Reklama

Niedziela Małopolska

Nowe władze na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II

Już za kilka dni rozpocznie się kolejny rok akademicki. Przedstawiamy sylwetki nowych rektorów na UPJPII. Przy okazji, wszystkim pracownikom i studentom krakowskich uczelni, szczególnie UPJPII, życzymy udanego i owocnego roku akademickiego!

[ TEMATY ]

Uniwersytet Papieski

UPJPII

rektorzy

Arch. UPJPII

Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak Rektor UPJPII

Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak
Rektor UPJPII

Jego Magnificencja

Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

Reklama

Rektor

ur. 17 czerwca 1969 w Żywcu, 1987-1993 studia teologiczne na PAT. 1993 święcenia kapłańskie dla diecezji bielsko-żywieckiej. 1993-1996 wikary w parafii św. Józefa Robotnika w Oświęcimiu. 1996-2000 studia doktoranckie na KUL - doktorat z teologii duchowości. 2001-2003 wikary w parafii św. Maksymiliana w Bielsku-Białej i wykłady w Instytucie Teologicznym św. Jana Kantego w Bielsku. 2003-2006 badania naukowe w Niemczech, w Kolonii. 2006 habilitacja na PAT. 2006-2007 badania naukowe we Francji w Avignonie. 2007 zatrudnienie na PAT w Krakowie. 2009 redaktor naczelny Polonia Sacra. 2010 prodziekan Wydziału Teologicznego. 2012 dziekan Wydziału Teologicznego. 2014 Rektor UPJPII.

Najważniejsze publikacje: Błogosławiona Celina Borzęcka - zmartwychwstanka, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2010; Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2010; Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Duchowość chrześcijańska na świeckiej drodze życia, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2008; Fundamentalna rola wiary w życiu i pismach św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2005; Wiara w ujęciu Józefa Ratzingera, obecnego papieża Benedykta XVI, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2005; Bł. siostra Sancja Janina Szymkowiak - serafitka, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2002; Kobieta według Edyty Stein - świętej siostry Teresy Benedykty od Krzyża, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2002; Zjednoczenie z Bogiem w życiu Ojca Pio (Francesco Forgione). Studium na podstawie jego pism, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy 2000.

Reklama

Funkcję rektora pełni od września 2014 r.

Godziny dyżurów:

czwartek 13.00-15.00

ul. Kanonicza 25

tel. 12 421 84 16 (w godzinach dyżurów)

e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl


Ks. dr hab. Robert Tyrała

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

Ks. dr hab. Robert Tyrała prof. UPJP II, w latach 1984-1990 studiował teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; w 1990 uzyskał stopień mgr teologii; w latach 1992-1997 studiował na Akademii Muzycznej w Krakowie, na Wydziale Wychowania Muzycznego; w 1996 roku uzyskał stopień licencjata teologii (po mgr) na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; w 1997 roku uzyskał stopień mgr sztuki; w latach 1998 oraz 2003 przebywał na stypendiach naukowych z zakresu chorału gregoriańskiego w opactwie oo. Benedyktynów w Solesmes we Francji. W roku akademickim 2003/2004 przebywał na stypendium naukowym w Papieskim Instytucie Muzyki Kościelnej w Rzymie (fundacja Renovabis); w latach 1998-2000 studiował na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim prowadzonym przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy; w 2000 roku uzyskał doktorat z liturgiki na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; w 2010 roku habilitował się z nauk humanistycznych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; od 2016 roku jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; w latach 1997-2005 był wykładowcą w Archidiecezjalnej Szkole Organistowskiej w Krakowie; od 1997 pracuje na Akademii Muzycznej w Krakowie (od 2005 roku kierownik Katedry Muzyki Religijnej); od 2000 pracuje na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (latach 2006-2009, 2016-2018 prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego; od 2005 jest przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie; od 2006 roku jest członkiem Zespołu ds. transmisji telewizyjnych Konferencji Episkopatu Polski; od 2012 roku jest konsultorem Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski; w latach 2004-2009 był prezydentem Polskiej Federacji Pueri Cantores, w tym samym czasie będąc asystentem Federacji Międzynarodowej, a w latach 2009-2017 był prezydentem Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, od 2017 jest prezydentem honorowym Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores; od 2011 roku jest kanonikiem gremialnym Kapituły Metropolitalnej w Krakowie na Wawelu; zasiada w Radzie Programowej Festiwalu Gaude Mater w Częstochowie oraz Festival Zelioli w Lecco we Włoszech; jest organizatorem: koncertów i sympozjów muzyki kościelnej, kongresów w Polsce i za granicą; pomysłodawcą i organizatorem Dni Muzyki Kościelnej Archidiecezji krakowskiej (organizowane są od 2005 roku); zasiada w radzie naukowej czasopism: Studia Hildegardiana Sariensia wydawanego w Żorach, Musica Ecclesiatica wydawanego w Opolu oraz rocznika Thesaurus Musicae Sacrae wydawanego na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie; w 2009 roku odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowym medalem Gloria Artis; w 2015 roku otrzymał nagrodę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Srebrna Piszczałka, za zasługi dla rozwoju muzyki kościelnej w Polsce; w 2016 otrzymał tytuł Fellow of Royal School of Church Music od Anglikańskiego Kościoła za zasługi w dziedzinie muzyki kościelnej na forum międzynarodowym. W 2018 roku otrzymał Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.

Pełni funkcję prorektora od września 2018 r.

Godziny dyżurów:

środa 10.00 - 12.00

ul. Kanonicza 25

tel. 12 421 84 16 (w godzinach dyżurów)

e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl


Ks. dr hab. Antoni Świerczek

Prorektor ds. rozwoju i polityki kadrowej

Ks. dr hab. Antoni Świerczek, ur. 24 kwietnia 1959 r. w Biernej k/Żywca jako syn Jana i Anny z d. Pasierbek. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Łodygowicach (1974) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej (1978) wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz rozpoczął studia na Papieskim Wydziale Teologicznym a następnie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 8 maja 1983 r. przyjął święcenia diakonatu a 20 maja 1984 r. święcenia kapłańskie. 2 maja 1984 r. uzyskał stopień magistra teologii.

Po ukończeniu seminarium pracował jako wikariusz w Jaworznie (1984-1988) oraz w Nowej Hucie – Czyżyny (1988-1990). Równocześnie w latach 1988-1990 kontynuował studia licencjackie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Stopień licencjata teologii uzyskał 15 października 1991 r.

W roku 1990 został skierowany na studia doktoranckie w Instytucie Katolickim w Paryżu, które ukończył w 1993 r. Od 1 września 1993 r. do 30 sierpnia 1997 r. pracował jako Referent Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Od 1 października 1996 r. został zatrudniony jako asystent przy Katedrze Teologii Moralnej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W latach 1997-1999 r. wyjechał ponownie do Paryża, gdzie w Instytucie Katolickim kontynuował studia. 8 maja 1999 r. uzyskał stopień doktora nauk teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Natomiast 29 listopada 2013 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Pracując jako wykładowca w PAT od 1996 r., a następnie UPJP II w Krakowie, równocześnie był kierownikiem Studium Teologii Rodziny Archidiecezji Krakowskiej (1999-2017), dyrektorem Wydawnictwa św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej (2001-2005) oraz kierownikiem Kierunku Nauki o rodzinie przy Wydziale Teologicznym PAT (2005 – 2008).

Od 1 września 2008 do 30 sierpnia 2014 pełnił funkcje prodziekana na Wydziale Nauk Społecznych UPJP II, a od 1 września 2014 jest dziekanem tegoż wydziału.

Jest Konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Stowarzyszenia Moralistów Polskich oraz Stowarzyszenia Familiologów Polskich.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół problematyki małżeństwa i rodziny. Jest to wynikiem głębokiego przekonania, że instytucje te stanowią fundament i najistotniejsze wartości w życiu każdego człowieka, gdyż tu każdy uczy się podstawowych kategorii życia społecznego, religijnego i moralnego: miłości, szacunku dla człowieka, ofiarności, przebaczenia, odpowiedzialności, potrzeby autorytetu i posłuszeństwa. Prowadzi wykłady na Wydziale Teologicznym i Wydziale Nauk Społecznych UPJPII z teologii małżeństwa i rodziny, etyki życia małżeńskiego i rodzinnego, poradnictwa przyparafialnego. Jest promotorem ponad 30 licencjatów (licencjat zawodowy) oraz ponad 60 magistrów.

W opublikowanych tekstach przybliża nauczanie Kościoła nt. istoty i posłannictwa małżeństwa i rodziny, który w swym nauczaniu moralnym wskazuje na konieczność realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego. W szczególny sposób dokonuje się to w życiu rodzinnym. Kolejnym tematem jest powołanie małżonków do rodzicielstwa, które dla małżonków jest podstawowym powołaniem oraz przestrzenią ich odpowiedzialności i moralnego zobowiązania. Kolejne teksty oscylują wokół zagadnienia kryzysu współczesnej rodziny i godzących w nią zagrożeń, wśród których są również tzw. alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Istotną kwestią jest potrzeba niesienia pomocy małżeństwu i rodzinie w różnych sytuacjach codziennego życia. Dla Kościoła bowiem rodzina jest pierwszą i najważniejszą drogą. Do istotnych zadań należy tu nade wszystko konieczność formacji sumień ludzi wierzących, co winno dokonywać się zarówno poprzez nauczanie moralne jak i posługę kapłanów w konfesjonale. Podejmując wskazane powyżej zagadnienia opublikował następujące książki: Budził zaufanie i ukazywał Boga. O życiu i posłudze księdza Jana Marszałka, Kraków 2004, Spowiednik wobec wymogów etyki seksualnej. Posługa w konfesjonale, Kraków 2009, Wolne związki w świetle nauczania Kościoła o małżeństwie, Kraków 2013, Rodzina silna Bogiem. Teologiczno-duszpasterska refleksja na temat rodziny. Kraków 2013, Cień wieży Babel. Obraz Rodziny w ponowoczesności, Kraków 2017. Jest również autorem ponad 30 artykułów naukowych podejmujących zagadnienia związane z teologią małżeństwa i rodziny.

Pełni funkcję prorektora od września 2018 r.

Godziny dyżurów: piątek 9.00 - 11.00

ul. Kanonicza 25

tel. 12 421 84 16 (w godzinach dyżurów)

e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

Ks. prof. dr hab. Józef Stala

Prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej

Urodzony w 1966 r. W 1991 r. tytuł zawodowy magistra teologii (PAT); w 1998 r. stopień naukowy doktora nauk teologicznych (ATK); w 2005 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki (PAT), a w 2011 r. tytuł profesora nauk teologicznych (UPJPII). Profesor zwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2010-2014 prodziekan do spraw nauki, rozwoju i współpracy zagranicznej Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie. Kierownik katedry nauk pedagogiczno-katechetycznych, wykładowca katechetyki i kierownik pedagogizacji w tymże wydziale. Członek Europejskiej Ekipy Katechetycznej (EEC), Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej (ESTK), Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Polskiego Towarzystwa Teologicznego i Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego. Redaktor naczelny międzynarodowego periodyku naukowego „The Person and the Challenges”. Ekspert (nauki teologiczne i nauki o rodzinie) Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Rzeczoznawca Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych. Uczestnik i organizator konferencji, sympozjów i kongresów katechetycznych oraz edukacyjnych w Polsce i za granicą. Autor i redaktor wielu publikacji z zakresu katechetyki, pedagogiki i edukacji, a szczególnie katechezy rodzinnej, nauk o rodzinie, edukacji religijnej i wychowania. Współredaktor i współautor podręczników do nauczania religii.

Funkcję prorektora pełni od września 2014 r.

Godziny dyżurów:

poniedziałek 13.00-15.00

ul. Kanonicza 25

tel. 12 421 84 16 (w godzinach dyżurów)

e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

2018-09-27 14:28

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowy rektor

Niedziela lubelska 37/2020, str. I

[ TEMATY ]

KUL

rektor

rektorzy

Tomasz Koryszko/KUL

Przekazanie insygniów rektorskich

Przekazanie insygniów rektorskich

Ksiądz profesor Mirosław Kalinowski objął urząd rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Będzie kierował uczelnią przez najbliższe 4 lata.

W ostatnim dniu sierpnia odbyła się uroczystość przekazania insygniów rektorskich. Dotychczas urzędujący rektor ks. prof. Antoni Dębiński wręczył ks. prof. Mirosławowi Kalinowskiemu berło, będące symbolem władzy. Przed przyjęciem insygniów nowy rektor w obecności Wielkiego Kanclerza KUL abp. Stanisława Budzika złożył wyznanie wiary oraz przysięgę wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła.

CZYTAJ DALEJ

Solidarnie w obronie religii

2021-09-22 07:48

Niedziela Ogólnopolska 39/2021, str. 14-16

[ TEMATY ]

profanacja

profanacja kościoła

Jarosław Jakubczak,/ Twitter Max Martin Skalenius,/pkwp.org/newsy, /stopprofanacjom.pl

Obrażanie uczuć religijnych katolików, czy w ogóle ludzi wierzących w Boga, nasila się od lat, nie tylko w Polsce.

Zjawisko to, wskazuje na bardzo poważny i głęboki kryzys demokracji, przede wszystkim zaś na kryzys antropologiczny. Człowiek ceniący wartości ogólnoludzkie – prawdę, dobro, piękno – nie będzie obrażał innych ludzi, nie będzie naigrawał się z ich wiary, nie będzie kpił z symboliki religijnej, która jest dla nich święta. Nie będzie miotał bez opamiętania wulgaryzmami, wiedząc, że mogą je słyszeć dzieci oraz niepełnoletnia młodzież. Nie będzie obrażał uczuć religijnych osób wierzących, profanując np. krzyż albo wykorzystując go do celów pozareligijnych czy wręcz antyreligijnych (np. do promocji aborcji czy do prowadzenia sporów politycznych). Nie będzie atakował wolności religijnej, która jest jednym z podstawowych praw człowieka.

CZYTAJ DALEJ

Anielskie rekolekcje na Skałce

2021-09-28 12:47

Zygmunt Put, wikicommons

Od czwartku 30 września do soboty 2 października w kościele na Skałce odbędą się anielskie rekolekcje.

Do udziału w rekolekcjach w bazylice św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa w Krakowie zaprasza Bractwo Świętych Aniołów Stróżów. Nauki głosić będzie o. Paweł Przygodzki OSPPE w czasie Mszy św. o godz. 19.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję