Reklama

60-lecie salezjanów u św. Michała Archanioła

Ks. Kamil Pozorski SDB
Edycja szczecińsko-kamieńska 15/2007

Historia parafii pw. św. Michała Archanioła w Szczecinie-Wielgowie sięga swymi początkami 16 kwietnia 1946 r., kiedy to do opuszczonej przez Niemców miejscowości wypoczynkowej Augustwalde, dotarł pierwszy transport przesiedleńców z Zubrzy k. Lwowa. Na nowe tereny przybyli Kresowiacy jako zintegrowana wspólnota skupiona wokół swego duszpasterza ks. kan. Mieczysława Bryczkowskiego. Kolejne transporty z Zubrzy i z sąsiedniej podlwowskiej parafii w Rzęsnej Polskiej dały początek strukturze parafialnej w Wielichowie (późniejsze Wielgowo). Po śmierci pierwszego w powojennej historii duszpasterza w Wielgowie ks. kan. Mieczysława Bryczkowskiego (14.02.1947) nastąpił okres przejściowego administrowania nowo powstałą placówką duszpasterską przez Chrystusowców ze Starego Dębu (Szczecin-Dąbie). W tym też czasie ks. Jan Palica, dziekan z Gryfina, rozpoczął starania u przełożonego Prowincji Salezjańskiej pw. św. Stanisława Kostki, ks. Stanisława Rokity SDB, o przysłanie salezjanów - duchowych synów ks. Bosko, do pracy w dekanacie gryfińskim. Pozytywna odpowiedź księdza inspektora zaowocowała przeniesieniem z Widuchowej do Wielgowa ks. Pawła Kraska SDB. Nowy duszpasterz, pierwszy salezjanin w Wielgowie, rozpoczął swą pracę w grudniu 1947 r. Początki dzieła salezjańskiego w tej podszczecińskiej miejscowości były nadzwyczaj ubogie (Wielgowo zostało włączone w granice Szczecina w 1955 r.). Ksiądz Paweł zastał w swym nowym domu puste ściany nieoświetlonej plebanii i worek wypchany słomą, który służył mu za posłanie. Pierwsze miesiące jego posługi były wypełnione ciężką duszpasterską pracą. Poza kościołami w Wielgowie i w Niedźwiedziu sprawował również przez kilka miesięcy pieczę duszpasterską nad wiernymi w Kobylance i w Reptowie. Ten salezjański pionier rozpoczął w Wielgowie dzieło, które w tym roku (2007) obchodzi jubileusz swego 60-lecia.
Dzieje parafii pw. św. Michała Archanioła wpisują się doskonale w kontekst stosunków państwo - Kościół minionych dekad. Lata 40. stanowiły na Pomorzu Zachodnim czas względnej tolerancji władz wobec instytucji kościelnych, co było wynikiem tego, że Kościół był instrumentalnie potrzebny rządzącym, aby wspierać napływową ludność w jej asymilacji w nowych warunkach. Od początku lat 50. wzmógł się jednak konflikt pomiędzy władzami centralnymi a Kościołem katolickim. Powołane do życia wojewódzkie i powiatowe Urzędy ds. Wyznań, zgodnie z odgórnymi wytycznymi, realizowały akcję otwartej walki z Kościołem. Częste nagabywanie i zastraszanie przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa stały się wtedy „chlebem powszednim” również dla księży pracujących w Wielgowie. W tym też czasie zlikwidowano ostatecznie nauczanie religii w szkołach państwowych (w szkole w Wielgowie ostatnie lekcje religii odbyły się w 1953 r.). Z relacji kronikarskich proboszczów pracujących w tej niewielkiej, peryferyjnej parafii Szczecina, wynika, że towarzyszyło im poczucie niepewności i strachu. Aresztowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego, utrudnienia w kontaktowaniu się z władzami zakonnymi i diecezjalnymi, a dodatkowo nieustanne poczucie bycia obserwowanymi napawało ich dodatkowo uczuciem bezsilności. Wsparciem dla księży była miejscowa ludność, która stała wtedy zdecydowanie w obronie Kościoła i jego duszpasterzy. Chwilowa odwilż roku 1956 stanowiła promyk nadziei dla całego Kościoła w Polsce. Żywiono powszechnie nadzieję na możliwość uzyskania porozumienia na linii państwo - Kościół. Jednakże lata 60., w których to oddzielnie świętowano obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego i Tysiąclecia Chrztu Polski, z ich kilkuletnimi przygotowaniami do Jubileuszu Roku 1966, podsycane były ogniem walki politycznej, która przybrała na sile po Liście biskupów polskich do biskupów niemieckich w 1965 r. Ta rywalizacja w walce o „rząd dusz” pokazała z jednej strony determinację władz, które chciały za wszelką cenę utrzymać społeczeństwo w przekonaniu, że Polska Ludowa stanowi ukoronowanie rozwoju narodu i państwa, a z drugiej strony wskazywała na ciągle silną pozycję Kościoła katolickiego w Polsce, który pomimo trudnej sytuacji politycznej utrzymywał wiernych przy sobie. W Wielgowie, jak i w całej Ojczyźnie przygotowywano się do tego wydarzenia poprzez peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (kwiecień 1962 r.), pielgrzymki, rekolekcje i specjalne nabożeństwa. Sam rok 1966 stał w Wielgowie pod znakiem poważnych zmian personalnych wśród miejscowych duszpasterzy. Zachowane źródła parafialne, z tego ważnego czasu dla Kościoła w Polsce, milczą na temat tego, jak w Wielgowie przeżywano tę konfrontację pomiędzy władzą ludową a hierarchią kościelną. W latach 70. najważniejszym wydarzeniem w dziejach parafii była rozbiórka starego i budowa nowego kościoła parafialnego. Kwestia budowy nowej świątyni była przykładem na to, ile zabiegów trzeba było wtedy uczynić, aby pozyskać pozwolenie na budowę kościoła i jak wielkie przeszkody stawiały władze w realizacji tego projektu. Zryw „solidarnościowy” z 1980 r. odbił się żywym echem w parafii pw. św. Michała Archanioła. 13 grudnia 1981 r. przygasił jednak chwilowo nadzieje w nim pokładane. Wierni wraz z duszpasterzami oczekiwali nadal na powrót tego, o czym marzył cały naród. Wizyta Papieża Jana Pawła II w Szczecinie w 1987 r. stanowiła silne wsparcie duchowe dla ludności Wielgowa i całej diecezji szczecińsko-kamieńskiej, która obchodziła jubileusz 15-lecia istnienia. Rok 1989 przyniósł dla Kościoła w naszej Ojczyźnie, w tym również dla tej jego małej części, jaką stanowi omawiana przez nas parafia, zasadnicze zmiany. Normalizacja stosunków pomiędzy państwem a Kościołem zamknęła pewien etap historii, także tej w skali mikro, jaką są dzieje parafii pw. św. Michała Archanioła w Szczecinie-Wielgowie. W tym nowym kontekście „wielgowscy” salezjanie kontynuowali z zapałem powierzoną sobie misję. Powrót katechezy do szkół przyspieszył organizację salezjańskiego oratorium, które jest zawsze sercem i centrum dzieła prowadzonego przez duchowych synów św. Jana Bosko. Tzw. salki tętniły odtąd pełnią życia. Wydarzeniem godnym podkreślenia w historii salezjanów w Wielgowie jest fakt erygowania tutaj regularnej salezjańskiej wspólnoty zakonnej w 2002 r. (dotychczas salezjanie z Wielgowa podlegali kanonicznie pod dom zakonny przy parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Szczecinie-Gumieńcach). Pierwszym przełożonym tej nowej, samodzielnej wspólnoty zakonnej pw. bł. Michała Rua został mianowany ksiądz dyrektor i proboszcz Jerzy Czaja. (Do wspólnoty tej przynależą również współbracia z parafii pw. św. Antoniego w Kobylance). Ostatnie lata dzieła salezjańskiego w Wielgowie to czas realizacji wielu inicjatyw na rzecz młodzieży i miejscowej ludności. Staraniem duszpasterzy i mieszkańców powołano do życia świetlicę środowiskową, w której miejscowe dzieci i młodzież mogą pożytecznie spędzić czas na odrabianiu lekcji, modlitwie, nauce języków obcych, zabawie itd. Istotną, z punktu widzenia duszpasterskiego, jest także posługa w miejscowym szpitalu w Szczecinie-Zdunowie. Dzięki zaangażowaniu ks. kapelana Franciszka Warniewskiego SDB chorzy mogą uczestniczyć w Mszach św. w pięknie wykonanej kaplicy szpitalnej pw. św. Łukasza. Ludność z Niedźwiedzia, może także cieszyć się wyremontowanym kościołem filialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej.
Szczególnym rysem parafii pw. św. Michała Archanioła jest jej duch rodzinny tak bliski św. Janowi Bosko. Przy tutejszym kościele działają ministranci, Ruch Światło-Życie, Żywy Różaniec, Caritas, Salezjańskie Wspólnoty Ewangelizacyjne, Współpracownicy Salezjańscy, nieoceniony chór i orkiestra pod batutą ks. prof. Jacka Kochańskiego SDB, który nieprzerwanie od 1968 r. pracuje z młodymi i nie tylko muzykami tutejszej parafii.
Na zakończenie trzeba nam stwierdzić, że historia minionych sześciu dziesięcioleci to świadectwo pracy wielu salezjanów, którzy wedle możliwości żyli i przekazywali ideały charyzmatu św. Jana Bosko powierzonej sobie ludności. W parafii pw. św. Michała Archanioła pracowało w tym czasie 26 księży salezjanów (w tym 10 proboszczów), 22 kleryków salezjańskich i 1 brat zakonny - salezjanin. 60 lat pracy salezjanów w Wielgowie to piękna karta w historii tego miejsca. Ks. Bosko, salezjanie i ich posłannictwo wpisują się doskonale i w dzisiejszy krajobraz tego malowniczego osiedla Szczecina. Wypada zatem zakończyć życzeniem - cytatem: „Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale moi synowie się o to zatroszczą” (św. Jan Bosko).

Reklama

O. Leon Knabit o atakach na abp. Jędraszewskiego

2019-08-08 07:26

Wiem, co piszę. Spodziewałem się, że kiedyś ktoś zażąda dymisji O. Gużyńskigo. I stało się tak, choć ja takiej postawy nie popieram, jak to ostatnio pisałem. Natomiast ataki na abpa Jędraszewskiego uważam za kolejne akcje przeciwko krakowskim Pasterzom.

Piotr Drzewiecki

Księcia Metropolitę Sapiehę chciano aresztować i potem wyrzucić z Polski. „Wojtyła zdrajca” -pisało na budynku przy Franciszkańskiej 3, Kardynałowi Macharskiemu grożono śmiercią. I ci wszyscy krzykacze przeminęli. Przeminą i ci aktualni, a Kraków? Będzie miał kolejnego arcybiskupa. Cała ta Czwórka odznaczała się głębokim patriotyzmem, rozumiała wartości, na których budowało się i trwało Państwo Polskie i nigdy nie występowała przeciw konkretnemu człowiekowi. Kardynał Wojtyła, już jako papież wołał na Błoniach 10 czerwca 1979 roku: „Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście że można. Człowiek jest wolny.

Ale - pytanie zasadnicze - czy wolno? I w imię czego „wolno?” Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć: NIE temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło?” I upłynęło czterdzieści lat, by metropolita szczeciński, abp Andrzej Dzięga, mógł napisać:

„Obserwując obecne zmaganie kulturowe, w ostatnich kilkunastu latach szczególnie intensywne w Polsce, a w ostatnich miesiącach jeszcze nasilające się na polskiej ziemi, widzimy, że nie jest to zwykłe przeciwstawienie społeczno-politycznych poglądów tzw. lewicowych i prawicowych, ale że jest to radykalne przeciwstawienie: Droga Bożej Prawdy przeciwko drodze zwykłego, pogańskiego bezbożnictwa.”

A więc jasne. Wybierajmy. Jeśli zaś ktoś wystąpi jako katolik przeciw własnemu biskupowi, to stawia się sam po określonej stronie. Załączone zdjęcie pokazuje, co się działo na Franciszkańskiej po śmierci Jana Pawła II. Nie będziemy się licytowali co do ilości uczestników sobotniego spotkania, ale przyjdźmy na modlitwę na 15-ą. Śpiewaliśmy Papieżowi przed laty „Cracovia semper Fidelis – Kraków zawsze wierny”. Czy usłyszy te słowa w Domu Ojca 10 sierpnia, właśnie w rocznicę Bierzmowania Dziejów?

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Akcja Katolicka włącza się w modlitwy przebłagalne w związku z profanacją obrazu Najświętszej Maryi Panny

2019-08-20 12:18

Ryszard Furtak – prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Na zaproszenie duszpasterzy z Gorzowa Wielkopolskiego, również członkowie AK włączą się czynnie w modlitwy ekspiacyjne przed uroczystością NMP Częstochowskiej.

Archiwum R. Furtaka

Dokładny czas i miejsce modlitw w dniach 23, 24 i 25 sierpnia został przedstawiony na ogłoszeniach parafialnych w gorzowskich parafiach. W czasie gdy tak wiele jest ataków na święte wizerunki, które czcimy w Kościele katolickim, gdy dochodzi do profanacji i aktów przemocy wobec kapłanów, bardzo ważna jest mobilizacja wszystkich do modlitwy. Inicjatywa duszpasterzy dekanatów gorzowskich to zachęta wiernych do odpowiedzialności za Kościół, nie tylko w wymiarze diecezjalnym ale też ogólnopolskim. AK w naszej diecezji sprzeciwia się „marszom równości” organizowanym przez środowiska lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz trans płciowych, które sieją pogardę dla wszystkiego co związane jest z wiarą katolicką. Precyzyjną informację na temat taktyki środowisk LGBT możemy znaleźć m.in. na stronie Akcji Katolickiej w Polsce (http://ak.org.pl) pod artykułem „Widzieć, ocenić, działać” z 09.08.2019 r. w opracowaniu redaktora Marcina Przeciszewskiego. Wynika z niego, że w bieżącym roku zaplanowano o 40% więcej marszy równości w Polsce w stosunku do roku poprzedniego. Marsze te mają oswoić nasze społeczeństwo z planami wprowadzenia w przyszłości małżeństw homoseksualnych i adopcji przez te pary dzieci. Oczywiście na przeszkodzie takim rozwiązaniom stoją tradycyjne poglądy większości naszych obywateli ale też obecny większościowy skład Parlamentu i będącej w przewadze partii broniącej tradycyjnej rodziny. Dlatego tak bardzo ważne będą wyniki wyborów w październiku 2019 r.!

Akcja Katolicka, na swojej pielgrzymce do Pani z Jasnej Góry w czerwcu tego roku, pod hasłem „Z Maryją idziemy w przyszłość” oraz w modlitwie dziękczynno-przebłagalnej w czasie tej pielgrzymki, wyraziła zatroskanie wobec ataków na kapłanów oraz znieważaniem symboli religijnych. Skomasowanemu atakowi ideologii LGBT na Kościół, stawimy czoła jeśli wszyscy się zjednoczymy. Przykład jedności na modlitwie dekanatów gorzowskich powinien oddziaływać na całą naszą Diecezję.

Króluj nam Chryste!

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem