Reklama

Misja duszpasterska realizowana dla młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy

Ludzie są mali i nieważni - a jednocześnie jedyni i bezcenni

Beata Polkowska, Ks. Wojciech Siemiątkowski
Edycja toruńska 7/2006

W ostatnich latach notuje się niepokojący wzrost zjawisk patologicznych. Alarmujące jest to, że ów wzrost w dużej mierze dotyczy młodzieży. Do zjawisk charakterystycznych dla tej grupy wiekowej należą: przestępczość nieletnich i młodocianych, alkoholizm, narkomania, samobójstwa, prostytucja nieletnich, ucieczki z domów małoletnich, nieprzystosowanie społeczne, wyrażające się w upośledzeniu psychicznym. Pedagodzy zwracają uwagę na konieczność szeroko zakrojonej akcji psychoprofilaktycznej i oświatowo-wychowawczej, która powinna zmierzać do uzdrowienia rodziny - budowania jej trwałości i życzliwej atmosfery oraz poprawy w relacjach rodzice - dziecko. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zająć się całą rodziną i kompetentnymi działaniami kompensować występujące w niej braki oraz przywracać prawidłowe jej funkcjonowanie. Natomiast młodzież zagrożoną zjawiskami patologicznymi winno się poddawać treningowi asertywności, czyli uczeniu zachowań właściwych i akceptowanych społecznie. Ważnym elementem profilaktyki jest działalność Ochotniczych Hufców Pracy, które wykonują zadania państwa w zakresie kształcenia, nauczania, zatrudniania i wychowania młodzieży w wieku powyżej 15. roku życia.
W tę falę zagrożeń, na które narażeni są młodzi ludzie, wkracza Kościół z Ewangelią Jezusa. Duszpasterstwo Ochotniczych Hufców Pracy - zarówno młodzieży, jak i kadry - należy do nowych i ważnych wyzwań, jakie niesie ze sobą współczesny świat.
Podstawową formę duszpasterstwa stanowi katechizacja, która odbywa się podczas zajęć szkolnych w całym województwie kujawsko-pomorskim. Sam Jezus przekazał swym Apostołom i całej wspólnocie Kościoła: „Idźcie i nauczajcie”. Jest to więc najważniejsza forma duszpasterskiego oddziaływania, bowiem wiara rodzi się ze słuchania. Katecheci realizują program katechetyczny, w ramach którego szereg zajęć dotyka postaw życiowych człowieka w oparciu o Ewangelię Jezusa. Wielu katechetów przeprowadza podczas zajęć katechetycznych szereg testów i konkursów. Poza tym wychowankowie OHP niejednokrotnie uczestniczyli w lokalnych konkursach związanych z Kościołem i jego misją.
Rola katechety nie sprowadza się tylko do nauczania, bowiem nauczyciel religii powinien swoją postawą wskazywać na Jezusa, powinien stać się dla młodego człowieka swoistym znakiem Jego obecności w człowieku. W trakcie trwania roku szkolnego katecheci wykorzystują szansę wprowadzania swych uczniów w życie sakramentalne, które - obok nauczania - jest podstawową misją Kościoła. Realizują to przez udział w Mszach św. oraz przygotowanie uczniów do sakramentu bierzmowania.
W ramach zajęć katechetycznych uczniowie mają okazję uczestniczyć w wydarzeniach związanych ze świętami roku liturgicznego. W czasie Bożego Narodzenia wychowankowie OHP przygotowują wigilie klasowe, które wprowadzają ich w tradycje chrześcijańskie. Katecheci i wychowawcy uświadamiają im znaczenie i symbolikę zwyczajów bożonarodzeniowych. Podczas Wielkiego Postu młodzież przeżywa czas rekolekcji, natomiast w Wielkim Tygodniu ma okazję uczestniczyć w Diecezjalnym Dniu Młodzieży, podczas którego gromadzi się wokół biskupa diecezjalnego.
Okazją do wprowadzania w świat chrześcijański staje się również praktyczna nauka zawodu, kiedy to młodzież przygotowuje przedmioty związane z tradycją świąt.
Szansą na wspólne spotkanie jest wigilijny stół. W województwie kujawsko-pomorskim w tradycję wrosło wigilijne spotkanie w grudziądzkim internacie. Uroczystą kolację poprzedza inscenizacja przygotowana przez wychowanków OHP, wspólny śpiew kolęd oraz dzielenie się opłatkiem. Dla wielu młodych ludzi, którzy często w domu rodzinnym nie mają okazji do tak wzniosłych chwil, jest to wielka nauka wiary i pokoju serca, którego dzisiaj tak bardzo potrzeba.
Formy duszpasterstwa związane z katechizacją są dość zróżnicowane i bogate w nowe doświadczenia. Do młodego człowieka z przesłaniem ewangelicznym dociera się z trudem. Związane to jest z upadkiem autorytetów, zaniedbaniem praktyk religijnych i nihilizmem. Stąd też każde indywidualne doprowadzenie wychowanka OHP do Pana Boga jest swoistym sukcesem.
Udział w duszpasterstwie OHP dokonuje się systematycznie, także przez pracę pedagogów. Na początku roku środowiskowe hufce w całym województwie otrzymują propozycję pieśni na czerwcowy przegląd piosenki religijnej. Natomiast w kwietniu, podczas Kulturalnej Wiosny w OHP, odbywa się wojewódzki finał twórczości religijnej. Podczas spotkania młodzi artyści dzielą radość wspólnym śpiewem i zabawą. Wyróżnieni laureaci są reprezentantami województwa kujawsko-pomorskiego podczas czerwcowej pielgrzymki OHP na Jasną Górę.
Wydarzeniem, które podsumowuje roczną działalność duszpasterską, jest Ogólnopolska Pielgrzymka OHP do Częstochowy. Jest to okazja dla duszpasterza do bycia z młodzieżą, a jednocześnie daje młodym możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, modlitwy i umocnienia wiary. Udział w pielgrzymce biorą wybrani wychowankowie OHP z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Dowodem na to, że młodzież docenia wartość duchową pielgrzymki jest fakt, że podczas spotkań w ciągu roku szkolnego chętnie wracają wspomnieniami do tych radosnych dni. Dla duszpasterza i pedagoga pielgrzymka jest czasem swoistych rekolekcji, podczas których wychowankowie pytają o cel życia, wątpliwości w wierze czy zwierzają się ze swoich problemów.
Jako duszpasterze realizujemy swoje działania przez spotkania i rozmowy z kadrą OHP. Staramy się być do dyspozycji zarówno wychowanków, jak i kadry. Kadrę OHP poznajemy przez tradycyjne spotkania z przedstawicielami hufców środowiskowych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Jedną z form działalności duszpasterskiej jest ciągły kontakt z pedagogiem wojewódzkim, z którym dzielimy się doświadczeniami pracy z młodzieżą oraz współpraca z toruńską świetlicą środowiskową.
Rzeczywistość społeczno-gospodarcza kraju sprawia, że wiele polskich rodzin dotyka fala ubóstwa materialnego, a czasem nędzy. Rodziny wychowanków OHP są także wspomagani przez diecezjalną Caritas. Lekcją dobroci jest dla młodzieży OHP sprzedaż świec wigilijnych przed świętami Bożego Narodzenia w jednym z toruńskich sklepów.
Zróżnicowane formy i metody duszpasterstwa w OHP aktualizują się systematycznie. W niniejszym tekście zostały przedstawione tylko niektóre kwestie, dotyczące spraw religijno-wychowawczych. W tym miejscu kieruję słowa wdzięczności wobec księży, katechetów i wychowawców, którzy, nie szczędząc czasu i swego życia, prowadzą młodego człowieka do Pana Boga. Warunkiem powodzenia w procesie wychowania młodzieży jest zaangażowany, mądry i umiejętny udział pedagogów. Doświadczenie pedagogiczne dowodzi, że z reguły negatywnie nastawieni wobec wszelkich autorytetów „świata dorosłych” młodzi ludzie łatwiej poddają się pozytywnym wpływom swych wychowawców. Właśnie specyfika Ochotniczych Hufców Pracy ma swoje zasadnicze znaczenie w powodzeniu społecznej batalii o ratowanie młodych ludzi, którzy najczęściej z niezawinionych przez siebie przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji. Niekwestionowaną rolę w zapobieganiu zjawiskom niedostosowania społecznego dużych grup młodzieży spełniają Ochotnicze Hufce Pracy. Ta wyspecjalizowana organizacja zapewnia młodzieży dobre warunki do nauki i pracy.

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda w Toruniu
ul. Poznańska 11/13
tel. (0-56) 654-70-68, 654-76-43

Beata Polkowska, wojewódzki pedagog OHP,
ks. Wojciech Siemiątkowski, wojewódzki duszpasterz OHP

Reklama

Nowy Sącz: jezuita popełnił samobójstwo

2019-06-25 11:02

jezuici.pl/dg / Nowy Sącz (KAI)

Wczoraj po południu w Nowym Sączu o. Piotr Matejski, jezuita, odebrał sobie życie. Miał 51 lat. W 1987 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, gdzie w 2000 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był cenionym historykiem i duszpasterzem. "Wiemy, że jeśli ktokolwiek decyduje się na taki krok, robi to w rozpaczy, nie mogąc poradzić sobie z wewnętrznym bólem lub lękiem. Tymczasem nikt z nas, którzy znaliśmy o. Piotra i którzy z Nim się przyjaźniliśmy, nie podejrzewał, że przeżywa tego typu dramat wewnętrzny" - napisał w oświadczeniu prowincjał jezuitów, o. Jakub Kołacz SJ.

nowysacz.jezuici.pl

Publikujemy oświadczenie prowincjała Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego:

Drodzy Współbracia,

Współpracownicy w Misji i Przyjaciele Towarzystwa Jezusowego.

Wczoraj wczesnym popołudniem odebrał sobie życie o. Piotr Matejski SJ, na stałe pracujący w szkole i parafii w Nowym Sączu przy ul. Ks. Skargi. Ta tragiczna wiadomość jest dla nas wszystkich zaskoczeniem. Przyjęliśmy ją z niedowierzaniem, a nawet z przerażeniem. Wiemy, że jeśli ktokolwiek decyduje się na taki krok, robi to w rozpaczy, nie mogąc poradzić sobie z wewnętrznym bólem lub lękiem. Tymczasem nikt z nas, którzy znaliśmy o. Piotra i którzy z Nim się przyjaźniliśmy, nie podejrzewał, że przeżywa tego typu dramat wewnętrzny.

Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic na temat powodów i motywów Jego czynu. Trwa postępowanie wyjaśniające prowadzone przez policję, a my musimy poczekać na jego rezultaty.

Ten dramat jest udziałem nas wszystkich, dlatego proszę, wspierajmy się nawzajem życzliwością i modlitwą, oddając Bogu wszystko to, co dla nas jest niezrozumiałe i co nas zasmuca. Prośmy też, aby miłosierny Pan, który zna ludzkie serca, przyjął do siebie o. Piotra.

AMDG Jakub Kołacz SJ Prowincjał

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rzeszów: wyruszyła piesza pielgrzymka do Lwowa

2019-06-25 21:18

tn / Rzeszów (KAI)

Pod hasłem „Miłość żyje w rodzinie” wyruszyła dziś 11. Rzeszowska Pielgrzymka Piesza do Lwowa. Grupa liczącą 258 osób zamierza pokonać 184 kilometrową trasę i 30 czerwca stanąć przed obliczem Matki Bożej Łaskawej w katedrze lwowskiej.

Krzysztof Świertok

Tegoroczne hasło pielgrzymki nawiązuje do trwającego w archidiecezji lwowskiej Roku Świętości Małżeństwa. „Nasze rozważania, konferencje i modlitwy w dużej mierze będą się koncentrować na darze rodziny, która jest wspólnotą przekazywania miłości i wiary. Codziennie będziemy rozważać historię innych rodzin: Józefa i Wiktorii Ulmów, Karola i Emilii Wojtyłów, Juliusza i Marianny Kolbe, świętych Ludwika i Zelii Martin oraz błogosławionych Luigiego i Marii Beltrame Quattrocchi” – wyjaśnia ks. Władysław Jagustyn, proboszcz parafii św. Krzyża w Rzeszowie i dyrektor pielgrzymki.

Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą św. w kościele św. Krzyża w Rzeszowie. Eucharystii przewodniczył bp Jan Wątroba. W homilii biskup mówił o trudzie pielgrzymowania. „Chrystus zaprasza nas na drogę pośród trudów, drogę wąską i bramę wąską, ale to jedyna szansa, byśmy nie tylko w wieczności odnaleźli szczęście, ale już tu na ziemi otrzymali dobra duchowe, o które się modlimy dla siebie i innych” – mówił biskup.

W pielgrzymce uczestniczy dwie siostry zakonne: Terezitta i Zachariasza ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej (Służebniczki Dębickie) pracujące w Tarnowie i trzech kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Wśród pątników są osoby z całej Polski, m.in. z Białegostoku, Gorzowa Wlk., Gdyni Inowrocławia, Kielc, Krakowa, Lublina, Olkusza, Stalowej Woli, Szczecina, Torunia, Warszawy, Złotoryi. Grupa jest również zróżnicowana wiekowo. Najmłodszy pielgrzym ma 11 lat, a najstarszy 78.

Pielgrzymi codziennie będą pokonywać około 30 kilometrową trasę. Po stronie polskiej zaplanowano dwa noclegi: w Kańczudze i Żurawicy. W czwartek, 27 czerwca pielgrzymi przekroczą granicę. Po stronie ukraińskiej zaplanowano trzy noclegi: w Gródku, Mościskach i Hodowicji.

W niedzielę, 30 czerwca pielgrzymi po pokonaniu najkrótszego, liczącego 20 kilometrów odcinka, dojdą do Lwowa. Po Eucharystii i modlitwie przed obrazem Matki Bożej Łaskawej w lwowskiej katedrze pątnicy i goście, którzy przyjadą do Lwowa autokarami, odwiedzą Cmentarz Łyczakowski oraz Cmentarz Orląt Lwowskich, gdzie odprawią Drogę Krzyżową.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem