Reklama

Polska

Laski: Międzynarodowe spotkanie animatorów „Spotkań Małżeńskich”

6-8 grudnia w domu rekolekcyjnym sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach odbyły się międzynarodowe warsztaty formacyjne animatorów Spotkań Małżeńskich. W warsztatach wzięło udział 60 osób – małżeństw i kapłanów z 16 ośrodków Spotkań Małżeńskich w Polsce, na Białorusi, w Niemczech i w Rosji.

[ TEMATY ]

małżeństwo

©Rock and Wasp – stock.adobe.com

Były to kolejne warsztaty w ramach programu umacniania i pogłębiania formacji prowadzących rekolekcje Spotkań Małżeńskich. Tym razem celem warsztatów była weryfikacja sposobu prowadzenia formacji porekolekcyjnej i zgodności tej formacji z duchowością, charyzmatem i misją Spotkań Małżeńskich.

Wielu uczestników rekolekcji prowadzonych przez Spotkania Małżeńskie pragnie tej formacji i potrzebuje grupy wsparcia dla swojego małżeństwa. We wprowadzeniu do warsztatów Urszula i Mikołaj Pstrągowscy z Ośrodka Warszawskiego oraz o. Mirosław Pilsniak z Ośrodka Krakowskiego wprowadzili uczestników w istotę tzw. czterech filarów pracy porekolekcyjnej. Są nimi duchowość i charyzmat, programy, organizacja i wspólnota. Te cztery filary tworzą system wspierający misję grupy jaką jest z jednej trony umacnianie własnej więzi małżeńskiej i rodzinnej, a z drugiej strony przygotowanie do czynnego włączenia się do współprowadzenia rekolekcji.

Reklama

Z kolei Irena i Jerzy Grzybowscy podzielili się wieloletnim praktycznym doświadczeniem prowadzenia grup wsparcia oraz dynamiką uczestniczenia w niej małżeństw. Zwrócili też uwagę na jasno określony cel funkcjonowania małej grupy, mieszczący się w tytule opracowania ofiarowanego przez nich niedawno Ojcu Świętemu Franciszkowi: „Dialog jako droga do świętości”. Wielu uczestników pytało na czym polega dialog jako droga duchowości. „Kiedy ludzie pytali Pana Jezusa , jakie jest największe przykazanie, On nakierował ich uwagę na przykazanie miłości Boga i bliźniego. Doświadczenie tysięcy małżeństw i narzeczonych pokazało, że to przykazanie realizuje się w dialogu tak sprecyzowanym, jak dokonało się to w Spotkaniach Małżeńskich. Miłość Boga i bliźniego nie polega – jak sam Jezus powiedział - na samej tylko pobożności ale na pełnieniu woli Ojca. „Po tym poznają, żeście uczniami moimi, gdy miłość wzajemna mieć będziecie’ powiedział Jezus. Spotkania Małżeńskie uczą tej miłości metodą warsztatową. Taka wykładnia obowiązuje nie tylko na rekolekcjach, ale i podczas formacji porekolekcyjnej – wyjaśnił Grzybowski.

- Wiele małżeństw doświadczyło w Spotkaniach Małżeńskich zmiany sposobu życia. Doświadczyło , że Bóg wszedł do ich życia. Jako chrześcijanin i jako kapłan widzę w tym doświadczenie „czasu zbawienia” - powiedział o. Jauhien Usoszyn z Mińska na Białorusi. - Na Spotkaniach Małżeńskich otwierają się nam oczy i uszy. Przeżywamy obecność Boga, który wchodzi w nasze życie małżeńskie, a także kapłańskie. – dodał o. Usoszyn.

- Dialog, który jest drogą duchową Spotkań Małżeńskich, prowadzić ma do jasno określonego celu, jakim jest świętość dwojga. Jest to droga życia wewnętrznego. Wielu osobom miesza się dziś pojęcie duchowości z religijnością. Religijność pojmowana powierzchownie nie zawsze jest przejawem duchowości chrześcijańskiej – zauważyła Irena Grzybowska - Ważnym wątkiem tych warsztatów była współpraca małżeństw i kapłanów – animatorów Spotkań Małżeńskich. To jest temat, który wciąż potrzebuje wielkiej uwagi w pracy Spotkań Małżeńskich Potrzebuje wzajemnej otwartości, rozumienia, przekraczania utartych schematów dodała Grzybowska.

Reklama

Podczas warsztatów zwrócono uwagę na zagrożenie grup porekolekcyjnych, jakim może być ich zamknięcie na nowych uczestników i chęć samodoskonalenia. Tymczasem misją Spotkań Małżeńskich jest objęcie formacją jak największej liczby małżeństw, szczególnie tych, które są w kryzysie i daleko od Kościoła. - Misją Spotkań Małżeńskich jest troska o zagubione owoce, a w ślad za tym potrzebna jest wielka otwartość na wszystkich ludzi i ich związki – powiedział o. Piotr Hewelt OCD, animator Spotkań Małżeńskich z Łodzi - Ale tę otwartość realizujemy według zasad i reguł określonych przez Spotkania Małżeńskie. To jest konieczne, by nie utracić tożsamości. A więc są ograniczenia tej otwartości. Tkwi w tym sprzeczność, która zawsze będzie towarzyszyć pracy misyjnej.

- Dlatego animatorom Spotkań Małżeńskich tak bardzo potrzebna jest wiedza, rozumienie nauki Kościoła, a równocześnie dialog z samym sobą, dialog we własnym małżeństwie, z innymi ludźmi, a nade wszystko z Bogiem. Potrzebny jest dialog, który jest rozeznaniem przed podjęciem decyzji w miłości. Bo ludzie mają różne, nieraz bardzo dramatyczne historie życia, potrzebna jest wielka wrażliwość animatorów na ludzką biedę, by nie osądzać ludzi powierzchownie i schematycznie – spuentował ten wątek Jerzy Grzybowski. Umocnieniu zdolności rozeznawania różnych sytuacji, zarówno w zakresie duchowości małżeńskiej, jak i programów formacji porekolekcyjnej, właściwemu rozumieniu wspólnoty, a także zwracaniu uwagi na proste, a niezwykle ważne sprawy organizacyjne we wspólnotach, poświęcone były warsztaty w Laskach.

2019-12-09 18:41

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Prezydium Episkopatu ws. Konwencji Stambulskiej: małżeństwo to trwały związek kobiety i mężczyzny

2020-09-17 13:27

[ TEMATY ]

małżeństwo

Konferencja Episkopatu Polski

konwencja stambulska

Adobe Stock

Prezydium Episkopatu wydało oświadczenie w sprawie toczącej się debaty na temat przyjętej 11 maja 2011 roku „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” zwanej Konwencją Stambulską. Przypomina stanowisko biskupów Europy Środkowej wzywające do jej odrzucenia. Popiera równocześnie inicjatywę obywatelską zastąpienia jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny.

Prezydium Episkopatu zwraca uwagę na to, że w Konwencji Stambulskiej jest mowa o tym, iż „jedną z przyczyn przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest religia i tradycja” (art. 12 ust. 5). W związku z tym Konwencja domaga się od państw ją przyjmujących, aby promowały „zmianę społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn”. Biskupi przypominają jednak, że małżeństwo to „trwały związek kobiety i mężczyzny” i podkreślają ich „dopełniające się role: macierzyństwo i ojcostwo”, które „nie są stereotypami kulturowymi, ale fundamentem życia człowieka i społeczeństwa, zgodnie z wolą samego Stwórcy”.

Biskupi zachęcają, aby wspierać wszelkie zmiany w prawie karnym mające służyć większej ochronie i bezpieczeństwu życia rodzinnego. Przypominają, że „głównymi źródłami kryzysowych zjawisk w życiu rodzinnym, przechodzących niekiedy w patologię i przemoc są: alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia, a także pornografizacja kultury masowej oraz związane z nią uprzedmiotowienie kobiety i dehumanizacja życia seksualnego”.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst oświadczenia:

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Konwencji Stambulskiej:

Wobec toczącej się aktualnie w naszym kraju debaty na temat utrzymania w mocy lub wypowiedzenia przyjętej dnia 11 maja 2011 roku w Istambule „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, zwanej powszechnie Konwencją Stambulską, pragniemy niniejszym przypomnieć, że w tej sprawie zgodne stanowisko przyjęło już zgromadzenie biskupów Europy Środkowej, którzy wezwali do odrzucenia tego dokumentu.

Równocześnie z uznaniem przyjmujemy powstanie społecznej inicjatywy ustawodawczej na rzecz wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej i zastąpienia jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny, zachęcając do wspierania tej akcji.

Całkowicie słusznie Konwencja Stambulska pragnie walczyć z dyskryminacjami wynikającymi z różnicy płci (ang. sex, franc. sexe), czyli biologicznych różnic między kobietą a mężczyzną. Jednakże obok tego Konwencja wprowadza elementy ideologii gender, mówiąc o konieczności zwalczania różnego rodzaju dyskryminacji związanych z gender (franc. genre). Wielokrotnie występujące w tym dokumencie pojęcie gender – tłumaczone na język polski jako „płeć społeczno-kulturowa” – oznacza, według Konwencji, „społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn” (por. Konwencja Stambulska, art. 3 lit. c).

Co więcej, w Konwencji Stambulskiej jest mowa również o tym, że jedną z przyczyn przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest religia i tradycja (por. tamże, art. 12 ust. 5). Dlatego też Konwencja domaga się od państw ją przyjmujących, aby promowały „zmianę społecznych i kulturowych wzorców zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn” (por. tamże, art. 12 ust. 1), oraz aby wprowadziły „do programów nauczania na wszystkich etapach edukacji (…) treści dotyczące równości kobiet i mężczyzn [a także] niestereotypowych ról społeczno-kulturowych” (por. tamże, art. 14 ust. 1).

Tymczasem małżeństwo, czyli trwały związek kobiety i mężczyzny, oraz ich dopełniające się role: macierzyństwo i ojcostwo, które stanowią również polskie wartości konstytucyjne, nie są stereotypami kulturowymi, ale fundamentem życia człowieka i społeczeństwa, zgodnie z wolą samego Stwórcy (por. Rdz 1, 27-28).

Wspieramy również – i zachęcamy, aby wspierać – wszelkie zmiany w polskim prawie karnym, które służą jeszcze większej ochronie i bezpieczeństwu życia rodzinnego. Przypominamy, że głównymi źródłami kryzysowych zjawisk w życiu rodzinnym, przechodzących niekiedy w patologię i przemoc, są: alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia, a także pornografizacja kultury masowej oraz związane z nią uprzedmiotowienie kobiety i dehumanizacja życia seksualnego.

Abp Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Abp Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 17 września 2020 r.

CZYTAJ DALEJ

Razem z o. Pio

2020-09-20 20:38

Archiwum parafii

Ks. proboszcz przy relikwiach św. o. Pio

Ks. proboszcz przy relikwiach św. o. Pio

Dziś w parafii pw. Narodzenia NMP i św. Marcina w Strzelcach nastąpiło wprowadzenie relikwii św. o. Pio.

Uroczystości przewodniczył ks. ŁukaszRomańczuk. Mszę św. koncelebrował proboszcz parafii, ks. Krzysztof Odzimek.

Relikwie trafiły do parafii staraniem ks. proboszcza. Jest to fragment bandażu, którym opatrywane były rany św. o. Pio.

Rozpoczynając homilię, ks. Łukasz zauważył, że dziś św. o. Pio, poprzez swoją pobożność, troskę o zbawienie człowieka i bezpośredniość w relacji z człowiekiem, byłby częstym gościem na pierwszych stronach gazet, które prawdopodobnie podjęłyby krytykę, że w sposób surowy i ostry nawołuje do nawrócenia.

Mówił także o świętym z Pietrelciny jako osobie w sposób szczególny obdarzonej przez Pana Boga.

- Św. o. Pio miał łaskę przenikania w ludzkie sumienie, wykorzystywał to, aby naprowadzić człowieka na nawrócenie

Kaznodzieja popatrzył także na życie św. o. Pio w kontekście dzisiejszej Ewangelii, mówiącej o Panu winnicy, która o różnych godzinach zaprosił do pracy robotników.

- Święty kapłan był tym, który nawoływał do przyjścia do pracy w winnicy. Czyli pomagał w nawróceniu na różnych etapach życia człowieka, tak, aby mogli odebrać tego denara, jakim jest życie wieczne - mówił.

Po błogosławieństwie, relikwie zostały przeniesione na specjalne miejsce przygotowane na ołtarzu bocznym. Tam ks. proboszcz odmówił modlitwę za wstawiennictwem św. o. Pio.

W parafii znajdują się relikwie m.in. św. Rity, św. Faustyny, Pastuszków z Fatimy (św. Franciszek i św. Hiacynta)

CZYTAJ DALEJ

Warszawa: nabór wniosków o stypendia im. Jana Pawła II - do 10 października

2020-09-21 17:56

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

stypendium

©Wydawnictwo Biały Kruk/Adam Bujak

Do 10 października trwa nabór wniosków w 16. edycji programu stypendialnego dla studentów z warszawskich uczelni. W zeszłym roku beneficjentami programu było 268 uczniów i studentów.

Ufundowane w 2005 r. stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, których operatorem jest Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy, to jeden z najstarszych samorządowych programów stypendialnych w Polsce. W ubiegłorocznej edycji 2019/2020 jego beneficjentami było 268 warszawskich uczniów i studentów, a od momentu uruchomienia programu wsparcie uzyskało już ponad 3,5 tys. osób.

O stypendia mogą ubiegać się studenci (wśród nich także tegoroczni maturzyści, rozpoczynający studia w Warszawie), którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych lub rodzinnych osiągają sukcesy w nauce, rozwijają talenty artystyczne i sportowe oraz wykazują się zaangażowaniem społecznym.

Celem stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II jest dobrze ukierunkowana pomoc dla utalentowanych młodych ludzi - tak, by bez przeszkód mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Warunkiem ubiegania się o stypendium, poza pobieraniem nauki w Warszawie, jest odpowiednia średnia ocen uzyskana na koniec ostatniego roku szkolnego lub akademickiego (4,0 w przypadku maturzystów oraz 3,5 w przypadku studentów) oraz średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny uzyskany w 2019 roku nieprzekraczający 1700 zł netto.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to nie tylko pomoc finansowa. W Centrum Myśli Jana Pawła II zależy nam, aby wspierać przede wszystkim kreatywność młodych ludzi, którzy w przyszłości będą kształtować rzeczywistość społeczną i kulturalną w Polsce. Poprzez różne propozycje działań w ramach stypendialnego programu edukacyjnego w ciągu roku uczymy ich, jak realizować ambitne pomysły i staramy się pobudzać do podejmowania nowych wyzwań – mówi Maria Jankowska z Centrum Myśli Jana Pawła II.

Bycie w gronie stypendystów jest dla mnie dużym wyróżnieniem, ponieważ mogę otaczać się niezwykle interesującymi, inteligentnymi ludźmi, którzy są pełni pasji i cudownych talentów. Bycie z nimi to droga do góry, gdyż wspólnie stawiamy na rozwój – wspomina Kaja Kraluk, pięciokrotna stypendystka.

Każdy ze stypendystów ma okazję uczestniczyć w dostosowanych do swojego wieku projektach i warsztatach, których celem jest rozwijanie kompetencji społecznych i interpersonalnych oraz motywowanie do rozwoju i odkrywania ich talentów. - Udział w programie, dzięki wielu wydarzeniom integrującym społeczność stypendystów, to także szansa na dobrą zabawę oraz zawiązanie przyjaźni, które niekiedy trwają wiele lat po zakończeniu stypendialnej przygody – dodaje Kinga Świstak z Centrum Myśli Jana Pawła II.

- Dzięki programowi stypendialnemu rozwinęłam się pod wieloma względami. Za czasów szkolnych mogłam uczęszczać na korepetycje z języka angielskiego i mieszkać w internacie, gdzie miałam możliwość spokojnie przygotować się do matury. Teraz, kiedy studiuję, mogę wynajmować pokój i poznawać ciekawe miejsca w Warszawie. Bycie stypendystką przypomina mi także, że stale muszę od siebie wymagać, nie spoczywać na laurach, ale wyznaczać i osiągać nowe cele – wspomina z kolei Małgorzata Łuczak, sześciokrotna stypendystka.

Kandydaci w ramach procedury rekrutacyjnej najpierw wypełniają elektroniczny wniosek dostępny na stronie www.um.warszawa.pl/stypendia, a następnie zarejestrowany wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami: wysyłają pocztą na adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa; lub składają osobiście, z zachowaniem rygorów sanitarnych, do specjalnej skrzynki podawczej w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Termin składania wniosków o stypendium na rok akademicki 2020/2021 mija 10 października.

Szczegółowe informacje dla wszystkich zainteresowanych dostępne są na stronie stypendiajp2.pl oraz na Facebooku.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję