1600 lat temu tak pisze o Maryi: "Dziewico czcigodna, Królowo i Pani", "po Trójcy jest Panią wszystkich", "jest Panią wszystkich śmiertelnych". Samego siebie nazywa "sługą Maryi". Św. Piotr Chryzolog (+ 451), również doktor Kościoła, nazywa Matkę Bożą "Panią" (Domina). W dawnej terminologii oznaczało to słowo godność władcy i króla. Św. Ildefons, biskup Toledo (+ 669), nazywa Maryję nie tylko Panią, ale "panującą nad wszystkimi ludźmi". Przy tej okazji wypowiada przepiękne słowa: "Stałem się sługą Twoim, boś Ty się stała Matką mojego Stworzyciela". Św. German, patriarcha Konstantynopola (+ 732), nazywa Maryję "Królową wszystkich mieszkańców ziemi", a św. Jan Damasceński (+ 749) "Królową rodzaju ludzkiego" i "Królową wszystkich ludzi", "Panią wszechstworzenia".

Maryja - Królowa nieba i ziemi Potwierdzenie powszechnej wiary w to, że Maryja jest Królową nieba i ziemi, wyraża również ikonografia chrześcijańska, która od lat najdawniejszych przedstawia Maryję na tronie, z nimbem, w którym przedstawiano tylko cesarzy. Spotykamy taki sposób przedstawiania Najświętszej Maryi Panny już od III w. w katakumbach. Na ikonach bizantyjskich od wieku VI Matka Boża jest zawsze na tronie. Tego rodzaju obrazy, a potem figury nosiły nazwę Basilissa, czyli Królowa, lub Theantrōpos, czyli Pani siedząca na tronie, mająca na kolanach Dziecię Boże. Często dla podkreślenia, że Maryja jest także Królową aniołów, przedstawiano Jej postać w ich otoczeniu. W obrazach wczesnośredniowiecznych aniołowie podtrzymują koronę nad Jej głową. Ten typ obrazów nosił grecką nazwę Panagia angeloktistos. Od X w. powszechnym zwyczajem staje się przedstawianie Maryi na tronie i z koroną, w szatach królewskich, a nawet siedzącej po prawicy Chrystusa. Od XIV w. ulubionym tematem artystów staje się scena "koronacji" Maryi przez Pana Jezusa i Boga Ojca.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Inwigilowała ks. Blachnickiego dziś walczy z dyskryminacją

2019-08-22 09:01

Artur Stelmasiak

Internauci rozpoznali niebezpieczną współpracowniczkę komunistycznej służby, która stoi na czele stowarzyszenia współpracującego z warszawskim ratuszem.

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie

Chodzi o TW ps. "Panna", czyli Jolantę Gontarczyk, która na poczatku lat 80. rozpracowywała Solidarność, a później środowisko Polonii w RFN. Wraz z mężem inwigilowała Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, który po wprowadzeniu stanu wojennego osiadł w Carlsbergu w Niemczech Zachodnich. - Wtedy Gontarczyk grała najbardziej katolicką i najbardziej patriotyczną kobietę w tym polonijnym środowisku - mówi "Niedzieli" Agnieszka Wolska z Kolonii, która od lat przypatruje się działalności TW "Panny".  

W latach 90. Jolanta Gontarczyk stała sie aktywistką feministyczną i ważnym członkiem warszawskiego SLD, gdzie pełniła wiele funkcji rządowych i samorządowych. Została odsunięta, gdy w 2005 roku ujawniono jej mroczną przeszłość, a IPN wszczął śledztwo ws. tajemniczej śmierci ks. Blachnickiego.

Internauci rozpoznali Jolantę Gontarczyk pod zmienionym nazwiskiem, jako Jolantę Lange. Przez kilka lat była ona w prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania, gdzie lobbowane są m. in. postulaty aktywistów LGBT. Obecnie jest także prezesem stowarzyszenia zajmującego się programami antydyskryminacyjnymi m. in. na zlecenie warszawskiego ratusza. Zmianę nazwiska z Gontarczyk na Lange potwierdza odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. W zarządzie stowarzyszenia w 2008 r. zmieniło się nazwisko Jolanty, ale numer PESEL kobiety pozostał ten sam.

Jolantę Lange, jako Jolantę Gontarczyk rozpoznaje wiele osób z niemieckiej Polonii. - Mój mąż, jako członek Solidarności wyemigrował do RFN jeszcze przed stanem wojennym. W Carlsbergu poznał ks. Franciszka Blachnickiego i małżeństwo Gontarczyków. Wiele osób doskonale pamięta i rozpoznaje panią Gontarczyk, która znalazła sobie nową niszę dla swojej działalności - mówi Agnieszka Wolska.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem