Reklama

„Sedes Sapientiae”, czyli Stolica Mądrości w Legnicy

Od 4 lat ikona Matki Bożej Stolicy Mądrości wędruje po świecie. Odwiedza wszystkie ośrodki akademickie. Peregrynacja rozpoczęła się od Grecji - kolebki kultury i nauki europejskiej. Matka Boża z Dzieciątkiem odwiedziła już wiele krajów. Od 15 grudnia 2004 r. spotykają się z nią studenci i profesorowie polskich uczelni. 13 i 14 lutego zawita do diecezji legnickiej.

Niedziela legnicka 6/2005

Uniwersytet - kuźnia wiedzy i mądrości

„Drodzy wykładowcy i studenci, oto jest Wasze powołanie: macie czynić z uniwersytetu środowisko, w którym kultywuje się wiedzę, miejsce, w którym człowiek znajduje wizję przyszłości, mądrość, bodziec do kompetentnej służby społeczeństwu. Tę Waszą drogę zawierzam Maryi, Sedes Sapientiae, której wizerunek przekazuję Wam dzisiaj, abyście ją przyjęli jako pielgrzymującą Nauczycielkę w miastach uniwersyteckich świata” (Jan Paweł II - Rzym, 10 września 2000 r.). To przesłanie Ojca Świętego skierowane jest do wszystkich studentów i pracowników naukowych na świecie. W tych słowach Papież streszcza całą ideę pielgrzymowania Ikony. Uniwersytety, od początku ich istnienia, miały na celu kształcenie ludzi, edukowanie, to znaczy podnoszenie człowieka ze stanu niższego na wyższy poziom intelektualny i kulturalny. To również ośrodki, w których prowadzi się badania naukowe, poszukuje się prawdy o człowieku i świecie. Jednak wiedza i nauka potrzebują fundamentu wartości i mądrości duchowej. Bez nich wszelkie starania stają się poszukiwaniem bez celu. „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie, nasyćcie się moimi owocami. Pamięć o mnie jest słodsza nad miód, a posiadanie mnie - nad plaster miodu. Którzy mnie spożywają, dalej będą łaknąć, a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć. Kto mi jest posłuszny, nie dozna wstydu, a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłądzą” (Syr 24, 19-22). Mądrym, w rozumieniu starożytnych, był ten, kto przyjął prawdziwą Mądrość i uczynił ją treścią swojego życia. Maryja przyjęła Mądrość - Słowo Wcielone, była Jej posłuszna i dlatego zasłużyła na tytuł „Stolicy Mądrości”. Św. Ambroży uczy, że Maryja jest pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem, a Sobór Watykański II dodaje, że Kościół naśladując Maryję, dzięki przyjmowanemu z wiarą słowu Bożemu, rodzi do nowego i nieśmiertelnego życia synów z Ducha Świętego poczętych (KK 64).
Obraz - ikona Matki Bożej Stolicy Mądrości ma wartość zabytkową. Wykonany został przez jezuitę Marko Ivana Rupnika z Chorwacji. Przedstawia Matkę Bożą trzymającą przed sobą małego Jezusa Chrystusa z charakterystycznie uniesioną prawą dłonią w geście błogosławieństwa. To mozaika, dlatego jest dość ciężka, waży około 70 kg, wykonana została z marmuru, ceramiki i metalu. Nawiedzenie diecezji przez wizerunek Matki Bożej Stolicy Mądrości to okazja do szczególnej modlitwy w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II oraz tych wszystkich, którzy dokładają starań, aby młode uczelnie naszej diecezji stawały się, w myśl przesłania Papieża, środowiskami, w których kultywuje się wiedzę, miejscami, w których człowiek znajduje wizję przyszłości, mądrość i bodziec do kompetentnej służby społeczeństwu.

Chrystus otwiera człowieka na poznanie prawdy

„Każdego dnia staracie się bronić prawdy, głosić ją i szerzyć. Często są to prawdy dotyczące najbardziej różnorodnych aspektów wszechświata i dziejów. Nie zawsze zagadnienia te dotyczą bezpośrednio - jak w przypadku teologii i filozofii - kwestii ostatecznego sensu życia i relacji z Bogiem, która pozostaje wszakże najrozleglejszym horyzontem wszelkiej myśli. Także w badaniach nad aspektami życia, które wydają się nie mieć żadnego związku z wiarą, kryje się tęsknota za prawdą i sensem, wykraczająca poza zagadnienia doraźne i szczegółowe” (Jan Paweł II - Rzym, 10 września 2000 r.). Legnica staje się miastem akademickim. Kilkanaście tysięcy studentów na różnych uczelniach, kilkuset pracowników naukowych. To brzmi dumnie, ale też stawia wyzwania dla przyszłości. Środowisko akademickie to nie tylko liczby, ale przede wszystkim świat kultury, ducha i wiary. Jaki jest i jaki będzie świat akademicki w Legnicy? Peregrynacja Ikony staje się doskonałą okazją do tego, by odpowiedzieć sobie na to pytanie i zastanowić się nad dalszymi planami. Na spotkaniu ze światem uczelni rzymskich Papież powiedział, że „dzięki pracy wykładowców uniwersytet staje się miejscem, gdzie dokonuje się Effatha, a więc gdzie Chrystus, posługując się nimi, nieustannie sprawia cud otwierania uszu i ust, dzięki czemu ludzie znów umieją słuchać i prawdziwie się porozumiewać”. To wielkie wyzwanie stoi również przed pracownikami naukowymi Legnicy. Wiara i Bóg nie są przeszkodą dla wolnych poszukiwań naukowych. Przeciwnie, to Chrystus otwiera oczy człowieka na prawdę, uczy prawdziwego humanizmu, nieskrępowanego ideologiami, uczy dialogu i szacunku wobec człowieka.

Duszpasterstwo akademickie

„Wsparciem dla tej misji jest duszpasterstwo akademickie, które jest duchową opieką nad ludźmi i zarazem skuteczną formą animacji kulturowej, poprzez którą światło Ewangelii ukierunkowuje i humanizuje pracę badawczą, naukę i dydaktykę” (Jan Paweł II - Rzym, 10 września 2000 r.). Papież doskonale zna i docenia rolę duszpasterstw akademickich. Sam był studentem, a później duszpasterzem, również jako biskup. Dlatego stwierdził, że „są one miejscami życia duchowego, szkołą chrześcijańskich cnót, otwartymi i gościnnymi domami, żywymi i dynamicznymi ośrodkami chrześcijańskiej kultury, płaszczyzną lojalnego i szczerego dialogu, opartego na jasnej i uzasadnionej propozycji przedstawianej poprzez świadectwo, które zmusza do zastanowienia i ma moc przekonywania”. Grupy studenckie, grupy pracowników naukowych biorą czynny udział w kształtowaniu klimatu uniwersyteckiego. Można nawet pokusić się o tezę, że od nich w dużej mierze zależy jakość życia studenckiego i uczelnianego. Dlatego ikona Matki Bożej Stolicy Mądrości goszczona jest przede wszystkim przez duszpasterstwa akademickie. To one przyjmują na siebie główny ciężar organizacyjny trwającej peregrynacji. Nie inaczej będzie w Legnicy.

Reklama

Ikona w „Ikonie”

Od kilku już lat działa w Legnicy duszpasterstwo akademickie „Ikona”, na czele którego stoi ks. dr Jan Pazgan, duszpasterz i wykładowca filozofii na legnickich uczelniach. Studenci nie tylko zgłębiają tajemnice chrześcijaństwa, ale również swoją przyjaźń z Bogiem. Do tego właśnie celu prowadzą wszystkie inicjatywy: spotkania modlitewne, Msze akademickie, pielgrzymki, katechezy. Oprócz wymiaru religijnego jest też wymiar kulturalny: kursy ikonograficzne, dyskusyjny klub filmowy, festiwal piosenki studenckiej, wyjazdy turystyczne. Wszystkie działania duszpasterskie są uzupełnieniem czasu studiów o wymiar duchowy i wspólnotowy. Są okazją do wzrastania w przyjaźni z Bogiem i braćmi oraz do zdobywania formacji chrześcijańskiej. To właśnie studenci z „Ikony” będą pierwszymi, którzy spotkają się ze Stolicą Mądrości. Jak zapewnia ks. Pazgan, już rozpoczęły się przygotowania do tego wydarzenia. Będzie ono przebiegało w dwóch etapach.
13 lutego ikona Matki Bożej przybędzie do parafii pw. św. Józefa, która jest równocześnie siedzibą duszpasterstwa. Tutaj będzie czuwanie nocne, modlitwa kontemplacyjna, nabożeństwo ze śpiewem kanonów, modlitwa różańcowa z rozważaniami biblijnymi i Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego. Gościem specjalnym będzie również Antonina Krzysztoń, która zaśpiewa pieśni wielkopostne. Natomiast 14 lutego Matka Boża odwiedzi Jelenią Górę, która jest drugim dużym ośrodkiem akademickim diecezji legnickiej. Następnie obraz Stolicy Mądrości uda się w dalszą drogę, do diecezji świdnickiej.

Stolica Mądrości w Legnicy

„Ikona jest oknem w stronę nieskończoności, w stronę Boga, w stronę misterium” - mówi ks. Pazgan. Chrystus w ikonie Sedes Sapientiae jedną ręką błogosławi, w drugiej trzyma zwój nowego prawa, prawa miłości, aktualnego w każdym czasie i w każdych okolicznościach. Człowiek jest wezwany, aby to prawo odkrywać i podążać jego śladami. W dzisiejszym trudnym świecie mówi się często, że za techniką nie nadąża duch. Potrzeba zatem szukania jakiegoś wyjścia. Ojciec Święty, posyłając Ikonę do ośrodków akademickich, chce połączyć dwie sfery ludzkiej rzeczywistości: naukę i duchowość. Połączyć mądrość nauki i mądrość ducha - to wyzwanie, jakie stoi przed nami, również przed środowiskiem naukowym Legnicy. Człowiek, aby właściwie i w pełni się rozwijać, potrzebuje nie tylko informacji, ale również mądrości płynącej ze źródła, jakim jest Bóg. Współczesnemu człowiekowi potrzebna jest nie tylko wiedza, ale również praktyczne przeżycie mądrości w życiu, w zachowaniu, w relacjach. Tylko wtedy będzie on mógł funkcjonować jako istota rozumna, kulturalna. Mądrość ma więc konkretne zastosowanie dla życia - stwierdza ks. Pazgan, nie może być tylko rzeczywistością dla elit. Każdy może i powinien z niej korzystać. Peregrynacja Ikony przypomina nam o tych fundamentalnych prawdach, że mamy dążyć do spotkania prawdziwej mądrości, która w sposób doskonały objawiła się w Jezusie Chrystusie. On jest Mądrością Wcieloną. Dlatego spotkanie z ikoną Stolicy Mądrości powinno być wielkim wydarzeniem dla całego środowiska legnickiego. To szansa na połączenie nauki, poszukiwań intelektualnych i duchowości. To szansa poznania siebie. Niech temu spotkaniu towarzyszą słowa Ojca Świętego wypowiedziane do studentów: „Młodzi przedstawiciele środowisk uniwersyteckich, «wołajcie» świadectwem Waszej wiary!
Nie zadowalajcie się życiem przeciętnym, pozbawionym wzniosłych ideałów, nastawionym tylko na osiągnięcie krótkotrwałych korzyści. Nie szczędźcie wysiłków, by uniwersytet był godny człowieka i by również dzisiaj umiał w sposób krytyczny służyć społeczeństwu. Niech Ta, która swoją modlitwą wspierała apostołów na początku ewangelizacji, pomaga także dziś przenikać środowisko uniwersyteckie duchem chrześcijańskim”.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Abp Depo do neoprezbiterów: wchodzicie na drogę zmagań o polskie sumienia

2020-05-30 13:54

[ TEMATY ]

Częstochowa

abp Wacław Depo

archikatedra

święcenia kapłańskie

Marian Sztajner/Niedziela

Archidiecezja częstochowska ma siedmiu nowych kapłanów

– Wchodzicie na drogę zmagań o polskie sumienia poprzez wierność łasce, którą otrzymaliście – mówił w homilii abp Wacław Depo metropolita częstochowski, który w sobotę 30 maja podczas uroczystej liturgii w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie udzielił święceń kapłańskich siedmiu diakonom Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.

Mszę św. z abp. Wacławem Depo koncelebrowali m. in. przełożeni z Wyższego Seminarium Duchownego, na czele z rektorem ks. dr Grzegorzem Szumerą oraz księża proboszczowie z rodzinnych parafii neoprezbiterów. Uroczystość transmitowana była przez Niedzielę TV oraz Radio Fiat.

Zobacz zdjęcia: Archidiecezja Częstochowska ma nowych kapłanów

Abp Depo w homilii nawiązał do trwającej epidemii. – To był i wciąż jest czas pandemii koronawirusa i sanitarnych obostrzeń, które przyniosły nam opustoszałe kościoły i swoiste rekolekcje egzystencjalne jedynie poprzez transmisje telewizyjne Wielkiego Tygodnia i czasu Wielkiej Nocy – mówił abp Depo i dodał: „Przyznajmy, że jest to zarazem czas oczyszczający dla przeżyć wiary i stawiający pytania na ile powrócimy do naszych praktyk i życia sakramentalnego po ustaniu, trudnym do określenia czasie stanu zagrożenia”.

– Stawiamy sobie bardzo otwarte pytania o głębokie poczucie wdzięczności za stulecie urodzin św. Jana Pawła II i nie spełnioną pielgrzymkę narodową do Rzymu, jak również o uroczystość daru beatyfikacji sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego – kontynuował abp Depo.

Metropolita częstochowski zaznaczył, że „ w tym szczególnym czasie pełnym wyzwań społeczno-politycznych i kościelnych przeżywamy czas nabrzmiały modlitwą o dary Ducha Świętego dla nas wszystkich, a dzisiaj zwłaszcza dla siedmiu diakonów, którzy pragną głębiej związać się na czas i na wieczność z Jezusem Chrystusem, Jedynym i Wiecznym Kapłanem i Jedynym Pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi”.

– On nie wybiera nas według naszych kryteriów, ale jak sam mówi: „To ja was wybrałem”. Bardzo mocne i zobowiązujące słowa, bo miłość Jezusa nie zna granic i jest darem, na który nie zasłużyliśmy – podkreślił arcybiskup i zacytował słowa papieża Franciszka, który powiedział 8 marca 2020 r. : „Jezus wybiera niektórych, aby byli blisko Niego, aby mogli dawać świadectwo. Bycie świadkiem Jezusa to dar, na który nie zasłużyliśmy: czujemy się niegodni, ale nie możemy się wycofać pod pretekstem naszej niegodności”.

– Nam zostało przekazane Słowo Zbawienia i została nam dana wiara i radość spotkania z Jezusem, który mówi: „Odwagi. Nie lękajcie się!”. Słowo Boże zawiera w sobie nie tylko mądrość, ale ma w sobie moc Boga –dodał arcybiskup.

Metropolita częstochowski przypomniał również słowa Benedykta XVI wypowiedziane 26 maja 2006 r. na Jasnej Górze: „Jak ważne jest byśmy uwierzyli w moc wiary, w możliwość nawiązania dzięki niej bezpośredniej więzi z żywym Bogiem! Maryja czuwając z apostołami na modlitwie, uczyła ich wytrwałości w wierze. Jej wiara przekonywała, że Duch Święty w swojej mądrości zna dobrze drogę, którą ich prowadzi, że można zaufać Bogu, oddając Mu całkowicie do dyspozycji siebie, swoje talenty i ograniczenia oraz swoją przyszłość” – mówił wówczas Benedykt XVI.

– Potwierdzamy dzisiaj tę maryjną szkołę wiary i zjednoczenia z Chrystusem, choć zdajemy sobie sprawę z faktu, że nosimy ten skarb w naczyniach glinianych, aby to z Boga była przeogromna moc, a nie z nas. Jezus stając się naszym Bratem w człowieczeństwie, nie przystaje być naszym Panem i Zbawicielem. Cała tajemnica łaski wybrania i posłania spoczywa w Jego ręku – zaznaczył abp Depo.

Metropolita częstochowski wskazując na patrona rocznika neoprezbiterów św. Jana Bosko przypomniał, że był on „ewangelicznym świadkiem miłości bezinteresownej dla dzieci i młodzieży”. – To dziś bardzo trudny i nadzwyczaj delikatny temat współodpowiedzialności przed Bogiem za nasze rodziny, dzieci i młodzież. I to jest dzisiaj włożone w wasze ręce – mówił do neoprezbiterów abp Depo.

Arcybiskup przypomniał również, że dzisiaj w kalendarzu liturgicznym w Polsce jest wspomnienie św. Jana Sarkandra, którego św. Jan Paweł II kanonizował 21 maja 1995 r. Metropolita częstochowski zacytował słowa, które św. Jan Paweł II wypowiedział w Skoczowie 22 maja 1995 r. : „Czas próby polskich sumień trwa! Wbrew pozorom, praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj. Pod hasłami tolerancji, w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencje do spychania ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość. Te formy powracającej dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać wiele do myślenia” – mówił św. Jan Paweł II.

– To, co wówczas mówił papież z rodu Polaków każe nam dzisiaj zrobić dogłębny rachunek sumienia. Dokąd podążają polskie sumienia skoro na ziemi polskiej bezkarnie dziś wyszydza się świętości wiary i osobę św. Jana Pawła II. A my mamy stanowić margines życia społecznego. Wchodzicie na tę drogę zmagań o polskie sumienia poprzez wierność łasce, którą otrzymaliście – zwrócił się do nowych kapłanów abp Depo.

Na zakończenie arcybiskup zacytował słowa, które sługa Boży kard. Stefan Wyszyński powiedział na Skałce w Krakowie 11 maja 1975 r.: „ Obowiązkiem pasterza jest być mocnym w wierze. Nie wolno mu się wdziać ani na prawo ani na lewo. Nie może on ulegać najrozmaitszym pokusom świata. Nie może poddawać się mdłym doktrynom, opiniom, pogłoskom, hipotezom. Musi nauczać z mocą, tak jak Chrystus, który zapewnił swoich słuchaczy: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą” – cytował abp Depo.

– Przez ich przykład zawierzenia Bogu na wzór Maryi miejcie wiarę odważną, że w Maryi mamy najlepszą obronę i moc przeciwko wszelkiemu złu i zagrożeniom, które dotykają świat. Odwagi. Nie lękajcie się nikogo i niczego. Chrystus jest z nami – zakończył abp Depo.

Przed święceniami neoprezbiterzy odbyli rekolekcje, które przeprowadził ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie ks. Łukasz Dyktyński. Nowi kapłani archidiecezji częstochowskiej jako patrona swojego rocznika wybrali św. Jana Bosko. Jako motto swoje posługi kapłańskiej przyjęli słowa: „Niechaj Maryja trzyma nas wszystkich w wytrwałości i prowadzi nas w drodze do nieba” (św. Jan Bosko).

W rozmowie z „Niedzielą” ks. Remigiusz Lech powiedział, że w takiej chwili trzeba wypowiedzieć słowo „dziękuję”. – Przede wszystkim dobremu Bogu i rodzicom, ale również wszystkim, którzy towarzyszyli mi na drodze do kapłaństwa – każdemu z osobna i wszystkim razem. Ks. Lech przywołał również słowa przyjaciela, które usłyszał od niego z okazji Wielkiego Czwartku. – Kończę jeden bieg, by rozpocząć drugi, ale ten bieg, tak jak dzisiaj myślałem o tym jeszcze przed święceniami, będzie trwał aż do śmierci – podkreślił.

Natomiast ks. Mateusz Golis powiedział: „Czuję, że nie dorastam do łaski, którą otrzymałem. To jest zadanie na całe życie, ale z drugiej strony czuję wielką wdzięczność za wszystkich, których spotkałem i będę spotykać”. Podkreślił, że dzień święceń kapłańskich to początek nowej drogi. – Dlatego wierzę, że nigdy nie zabraknie mi łaski Bożej i orędownictwa Najświętszej Maryi Panny i że będę mógł cieszyć się pięknym życiem, które jest darem Boga.

Święcenia prezbiteratu otrzymali: ks. Szymon Całus (parafia św. Antoniego z Padwy w Częstochowie), ks. Mateusz Golis (parafia archikatedralna Świętej Rodziny w Częstochowie), ks. Sebastian Kosecki (parafia św. Jacka w Częstochowie), ks. Dominik Kozłowski (parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wieluniu), ks. Remigiusz Lech (parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie), ks. Piotr Sinkiewicz ( parafia św. Aleksego w Przedborzu – diecezja radomska) oraz ks. Zbigniew Wojtysek (parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Łobodnie).

CZYTAJ DALEJ

Pierwszy raz uczestniczę w tak wysokim jubileuszu

2020-05-31 00:00

[ TEMATY ]

Wałbrzych

ks. Józef Lisiak

Ks. Grzegorz Umiński

Pamiątkowe zdjęcie wyjątkowym jubilatem

Wyjątkowy jubileusz 75-lecia przyjęcia święceń kapłańskich obchodził 27 maja, ks. Józef Lisiak SAC, który na co dzień mieszka w pallotyńskiej wspólnocie w Wałbrzychu w par. Św. Franciszka z Asyżu.

- Jak żyję, pierwszy raz uczestniczę w tak wysokim jubileuszu – mówił bp Ignacy Dec, biskup senior diecezji świdnickiej, który przewodniczył uroczystej Eucharystii.

Okolicznościową homilię wygłosił przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ks. Zdzisław Szmeichel SAC, przypominając przebieg posługi kapłańskiej ks. Lisiaka. Dostojny jubilat formację do kapłaństwa rozpoczął od pallotyńskiego nowicjatu w roku 1939r., który został przerwany czasowo przez wybuch II Wojny Światowej. Ks. Józef pierwszą profesję przyjął 15 sierpnia 1942 roku w Wadowicach. Wcześniej uczył się w Ołtarzewie pod Warszawą, a następnie studiował filozofię i teologię w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po przyjęciu święceń prezbiteratu 27 maja 1945 roku posługiwał w Gliwicach, Gdańsku i Chełmnie. W latach 1950-1954 studiował na Uniwersytecie Warszawskim teologię biblijną. Następnie był wykładowcą i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie. W latach 1991-1993 pracował na Białorusi, a od 1993 roku przebywa w wałbrzyskiej wspólnocie św. Franciszka.

Zarówno prowincjał jak i proboszcz parafii ks. Piotr Kopera, a także grupy parafialne i stowarzyszenie „Ludzi Jana Pawła II” złożyli jubilatowi podziękowania i życzenia. Odczytano też okolicznościowe listy powinszowań od abp. Tadeusza Wojdy, bp. Adama Galbasa SAC i bp. Marka Mendyka.

W słowie końcowym ks. Józef Lisiak, który w tym roku świętował 14 lutego 102 lata, podkreślił, że jest wielkim czcicielem MB Fatimskiej i dziękując kapłanom i wiernym za modlitwę, zauważył, że nazwisko bp. Deca jest jakby skrótem od łacińskich słów „Deus Est Caritas” czyli Bóg jest miłością.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję