Reklama

Misja duszpasterska realizowana dla młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy

Ludzie są mali i nieważni - a jednocześnie jedyni i bezcenni

Beata Polkowska, Ks. Wojciech Siemiątkowski
Edycja toruńska 7/2006

W ostatnich latach notuje się niepokojący wzrost zjawisk patologicznych. Alarmujące jest to, że ów wzrost w dużej mierze dotyczy młodzieży. Do zjawisk charakterystycznych dla tej grupy wiekowej należą: przestępczość nieletnich i młodocianych, alkoholizm, narkomania, samobójstwa, prostytucja nieletnich, ucieczki z domów małoletnich, nieprzystosowanie społeczne, wyrażające się w upośledzeniu psychicznym. Pedagodzy zwracają uwagę na konieczność szeroko zakrojonej akcji psychoprofilaktycznej i oświatowo-wychowawczej, która powinna zmierzać do uzdrowienia rodziny - budowania jej trwałości i życzliwej atmosfery oraz poprawy w relacjach rodzice - dziecko. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zająć się całą rodziną i kompetentnymi działaniami kompensować występujące w niej braki oraz przywracać prawidłowe jej funkcjonowanie. Natomiast młodzież zagrożoną zjawiskami patologicznymi winno się poddawać treningowi asertywności, czyli uczeniu zachowań właściwych i akceptowanych społecznie. Ważnym elementem profilaktyki jest działalność Ochotniczych Hufców Pracy, które wykonują zadania państwa w zakresie kształcenia, nauczania, zatrudniania i wychowania młodzieży w wieku powyżej 15. roku życia.
W tę falę zagrożeń, na które narażeni są młodzi ludzie, wkracza Kościół z Ewangelią Jezusa. Duszpasterstwo Ochotniczych Hufców Pracy - zarówno młodzieży, jak i kadry - należy do nowych i ważnych wyzwań, jakie niesie ze sobą współczesny świat.
Podstawową formę duszpasterstwa stanowi katechizacja, która odbywa się podczas zajęć szkolnych w całym województwie kujawsko-pomorskim. Sam Jezus przekazał swym Apostołom i całej wspólnocie Kościoła: „Idźcie i nauczajcie”. Jest to więc najważniejsza forma duszpasterskiego oddziaływania, bowiem wiara rodzi się ze słuchania. Katecheci realizują program katechetyczny, w ramach którego szereg zajęć dotyka postaw życiowych człowieka w oparciu o Ewangelię Jezusa. Wielu katechetów przeprowadza podczas zajęć katechetycznych szereg testów i konkursów. Poza tym wychowankowie OHP niejednokrotnie uczestniczyli w lokalnych konkursach związanych z Kościołem i jego misją.
Rola katechety nie sprowadza się tylko do nauczania, bowiem nauczyciel religii powinien swoją postawą wskazywać na Jezusa, powinien stać się dla młodego człowieka swoistym znakiem Jego obecności w człowieku. W trakcie trwania roku szkolnego katecheci wykorzystują szansę wprowadzania swych uczniów w życie sakramentalne, które - obok nauczania - jest podstawową misją Kościoła. Realizują to przez udział w Mszach św. oraz przygotowanie uczniów do sakramentu bierzmowania.
W ramach zajęć katechetycznych uczniowie mają okazję uczestniczyć w wydarzeniach związanych ze świętami roku liturgicznego. W czasie Bożego Narodzenia wychowankowie OHP przygotowują wigilie klasowe, które wprowadzają ich w tradycje chrześcijańskie. Katecheci i wychowawcy uświadamiają im znaczenie i symbolikę zwyczajów bożonarodzeniowych. Podczas Wielkiego Postu młodzież przeżywa czas rekolekcji, natomiast w Wielkim Tygodniu ma okazję uczestniczyć w Diecezjalnym Dniu Młodzieży, podczas którego gromadzi się wokół biskupa diecezjalnego.
Okazją do wprowadzania w świat chrześcijański staje się również praktyczna nauka zawodu, kiedy to młodzież przygotowuje przedmioty związane z tradycją świąt.
Szansą na wspólne spotkanie jest wigilijny stół. W województwie kujawsko-pomorskim w tradycję wrosło wigilijne spotkanie w grudziądzkim internacie. Uroczystą kolację poprzedza inscenizacja przygotowana przez wychowanków OHP, wspólny śpiew kolęd oraz dzielenie się opłatkiem. Dla wielu młodych ludzi, którzy często w domu rodzinnym nie mają okazji do tak wzniosłych chwil, jest to wielka nauka wiary i pokoju serca, którego dzisiaj tak bardzo potrzeba.
Formy duszpasterstwa związane z katechizacją są dość zróżnicowane i bogate w nowe doświadczenia. Do młodego człowieka z przesłaniem ewangelicznym dociera się z trudem. Związane to jest z upadkiem autorytetów, zaniedbaniem praktyk religijnych i nihilizmem. Stąd też każde indywidualne doprowadzenie wychowanka OHP do Pana Boga jest swoistym sukcesem.
Udział w duszpasterstwie OHP dokonuje się systematycznie, także przez pracę pedagogów. Na początku roku środowiskowe hufce w całym województwie otrzymują propozycję pieśni na czerwcowy przegląd piosenki religijnej. Natomiast w kwietniu, podczas Kulturalnej Wiosny w OHP, odbywa się wojewódzki finał twórczości religijnej. Podczas spotkania młodzi artyści dzielą radość wspólnym śpiewem i zabawą. Wyróżnieni laureaci są reprezentantami województwa kujawsko-pomorskiego podczas czerwcowej pielgrzymki OHP na Jasną Górę.
Wydarzeniem, które podsumowuje roczną działalność duszpasterską, jest Ogólnopolska Pielgrzymka OHP do Częstochowy. Jest to okazja dla duszpasterza do bycia z młodzieżą, a jednocześnie daje młodym możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, modlitwy i umocnienia wiary. Udział w pielgrzymce biorą wybrani wychowankowie OHP z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Dowodem na to, że młodzież docenia wartość duchową pielgrzymki jest fakt, że podczas spotkań w ciągu roku szkolnego chętnie wracają wspomnieniami do tych radosnych dni. Dla duszpasterza i pedagoga pielgrzymka jest czasem swoistych rekolekcji, podczas których wychowankowie pytają o cel życia, wątpliwości w wierze czy zwierzają się ze swoich problemów.
Jako duszpasterze realizujemy swoje działania przez spotkania i rozmowy z kadrą OHP. Staramy się być do dyspozycji zarówno wychowanków, jak i kadry. Kadrę OHP poznajemy przez tradycyjne spotkania z przedstawicielami hufców środowiskowych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Jedną z form działalności duszpasterskiej jest ciągły kontakt z pedagogiem wojewódzkim, z którym dzielimy się doświadczeniami pracy z młodzieżą oraz współpraca z toruńską świetlicą środowiskową.
Rzeczywistość społeczno-gospodarcza kraju sprawia, że wiele polskich rodzin dotyka fala ubóstwa materialnego, a czasem nędzy. Rodziny wychowanków OHP są także wspomagani przez diecezjalną Caritas. Lekcją dobroci jest dla młodzieży OHP sprzedaż świec wigilijnych przed świętami Bożego Narodzenia w jednym z toruńskich sklepów.
Zróżnicowane formy i metody duszpasterstwa w OHP aktualizują się systematycznie. W niniejszym tekście zostały przedstawione tylko niektóre kwestie, dotyczące spraw religijno-wychowawczych. W tym miejscu kieruję słowa wdzięczności wobec księży, katechetów i wychowawców, którzy, nie szczędząc czasu i swego życia, prowadzą młodego człowieka do Pana Boga. Warunkiem powodzenia w procesie wychowania młodzieży jest zaangażowany, mądry i umiejętny udział pedagogów. Doświadczenie pedagogiczne dowodzi, że z reguły negatywnie nastawieni wobec wszelkich autorytetów „świata dorosłych” młodzi ludzie łatwiej poddają się pozytywnym wpływom swych wychowawców. Właśnie specyfika Ochotniczych Hufców Pracy ma swoje zasadnicze znaczenie w powodzeniu społecznej batalii o ratowanie młodych ludzi, którzy najczęściej z niezawinionych przez siebie przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji. Niekwestionowaną rolę w zapobieganiu zjawiskom niedostosowania społecznego dużych grup młodzieży spełniają Ochotnicze Hufce Pracy. Ta wyspecjalizowana organizacja zapewnia młodzieży dobre warunki do nauki i pracy.

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda w Toruniu
ul. Poznańska 11/13
tel. (0-56) 654-70-68, 654-76-43

Beata Polkowska, wojewódzki pedagog OHP,
ks. Wojciech Siemiątkowski, wojewódzki duszpasterz OHP

Reklama

Cała Polska zapłakała

2012-12-17 13:16

Lidia Dudkiewicz
Niedziela Ogólnopolska 52/2012, str. 8-9

„Przyjdą takie czasy, że będzie się popierać zepsucie obyczajów. Ze świętej religii uczyni się straszaka, aby obrzydzić ją wszystkim szlachetnym sercom” - przestrzegał proroczo 180 lat temu Zygmunt Krasiński

BOŻENA SZTAJNER

Przeor Jasnej Góry na wieść o profanacji dokonanej w drugą niedzielę Adwentu w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej powiedział: - Cała Polska zapłakała, również w sposób fizyczny. Wielu ludzi zwróciło swoje przerażone serca ku Jasnej Górze. Dziękujemy za tę troskę naszego narodu o klasztor, o sanktuarium, o Jasną Górę. Dziękujemy za modlitwy, za słowa wsparcia, a wszystkim służbom - za ich profesjonalną i sprawną akcję spieszenia z pomocą ochrony Jasnej Góry przed tymi, którzy nie wiedzą, co czynią. Wielu z nas atak na Cudowny Obraz odczytuje jako atak na samą istotę polskości.

Przebieg wydarzeń

Przypomnijmy fakty, które nami wszystkimi wstrząsnęły w niedzielę 9 grudnia 2012 r. Otóż tego dnia o godz. 7.45, tuż po zakończeniu Mszy św. wspólnotowej konwentu jasnogórskiego, miała miejsce próba zniszczenia Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Mężczyzna rzucił w Obraz bańkami w kształcie żarówek, wypełnionymi czarną substancją, która rozprysła się na cały ołtarz, dosięgła nawet róży ofiarowanej Matce Bożej przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Sprawcę natychmiast ujął br. Paweł Bryzek, paulin, a straż porządkowa przekazała go policji. Po incydencie Kaplica została zamknięta. Na miejsce przybyli abp senior Stanisław Nowak oraz bp Jan Wątroba, aby sprawdzić stan ikony i podjąć modlitwę ekspiacyjną. Obraz nie został naruszony, gdyż chroni go kuloodporna szyba. O godz. 11.45 Kaplicę Matki Bożej otwarto i udostępniono pielgrzymom. Pod przewodnictwem o. Sebastiana Mateckiego, podprzeora Jasnej Góry, rozpoczęło się nabożeństwo przebłagalne z udziałem obecnego generała Zakonu Paulinów o. Izydora Matuszewskiego.

Sprawcą zbezczeszczenia Cudownego Obrazu okazał się 58-letni mieszkaniec Świdnicy. Po jego przesłuchaniu do Sądu Rejonowego w Częstochowie został skierowany wniosek o aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Prokuratura postawiła mu zarzuty zniszczenia dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury i obrazy uczuć religijnych. Jerzy D. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, złożył obszerne wyjaśnienia i nie wykazał skruchy. Grozi mu do dziesięciu lat więzienia. Prokurator zlecił opracowanie opinii psychiatrycznej.

Obudź się, Polsko!

W południe o. Józef Płatek przewodniczył Mszy św. ekspiacyjnej. W homilii zauważył, że obecnie w Polsce atakuje się kolejno trzy najświętsze znaki chrześcijaństwa: Krzyż, Biblię oraz Ikonę - te trzy symbole wiary były uroczyście niesione przez młodych ludzi z całego świata na Szczyt Jasnogórski i adorowane na VI Światowym Dniu Młodzieży w 1991 r., podczas modlitwy pod przewodnictwem Jana Pawła II. - Widzimy, jak kolejno dokonuje się w naszej Ojczyźnie profanacja tych świętych dla nas, chrześcijan, znaków - mówił. Zacytował słowa Henryka Sienkiewicza dotyczące potopu szwedzkiego: „Dziwnie szatan jest na to miejsce zawzięty. I dokłada wszelkich starań, aby nabożeństwu tu przeszkodzić i wiernych jak najmniej do udziału w nim dopuścić. Bo nic tak do takiej desperacji piekielnego dworu nie przywodzi, jak widok czci dla Tej, która głowę węża starła”.

O. Płatek sięgnął też do słów poety Zygmunta Krasińskiego, który 180 lat temu przestrzegał w proroczej wizji: „Przyjdą takie czasy, że będzie się popierać zepsucie obyczajów. Ze świętej religii uczyni się straszaka, aby obrzydzić ją wszystkim szlachetnym sercom. Podłość będzie nagradzana orderami lub zaszczytami. Lud ogłupiać będą wódką lub innymi elementami, elity szlifami i stanowiskami, a za głowę tych, co będą stawiać opór, wystawi się watahy, cenę, aby się rozprawić z nimi w stosownej chwili”.

- Trzeba nam wszystkim dużo rozsądku, rozwagi i powagi. Może Pan Bóg dał ten znak nam, stróżom, i wszystkim czcicielom Jasnogórskiej Bogarodzicy, że nadeszła pora i czas przebudzić się w Adwencie. Niedawno wołano: Polsko, obudź się! Jest to kolejny sygnał dla nas, żeby nie zejść na manowce, nie stoczyć się w dół, ale też nie zmarnować swojego życia - mówił o. Płatek.

Modlitwa ekspiacyjna za znieważenie Obrazu trwała na Jasnej Górze przez cały dzień. Na zakończenie każdej Mszy św. śpiewany był błagalny hymn „Święty Boże, Święty Mocny”.

Charakter ekspiacyjny miał także 9 grudnia Apel Jasnogórski w Kaplicy Matki Bożej, któremu przewodniczył przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski. Mieszkańcy Częstochowy i pielgrzymi, przedstawiciele zakonów męskich i żeńskich oraz kapłani z abp. Wacławem Depo bardzo licznie przybyli na tę wieczorną modlitwę Polaków. (Tekst rozważania apelowego, będącego formą przebłagania za dokonaną profanację, wydrukowany jest w całości na stronach 9 i 10 bieżącego numeru „Niedzieli”).

Ekspiacja Częstochowy

Metropolita częstochowski abp Wacław Depo na wiadomość o próbie uszkodzenia Cudownego Obrazu Matki Bożej zwrócił się z prośbą do wszystkich diecezjan, aby wraz ze swoimi duszpasterzami przybywali na Jasną Górę na modlitwę przebłagalną. Zaprosił na comiesięczne jasnogórskie czuwanie nocne z 11 na 12 grudnia - na wielką modlitwę ekspiacyjną całego Kościoła częstochowskiego „za wszystkie profanacje i świętokradztwa, jakie mają miejsce w tych dniach i miesiącach na terenie archidiecezji. Są one skutkiem trwającej od dłuższego czasu antykościelnej i antychrześcijańskiej nagonki niektórych ugrupowań politycznych i mediów” - stwierdził.

Metropolita Częstochowski powiadomił, że modli się także za dopuszczających się wszelkich aktów wandalizmu. Zauważył, iż są oni z jednej strony ich sprawcami, a z drugiej - ofiarami skrzętnie prowadzonej manipulacji antyreligijnej, a czasem ludźmi pogubionymi, którym należy pomóc. „Proszę Boga o łaskę obudzenia sumień wszystkich Polaków, a w sposób szczególny rządzących zarówno naszym miastem, jak i Ojczyzną” - wyznał.

Zgodnie z zapowiedzią abp. Depo, w nocy z 11 na 12 grudnia odbyło się na Jasnej Górze czuwanie modlitewne archidiecezji częstochowskiej, wynagradzające Bogu za próbę zniszczenia Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. W rozważaniu apelowym rozpoczynającym czuwanie Metropolita Częstochowski mówił: - Dzisiaj, przychodzimy do Ciebie, aby obok słów: JESTEM, PAMIĘTAM… wypowiedzieć w Apelowej przysiędze mocne CZUWAM. To słowo wypowiadamy z mocą, aby obudzić uśpione sumienia. Wypowiadamy je nad tymi, którym grozi utrata duchowego słuchu i duchowego wzroku, a tym samym i dziedzictwa dzieci Bożych. Czuwaj nad nami wszystkimi, abyśmy nie zagubili dróg do Twojego Syna, Jedynego Pośrednika między Bogiem a ludźmi.

Abp Depo zwrócił uwagę, że to kolejne zranienie oblicza Matki i Syna, na podobieństwo profanacji Obrazu przez husytów w 1430 r., nie może być odbierane wyłącznie w kategoriach odejścia od rozumu czy aktu niewiary. - Ewangelie i Dzieje Apostolskie dostarczają nam aż nadto dowodów, że ludzie chorzy garnęli się do Jezusa, aby u Niego znaleźć pomoc i obronę - podkreślił. - Oni nigdy nie wystąpili przeciw Niemu! Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, Maryjo, aby wsłuchać się w bicie Twojego Serca, które wzięło w siebie ten cios, aby przetworzyć go w siłę i jedność dla Narodu i Kościoła, bo przecież jesteś naszą przedziwną pomocą i obroną - mówił z ufnością.

Metropolita Częstochowski zarządził, aby w niedzielę 16 grudnia w kościołach archidiecezji zorganizowano nabożeństwa ekspiacyjne, z odmówieniem Aktu Wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny i odśpiewaniem suplikacji. Ogłaszając to zarządzenie, przypomniał słowa Ojca Świętego Benedykta XVI z 12 września 2012 r., które wobec profanacji Obrazu stały się bardzo aktualne: „Często w obliczu zła mamy poczucie, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić, ale to właśnie nasza modlitwa jest pierwszą i najskuteczniejszą odpowiedzią, jaką możemy dać i która umacnia nasz codzienny wysiłek, by chronić dobro”.

Niemiecki protestant przyczynił się do zabezpieczenia Cudownego Obrazu

Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej został uratowany dzięki zabezpieczającej go szybie kuloodpornej. O. Józef Płatek, na prośbę „Niedzieli”, podał ważne szczegóły. Uznał, że chcąc mówić o szybie ochraniającej Obraz, trzeba sięgnąć do dnia 23 lutego 1981 r., kiedy to był on generałem Zakonu Paulinów. Właśnie wtedy członkowie Komisji ds. Konserwacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej podczas spotkania z nim, z o. Konstancjuszem Kunzem - ówczesnym przeorem Jasnej Góry oraz z o. Melchiorem Królikiem - referentem ds. konserwacji Obrazu, przy okazji proponowanych prac remontowo-konserwatorskich przy hebanowym ołtarzu w Kaplicy Matki Bożej, wysunęli propozycję zabezpieczenia Cudownego Obrazu kuloodporną szybą. Miało to zapewnić Obrazowi ochronę, a także przemawiały za tym racje konserwatorskie. O. Józef Płatek nawiązał wtedy kontakt z o. Janem Wiesławem Bochenkiem - przeorem klasztoru paulińskiego w Mainburgu w Niemczech i poprosił o pomoc w realizacji tej inicjatywy.

Do prac konserwatorskich przy ołtarzu Matki Bożej przystąpiono na początku 1984 r. W tym czasie o. Jan Bochenek powiadomił o możliwości zakupienia odpowiedniej szyby w Niemczech, jednak jej cena przerastała możliwości Zakonu Paulinów. Ojciec Generał zobowiązał o. Jana Nalaskowskiego - wikariusza generalnego, władającego doskonale językiem niemieckim, i o. Konstancjusza Kunza oraz ojców pracujących w Niemczech do poszukiwania sponsorów dla tej fundacji. Podjęto różne próby zorganizowania funduszu, a o. Jan Nalaskowski dotarł z prośbą do Caritas Konferencji Episkopatu Niemiec, która przeznaczyła na ten cel dużą, lecz mimo wszystko niewystarczającą kwotę. Znaleźli się wkrótce nowi ofiarodawcy. Ze znaczącą pomocą dołączył prof. Helmut Seling, protestant, dyrektor muzeum w Monachium.

Ostatecznie dzięki trosce ówczesnego zarządu jasnogórskiego: o. Rufina Abramka - przeora Jasnej Góry, o. Jana Golonki - kuratora jasnogórskich zabytków, o. Leona Chałupki - administratora Jasnej Góry, o. Izydora Matuszewskiego - kustosza oraz pomocy prof. Helmuta Selinga udało się doprowadzić do końca konserwację jasnogórskiego ołtarza poświęconego Bogarodzicy i umieścić w nim szybę kuloodporną, ochraniającą Cudowny Obraz. Odrestaurowany ołtarz wraz z wmontowaną szybą został poświęcony 8 grudnia 1986 r. przez kard. Józefa Glempa, prymasa Polski.

O. Józef Płatek podał jeszcze inny ważny fakt. Okazuje się, że w 1981 r., na dwa dni przed swoją śmiercią, kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski, na ręce generała Zakonu Paulinów przekazał znaczną ofiarę na odnowę Ołtarza Ojczyzny i Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, jako swój jubileuszowy dar dla Dziewicy Wspomożycielki. On również bardzo zabiegał o bezpieczeństwo Obrazu Jasnogórskiego.

Tak udało się odtworzyć okoliczności, w jakich doszło do wzmocnienia ochrony Obrazu, ze znaczną pomocą niemieckiego protestanta. Dzięki temu 9 grudnia 2012 r. Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej został nienaruszony mimo brutalnego ataku.

Modlitwa ekspiacyjna trwa w całej Polsce i poza jej granicami. A w jasnogórskiej zakrystii wyłożono księgi, do których pielgrzymi wpisują słowa żalu i zadośćuczynienia za publiczne znieważenie Najświętszej Ikony Jasnogórskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

XXX Olimpiada Teologii Katolickiej

2019-10-23 22:52

Agata Pieszko/inf.org.

W imieniu Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, zachęcamy wszystkie szkoły do wzięcia udziału w XXX Olimpiadzie Teologii Katolickiej „Dumni z Ewangelii i z Polski".

mat.org.

Etap szkolny olimpiady należy przeprowadzić 20 listopada 2019 r., natomiast zgłoszenia udziału należy dokonać do 10 listopada 2019 r. drogą elektroniczną. Formularz zgłoszenia oraz wszelkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie: OTK.

Po zgłoszeniu, szkoły otrzymają od Wydziału Katechetycznego komplet materiałów potrzebnych do przeprowadzonego etapu szkolnego. Organizatorzy informują, że do etapu diecezjalnego zostają zakwalifikowani uczestnicy Olimpiady, którzy zdobyli co najmniej 50% punktów w etapie szkolnym.

-Regulamin

-Harmonogram olimpiady.

Zapraszamy wszystkich katechetów, nauczycieli oraz uczniów do wzięcia udziału w XXX Olimpiadzie Teologii Katolickiej, która będzie miała swój finał w 2020 r. w Przemyślu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem