Reklama

Słowo pasterskie na Wielkanoc 2005

„Chrystus zmartwychwstał. Alleluja!”

+ Tadeusz Rybak - Biskup Legnicki
Edycja legnicka 13/2005

Umiłowani w Panu Bracia i Siostry!

1. Liturgia Świętego Triduum Paschalnego prowadzi nas do szczególnie głębokiego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem - jedynym Zbawicielem człowieka, który przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie zwyciężył zło grzechu i przynosi nam pojednanie z Bogiem i z każdym człowiekiem.
Pojednanie z Bogiem jest istotnym wymiarem egzystencji ludzkiej, bo jak przypomina Sobór Watykański II w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym: „Stworzenie bez Stwórcy ginie” (nr 36). Odejście od Boga ma dramatyczne następstwa dla człowieka. Doświadczamy skutków tego odejścia także i w dzisiejszych czasach. Wspomniany dokument soboru tak określa sytuację człowieka: „Na skutek zakłócenia hierarchii wartości i pomieszania dobra ze złem poszczególni ludzie i grupy uznają jedynie to, co odnosi się do nich, nie uznają zaś tego, co dotyczy innych. (...) Całej historii ludzkości towarzyszy ostra walka przeciwko mocom ciemności (...). Wplątany w nią człowiek powinien stale walczyć o wytrwanie w dobru, a tylko z wielkim trudem, jedynie z pomocą łaski Bożej, jest zdolny osiągnąć jedność w sobie samym. Dlatego Kościół Chrystusowy nie może nie głosić słów Apostoła: „Nie bierzcie wzoru z tego świata” (Rz12,2), to znaczy z tego ducha próżności i zła, który aktywność ludzką, przeznaczoną do służby Bogu i człowiekowi, przekształca w narzędzie grzechu” (nr 37).
Z grzechu odwrócenia się od Boga, jaki zawsze powoduje szkodliwe następstwa, wyzwala nas Jezus Chrystus przez Ofiarę Krzyża i swoje Zmartwychwstanie i wprowadza ludzi w swoje Królestwo Prawdy i Życia, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju!
Nad tą prawdą, jaką głosi Misterium Wielkanocne, winniśmy się głęboko zastanowić i odnieść ją do naszego obecnego życia społecznego, które budzi tak wiele niepokoju. W świetle tej prawdy powinniśmy zwłaszcza ocenić nasze życie rodzinne, które nierzadko narażone jest na niebezpieczeństwa z powodu braków materialnych, ale przede wszystkim z powodu osłabienia więzi rodzinnej, miłości wzajemnej i dostatecznej troski o wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Każdy z nas w świetle wielkanocnego Orędzia winien zastanowić się nad odpowiedzialnością za łaskę wiary i nad obowiązkiem udziału w kształtowaniu życia społecznego na fundamencie Bożych przykazań i nauki Ewangelii.
Uczestnicząc w Liturgii Wielkanocnej śpiewamy z całym Kościołem radosne Alleluja! W tym śpiewie wyraża się uwielbienie Boga bogatego w miłosierdzie i dziękczynienie za niepojęte dzieło Odkupienia, jakiego dokonał Jezus Chrystus przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie.
Dziękujemy Jezusowi Chrystusowi, że ustanowił sakrament chrztu, przez który stajemy się uczestnikami Jego przejścia ze śmierci do życia, a przez to członkami Kościoła.
Sakrament chrztu dopełniony sakramentem bierzmowania prowadzi nas do Eucharystii. Pan Jezus z miłości do człowieka ustanowił ten sakrament, by być wśród ludzi pielgrzymujących przez ziemię trudnymi i niebezpiecznymi drogami życia, i by każdego dnia, a zwłaszcza w niedzielę, uobecniać tajemnicę Odkupienia, a przez nią umacniać więź człowieka z Bogiem i jedność wśród ludzi.
Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej encyklice o Eucharystii poucza: „Ofiara eucharystyczna uobecnia nie tylko tajemnicę męki i śmierci Zbawiciela, lecz także tajemnicę zmartwychwstania, w której ofiara znajduje swoje wypełnienie. Jako żywy i zmartwychwstały, Chrystus może uczynić siebie w Eucharystii «chlebem życia» (J 6,35.48), «chlebem żywym» (J 6,51)”.
Uczestnicząc w Eucharystii, karmimy się tym „chlebem żywym” i jednoczymy się z Chrystusem w tajemnicy Jego Krzyża i Zmartwychwstania. Otrzymujemy „chleb życia”, by moc i zwycięstwo Chrystusa zmartwychwstałego coraz głębiej przenikało nasze serca i by zwycięstwo dobra i miłości było coraz bardziej obecne w naszych rodzinach, w życiu naszego narodu i świata.

2. W okresie oktawy uroczystości Zmartwychwstania, 2 kwietnia br., obchodzić będziemy 13. rocznicę ustanowienia Diecezji Legnickiej. Niech ta rocznica pobudza nas do dziękczynienia Panu za Eucharystię, za to, że w naszej wspólnocie diecezjalnej ludzie tak licznie trwają przy Kościele i uczestniczą w każdą niedzielę we Mszy św., że w trudnym dzisiejszym życiu przystępują często do Komunii św. i umacniają się „chlebem życia”. Niech ta rocznica, obchodzona w Roku Eucharystii, będzie szczególnym dniem modlitwy za tych, którzy Jezusa Chrystusa nie znają i światło Jego Ewangelii nie oświeca ich życia, a także za tych, którzy w swym chrześcijańskim życiu nie doceniają Eucharystii - „chleba życia”.
Dziękujmy Bogu, że do Chrystusa Zmartwychwstałego obecnego w Eucharystii prowadzą młode pokolenie chrześcijańscy rodzice, katecheci i nauczyciele.
Szczególnie dziękujmy Panu za wielu gorliwych kapłanów, którzy służą Ludowi Bożemu naszej Diecezji i uobecniają ludziom tajemnicę Chrystusowej Śmierci i Zmartwychwstania przez głoszone Słowo Boże i sprawowanie Mszy św.
Bądźmy wdzięczni Najwyższemu Kapłanowi Jezusowi Chrystusowi, że powołuje tych, którzy w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy przygotowują się do świętej kapłańskiej służby.
Bądźmy wdzięczni za powołania do stanu zakonnego, za powołania misyjne i do apostolstwa świeckich. Tę wdzięczność wyrażamy rodzinom, parafiom i szkołom, w których rodzą się i dojrzewają takie powołania.

Reklama

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,
Ponawiam serdeczne zaproszenie do udziału w uroczystości 13. rocznicy ustanowienia naszej Diecezji. Uroczystość ta odbędzie się w legnickiej katedrze w sobotę 2 kwietnia br. Przypominam, że członkowie Rad Parafialnych wszystkich parafii zaproszeni są na godz. 10.00 do kościoła Ojców Franciszkanów, a wszystkich proszę o przybycie na Eucharystię do katedry o godz. 11.30.

3. Z okazji Uroczystości Wielkanocnych składamy sobie serdeczne życzenia. Te życzenia wsparte żarliwą modlitwą kierujemy przede wszystkim do naszego umiłowanego Ojca Świętego. Niech moc Zmartwychwstałego Zbawiciela nadal przenika całe Jego apostolskie posłannictwo naznaczone stygmatem cierpienia.
Życzenia kierujemy do wszystkich drogich nam osób, do wszystkich ludzi dobrej woli, zwłaszcza tych, od których nasza Diecezja doświadcza pomocy i życzliwości.
Z serdecznymi życzeniami wielkanocnymi zwracam się do Was wszystkich, Drogie Siostry i Drodzy Bracia stanowiący wspólnotę Diecezji Legnickiej. Niech udział w Misterium Wielkanocnym w obecnym trudnym okresie naszego polskiego życia przyniesie każdemu z Was, każdej rodzinie i parafii, wszystkim chorym i osobom starszym, dzieciom i młodzieży, Bożą radość i umocnienie nadprzyrodzoną łaską. Niech napełni nadzieją, że zjednoczeni z Chrystusem Zmartwychwstałym zwyciężymy gnębiące nas zło i w naszych sercach zagości prawdziwy pokój i miłość.
Polecam każdego z Was i całą naszą Diecezję najlepszej opiece Matki Bożej Łaskawej i Świętych naszych Patronów. Całym sercem wszystkim błogosławię!

Legnica, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2005 r.

Reklama

Nie możesz znaleźć dowodu? Zgłoś to online

2019-07-17 16:30

Wydział Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji

Od początku wakacji do dziś ponad dwa tysiące osób zgłosiło utratę dowodu osobistego. Nie musieli przerywać wypoczynku, by to zrobić. Skorzystali z naszej e-usługi. Skorzystaj i Ty.

wikipedia.org

Jest nieduży, lubi wpadać pod kanapę, ba - potrafi nawet zaginąć w torebce. Jego ulubionym czasem na zniknięcie są weekendy i wakacje. Generalnie – znika zawsze wtedy, kiedy nie powinien. Można długo żartować sobie z tego, kto i w jakich okolicznościach stracił swój dowód. Jeśli jednak taki przypadek trafi się Tobie – podejdź do tego poważnie.

Razem przez życie

Nie mogąc znaleźć swojego dowodu osobistego przez kilka dni możesz sobie pomyśleć – po co mi on? Otóż – zacznijmy od spraw wagi państwowej – jako obywatele mamy obowiązek mieć dowód osobisty. Nie oznacza to jednak, że zawsze musimy go przy sobie nosić.

Po drugie – dowód osobisty to taki dokument, który jeśli wpadnie w niepowołane ręce, może nam przysporzyć sporo kłopotów. Ktoś wykorzystując nasz dokument może wziąć np. pożyczkę znacznie przewyższającą nasze możliwości finansowe.

Kolejna sprawa – ruszając za granicę (do krajów UE) dowód osobisty często zastępuje nam paszport. Może kilka razy udało Wam się przejechać pół Europu bez kontroli dokumentów, ale to nie oznacza, że kolejnym razem też tak będzie.

Konkluzja? Warto pilnować dowodu i działać, kiedy na dłuższy czas zniknął lub – to też się zdarza – zniszczyliśmy go (tak, tak – wiemy, że najczęściej dowody niszczą się same ;)).

Zjawia się i znika

Decyzja podjęta – chcę zgłosić utratę lub uszkodzenie swojego dowodu osobistego. Co robić?

– Najwygodniejszym i najszybszym sposobem załatwienia tej sprawy jest zgłoszenie online. Dzięki tej e-usłudze, zgłosimy utratę dowodu z dowolnego miejsca, choćby na wakacjach. Wszystko zajmie nam kilka minut – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Jeśli chcesz skorzystać z tej możliwości lub przypuszczasz, że po wakacjach będziesz musiał z niej skorzystać, jeszcze przed wyjazdem załóż Profil Zaufany. Zrobisz to raz, dwa na stronie www.pz.gov.pl

A teraz pytanie filtrujące – legitymujesz się tradycyjnym dowodem osobistym, czy e-dowodem. Podpowiedź: Twój dowód jest e-dowodem, jeśli wniosek o nowy dokument składałeś 4 marca tego roku lub później.

Załóżmy, że jesteś właścicielem tradycyjnego dowodu osobistego.

Jeśli chcesz zgłosić utratę lub uszkodzenie swojego dokumentu, wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz e-usługę Zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego – unieważnij dowód.

Kolejne kroki:

Kliknij przycisk Wyślij zgłoszenie.

Zaloguj się Profilem Zaufanym.

Wybierz, co chcesz zgłosić - utratę, czy uszkodzenie dowodu. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie – będziesz musiał też zanieść lub wysłać dowód do urzędu, który go wydał.

Kliknij przycisk Unieważnij dowód.

Wykorzystaj Profil Zaufany i potwierdź unieważnienie kodem SMS, który dostaniesz na numer telefonu przypisany do Twojego Profilu Zaufanego.

- Dokument zostanie unieważniony od razu, gdy zgłosimy jego utratę albo uszkodzenie. Nawet jeśli zrobimy to w nocy lub w weekend. Unieważnienie dowodu osobistego nie wymaga działania urzędnika. System sam zweryfikuje nasze dane – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Warto też zajrzeć na swoją skrzynkę ePUAP. To na nią dostaniemy zaświadczenie o zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Zaświadczenie może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące. Dlatego nie warto czekać ze złożeniem wniosku o nowy dokument. Można to załatwić od ręki, także przez Internet – dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Jeżeli Twój dowód zaginął albo ktoś Ci go ukradł - zgłoś to także w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Załóżmy, że jesteś właścicielem e-dowodu.

W odróżnieniu od właścicieli tradycyjnych dowodów osobistych – możesz zawiesić swój dokument. Możesz to zrobić niezależnie od tego czy aktywowałeś warstwę elektroniczną dokumentu, czy jeszcze tego nie zrobiłeś.

- Właściciel e-dowodu, który nie wie, gdzie jest jego dokument, ale jednocześnie liczy na to, że go znajdzie - może zawiesić swój dowód na 14 dni – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Jeśli w tym czasie nie cofnie zawieszenia, dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli zawieszenie zostanie cofnięte w ciągu dwóch tygodni, e-dowód znowu będzie ważny. Wnioski o zawieszenie i odwieszenie e-dowodu można oczywiście zgłaszać przez Internet – dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Jak to zrobić?

Zacznij od wizyty na www.obywatel.gov.pl, wybierz e-usługę Zgłoś lub cofnij zawieszenie swojego dowodu osobistego. I dalej:

Kliknij przycisk Zgłoś lub cofnij zawieszenie e-dowodu.

Zaloguj się Profilem Zaufanym.

Zobaczysz status swojego dowodu i swoje dane - sprawdź je.

Odpowiedz na pytanie, które wyświetli się pod statusem:

Czy chcesz zawiesić swój e-dowód? - jeśli Twój dowód i certyfikaty są ważne,

Czy chcesz cofnąć zawieszenie swojego e-dowodu? - jeśli Twój dowód i certyfikaty są zawieszone.

Kliknij przycisk: Zawieś e-dowód lub Cofnij zawieszenie e-dowodu.

- Usługa działa automatycznie i jest bezpośrednio powiązana z Rejestrem Dowodów Osobistych. Jeśli zawiesimy dowód - od razu zostanie zawieszony, jeśli cofniemy zawieszenie - dowód od razu będzie ważny – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Na swoją skrzynkę ePUAP otrzymasz zaświadczenie o zgłoszeniu zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia. Nie martw się, jeśli masz Profil Zaufany, masz skrzynkę na ePUAP. Żeby sprawdzić jej zawartość, musisz się zalogować. Oczywiście Profilem Zaufanym.

Zawieszony e-dowód jest czasowo nieważny. Wraz z e-dowodem – jeśli aktywowałeś warstwę elektroniczną dokumentu - zawieszone zostają wszystkie wgrane w niego certyfikaty. Nie możesz w tym czasie używać e-dowodu. Wszystkie przypadki jego użycia w czasie zawieszenia będą nieważne - nawet po cofnięciu zawieszenia. Przykład? Jeśli w swoim e-dowodzie masz podpis osobisty i ktoś użyje go po zawieszeniu dowodu - taki podpis nie będzie ważny.

NIE zawieszaj dowodu, jeśli masz pewność, że już go nie odzyskasz. W takiej sytuacji zgłoś utratę swojego dowodu — możesz to oczywiście zrobić online. Jeżeli Twój dowód zaginął albo ktoś Ci go ukradł - zgłoś to także w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Szanuj swój dowód osobisty!

O projekcie

Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje cztery obszary: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci i programowanie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Raport ONZ wskazuje na ciągły wzrost liczby głodujących na świecie

2019-07-17 19:37

(KAI/VaticanNews) / Rzym

Najnowszy raport ONZ na temat bezpieczeństwa żywnościowego wskazuje, że 820 mln ludzi na całym świecie cierpi z powodu niedożywienia. Podkreślono, że choć wspólnota międzynarodowa stawia sobie ambitne cele, zakładając, że do roku 2030 plaga głodu całkowicie zniknie, to jednak statystyki pokazują, że tendencja jest wręcz odwrotna. Od trzech lat ludzi niedożywionych stale przybywa.

billycm/pixabay.com

Ofiarą głodu najczęściej padają dzieci. Co siódme rodzi się ze zbyt niską wagą. Wśród dzieci do 5. roku życia niemal 150 mln cierpi na chroniczne niedożywienie, a 50 mln – na ostry stan niedożywienia. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ks. Fernando Chica Arellano podkreśla, że dane te wskazują na poważne zaniedbania wspólnoty międzynarodowej. Liczby te, a przede wszystkim ludzie, którzy kryją się za nimi, muszą nas skłonić do działania – dodał kapłan.

"Ten raport mówi nam, że ludzkość nie spełniła swych obowiązków względem naszych najuboższych braci. Głód nadal rośnie. W tym kontekście widzimy, jak trudnym wyzwaniem jest realizacja jednego z celów zrównoważonego rozwoju, który zakłada likwidację głodu do 2030 r. Trzeba robić w tym celu dużo więcej" – stwierdził w rozmowie z Radiem Watykańskim ks. Arellano. Zwrócił uwagę na bardzo niepokojące dane: 513 mln głodnych w Azji, 256 mln w Afryce, 42 mln w Ameryce Łacińskiej.

"Ale raport pokazuje nie tylko okrucieństwo głodu. Wskazuje też inny aspekt problemu: otyłość. Otyłych jest 13 proc. dorosłych, 672 mln osób. A zatem problemem jest nie tylko niedożywienie, ale również złe odżywianie. Wspólnota międzynarodowa musi robić więcej. Brak jednak woli politycznej, aby zlikwidować przyczyny głodu, które zależą od człowieka: konflikty, kryzys gospodarczy i zmiany klimatyczne. To są trzy główne czynniki, które powodują tę klęskę" – oświadczył stały obserwator watykański przy FAO.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem