Reklama

Miejmy odwagę podążać śladami świętości Jana Pawła II

Ks. Artur Płachno
Edycja podlaska 26/2011

„Święci są wśród nas. Miejmy odwagę podążać ich śladami!” - zaapelował, podczas diecezjalnego dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II w Drohiczynie metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba. Uroczystość odbyła się 10 czerwca wieczorem podczas obchodzonego od kilku lat, w rocznicę pobytu na Podlasiu bł. Jana Pawła II, Dnia Podlasia

Głównym punktem uroczystości, na którą zaprosił biskup drohiczyński Antoni Dydycz, była Eucharystia dziękczynna, celebrowana przez Metropolitę Warmińskiego na ołtarzu polowym przed drohiczyńską katedrą.
Poprzedziły ją adoracja Najświętszego Sakramentu i uroczyste Nieszpory, celebrowane przez ojca duchownego WSD w Drohiczynie ks. kan. dr. Jarosława Przeździeckiego w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI z racji 60-lecia kapłaństwa.
Przed Eucharystią bp Antoni Dydycz w towarzystwie abp. Wojciecha Ziemby poświęcił obraz bł. Jana Pawła II autorstwa prof. Stanisława Baja, umieszczony w ołtarzu bocznym kościoła katedralnego.
W kryptach katedralnych złożono też hołd wojewodom podlaskim i poległym w katastrofie pod Smoleńskiem. Po modlitwie za zmarłych przed tablicą przypominającą wojewodów podlaskich, urzędujących w Drohiczynie, gdy był on stolicą województwa, kwiaty złożył obecny wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski. Natomiast przed tablicą ofiar katastrofy pod Smoleńskiem złożył je burmistrz Drohiczyna Wojciech Borzym.
Wikariusz generalny diecezji drohiczyńskiej ks. prał. dr Stanisław Ulaczyk, nawiązując do 20-lecia powstania diecezji, przypomniał postać pierwszego jej biskupa Władysława Jędruszuka, wcześniej administratora diecezji pińskiej, oraz jego działalność w stosunku do katolików w dawnym ZSRR. Jemu została też poświęcona nowa, jubileuszowa publikacja książkowa.
W homilii abp Ziemba, nawiązując do dwóch pielgrzymek bł. Jana Pawła II do Polski, podczas których w 1991 r. ustanowił on w Białymstoku diecezję drohiczyńską oraz w 1999 r. odwiedził Drohiczyn, przypomniał potrzebę zakorzeniania się w przesłanie, które nam pozostawił.
Metropolita Warmiński przypomniał, jak ważne sprawy poruszył on tylko podczas tych dwóch pielgrzymek do ojczyzny. Podczas pierwszej bł. Jan Paweł II przypomniał Dekalog. Ukazał go jako moralny fundament dany dla dobra człowieka. Podczas drugiej serii rozważań pokazał zaś istotę miłości Boga i człowieka, ukazaną w ewangelicznych błogosławieństwach, stanowiących konkretną drogę odkrywania pierwotnej miłości Boga.
Hierarcha mówił również, że to bł. Jan Paweł II wyniósł na ołtarze najwięcej świętych i błogosławionych z różnych stanów społecznych, pokazując tym samym, iż miłość do Boga i człowieka jest zawsze możliwa, niezależnie od warunków i okoliczności. Największym zaś zwycięstwem, jakie odniósł, także w życiu, jest zwyciężenie zła w sobie, a także ukazanie, że zwycięstwo dobra jest zawsze możliwe. Kaznodzieja zaapelował również o umiejętne przekazywanie dziedzictwa i nauczania bł. Jana Pawła II kolejnym pokoleniom, aby jego misja nadal trwała.
Na zakończenie liturgii został odmówiony akt zawierzenia diecezji drohiczyńskiej.
Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wręczyli bp. Antoniemu Dydyczowi „Kordelasę Leśnika Polskiego” - czyli odznaczenie w formie ozdobnej broni myśliwskiej. Z racji zaś na zbliżający się dzień jego imienin życzenia drohiczyńskiemu Pasterzowi złożył w imieniu przybyłych starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk. Podkreślił on jego wielkie zainteresowanie każdą społecznością i osobami w niej funkcjonującymi na terenie diecezji.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele rządu, parlamentu, władz wojewódzkich i samorządowych różnych szczebli, kompania Wojska Polskiego, poczty sztandarowe, służby mundurowe, bractwa, duchowieństwo z różnych zakonów i diecezji w Polsce, Niemczech, Białorusi i Rosji oraz wierni z terenu diecezji drohiczyńskiej i sąsiednich.
Oprawę muzyczna uroczystości zapewniły chóry parafialne z parafii pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim i z Ciechanowca, „Chór Polskiej Pieśni Narodowej” z Bielska Podlaskiego oraz męski chór „Wiarus” z Międzyrzecza Podlaskiego.
Po Eucharystii odbył się koncert ku czci bł. Jana Pawła II w wykonaniu artystów Opery i Filharmonii z Bydgoszczy. Zaprezentowali oni klasyczne utwory wielkich mistrzów muzyki, przeplatane słowami Papieża oraz jego nauczaniem.

Reklama

Czy Kościół jest potrzebny?

2019-11-19 12:16

Ks. Jarosław Grabowski
Niedziela Ogólnopolska 47/2019, str. 24-25

Czy Kościół jest potrzebny, by wierzyć w Boga? – pytają ludzie zarówno wierzący, jak i poszukujący Boga. Dzieje się tak zapewne dlatego, że Kościół jawi się wielu jako swoista przeszkoda w wierze. Pragnęliby kochać Chrystusa i Jego Ewangelię, jednak bez tego wszystkiego, co nazywają instytucją: wszystkich instytucji papieskich, diecezjalnych, prawnych, moralnych, sakramentalnych i tym podobnych, które wielu ciążą jak ołowiany kaftan

Bożena Sztajner/Niedziela

Czy można dojść do Boga z pominięciem Kościoła? W tym pytaniu kryje się pułapka. We wszystkich innych religiach człowiek również dąży do Boga, bo ludzie od zarania dziejów przeczuwali, że ponad rzeczywistością istnieje byt transcendentny i wszechmocny, i wszystkie religie starały się sprawić, by człowiek mógł do tego Boga dotrzeć. Można usiłować wznieść się do Boga, podobnie jak wznosimy się ku jakiemuś ideałowi.

Artyści mają swój ideał estetyczny, uczeni – ideał naukowy, politycy – polityczny. Podobnie w religiach istnieje ideał religijny. Jeśli bowiem mówimy o zbawieniu ludzkości, jeśli taki jest cel naszej wiary i na tym polega oryginalność chrześcijaństwa, to wcale nie chodzi o zdążanie do Boga. Człowiek nie jest w stanie sam siebie zbawić, zresztą byłoby to zupełnie pozbawione sensu. To Bóg do nas przychodzi. A Kościół jest drogą od Boga do człowieka. Kościół to droga, którą Bóg wyrusza na spotkanie z nami. Bóg pragnie, „aby wszyscy ludzie zostali zbawieni” (1 Tm 2, 4). Kościół, założony przez Jezusa Chrystusa, jest narzędziem zbawienia całej ludzkości (por. Dz 17, 30-31).

Po co więc Kościół?

Żeby człowiek miał łatwy i pewny dostęp do zbawienia. Bóg się nam daje, Kościół jest tego widzialnym znakiem w historii. Jest tą częścią ludzkości, która w widzialny sposób przyjmuje ten Boży dar. Bardziej niż instytucją Kościół jest „przyjmowaniem” Chrystusa, płaszczyzną zjednoczenia dla tych, którzy Jezusa przyjmują.

Jezus nie ustanowił zwyczajnej wspólnoty uczniów, lecz założył Kościół jako tajemnicę zbawczą. On sam jest w Kościele, a Kościół jest w Nim. Jezus Chrystus bowiem nadal jest obecny i prowadzi swoje dzieło odkupienia w Kościele i przez Kościół, który jest Jego Ciałem (por. 1 Kor 12, 12-13; Kol 1, 18). Tak jak głowa i członki żywego ciała, chociaż nie są tożsame, są nierozdzielne, tak również Chrystusa i Kościoła nie należy utożsamiać, ale nie można też oddzielać.

Realia i karykatura

Kościół jest trwałą obecnością Chrystusa, a nie klubem przyjaciół czy partią. Jest Ciałem Chrystusa. To On tworzy Kościół przez słowo i sakramenty. Mieszkanie Boga znajduje się pośród ludzi. Jezus po Ostatniej Wieczerzy mówi: „Każdy, kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać” (J 14, 23). Wiara w Kościół opiera się więc na wierze w Boga. Kochać Kościół to kochać Boga, który do nas przychodzi. Bóg nie jest kimś nieruchomym, skostniałym w swojej wieczności, On żyje i jest obecny w swoim Kościele.

Pytamy: Dlaczego tak wielu ludzi odrzuca dziś Kościół? Zapewne dlatego, że nie dostrzegają w Kościele objawiającego się Chrystusa, uważają Kościół za przestarzałą instytucję, za siedlisko wszystkich możliwych przesądów; utrzymują, że powiązany jest z potęgami tego świata itd. Krótko mówiąc, widzą w Kościele wyłącznie karykaturę. Jak mówił św. Augustyn: „Są tacy, którzy myślą, że są w Kościele, a naprawdę są poza nim, i tacy, którzy myślą, że są poza Kościołem, a naprawdę są w Kościele”. Cały problem polega na tym, czy rzeczywiście wszyscy ci ludzie, uważani za niewierzących lub wątpiących, przystąpiliby do Kościoła, gdyby ukazać im go takim, jaki jest w rzeczywistości, czyli organizmem Chrystusa, nie zaś jego karykaturę.

Gdzie spotkać Boga?

Kościół nie jest instytucją, która by władała z zewnątrz życiem chrześcijan. Kościół jest przekazicielem Boskiego życia, głosi je nam i reguluje zarazem. Życie ludzkie musi być równocześnie ożywiane i regulowane. Bez istnienia jasnych reguł sam tylko dynamizm mógłby nas zaprowadzić do najgorszych wypaczeń. I na odwrót: tam, gdzie istnieją wyłącznie reguły i prawa, bez jakiegokolwiek życia i zapału – mamy do czynienia z czystym legalizmem, który nie daje odpowiedzi na żadną z naszych głębszych potrzeb. Dlatego tak ważne jest źródło tego życia. Tym źródłem jest Chrystus. Nie można spotkać Boga w inny sposób, jak tylko przez Jezusa. A Chrystusa odnajdujemy jedynie przez Kościół. Jak bez Kościoła dowiedzielibyśmy się, że Bóg jest miłością, że stał się człowiekiem dla naszego zbawienia itd.? Gdybyśmy zlikwidowali Kościół, to za kilkadziesiąt lat nikt by już nie wiedział, po co Bóg przyszedł na świat i co powiedział człowiekowi.

Kościół nie jest czymś w rodzaju pośrednika między człowiekiem a Bogiem, tzn. tym, który nie zezwala na bezpośredni kontakt z Bogiem. Nie jest mediatorem. Kościół nie stoi między człowiekiem i Bogiem, przeciwnie – on właśnie stanowi o ich spotkaniu. W pewnym sensie jest światłem, dzięki któremu istnieje bezpośrednia łączność między człowiekiem i Bogiem, w Chrystusie. Święty Jan XXIII powiedział wymownie: „Świat potrzebuje Chrystusa, a Kościół musi dać Chrystusa światu”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wysłannik ONZ u papieża: jak chronić miejsca kultu religijnego?

2019-12-09 21:09

pb / Watykan (KAI)

Papież Franciszek przyjął dziś na audiencji Miguela Angela Moratinosa, wysokiego przedstawiciela Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. przymierza cywilizacji. Przedstawił on przyjęty we wrześniu plan działań ONZ w dziedzinie ochrony miejsc kultu religijnego. Audiencja trwała 40 minut.

Włodzimierz Rędzioch

Były minister spraw zagranicznych Hiszpanii poinformował po spotkaniu, że rozmawiał z papieżem także o Dokumencie nt. Ludzkiego Braterstwa, podpisanym przez Franciszka w lutym w Abu Zabi wraz z wielkim imamem kairskiego uniwersytetu Al-Azhar Ahmedem al-Tayebem. Moratinos zauważył, że dokument ten i wyrażone w nim uniwersalne wartości zostały uwzględnione we wspomnianym planie ONZ.

Plan działań w dziedzinie ochrony miejsc kultu religijnego przedstawił sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres 12 września. Przemawiając w siedzibie organizacji nazwał go „ważnym krokiem w walce z nienawiścią i przemocą w świecie”.

- Nasz świat stawia czoła wzrostowi antysemityzmu, nienawiści antymuzułmańskiej, atakom na chrześcijan i nietolerancji wobec innych grup religijnych. Tylko w ostatnich miesiącach zabito żydów w synagogach, muzułmanów w meczetach, chrześcijan w czasie modlitwy - podkreślił Guterres przedstawiając plan wypracowany na jego prośbę przez Moratinosa po masakrze w meczetach w Christchurch w Nowej Zelandii, synagodze w Pittsburghu w USA i kościołach katolickich w Sri Lance.

Według sekretarza generalnego ONZ, „miejsca kultu religijnego są ważnymi symbolami w naszej zbiorowej świadomości”. - Kiedy ludzie są atakowani z powodu swej religii lub swoich przekonań, całe społeczeństwo zostaje osłabione. Miejsca kultu na całym świecie powinny stanowić spokojną przystań, sprzyjającą refleksji i pokojowi, a nie miejscami przelewu krwi i terroru. Ludzie na całym świecie powinni móc wyznawać i praktykować swą wiarę w pokoju - zaznaczył Guterres.

Plan działań, który w zamyśle Guterresa ma dopełnić przedstawiony w czerwcu br. plan walki z mową nienawiści, zawiera rekomendacje, mające pomóc państwom w ich wysiłkach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa miejscom kultu, a także zalecenia dla ONZ, zwierzchników religijnych, społeczeństwa obywatelskiego i dostawców internetu.

Jedną z propozycji jest rozpoczęcie przez ONZ światowej kampanii medialnej, wspierającej wzajemny szacunek i zrozumienie, a także stworzenie „kartografii miejsc kultu religijnego na całym świecie, aby uzyskać interaktywne narzędzie internetowe umożliwiające ukazanie powszechności miejsc kultu i przyczyniające się do wspierania szacunku i zrozumienia ich głębokiego znaczenia dla poszczególnych osób i wspólnot na wszystkich kontynentach.

Ze swej strony Moratinos oświadczył wówczas, że „sukces planu zależeć będzie od jego wprowadzania w życie i trwałego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, a szczególnie państw członkowskich ONZ, w aktywne działania na rzecz ochrony miejsc kultu”. Dodał, że plan działań zostanie dopełniony przez światowy program ochrony tzw. celów miękkich, w tym miejsc kultu, przed zagrożeniem terrorystycznym. Wypracowany on zostanie przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Walki z Terroryzmem. Będzie miał on na celu „wzrost zdolności łagodzenia [zagrożenia], zarządzania kryzysowego i planowania środków nadzwyczajnych przez państwa członkowskie”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem