Reklama

List pasterski do wiernych z racji jubileuszowych obchodów 80-lecia Diecezji Łomżyńskiej

Niedziela łomżyńska 42/2005

„Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność”
(Iz 25, 9)

Moi Bracia i Moje Siostry!

1. Słowo Boże z dzisiejszej liturgii zachęca nas do radosnego podziękowania za „obficie zastawiony stół” dla tych, którzy wydają się być skazani na przejście w niepamięć, na „łzy i hańbę”, na „okrycie całunem” śmierci. Ucztę, która jest obrazem Królestwa niebieskiego przygotowuje król z okazji wesela swojego syna. Zaproszeni są wszyscy; przybywają ci, którzy mają wrażliwe serce na głos króla. Nie trzeba mieć bogactwa, bogactwo może przeszkodzić w przyjęciu zaproszenia na ucztę. Św. Paweł wyjaśnia, że „Bóg według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą naszą potrzebę” (Flp 4, 19).

2. My wszyscy, którzy tworzymy wspólnotę Kościoła łomżyńskiego od 80 lat jako diecezję, korzystamy z darów życia sakramentami świętymi, które ustanowił Chrystus jako znak swej zbawczej obecności w Kościele. To jest nasza droga do świętości, to jest droga naszego zjednoczenia z Chrystusem, to jest uczta weselna, na którą kolejne pokolenia gospodarzy naszego regionu były zapraszane przez Ojca bogatego w miłosierdzie.
Zaproszenie to docierało do wiernych przez systematyczną pracę duszpasterską wielu pokoleń kapłanów, przez sześciu kolejnych Pasterzy łomżyńskich: bp. Romualda Jałbrzykowskiego, bp. Stanisława Kostkę Łukomskiego, bp. Czesława Falkowskiego, bp. Mikołaja Sasinowskiego, bp. Juliusza Paetza. W tych dniach, pod koniec 9. roku mojej posługi w Kościele Łomżyńskim, mamy czas radosnego dziękczynienia, które będziemy przeżywać, wspólnie z zaproszonymi gośćmi 28 października br.
Dziękczynienie to włączamy w miesiąc Różańca św. Zachęceni przez sługę Bożego Jana Pawła II rozważamy tajemnice naszego zbawienia, dziękując za niezliczoną rzeszę członków kółek różańcowych, tradycyjnej tak bardzo ulubionej przez nas wspólnoty, która organizuje godziny modlitwy, a także podejmuje wiele zadań w parafialnych programach społecznych.
Dziękczynienie nasze włączamy w program Roku Eucharystii i kończący się III Kongres Eucharystyczny w Diecezji. Począwszy od wielkiej, wspólnej dla całej Łomży - miasta biskupiego modlitwy adoracyjnej w dniu Bożego Ciała, każdy dekanat organizował w rozmaitych terminach kongresy lokalne. Były one często wypełnione jakże znamiennym włączeniem się wszystkich środowisk w procesyjne uwielbienie Jezusa Hostii na ulicach miast i wsi.
Dziękujemy Ojcu Niebieskiemu za zaproszenie na ucztę w czasie adoracyjnych godzin według kalendarza poszczególnych parafii; ze szczególną radością włączmy się w święte dyżury w kaplicach wieczystej adoracji: tych już istniejących w Łomży i Ostrołęce i także nowo erygowanych w Wiźnie, Grajewie i Wyszkowie.

3. Nasze dziękczynienie obejmie także owoce I Synodu Diecezji Łomżyńskiej, którego Statuty zamierzam podpisać i ogłosić w czasie Jubileuszowej Mszy św. 28 października br.
Na rozpoczęcie Synodu, który zwołał bp Juliusz Paetz, pisał do Kościoła łomżyńskiego Ojciec Święty Jan Paweł II: „Podejmujecie wielką pracę, której celem jest głęboka refleksja nad tym wszystkim, co dokonało się w czasie siedemdziesięciu lat istnienia Diecezji, dzięki ofiarnej pracy biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic oraz ludzi świeckich. (…) Trzeba rozbudzać w każdym wierzącym prawdziwą tęsknotę za świętością, mocne pragnienie nawrócenia i osobistej odnowy w klimacie coraz żarliwszej modlitwy i solidarności z bliźnimi, zwłaszcza z tymi najbardziej potrzebującymi. W świetle tych słów nabierają szczególnego znaczenia prace tego Synodu i zadania, jakie stoją przed całą Diecezją na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa”.
Program wyznaczony przez Chrystusowego Namiestnika towarzyszył pracom Synodu tak w Komisjach głównych, jak i w zespołach parafialnych. Zredagowano projekty statutów. Członkowie Synodu, na sesjach uroczystych, przyjęli w kolejnych głosowaniach ostateczne zapisy postanowień Synodu.
Zatwierdzone Statuty, ogłoszone drukiem zostaną przedstawione Stolicy Apostolskiej i Arcybiskupowi Metropolicie Białostockiemu, wejdą w życie od Wielkanocy 2006 r.

Reklama

4. W uroczystości rocznicowe włączamy dziękczynienie za 50 lat kapłańskiej posługi Biskupa Tadeusza Zawistowskiego. Biskup Tadeusz jest naocznym świadkiem i bardzo aktywnym uczestnikiem historii naszej Diecezji; wnikliwym znawcą i odważnym nauczycielem tej historii.
W roku bieżącym minęła także 25. rocznica mojego biskupiego posługiwania w Szczecinie i Łomży. Bogu wypowiadam słowa uwielbienia za łaskę pełni kapłaństwa. Uczuciem wdzięczności obdarzam wszystkich, którzy modlitwą towarzyszą mi w przeżywaniu dni jubileuszowych.
Święto dziękczynienia chcemy przeżyć razem z przedstawicielami Episkopatu Polski, zaproszonymi Gośćmi spośród pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kapłanów z sąsiednich diecezji i przyjaciół spoza Polski.
Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w Eucharystii Jubileuszowej, 28 października o godz. 10.00, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, wszystkich kapłanów naszego Prezbiterium, siostry i braci zakonnych, katechetów, zespoły duszpasterskie, członków ruchów i stowarzyszeń katolickich, a także delegacje parafialne. Księży Dziekanów proszę o skoordynowanie tych grup na terenie własnego dekanatu.
W kościołach parafialnych dziękczynienie Jubileuszowe przeżywać będziemy w niedzielę 30 października br. Tematycznie dostosowane słowo duszpasterzy, wezwania modlitwy powszechnej i odśpiewane pod koniec każdej Mszy św. Te Deum pomoże wszystkim diecezjanom włączyć się duchowo we wspólnotę Kościoła łomżyńskiego.

5. Dzisiaj, w niedzielę wyborów prezydenckich, modlimy się szczególnie w intencji naszej Ojczyzny. Upominamy się wzajemnie, by nie zostawić losów wspólnej Matki w rękach obcych Polakom; upominamy się, by nasza obojętność i zaniechanie udziału w wyborach nie wprowadziła na najwyższy urząd Najjaśniejszej Rzeczypospolitej osoby obcej duchowi Narodu od tysiąca lat chrześcijańskiego.
Na dni przygotowania duchowego do przeżycia Jubileuszowego Dziękczynienia, wszystkim moim Braciom i Siostrom, wraz z Biskupem Tadeuszem, z serca błogosławię.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Oświadczenie ws. wywiadu z ks. Isakowiczem-Zaleskim

2020-06-01 15:24

BP KEP

Prezentujemy treść oświadczenia ws. wywiadu z ks. Isakowiczem-Zaleskim.

W odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji „Niedzieli” w sprawie wywiadu, który przeprowadziłam z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, oświadczam, że publikacja, która ukazała się na stronie internetowej edycji wrocławskiej, została zamieszczona bez wiedzy Redaktora Naczelnego Tygodnika „Niedziela”.
Agnieszka Bugała

Wywiad Agnieszki Bugały z ks. Tadeuszem Isakowiczem–Zaleskim

CZYTAJ DALEJ

PKW informuje o możliwości głosowania korespondencyjnego

2020-06-04 07:03

[ TEMATY ]

wybory 2020

Adobe.Stock.pl

W wyborach prezydenta zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Państwowa Komisja Wyborcza wydała informację o możliwości skorzystania z tego prawa.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego: W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do 16 czerwca.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie (po 23 czerwca), może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 26 czerwca.

W przypadku głosowania za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu konsulowi najpóźniej do 15 czerwca.

PKW przypomina, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnej II tury wyborów. Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

Wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed I turą, może zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub konsulowi (w przypadku głosownia za granicą) zamiar głosowania korespondencyjnego w II turze wyborów, najpóźniej do 29 czerwca. W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 7 lipca. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 10 lipca.

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy, wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało tych wymogów, urzędnik wyborczy za pośrednictwem obsługującego go urzędu gminy wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Wyborca, który nie podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, do zgłoszenia może dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy. Niepełnosprawny wyborca głosujący w kraju w zgłoszeniu może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce wpisania wyborcy w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego), adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego u konsula, wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail.

Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało tych wymogów, konsul wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Zgłoszenia złożone po terminie, niespełniające wymogów lub nieuzupełnione w terminie, a także złożone przez wyborców, którzy wystąpili z wnioskiem o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania lub otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania, zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Doręczenie pakietu wyborczego: Wyborca głosujący w kraju nie później niż do 23 czerwca otrzyma pakiet wyborczy. Natomiast wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosił w okresie od 17 czerwca 2020 r., otrzyma pakiet wyborczy nie później niż do 26 czerwca.

Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Doręczenie pakietu wyborczego jest dokonywane przez zespół złożony z co najmniej dwóch pracowników Poczty Polskiej, bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy. Po doręczeniu pakietu do skrzynki za pakiet odpowiada użytkownik skrzynki.

W przypadku braku skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zespół wystawi zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej. Zawiadomienie pozostawione zostanie w drzwiach mieszkania wyborcy. Będzie ono zawierało informację o adresie właściwej placówki pocztowej oraz informację od kiedy i w jakich godzinach można odebrać pakiet wyborczy. Wyborca może odebrać pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia.

Pakiet wyborczy może być również doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy. Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Wyborcy podlegającemu obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych pakiet wyborczy zostanie doręczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Skład pakietu wyborczego: W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego. Do pakietu wyborczego dołączona będzie także nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał jej przesłania.

Postępowanie wyborcy głosującego korespondencyjnie: Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem "Koperta na kartę do głosowania" i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. Na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone muszą być dane wyborcy: imię i nazwisko, numer PESEL, własnoręczny podpis. Wyborca musi upewnić się, że wszystkie wskazane wyżej dane umieszczone zostały na formularzu oświadczenia.

Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej, niewypełnienie go lub niepodpisanie spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

W przypadku głosowania w kraju kopertę zwrotną należy zakleić i najpóźniej 26 czerwca: wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej lub osobiście albo za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).

Wyborca może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

W przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą właściwy konsul, nie później niż do 22 czerwca wysyła pakiet wyborczy (do wyborcy wpisanego do spisu wyborców, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą), na wskazany przez wyborcę adres przesyłką nierejestrowaną albo w inny sposób, jeżeli operator wykonujący usługi pocztowe lub przewozowe w państwie przyjmującym nie daje rękojmi należytego wykonania usługi przesyłki nierejestrowanej.

Wyborca może także osobiście odebrać pakiet wyborczy w konsulacie, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego. Jeżeli w danym państwie nie istnieją warunki umożliwiające osobisty odbiór pakietu wyborczego, bądź są one w znacznym stopniu ograniczone, konsul upowszechnia tę informację w sposób umożliwiający zapoznanie się przez wszystkich wyborców w okręgu konsularnym.

W przypadku głosowania za granicą kopertę zwrotną wyborca przesyła, na własny koszt, do właściwego konsula. Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania.

Wyborca może najpóźniej do 26 czerwca osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego konsula. Wyborca może również w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Jeżeli w danym państwie nie istnieją warunki umożliwiające osobiste dostarczenie koperty zwrotnej do właściwej obwodowej komisji wyborczej bądź taka możliwość jest w znacznym stopniu ograniczona, konsul upowszechnia tę informację w sposób umożliwiający zapoznanie się przez wszystkich wyborców w okręgu konsularnym.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy: umieszczeni w spisach wyborców w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich oraz zespołach domów studenckich, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu, umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, niepełnosprawni, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania, którzy otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania w wybranym przez siebie obwodzie.

Głosowania korespondencyjnego nie przeprowadza się także we wskazanych przez ministra spraw zagranicznych obwodach głosowania w państwach, w których ze względu na sytuację epidemiczną nie będzie możliwości prowadzenia głosowania w takiej formie. Informacja w tym zakresie będzie dostępna na stronie internetowej właściwego konsula.(PAP)

reb/ par/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję