Reklama

Misja duszpasterska realizowana dla młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy

Ludzie są mali i nieważni - a jednocześnie jedyni i bezcenni

Niedziela toruńska 7/2006

W ostatnich latach notuje się niepokojący wzrost zjawisk patologicznych. Alarmujące jest to, że ów wzrost w dużej mierze dotyczy młodzieży. Do zjawisk charakterystycznych dla tej grupy wiekowej należą: przestępczość nieletnich i młodocianych, alkoholizm, narkomania, samobójstwa, prostytucja nieletnich, ucieczki z domów małoletnich, nieprzystosowanie społeczne, wyrażające się w upośledzeniu psychicznym. Pedagodzy zwracają uwagę na konieczność szeroko zakrojonej akcji psychoprofilaktycznej i oświatowo-wychowawczej, która powinna zmierzać do uzdrowienia rodziny - budowania jej trwałości i życzliwej atmosfery oraz poprawy w relacjach rodzice - dziecko. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zająć się całą rodziną i kompetentnymi działaniami kompensować występujące w niej braki oraz przywracać prawidłowe jej funkcjonowanie. Natomiast młodzież zagrożoną zjawiskami patologicznymi winno się poddawać treningowi asertywności, czyli uczeniu zachowań właściwych i akceptowanych społecznie. Ważnym elementem profilaktyki jest działalność Ochotniczych Hufców Pracy, które wykonują zadania państwa w zakresie kształcenia, nauczania, zatrudniania i wychowania młodzieży w wieku powyżej 15. roku życia.
W tę falę zagrożeń, na które narażeni są młodzi ludzie, wkracza Kościół z Ewangelią Jezusa. Duszpasterstwo Ochotniczych Hufców Pracy - zarówno młodzieży, jak i kadry - należy do nowych i ważnych wyzwań, jakie niesie ze sobą współczesny świat.
Podstawową formę duszpasterstwa stanowi katechizacja, która odbywa się podczas zajęć szkolnych w całym województwie kujawsko-pomorskim. Sam Jezus przekazał swym Apostołom i całej wspólnocie Kościoła: „Idźcie i nauczajcie”. Jest to więc najważniejsza forma duszpasterskiego oddziaływania, bowiem wiara rodzi się ze słuchania. Katecheci realizują program katechetyczny, w ramach którego szereg zajęć dotyka postaw życiowych człowieka w oparciu o Ewangelię Jezusa. Wielu katechetów przeprowadza podczas zajęć katechetycznych szereg testów i konkursów. Poza tym wychowankowie OHP niejednokrotnie uczestniczyli w lokalnych konkursach związanych z Kościołem i jego misją.
Rola katechety nie sprowadza się tylko do nauczania, bowiem nauczyciel religii powinien swoją postawą wskazywać na Jezusa, powinien stać się dla młodego człowieka swoistym znakiem Jego obecności w człowieku. W trakcie trwania roku szkolnego katecheci wykorzystują szansę wprowadzania swych uczniów w życie sakramentalne, które - obok nauczania - jest podstawową misją Kościoła. Realizują to przez udział w Mszach św. oraz przygotowanie uczniów do sakramentu bierzmowania.
W ramach zajęć katechetycznych uczniowie mają okazję uczestniczyć w wydarzeniach związanych ze świętami roku liturgicznego. W czasie Bożego Narodzenia wychowankowie OHP przygotowują wigilie klasowe, które wprowadzają ich w tradycje chrześcijańskie. Katecheci i wychowawcy uświadamiają im znaczenie i symbolikę zwyczajów bożonarodzeniowych. Podczas Wielkiego Postu młodzież przeżywa czas rekolekcji, natomiast w Wielkim Tygodniu ma okazję uczestniczyć w Diecezjalnym Dniu Młodzieży, podczas którego gromadzi się wokół biskupa diecezjalnego.
Okazją do wprowadzania w świat chrześcijański staje się również praktyczna nauka zawodu, kiedy to młodzież przygotowuje przedmioty związane z tradycją świąt.
Szansą na wspólne spotkanie jest wigilijny stół. W województwie kujawsko-pomorskim w tradycję wrosło wigilijne spotkanie w grudziądzkim internacie. Uroczystą kolację poprzedza inscenizacja przygotowana przez wychowanków OHP, wspólny śpiew kolęd oraz dzielenie się opłatkiem. Dla wielu młodych ludzi, którzy często w domu rodzinnym nie mają okazji do tak wzniosłych chwil, jest to wielka nauka wiary i pokoju serca, którego dzisiaj tak bardzo potrzeba.
Formy duszpasterstwa związane z katechizacją są dość zróżnicowane i bogate w nowe doświadczenia. Do młodego człowieka z przesłaniem ewangelicznym dociera się z trudem. Związane to jest z upadkiem autorytetów, zaniedbaniem praktyk religijnych i nihilizmem. Stąd też każde indywidualne doprowadzenie wychowanka OHP do Pana Boga jest swoistym sukcesem.
Udział w duszpasterstwie OHP dokonuje się systematycznie, także przez pracę pedagogów. Na początku roku środowiskowe hufce w całym województwie otrzymują propozycję pieśni na czerwcowy przegląd piosenki religijnej. Natomiast w kwietniu, podczas Kulturalnej Wiosny w OHP, odbywa się wojewódzki finał twórczości religijnej. Podczas spotkania młodzi artyści dzielą radość wspólnym śpiewem i zabawą. Wyróżnieni laureaci są reprezentantami województwa kujawsko-pomorskiego podczas czerwcowej pielgrzymki OHP na Jasną Górę.
Wydarzeniem, które podsumowuje roczną działalność duszpasterską, jest Ogólnopolska Pielgrzymka OHP do Częstochowy. Jest to okazja dla duszpasterza do bycia z młodzieżą, a jednocześnie daje młodym możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, modlitwy i umocnienia wiary. Udział w pielgrzymce biorą wybrani wychowankowie OHP z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Dowodem na to, że młodzież docenia wartość duchową pielgrzymki jest fakt, że podczas spotkań w ciągu roku szkolnego chętnie wracają wspomnieniami do tych radosnych dni. Dla duszpasterza i pedagoga pielgrzymka jest czasem swoistych rekolekcji, podczas których wychowankowie pytają o cel życia, wątpliwości w wierze czy zwierzają się ze swoich problemów.
Jako duszpasterze realizujemy swoje działania przez spotkania i rozmowy z kadrą OHP. Staramy się być do dyspozycji zarówno wychowanków, jak i kadry. Kadrę OHP poznajemy przez tradycyjne spotkania z przedstawicielami hufców środowiskowych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Jedną z form działalności duszpasterskiej jest ciągły kontakt z pedagogiem wojewódzkim, z którym dzielimy się doświadczeniami pracy z młodzieżą oraz współpraca z toruńską świetlicą środowiskową.
Rzeczywistość społeczno-gospodarcza kraju sprawia, że wiele polskich rodzin dotyka fala ubóstwa materialnego, a czasem nędzy. Rodziny wychowanków OHP są także wspomagani przez diecezjalną Caritas. Lekcją dobroci jest dla młodzieży OHP sprzedaż świec wigilijnych przed świętami Bożego Narodzenia w jednym z toruńskich sklepów.
Zróżnicowane formy i metody duszpasterstwa w OHP aktualizują się systematycznie. W niniejszym tekście zostały przedstawione tylko niektóre kwestie, dotyczące spraw religijno-wychowawczych. W tym miejscu kieruję słowa wdzięczności wobec księży, katechetów i wychowawców, którzy, nie szczędząc czasu i swego życia, prowadzą młodego człowieka do Pana Boga. Warunkiem powodzenia w procesie wychowania młodzieży jest zaangażowany, mądry i umiejętny udział pedagogów. Doświadczenie pedagogiczne dowodzi, że z reguły negatywnie nastawieni wobec wszelkich autorytetów „świata dorosłych” młodzi ludzie łatwiej poddają się pozytywnym wpływom swych wychowawców. Właśnie specyfika Ochotniczych Hufców Pracy ma swoje zasadnicze znaczenie w powodzeniu społecznej batalii o ratowanie młodych ludzi, którzy najczęściej z niezawinionych przez siebie przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji. Niekwestionowaną rolę w zapobieganiu zjawiskom niedostosowania społecznego dużych grup młodzieży spełniają Ochotnicze Hufce Pracy. Ta wyspecjalizowana organizacja zapewnia młodzieży dobre warunki do nauki i pracy.

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda w Toruniu
ul. Poznańska 11/13
tel. (0-56) 654-70-68, 654-76-43

Beata Polkowska, wojewódzki pedagog OHP,
ks. Wojciech Siemiątkowski, wojewódzki duszpasterz OHP

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Apokalipsa ks. Dolindo. Czasy ostateczne oczami wielkiego mistyka z Neapolu

2020-09-25 09:56

[ TEMATY ]

Pismo Święte

o. Dolindo

esprit.com.pl

„Apokalipsa ks. Dolindo. Czasy ostateczne oczami wielkiego mistyka z Neapolu” to nowość Wydawnictwa Esprit, przekazująca komentarze ks. Dolindo do ostatniej księgi Nowego Testamentu. Co najbardziej chciał nam przekazać autor słynnej modlitwy „Jezus, Ty się tym zajmij”?

Książka o sposobie komentowania Apokalipsy św. Jana, ostatniej i najtrudniejszej księgi Nowego Testamentu, odsłaniającej Boży sens historycznych wydarzeń, w których żyje Kościół i które będą miały wpływ na jego przyszłość, została napisana przez katolickiego dziennikarza, który na co dzień zajmuje się omawianiem w mediach aktualnych doniesień z kraju i ze świata.

Jan Paweł II uważał, że Kościół potrzebuje dziennikarzy, którzy będą potrafili odczytać sens zdarzeń w duchu wiary. Zresztą, nie chodzi tu tylko o dziennikarzy. Wybitny biblista Alfred Cholewiński SJ lubił powtarzać, że dzisiejszy chrześcijanin i głosiciel Ewangelii nie powinien nigdy wypuszczać z jednej ręki Pisma Świętego, a z drugiej gazety.

Był to obrazowy sposób powiedzenia, że Bóg jest Panem historii przemawiającym do nas przez konkretne wydarzenia. Potrzebujemy uważnego wsłuchania się w głos Biblii, by zrozumieć, że Bóg wciąż rozmawia z nami nie tylko przez starożytne teksty, lecz także przez aktualne dzieje świata oraz okoliczności życia. Wiedział o tym ks. Dolindo Ruotolo, który pozostawił nam trzydzieści trzy tomy komentarzy do całego Pisma Świętego, z których ostatni, napisany w 1944 roku, a wydany trzydzieści lat później, dotyczył Księgi Apokalipsy.

Grazia Ruotolo, żyjąca krewna ks. Dolindo i kustosz jego pamięci, podczas mojego pierwszego z nią spotkania w Neapolu powiedziała mi, że najgorętszym pragnieniem ks. Dolindo było to, by Biblia powróciła materialnie do rąk wszystkich katolików. Ksiądz Dolindo był w tym względzie absolutnym prekursorem Soboru Watykańskiego II, którego jednym z podstawowych postulatów było przywrócenie słowu Boga należnego mu centralnego miejsca w liturgii i życiu wiernych:

W księgach świętych Ojciec, który jest w niebie, spo­tyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę. Tak wielka zaś tkwi w słowie Bo­żym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym stałym życia duchowego.

„Chrześcijaństwo jest religią słowa Bożego” – napisał Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini [nr 7] i dodał: „Realistą jest ten, kto w słowie Bożym rozpoznaje fundament wszystkiego” [nr 10]. Słowo Boga zawarte w Piśmie Świętym jest tak ważnym pokarmem duchowym dla chrześcijanina, iż, jak się wyraził papież Benedykt, niekorzystanie z tej łaski winno być wyznawane jako grzech na spowiedzi.

Apokalipsa jest podręcznikiem przetrwania dla synów i córek Bożych. Życie nasze przesuwa się po drukowanych stronicach Pisma Świętego. Nie są to jedynie litery, układające się w zwykłe, choćby najpiękniej brzmiące słowa, ale to Słowo Życia. Bóg przynagla: „Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć” [Ap 3, 2]. Apokalipsa jest księgą pocieszenia, ale i ostrzeżenia. Swój szczyt osiąga w Chrystusowym zapewnieniu: „Przyjdę niebawem” [Ap 22, 20].

Ta ostatnia księga Nowego Testamentu, choć obfituje w opisy wojen, gróźb ze strony Boga i zapowiedzi nieszczęść, jest przede wszystkim przesłaniem Apostoła Miłości, św. Jana, który podczas ostatniej wieczerzy spoczywał na piersi Jezusa i poznał z bliska bicie Jego serca. Spisana przezeń księga jest opowieścią o miłości Chrystusa do Kościoła, swej mistycznej Oblubienicy. Wizje w niej zawarte miały pocieszyć uczniów Zmartwychwstałego poddawanych próbom i prześladowaniom.

Znamienne, że owe „próby i prześladowania” Katechizm Kościoła katolickiego umieszcza w aktualnych czasach, ostrzegając:

Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wie­ lu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni „tajemnicę bezbożności” pod postacią oszukańczej religii, da­jącej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszu­stwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesja­ sza, który przyszedł w ciele [nr 675].

Świat liberalnej demokracji to świat zsekularyzowanego mesjanizmu. Wielu uważa, że zwycięstwo dobra nad złem dokona się w nim na drodze ewolucji bądź rewolucji opartych na wierze w człowieka, który potrafi zbawić sam siebie. „Dzieci, jest już ostatnia godzina” – woła św. Jan [1 J 2, 18]. Szatan wydaje się nie tylko uwolniony z łańcuchów, w które zakuto go po odkupieniu człowieka, lecz sprawia wręcz wrażenie posiadania pełni władzy nad tym światem.

_______________________

Artykuł zawiera fragmenty wstępu ks. Roberta Skrzypczaka do książki Jakuba Jawłowiczora "Apokalipsa ks. Dolindo. Czasy ostateczne oczami wielkiego mistyka z Neapolu", wyd. Esprit 2020. Zobacz więcej: Zobacz

CZYTAJ DALEJ

Kraków: wybrano nowego prowincjała kapucynów

2020-09-30 21:40

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska

Podczas obrad 30. Kapituły Prowincjalnej Zwyczajnej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej wybrano ministra prowincjonalnego.

Brat Marek Miszczyński został mianowany nowym ministrem prowincji krakowskiej.

Po wieczornej sesji wyborczej współbracia życzyli bratu Markowi światła Ducha Świętego oraz otwartości na wolę Boga i braci.

Obrady kapituły potrwają do piątku. Zachęcamy do modlitwy za nowego prowincjała i wszystkich zakonników.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję