Reklama

Słowo pasterskie na Wielkanoc 2005

„Chrystus zmartwychwstał. Alleluja!”

+ Tadeusz Rybak - Biskup Legnicki
Edycja legnicka 13/2005

Umiłowani w Panu Bracia i Siostry!

1. Liturgia Świętego Triduum Paschalnego prowadzi nas do szczególnie głębokiego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem - jedynym Zbawicielem człowieka, który przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie zwyciężył zło grzechu i przynosi nam pojednanie z Bogiem i z każdym człowiekiem.
Pojednanie z Bogiem jest istotnym wymiarem egzystencji ludzkiej, bo jak przypomina Sobór Watykański II w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym: „Stworzenie bez Stwórcy ginie” (nr 36). Odejście od Boga ma dramatyczne następstwa dla człowieka. Doświadczamy skutków tego odejścia także i w dzisiejszych czasach. Wspomniany dokument soboru tak określa sytuację człowieka: „Na skutek zakłócenia hierarchii wartości i pomieszania dobra ze złem poszczególni ludzie i grupy uznają jedynie to, co odnosi się do nich, nie uznają zaś tego, co dotyczy innych. (...) Całej historii ludzkości towarzyszy ostra walka przeciwko mocom ciemności (...). Wplątany w nią człowiek powinien stale walczyć o wytrwanie w dobru, a tylko z wielkim trudem, jedynie z pomocą łaski Bożej, jest zdolny osiągnąć jedność w sobie samym. Dlatego Kościół Chrystusowy nie może nie głosić słów Apostoła: „Nie bierzcie wzoru z tego świata” (Rz12,2), to znaczy z tego ducha próżności i zła, który aktywność ludzką, przeznaczoną do służby Bogu i człowiekowi, przekształca w narzędzie grzechu” (nr 37).
Z grzechu odwrócenia się od Boga, jaki zawsze powoduje szkodliwe następstwa, wyzwala nas Jezus Chrystus przez Ofiarę Krzyża i swoje Zmartwychwstanie i wprowadza ludzi w swoje Królestwo Prawdy i Życia, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju!
Nad tą prawdą, jaką głosi Misterium Wielkanocne, winniśmy się głęboko zastanowić i odnieść ją do naszego obecnego życia społecznego, które budzi tak wiele niepokoju. W świetle tej prawdy powinniśmy zwłaszcza ocenić nasze życie rodzinne, które nierzadko narażone jest na niebezpieczeństwa z powodu braków materialnych, ale przede wszystkim z powodu osłabienia więzi rodzinnej, miłości wzajemnej i dostatecznej troski o wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Każdy z nas w świetle wielkanocnego Orędzia winien zastanowić się nad odpowiedzialnością za łaskę wiary i nad obowiązkiem udziału w kształtowaniu życia społecznego na fundamencie Bożych przykazań i nauki Ewangelii.
Uczestnicząc w Liturgii Wielkanocnej śpiewamy z całym Kościołem radosne Alleluja! W tym śpiewie wyraża się uwielbienie Boga bogatego w miłosierdzie i dziękczynienie za niepojęte dzieło Odkupienia, jakiego dokonał Jezus Chrystus przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie.
Dziękujemy Jezusowi Chrystusowi, że ustanowił sakrament chrztu, przez który stajemy się uczestnikami Jego przejścia ze śmierci do życia, a przez to członkami Kościoła.
Sakrament chrztu dopełniony sakramentem bierzmowania prowadzi nas do Eucharystii. Pan Jezus z miłości do człowieka ustanowił ten sakrament, by być wśród ludzi pielgrzymujących przez ziemię trudnymi i niebezpiecznymi drogami życia, i by każdego dnia, a zwłaszcza w niedzielę, uobecniać tajemnicę Odkupienia, a przez nią umacniać więź człowieka z Bogiem i jedność wśród ludzi.
Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej encyklice o Eucharystii poucza: „Ofiara eucharystyczna uobecnia nie tylko tajemnicę męki i śmierci Zbawiciela, lecz także tajemnicę zmartwychwstania, w której ofiara znajduje swoje wypełnienie. Jako żywy i zmartwychwstały, Chrystus może uczynić siebie w Eucharystii «chlebem życia» (J 6,35.48), «chlebem żywym» (J 6,51)”.
Uczestnicząc w Eucharystii, karmimy się tym „chlebem żywym” i jednoczymy się z Chrystusem w tajemnicy Jego Krzyża i Zmartwychwstania. Otrzymujemy „chleb życia”, by moc i zwycięstwo Chrystusa zmartwychwstałego coraz głębiej przenikało nasze serca i by zwycięstwo dobra i miłości było coraz bardziej obecne w naszych rodzinach, w życiu naszego narodu i świata.

2. W okresie oktawy uroczystości Zmartwychwstania, 2 kwietnia br., obchodzić będziemy 13. rocznicę ustanowienia Diecezji Legnickiej. Niech ta rocznica pobudza nas do dziękczynienia Panu za Eucharystię, za to, że w naszej wspólnocie diecezjalnej ludzie tak licznie trwają przy Kościele i uczestniczą w każdą niedzielę we Mszy św., że w trudnym dzisiejszym życiu przystępują często do Komunii św. i umacniają się „chlebem życia”. Niech ta rocznica, obchodzona w Roku Eucharystii, będzie szczególnym dniem modlitwy za tych, którzy Jezusa Chrystusa nie znają i światło Jego Ewangelii nie oświeca ich życia, a także za tych, którzy w swym chrześcijańskim życiu nie doceniają Eucharystii - „chleba życia”.
Dziękujmy Bogu, że do Chrystusa Zmartwychwstałego obecnego w Eucharystii prowadzą młode pokolenie chrześcijańscy rodzice, katecheci i nauczyciele.
Szczególnie dziękujmy Panu za wielu gorliwych kapłanów, którzy służą Ludowi Bożemu naszej Diecezji i uobecniają ludziom tajemnicę Chrystusowej Śmierci i Zmartwychwstania przez głoszone Słowo Boże i sprawowanie Mszy św.
Bądźmy wdzięczni Najwyższemu Kapłanowi Jezusowi Chrystusowi, że powołuje tych, którzy w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy przygotowują się do świętej kapłańskiej służby.
Bądźmy wdzięczni za powołania do stanu zakonnego, za powołania misyjne i do apostolstwa świeckich. Tę wdzięczność wyrażamy rodzinom, parafiom i szkołom, w których rodzą się i dojrzewają takie powołania.

Reklama

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,
Ponawiam serdeczne zaproszenie do udziału w uroczystości 13. rocznicy ustanowienia naszej Diecezji. Uroczystość ta odbędzie się w legnickiej katedrze w sobotę 2 kwietnia br. Przypominam, że członkowie Rad Parafialnych wszystkich parafii zaproszeni są na godz. 10.00 do kościoła Ojców Franciszkanów, a wszystkich proszę o przybycie na Eucharystię do katedry o godz. 11.30.

3. Z okazji Uroczystości Wielkanocnych składamy sobie serdeczne życzenia. Te życzenia wsparte żarliwą modlitwą kierujemy przede wszystkim do naszego umiłowanego Ojca Świętego. Niech moc Zmartwychwstałego Zbawiciela nadal przenika całe Jego apostolskie posłannictwo naznaczone stygmatem cierpienia.
Życzenia kierujemy do wszystkich drogich nam osób, do wszystkich ludzi dobrej woli, zwłaszcza tych, od których nasza Diecezja doświadcza pomocy i życzliwości.
Z serdecznymi życzeniami wielkanocnymi zwracam się do Was wszystkich, Drogie Siostry i Drodzy Bracia stanowiący wspólnotę Diecezji Legnickiej. Niech udział w Misterium Wielkanocnym w obecnym trudnym okresie naszego polskiego życia przyniesie każdemu z Was, każdej rodzinie i parafii, wszystkim chorym i osobom starszym, dzieciom i młodzieży, Bożą radość i umocnienie nadprzyrodzoną łaską. Niech napełni nadzieją, że zjednoczeni z Chrystusem Zmartwychwstałym zwyciężymy gnębiące nas zło i w naszych sercach zagości prawdziwy pokój i miłość.
Polecam każdego z Was i całą naszą Diecezję najlepszej opiece Matki Bożej Łaskawej i Świętych naszych Patronów. Całym sercem wszystkim błogosławię!

Legnica, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2005 r.

Najlepszy rząd w historii III RP

2019-10-15 12:55

Artur Stelmasiak

Polacy podsumowali czteroletnią pracę polityków. Ich zdaniem rząd Prawa i Sprawiedliwości jest najlepszy w historii III RP, bo nikt wcześniej nie miał takiego poparcia. Zwycięstwo PiS w wyborach parlamentarnych nikogo nie dziwi. Pytanie było raczej o to, jak duża będzie przewaga partii rządzącej nad konkurencją polityczną i czy będą mogli samodzielnie rządzić?

Facebook/pis

Okazuje się, że PiS nie tylko będzie samodzielnie rządzić, ale poprawiło swój wynik wyborczy z 2015 roku o ok. 6 punktów procentowych. - Żadna partia nigdy nie miała tak wysokiego wyniku wyborczego. Te miliony Polaków którzy nam zaufali, to wielkie zobowiązanie do spełnienia ich nadziei, by kolejne cztery lata były kluczowym etapem dla Polski jako państwa dobrobytu dla wszystkich - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

O wiele bardziej stonowaną radość z historycznego zwycięstwa pokazał prezes PiS. - Przed nami kolejne 4 lata rządzenia, ale najpierw czeka nas refleksja nad tym co się nie udało, że wielu ludzi nas nie popiera, mimo oczywistych naszych osiągnięć - podkreślił Jarosław Kaczyński. Jego słowa jak zwykle były kierowane do Polaków, ale także do członków partii, by nie ulegali triumfalizmowi. - To co było naszą główną siłą, czyli wiarygodność, musi dalej trwać - mówił do członków PiS.

Jednostronna kampania

Kampania wyborcza, która wyniosła Prawo i Sprawiedliwość do kolejnego sukcesu była spokojna i merytoryczna. Koalicja Obywatelska zachowywała się tak, jakby już po wiosennych wyborach do europarlamentu wiedziała, że nie ma szans. Nie było więc prezentacji programu, a w kampanii co chwila zmieniano zdanie np. w sprawie programu 500plus. Walka polityczna ograniczyła się do przepychanek wewnątrzpartyjnych. - Zaletą tej kampanii wyborczej jest fakt, że pojawiła się dyskusja na temat opieki zdrowotnej, czy walki ze smogiem. Liczę na to, że teraz skończą się emocje i polaryzacja, a zacznie się minimum współpracy - mówi prof. Norbert Maliszewski, politolog z UKSW.

Niektórzy twierdzą nawet, że kampania była nudna w porównaniu do tej wiosennej, gdy emocje były rozpalone przez ataki środowisk LGBT na Kościół i wartości chrześcijańskie. Tym razem mieliśmy do czynienia jedynie z programową ofensywą PiS, który merytorycznie podkreślał swoje osiągnięcia, skutecznie ukrywał potknięcia i jednocześnie składał nowe obietnice. Skalę przewagi nad konkurencją najlepiej pokazały badania IBRiS, w którym prawie 60 proc. Polaków uznało, że najlepszą kampanię wyborczą miała partia rządząca. Na drugim miejscu była Koalicja Obywatelska tylko z 4,8 proc., a na Lewicę wskazało 3,5 proc. ankietowanych.

Kampanijnym ciosem dla Koalicji Obywatelskiej bez wątpienia były taśmy Sławomira Neumanna, w których dzień po dniu ujawniano kompromitujące kulisy partyjnej kuchni jednego z czołowych polityków Platformy Obywatelskiej. Rezygnacja z funkcji przewodniczącego klubu KO na niewiele się zdała, bo uznano ją za nic nie warty gest na końcu kadencji sejmu.

Wygrani przegrali

Natomiast w wyborach do Senatu większym sprytem wykazała się opozycja. W jednomandatowych okręgach wyborczych nie wystawiali konkurencyjnych dla siebie kandydatów. W ten sposób wszystkie partie opozycyjne były przeciwnikami PiS, który procentowo uzyskał do Senatu wyższy wynik niż do Sejmu, ale w gruncie rzeczy przegrał.

Efekt jest taki, że w 100 osobowym senacie PiS ma obecnie tylko 48 senatorów, a w poprzedniej kadencji było ich aż 61. Przyczyną tej porażki jest zmowa opozycji, ale także zlekceważenie przez partię rządzącą wyborów do wyższej izby parlamentu. - Było za małe wsparcie polityczne szczególnie w okręgach dla nas „trudnych” okręgach. Okazuje się wystarczyło zaniedbać dwa okręgi, które zdecydowały, kto ma większość w obecnym Senacie - mówi dla portalu Wpolityce senator Jan Maria Jackowski.

W kilku okręgach senackich zaszkodziły też wewnętrzne walki personalne w PiS. Albo struktury partyjne nie chciały pracować w kampanii senatora, albo dochodziło do "bratobójczych" walk, gdy byli senatorowie PiS zdecydowali o stracie z własnego komitetu. - Na przykład pan senator Bąkowski, startując ze swojego komitetu, wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości, odebrał część elektoratu naszemu kandydatowi, panu wojewodzie Drelichowi, i to spowodowało, że skorzystał trzeci kandydat z Platformy Obywatelskiej - tłumaczy Jackowski.

Teraz trwają rozmowy i próby przeciągania pojedynczych senatorów na stronę PiS, bo gra toczy się o większość oraz kształt prezydium Senatu. Oczywiście utrata Senatu przez partię rządzącą nie jest katastrofą, ale może poważnie utrudnić legislację, a na pewno ją spowolni. Każdą ustawę Senat może blokować przez 30 dni, a przez ten czas dawać paliwo polityczne dla mediów i opozycji w Sejmie. - Ale Senat nie zatrzyma nas w realizacji naszego programu. Będzie zrealizowany w 100 procentach - zapewnia wicepremier Jacek Sasin.

Konkurencja po prawej stronie

Z dwucyfrowego wyniku wyborczego do Sejmu zadowolona jest lewica, Konfederacja z wejścia do Sejmu, a także o wiele lepszy niż sondażowy wynik ma PSL z Pawłem Kukizem na pokładzie. Sumując w miarę konserwatywne elektoraty PiS, PSL i Konfederacji okazuje się, że ok. 60 proc. Polaków ma tradycyjne preferencje wyborcze.

Polacy pokazali, że są konserwatystami, co zauważają także zagraniczne media. - Sukces PiS jest rezultatem bazowania na wartościach wyznawanych przez w przeważającej mierze konserwatywne społeczeństwo oraz na wyrównywaniu głębokich nierówności społecznych. PiS zapowiadał też obronę tradycyjnych wartości katolickich przed ofensywą zwolenników praw gejów i innych liberalnych haseł napływających z Zachodu - czytamy w komentarzach Amerykańskiej Agencji Associated Press.

W tej kadencji sejmu PiS będzie miał opozycję zarówno po lewej stronie sceny politycznej, jak i po prawej. Dobry wynik Konfederacji oznacza, że część konserwatywnych i młodych wyborców odchodzi od partii rządzącej, co może być efektem buntu, ale także zaniedbań ws. ochrony życia dzieci nienarodzonych i zbyt uległej postawy wobec agresji środowisk LGBT. - Zapewne politycy Konfederacji będą podnosić teraz temat amerykańskiej ustawy 447, czy postulat ochrony dzieci przed aborcją, a władze PiS będą musiały się do tego odnieść - mówił w studiu wyborczym red. Cezary Krysztopa z Tygodnika Solidarność.

Pierwszy raz od 2007 r. w Sejmie będzie formacja na prawo od PiS, a przecież sprawdzoną strategią Jarosława Kaczyńskiego była taktyka polityczna, by po prawej stronie od PiS nic znaczącego nie było. Jeśli politycy Konfederacji nie pokłócą się miedzy sobą i wygenerują spójny przekaz, to w kadencji 2019-2023 rządząca partia będzie musiała się z nimi liczyć, by nie stracić jeszcze większej liczby konserwatywnych wyborców.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Weekend rodzinny z Jackiem Pulikowskim w Oławie

2019-10-16 21:45

Anna Majowicz

Jacek Pulikowski – autor licznych publikacji o tematyce rodzinnej, w nadchodzący weekend gościć będzie w Centrum Formacji, przy parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Oławie.

ekai.pl
Jacek Pulikowski

Plan wydarzenia:

Piątek, 18.10.2019 r.:

18.00 Eucharystia – ze słowem Jacka Pulikowskiego

19.00 – 20.30 Wykład dla kobiet: ,,Instrukcja obsługi mężczyzny”

Sobota, 19.10.2019 r.:

9.00 Eucharystia – ze słowem J.Pulikowskiego ,,Dojrzała miłość w dojrzałym wieku”

9.00 – 17.00 Warsztaty dla ojców ,,Ojcostwo a praca”

10.00 – 14.00 Warsztaty dla kobiet ,,Cenniejsza niż perły”

15.30 – 17.00 Wykład dla narzeczonych I małżonków ,,Rodzina. Najważniejsza firma na świecie”

18.00 Eucharystia – ze słowem J. Pulikowskiego ,, Odcinanie pępowiny”

19.00 – 20.30 Wykład dla mężczyzn: ,,Jak rozumieć kobietę? Czy niemożliwe jest możliwe?”

Niedziela, 20.10.2019 r.:

8.00 – 19.30 Eucharystie ze słowem J. Pulikowskiego ,,Relacje rodzinne – wyzwania na dzisiejsze czasy”

13.00 – 19.00 Rejonowy Dzień Wspólnoty (RDW) Ruchu Światło – Życie: ,,Moja wola I moja wolność”.

Więcej informacji i formularze zapisów na stronie Fundacji DlaRodziny: www.dlarodziny.eu

Serdecznie zapraszamy! 

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem