Reklama

Wiadomości

MEN publikuje wytyczne dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

MEN opublikowało wytyczne, które będą obowiązywały w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego w związku z zapowiedzianym umożliwieniem otwarcia tych placówek od 6 maja.

[ TEMATY ]

przedszkole

żłobek

koronawirus

©mangpor2004 - stock.adobe.com

W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Jak wyjaśnił, ostateczne decyzje będą podejmowane przez organy prowadzące te placówki. Warunki, na jakich otwarcie przedszkoli będzie możliwe, określane są wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jak zaznaczono w wytycznych, od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, otwierane są przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i ministra zdrowia.

Podano, że ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej, a w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W wytycznych można przeczytać, że organ prowadzący przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego w miarę możliwości zapewni dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń. Pomoże też dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych. Ma zobligować dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki.

Organ prowadzący ma zapewnić środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki, a w razie potrzeby zaopatrzyć pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem. Ma ustalić szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia.

Reklama

Ma także zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny oraz wesprzeć dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu).

Dyrektor placówki - zgodnie z wytycznymi - ma od 6 maja br. zorganizować zajęcia dla dzieci. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

Podziel się cytatem

W miarę możliwości dyrektor placówki ma ograniczyć przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków, ma zadbać o zachowanie dodatkowych środków ostrożności.

Reklama

Przy wejściu do przedszkola/szkoły dyrektor bezwzględnie ma umieścić płyn do dezynfekcji rąk i zobligować wszystkich dorosłych do korzystania z niego. O ile jest taka potrzeba, ma zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – jeśli jeszcze tego nie zrobił – dyrektor ma wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

Dyrektor ma także wyłączyć źródełko lub fontannę wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela. Jak podaje MEN, zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały określone na stronie internetowej GIS.

Zgodnie z wytycznymi dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk. Jeśli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku, należy go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.

Dyrektor ma zapewnić sprzęt i środki oraz monitorować prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

Ma także przygotować procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Przeprowadzić spotkania z pracownikami i zwrócić uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.

W miarę możliwości dyrektor placówki ma nie angażować w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia, a także w miarę możliwości unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.

Reklama

Ma też wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Ma umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.

Jeżeli dyrektor organizuje stołówkę, to obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo ma wprowadzić zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

Dyrektor ma zorganizować bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. MEN przypomina, że wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentów temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać. W przypadku korzystania z cateringu dyrektor ma wymagać od dostawców jednorazowych pojemników i sztućców.

Zgodnie z wytycznymi nauczyciele mają wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. Ma nie organizować wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku. Z sali ma usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinien je systematycznie dezynfekować.

Nauczyciel ma także wietrz salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzić gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach. Ma zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Ma zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Ma też unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

Reklama

Rodzic, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, ma przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. Ma zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. MEN przypomina rodzicom, by przyprowadzali do placówki dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych.

Podkreśla by nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, gdyż wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

MEN zwraca się też do rodziców by wyjaśnili dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. Regularnie przypominali dziecku o podstawowych zasadach higieny oraz że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. Mają także zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Resort edukacji przypomina, że dzieci uczą się przez obserwację, dlatego także sami rodzice powinni stosować się do tych zasad. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ krap/

2020-04-29 17:09

Ocena: 0 -3

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Powstał pierwszy żłobek chrześcijańsko-muzułmański

[ TEMATY ]

żłobek

Alterfines /pixabay.com

W Gifhorn w Dolnej Saksonii otwarto 26 lipca pierwszy w Niemczech chrześcijańsko-muzułmański ośrodek pobytu dziennego dla dzieci pod nazwą „Dzieci Abrahama”. Jego właścicielami są katolicka parafia św. Altfryda, ewangelicka organizacja charytatywna Diakonia oraz niemiecko-turecka wspólnota meczetu Ditib. Ośrodek, do którego na początek przyjęto 15 dzieci w wieku 1-6 lat, rozpocznie regularną działalność 2 sierpnia.

Wspólny projekt nastawiony jest na otwarte zrozumienie własnej religii, co – niestety – nie zawsze jest oczywiste, powiedział przedstawiciel Diakonii. Wyraził nadzieję, że dzieci pokażą nam, jak religie mogą być przeżywanie i istnieć nie tylko obok siebie, ale też jak mogą współistnieć.

CZYTAJ DALEJ

Irak: ONZ uznał zbrodnie Państwa Islamskiego przeciw chrześcijanom

2022-12-07 20:01

[ TEMATY ]

chrześcijaństwo

ONZ

islam

Irak

Karol Porwich/Niedziela

Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie uznała, że chrześcijanie w Iraku padli ofiarą zbrodni wojennych ze strony Państwa Islamskiego. Takie uznanie na szczeblu międzynarodowym przywraca nam godność i stanowi przestrogę na przyszłość – komentuje chaldejski arcybiskup Irbilu.

Raport został przygotowany przez grupę śledczą ONZ. Przedstawiono go w ubiegłym tygodniu na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Przeprowadzone dochodzenie i zgromadzone dowody pokazują, że, kiedy Państwo Islamskie przejęło kontrolę nad Równiną Niniwy, Mosulem i innymi irackimi miastami, jego bojownicy popełnili zbrodnie przeciw ludzkości, a na ich działania były wymierzone przede wszystkim w chrześcijan. Raport wspomina o wysiedleniach, nawracaniu siłą na islam, konfiskacie mienia, burzeniu kościołów oraz innych zabytków sakralnych i wykopalisk archeologicznych. Brali w tym udział najważniejsi przywódcy Państwa Islamskiego.

CZYTAJ DALEJ

Abp Szewczuk: liczne rosyjskie zbrodnie trzeba osądzić

2022-12-08 16:38

[ TEMATY ]

Abp Szewczuk

rosyjska agresja na Ukrainę

zbrodnie wojenne

PAP/SERGEI ILNITSKY

Obrońcy Bachmutu proszą o modlitwę za nich – powiedział dziś abp Światosław Szewczuk. Trwają ciężkie walki w okolicach tego miasta. Ukraińcy usiłują odzyskiwać równocześnie tereny obwodu ługańskiego, co utrudniają olbrzymie ilości min rozstawionych tam przez Rosjan. Agresor wciąż ostrzeliwuje też cywilów, m.in. w Mikołajowie czy Chersoniu. Dodatkową zbrodnią jest przymusowa mobilizacja na terenach okupowanych, np. w Melitopolu. „A jednak Ukraińcy bohatersko trwają” – podkreślił hierarcha.

Zwierzchnik miejscowych grekokatolików znowu wskazywał na kwestię wychowywania dzieci w trakcie wojny, które należy przygotować do realnego życia w niełatwym świecie. Dodawał również, że pomimo wielkiego zła dokonywanego w tych czasach przez Rosjan „niezłomność ukraińskiego narodu się nie zmniejsza, ale na odwrót, rośnie na naszych oczach wola walki, solidarność, wzajemne wsparcie, nabierając niebywałych rozmiarów”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję