Reklama

Uświęcające działanie rocka?

Ks. Zbigniew Woźniak
Edycja szczecińsko-kamieńska (Kościół nad Odrą i Bałtykiem) 26/2011

Jestem ogromnie zaszczycony tak wnikliwym potraktowaniem artykułu mojego autorstwa na temat tzw. Mszy rockowej w Świnoujściu przez mojego rocznikowego kolegę, czcigodnego ks. Dariusza, proboszcza parafii pw. Świętych Stanisława i Bonifacego BM w Świnoujściu („Kościół nad Odrą i Bałtykiem”, nr 16 z 17 kwietnia br., dodatek archidiecezjalny do „Niedzieli”, s. VI-VII). Meritum mojego artykułu stanowiły przepisy odnośnie do muzyki liturgicznej oraz religijnej wykonywanej w świątyniach także poza Mszą św. Msza rockowa w Świnoujściu stała się pretekstem wobec częstych nadużyć, jakie zauważamy w wielu naszych kościołach. Mocniejsze słowa („zdarzenie”, „eksces”) miały dosadniej zaakcentować praktyki, które wyraźnie stoją w sprzeczności z normami wytyczonymi przez Kościół, a w odniesieniu do całego bogactwa muzyki liturgicznej i religijnej stanowią potężne zubożenie Tradycji i wprowadzają Eucharystię na drogę zeświecczenia (profanacji). Autor, przypisując mi intencje profanacji, zdaje się nie dostrzegać różnicy pomiędzy Mszą św. jako Ofiarą Chrystusa a mszą jako formą muzyczną. Określając swoje „dzieło” nazwą „Msza święta rockowa”, próbuje rockowi przypisać „uświęcające działanie” dla Eucharystii (w dalszej części artykułu prowadzi wywód o uświęcającym, wręcz zbawczym oddziaływaniu muzyki rockowej na całe zgromadzenie liturgiczne) albo też z Pana Jezusa robi „pierwszego rockmena”, czego najbardziej postępowi egzegeci nie zdołali dotychczas z Ewangelii wyczytać (skądinąd trzeba zauważyć piękno muzyki z rock-opery „Jesus Christ Superstar” A. L. Webbera).

Kwalifikacje rocka

Nowe Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego ma zaledwie nieco ponad pięć lat i gdyby autorzy dostrzegli „uświęcającą moc rocka”, z pewnością zostałby włączony do Eucharystii obok chorału, polifonii i pieśni liturgicznej. Również kard. Joseph Ratzinger podjął temat: liturgia a muzyka kościelna. W przetłumaczonej na język polski książce „Nowa pieśń dla Pana” (Znak, 2005) naświetla temat z teologicznego punktu widzenia. Pozwolę sobie zacytować odnośny fragment: „W niejednej formie religii muzyka służy odurzeniu, ekstazie. Wyzwolenie człowieka z wszelkich ograniczeń, ku któremu zmierza właściwy człowiekowi głód nieskończoności, ma być osiągnięte poprzez święty obłęd, poprzez szaleństwo rytmu i instrumentów. Taka muzyka obala bariery indywidualności i osobowości; człowiek uwalnia się w niej od brzemienia świadomości. Muzyka staje się ekstazą, wyzwoleniem od własnego «ja», zjednoczeniem z wszechświatem. Zeświecczony nawrót tego typu przeżywamy dzisiaj w muzyce rockowej i pop, której festiwale są idącym w tym samym kierunku antykultem - żądzą niszczenia, zniesieniem barier codzienności i iluzją wyzwolenia od własnego «ja» w dzikiej ekstazie hałasu i masy. (…) Muzyka w dzisiejszej postaci, jakiej o jedno pokolenie wcześniej nie mogliśmy nawet przeczuwać, stała się zdecydowanym wyrazem pewnej antyreligii i tym samym widownią rozdzielenia duchów. Ponieważ muzyka rockowa szuka wybawienia na drodze wyzwolenia od osobowości i związanej z nią odpowiedzialności, łączy się bardzo ściśle z ideami anarchicznej wolności (…); właśnie dlatego jest ona z gruntu sprzeczna z chrześcijańską wizją zbawienia i wolności, stanowi jej przeciwieństwo. Zatem nie z przyczyn estetycznych, nie z racji konserwatywnego uporu czy historycznej inercji, lecz z samej zasady muzyka tego typu powinna zostać z Kościoła wykluczona” (s. 193-194).
Przytoczę jeszcze opinię amerykańskiego muzyka rockowego Dan Lucariniego, który po nawróceniu na chrześcijaństwo lansował muzykę „nowej generacji” w kościołach ewangelickich. Autor uważa, że wykorzystanie tego rodzaju muzyki (light rock, pop-rock, classic rock, rap, jazz, blues, hip-hop, punk, ska, współczesne country i western) stanowi wyłącznie „dzieło rąk ludzkich”. Muzyka rozrywkowa jest blisko związana z idolami tego świata - seksem i wizerunkiem, pobudza grzeszną naturę, prowokuje do życia według ciała, a nie przynosi owoców Ducha. Podobnie inspirowana jej duchem muzyka kościelna. Kampanie wprowadzenia do Kościoła stylów muzyki rozrywkowej realizowane są przez muzyków-nowatorów, zazwyczaj nieposiadających formacji „klasycznej”. Prawdziwym, ukrytym motywem modernizacji nabożeństw nie jest przyciągnięcie wiernych, a pragnienie słuchania i grania takiej muzyki, jaka się nam podoba. Tak pojęta estetyka współczesnej oprawy muzycznej zakłada, że muzyka jest moralnie neutralna, że „Bóg przyjmuje wszystkie style”, a spojrzenie odmienne jest legalizmem. Kościół zostaje ukierunkowany na zaspokojenie potrzeb „szukających Boga”, którzy jakoby oczekują uniwersalnego stylu muzycznego pop/rock, znanego im z radia w samochodzie. W efekcie Bóg jest wysławiany muzyką niskiej próby, wulgarną. Analogicznie ruch ten przyciąga do kościoła ludzi, którzy chcieliby obecności Bożej w swoim życiu, ale nie chcieliby się sami zmienić, w myśl hasła „Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem”, co jest obłudą. Szacunek i uznanie dla muzyków, jak „w świecie” dla gwiazd rocka, pochlebia ich pysze, co trudno im dostrzec, jako że chodzi o uznanie „chrześcijańskie”. Sami muzycy narażeni są na te same pokusy, co w świecie: wyniesienie ego, eksponowanie czynnika seksualnego. Kult przestaje być teocentryczny. Uwaga podczas nabożeństwa przesuwa się na nas samych. W efekcie pozbawiamy pojęcie kultu jego znaczenia biblijnego. Motywem przejścia na nowy styl bywa odczuwany „brak życia” w nabożeństwach, wrażenie, że ludzie śpiewają z przyzwyczajenia, a nie z miłości do Pana. Nie tak. Bliska relacja z Panem oznacza codzienne przebywanie w Nim. Nie zastąpi tego udział w efektownym, nastrojowym nabożeństwie niedzielnym, podobnym do przedstawienia czy jam session, w miłej atmosferze. Byłaby to zabawa w chrześcijaństwo (Dan Lucarini, „Why I Left The Contemporary Christian Music Movement. Confessions of a former worship music leader”, Evangelical Press, Darlington 2002, s. 40-43). W powyższym kontekście nasuwają się pytania: czy chrześcijanin w ogóle powinien być zorientowany na ten rodzaj muzyki? Czy można mówić o „chrześcijańskim rocku”?

Reklama

„Snucia motywicznego” ciąg dalszy

Zagadnienie inkulturacji, na które Autor się powołuje, jest odrębnym zagadnieniem i pozostaje poza wszelką dyskusją. Kościół zawsze szanował dorobek kulturowy każdego narodu, ale też dla każdego wydaje stosowne przepisy, które mają chronić Eucharystię przed profanacją.
Także wykorzystanie przez Autora jako celebransa śpiewów właściwych wyłącznie dla Neokatechumenatu jest nadużyciem, gdyż śpiewy oraz instrumenty funkcjonujące w liturgii neokatechumenalnej nie zostały zatwierdzone dla całego Kościoła.
Doceniam muzykalność, religijną motywację oraz trud włożony w przygotowanie rockowej oprawy Mszy św. przez młodzież, której duchowym przewodnikiem jest ksiądz proboszcz. Może warto było skonsultować planowane przedsięwzięcie i to niekoniecznie z telewizją, a chociażby z organistą, który ma przygotowanie liturgiczne. Kiedy już fakt zaistniał w przestrzeni telewizyjnej i internetowej, braterskie upomnienie, o którym Autor wspomina, prowadziłoby jedynie do wymiany zdań, zaś w mentalności odbiorców, jak i wykonawców pozostawiłoby poczucie wspaniale wypełnionej misji wprowadzania Mszy św. na „nowe tory”, do czego ani Ksiądz, ani ja nie mamy najmniejszego prawa. Pragnę zauważyć, iż nawet bp Józef Zawitkowski, który napisał tekst na beatyfikację Jana Pawła II (melodię ułożył ks. Wiesław Kądziela), zwraca się pokornie do arcybiskupa, aby przekazał tę pieśń wspólnotom, „…ale jeśli Ekscelencja i Władze Muzyczne Diecezji uznają to za przydatne” (notabene, synkopowana melodia w refrenie osłabia jej wartość jako pieśni liturgicznej).
Pozostając na stopie koleżeńskiej, jako odpowiedzialny za muzykę w archidiecezji, nie mogłem przemilczeć tego, co zaistniało w przestrzeni publicznej, a co pozostaje w sprzeczności z przepisami prawodawstwa muzyczno-liturgicznego. Jeżeli zastosowałem zbyt dosadny język, to tylko w celu zwrócenia uwagi szerszego grona Czytelników na problem muzyki w liturgii wielu kościołów archidiecezji. Rozmowa z klerykami Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie nie pozostawia złudzeń. Alumni ze względu na częste wyjazdy do parafii dogłębnie znają istniejącą praktykę w naszych kościołach. Cóż może im powiedzieć ks. Woźniak jako wykładowca muzyki czy ks. Krzystek jako liturgista? Co mogą dokumenty Kościoła? Co może zdziałać nawet wykształcony muzycznie i liturgicznie organista, kiedy ksiądz proboszcz w „swoim” kościele jest ostateczną władzą ustawodawczą i wykonawczą? Kiedy każe grać zespołowi przyjeżdżającemu do kościoła, „aż mury będą drżeć”, to cóż kleryk może zrobić? - nadzieja w edukacji i formacji liturgicznej samego księdza proboszcza (często wystarczyłoby odrobinę pokory wobec celebrowanych tajemnic zbawczych).
Autor był łaskaw zauważyć pracę z gitarą wielu kapłanów, zakonnic i katechetów, którzy propagują piosenki wśród dzieci i młodzieży. Doceniam trud, niemniej, nie akceptuję piosenek w Eucharystii, które odcinają dzieci i młodzież od wielowiekowych, a także nowych pieśni funkcjonujących i tworzonych dla liturgii. Zastanawiam się, czy dzieci nie dorastają do liturgii, czy dorośli mają coś do nadrobienia? Odcięcie od Tradycji jest podcinaniem korzeni, a w konsekwencji alienowaniem młodego pokolenia z Kościoła. Przykładem są ostatnie rekolekcje dla młodzieży. Na pytanie, co moglibyśmy zaśpiewać na Mszy św., najpierw nastąpiło długie milczenie, później - gdy zacząłem wymieniać tytuły pieśni - kręcenie głowami, a w końcu ktoś nieśmiało podpowiedział: „Barka”, a ktoś inny: „Chrześcijanin tańczy”. Obok w kościele siostry zakonne prowadziły rekolekcje dla dzieci. Przechodząc, usłyszałem: „podniosę flagę wysoko, wysoko”. Dlaczego nie można nauczyć w tym samym czasie: „Krzyżu Chrystusa”, „Serce me do Ciebie wznoszę”, „Pokładam w Panu ufność mą”…
Przepraszam wszystkich najuprzejmiej, ale proszę sobie odpowiedzieć, czy ucząc dzieci przed pierwszą Komunią św. byle jakich piosenek, kiedy ich zdolności percepcyjne są największe, pomagamy im wejść w ducha liturgii, czy chcemy ich zabawić, żeby było głośno i wesoło? Jeżeli w dzieciństwie nie nauczą się wartościowych śpiewów, jeżeli dorośli nie pomogą im wejść w ducha Eucharystii, to później bardzo trudno będzie im odnaleźć się we wspólnocie Kościoła.
Mając muzykalną i chętną do śpiewania młodzież, czy tak trudno ukazać im życie Kościoła jako wielkiej Rodziny dziedziczącej Tradycję? Czy tak wspaniałe dziewczyny, o których napisał ksiądz proboszcz, nie mogą nauczyć siebie i innych, wartościowych - zatwierdzonych dla liturgii - śpiewów?
Giuseppe Verdi zwykł był powtarzać: „Torniamo all’antico e sará progresso” (Powróćmy do historii, a stanie się postęp). Parafrazując te słowa w odniesieniu do bogatego dziedzictwa śpiewów, możemy powiedzieć: Nie gubmy Tradycji, a ocalimy tożsamość Kościoła. A co do uśmiercania nadziei, odsyłam do samego środka Pisma Świętego (Ps 118,8).

Reklama

Święty Mikołaj - „patron daru człowieka dla człowieka”

Ks. Paweł Staniszewski
Edycja łowicka 49/2004

6 grudnia cały Kościół wspomina św. Mikołaja - biskupa. Dla większości z nas był to pierwszy święty, z którym zawarliśmy bliższą znajomość. Od wczesnego dzieciństwa darzyliśmy go wielką sympatią, bo przecież przynosił nam prezenty. Tak naprawdę zupełnie go wtedy jeszcze nie znaliśmy. A czy dziś wiemy, kim był Święty Mikołaj? Być może trochę usprawiedliwia nas fakt, że zachowało się niewiele pewnych informacji na jego temat.

pl.wikipedia.org

Wyproszony u Boga

Około roku 270 w Licji, w miejscowości Patras, żyło zamożne chrześcijańskie małżeństwo, które bardzo cierpiało z powodu braku potomka. Oboje małżonkowie prosili w modlitwach Boga o tę łaskę i zostali wysłuchani. Święty Mikołaj okazał się wielkim dobroczyńcą ludzi i człowiekiem głębokiej wiary, gorliwie wypełniającym powinności wobec Boga.
Rodzice osierocili Mikołaja, gdy był jeszcze młodzieńcem. Zmarli podczas zarazy, zostawiając synowi pokaźny majątek. Mikołaj mógł więc do końca swoich dni wieść dostatnie, beztroskie życie. Wrażliwy na ludzką biedę, chciał dzielić się bogactwem z osobami cierpiącymi niedostatek. Za swoją hojność nie oczekiwał podziękowań, nie pragnął rozgłosu. Przeciwnie, starał się, aby jego miłosierne uczynki pozostawały otoczone tajemnicą. Często po kryjomu podrzucał biednym rodzinom podarki i cieszył się, patrząc na radość obdarowywanych ludzi.
Mikołaj chciał jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga. Doszedł do wniosku, że najlepiej służyć Mu będzie za klasztornym murem. Po pielgrzymce do Ziemi Świętej dołączył do zakonników w Patras. Wkrótce wewnętrzny głos nakazał mu wrócić między ludzi. Opuścił klasztor i swe rodzinne strony, by trafić do dużego miasta licyjskiego - Myry.

Biskup Myry

Był to czas, gdy chrześcijanie w Myrze przeżywali żałobę po stracie biskupa. Niełatwo było wybrać godnego następcę. Pewnej nocy jednemu z obradujących dostojników kościelnych Bóg polecił we śnie obrać na wakujący urząd człowieka, który jako pierwszy przyjdzie rano do kościoła. Człowiekiem tym okazał się nieznany nikomu Mikołaj. Niektórzy bardzo się zdziwili, ale uszanowano wolę Bożą. Sam Mikołaj, gdy mu o wszystkim powiedziano, wzbraniał się przed objęciem wysokiej funkcji, nie czuł się na siłach przyjąć biskupich obowiązków. Po długich namowach wyraził jednak zgodę uznając, że dzieje się to z Bożego wyroku.
Biskupią posługę pełnił Mikołaj ofiarnie i z całkowitym oddaniem. Niósł Słowo Boże nie tylko członkom wspólnoty chrześcijańskiej. Starał się krzewić Je wśród pogan.
Tę owocną pracę przerwały na pewien czas edykty cesarza rzymskiego Dioklecjana wymierzone przeciw chrześcijanom. Wyznawców Jezusa uczyniono obywatelami drugiej kategorii i zabroniono im sprawowania obrzędów religijnych. Rozpoczęły się prześladowania chrześcijan. Po latach spędzonych w lochu Mikołaj wyszedł na wolność.
Biskup Mikołaj dożył sędziwego wieku. W chwili śmierci miał ponad 70 lat (większość ludzi umierała wtedy przed 30. rokiem życia). Nie wiemy dokładnie, kiedy zmarł: zgon nastąpił między 345 a 352 r. Tradycja dokładnie przechowała tylko dzień i miesiąc tego zdarzenia - szósty grudnia. Podobno w chwili śmierci Świętego ukazały się anioły i rozbrzmiały chóry anielskie.
Mikołaj został uroczyście pochowany w Myrze.

Z Myry do Bari

Wiele lat później miasto uległo zagładzie, gdy w 1087 r. opanowali je Turcy. Relikwie Świętego zdołano jednak w porę wywieźć do włoskiego miasta Bari, które jest dzisiaj światowym ośrodkiem kultu św. Mikołaja. Do tego portowego miasta w południowo-wschodniej części Włoch przybywają tysiące turystów i pielgrzymów. Dla wielu największym przeżyciem jest modlitwa przy relikwiach św. Mikołaja.

Międzynarodowy patron

Biskup z Myry jest patronem Grecji i Rusi. Pod jego opiekę oddały się Moskwa i Nowogród, ale także Antwerpia i Berlin. Za swego patrona wybrali go: bednarze, cukiernicy, kupcy, młynarze, piekarze, piwowarzy, a także notariusze i sędziowie. Jako biskup miasta portowego, stał się też patronem marynarzy, rybaków i flisaków. Wzywano św. Mikołaja na pomoc w czasie burz na morzu, jak również w czasie chorób i do obrony przed złodziejami. Opieki u niego szukali jeńcy i więźniowie, a szczególnie ofiary niesprawiedliwych wyroków sądowych. Uznawano go wreszcie za patrona dzieci, studentów, panien, pielgrzymów i podróżnych. Zaliczany był do grona Czternastu Świętych Wspomożycieli.

Święty zawsze aktualny

Od epoki, w której żył św. Mikołaj, dzieli nas siedemnaście stuleci. To wystarczająco długi czas, by wiele wydarzeń z życia Świętego uległo zapomnieniu. Dziś wiedza o nim jest mieszaniną faktów historycznych i legend. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że nawet w fantastycznie brzmiących opowieściach o św. Mikołaju tkwi ziarno prawdy.
Święty Mikołaj nieustannie przekazuje nam jedną, zawsze aktualną ideę. Przypomina o potrzebie ofiarności wobec bliźniego. Pięknie ujął to papież Jan Paweł II mówiąc, że św. Mikołaj jest „patronem daru człowieka dla człowieka”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Watykan: papież rozpocznie filipińską nowennę przed Bożym Narodzeniem

2019-12-10 20:49

pb (KAI/cnnphilippines.com) / Watykan

Papież Franciszek odprawi 15 grudnia Mszę św. rozpoczynającą Simbang Gabi - nowennę adwentowych Eucharystii, przygotowujących do świąt Bożego Narodzenia. Tradycja ta jest żywa na Filipinach od XVII wieku.

Grzegorz Gałązka

Ówcześni rolnicy z powodu prac w polu nie mogli przyjść do kościoła w ciągu dnia, więc zaczęto odprawiać dla nich Msze przed świtem. Do dziś liturgie te sprawowane są między 3.00 a 5.00 nad ranem.

Adwentowe Msze dla Filipińczyków były już w przeszłości odprawiane w bazylice św. Piotra w Watykanie, ale w tym roku po raz pierwszy tej tradycyjnej liturgii będzie przewodniczył papież, wyjaśnił o. Ricky Gente, skalabrynianin, duszpasterz Filipińczyków w Rzymie.

Na Mszy, która rozpocznie się o 16.30 (22.30 na Filipinach) spodziewanych jest 7,5 tys. osób. Koncelebrować ją będzie 150 księży. Obecni będą ambasadorowie Filipin przy Stolicy Apostolskiej Grace Relucio-Princesa i we Włoszech - Domingo Nolasco.

Dziewięć Mszy Simbang Gabi, odprawianych od 16 do 24 grudnia, kończy się w Wigilię Bożego Narodzenia Mszą, zwaną Misa de Gallo (Mszą Koguta) lub Misa de los Pastores (Mszą Pasterzy).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem