Reklama

XVII Światowy Dzień Młodzieży w diecezji legnickiej

"Jesteście przyszłością świata. Jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją (...).

Patrząc na was uważnie, myślę z drżeniem i z ufnością o tym, co was czeka w życiu, czym będziecie w świecie jutra; pragnę wam zostawić, jak wiatyk na wasze życie, trzy myśli:

- szukajcie Jezusa,

- kochajcie Jezusa,

- dawajcie świadectwo Jezusowi".

Jan Paweł II - Rzym, 8 listopada 1978 r.

Jak informowaliśmy wcześniej na łamach "Niedzieli legnickiej", 24 marca br., w Niedzielę Palmową, przeżywaliśmy kolejny Światowy Dzień Młodzieży. Tegoroczne obchody w naszej diecezji odbywały się już tradycyjnie w Mieście Biskupim (Legnicy), Jeleniej Górze i w Wałbrzychu oraz - po raz pierwszy - w Zgorzelcu wraz z młodzieżą z Niemiec. Celebracje Dnia Młodzieży we wszystkich "rejonach" rozpoczęły się uroczystą Eucharystią koncelebrowaną w godzinach popołudniowych.

Niegdyś Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział słowa: " Chrystus jest odpowiedzią. Tę odpowiedź musi człowiekowi ciągle ktoś podawać i wyjaśniać". Nowa ewangelizacja, którą proklamował Ojciec Święty Jan Paweł II, ma przy pomocy nowego języka i nowych form udzielać odpowiedzi na pytania, które wciąż nurtują człowieka trzeciego tysiąclecia. Protagonistami - obrońcami i "wojownikami" tej nowej ewangelizacji mają być młodzi - mówił Papież. To właśnie takie poważne i odpowiedzialne podejście do młodzieży podyktowało Janowi Pawłowi II myśl zwoływania co roku Światowych Dni Młodych. Wyrosły one z wielu spotkań Papieża z młodymi, a szczególnie ze światowego spotkania w roku 1984, z racji Jubileuszu Odkupienia oraz w roku 1985, obchodzonym jako Rok Młodzieży z inicjatywy ONZ. Po tych dwóch spotkaniach w Rzymie, Jan Paweł II zdecydował, by od 1986 r. w każdą Niedzielę Palmową zwoływać

Światowy Dzień Młodzieży. Jest on obchodzony na przemian: raz w Rzymie, raz we wszystkich Kościołach lokalnych. Na każdy kolejny Dzień Młodzieży Ojciec Święty proponuje specjalnie wybrane z Pisma Świętego hasło, które stanowi syntezę treści wiary podawanej młodym ludziom do przemyślenia. Hasłem tegorocznego XVII ŚDM były słowa: " Wy jesteście solą ziemi i światłem świata".

I Światowy Dzień Młodzieży odbył się w Rzymie w roku 1986. Znamienny i pamiętny - szczególnie dla nas Polaków - był VI ŚDM, który odbywał się w dniach 14-15 sierpnia 1991 na Jasnej Górze w Częstochowie. Tam wokół Jana Pawła II zebrała się młodzież całego świata, by rozważać słowa św. Pawła: "Otrzymaliście ducha przybrania za synów".

Sens Światowych Dni Młodzieży można wyrazić w kilku słowach: jako przekaz i umocnienie wiary - by młodzi mogli iść i głosić Dobrą Nowinę; świadectwo - by młodzi słowem i życiem świadczyli, iż Jezus Chrystus jest jedynym Panem i Zbawicielem człowieka; powołanie - by młodzi potrafili odkryć sens życia (swe powołanie) i wzajemnie w tym sobie pomagali; apostolstwo

- by młodzi przyjmowali na siebie określone zadania i podejmowali się ich wykonania w imię Jezusa, a także, by ukazać rolę młodzieży w Kościele.

Reklama

Legnica

W Legnicy spotkaniu modlitewnemu ponadpółtysięcznej grupy młodzieży przewodniczył bp legnicki Tadeusz Rybak. Nawiązując w wygłoszonej homilii do odczytywanej w liturgii Męki Pańskiej, zwrócił uwagę, że i dzisiaj są ludzie, którzy radują się obecnością Jezusa w Kościele, ale są i tacy, którzy nie chcą się z Nim spotykać, co odchodzą od Niego, ulegając propagandzie głoszonej przez wrogich Mu ludzi, przez czasopisma, czy szczególnie przez media.

"Chrystusa żyjącego wśród nas w Kościele, a także tych, którzy wypełniają Jego posłannictwo - mówił biskup Rybak - do dziś oskarża się o różne rzeczy, obrzuca się błotem i pokazuje w najgorszym świetle. Nawet ostatnio mieliśmy tego przykład, kiedy Ojciec Święty napisał List wielkoczwartkowy do kapłanów i podkreślił w nim ważność sakramentu pojednania, dziękował kapłanom żyjącym na świecie za to, że - często w bardzo trudnych warunkach - z wielkim poświęceniem pełnią swoje posłannictwo, służąc Bogu i ludziom. W jednym zdaniu napisał także, że boli to, kiedy jakiś ksiądz pobłądzi. Wiemy, że księża są też ludźmi, a wśród 12 apostołów znalazł się i Judasz, który zdradził Jezusa. Wiemy, że ksiądz może też popełnić czyn niewłaściwy, grzech. Ale czy z tego wypływa wniosek, że wszyscy są tacy, że kapłanów trzeba wykluczyć ze społeczeństwa? A tak zrobiono, akcentując tylko tę wypowiedź Papieża w mediach, mówiącą o grzechach kapłanów, dodając przy tym liczne swoje komentarze. A przecież cały list Ojca Świętego jest pełny wdzięczności dla

kapłanów za ich służbę i posługiwanie w sprawach sumienia" .

Biskup Rybak zauważył, że nie brakuje na szczęście i takich ludzi, którzy właśnie dlatego, że widzą takie manipulacje, tym bardziej mocno stają przy Chrystusie. Przypomniał, że Ojciec Święty tym bardziej wzywa takich ludzi, by właśnie oni byli świadkami Chrystusa w dzisiejszym świecie, żeby oni swoją postawą umieli przekonywać innych, że nie ma innego Zbawiciela, jak tylko Jezus Chrystus. A Jego przykazania, Jego nauka, Jego nauczanie miłości jest dzisiaj tak bardzo potrzebne, kiedy tylu ludzi cierpi z braku miłości, współczucia, miłosierdzia.

Mówiąc o młodzieży diecezji legnickiej podkreślił, że i w niej "też nie brakuje wspaniałej młodzieży trwającej przy Chrystusie, która wyznaje wiarę w Niego, tworzy różne wspólnoty. Z tej młodzieży przychodzą kandydaci do seminarium, do stanu kapłańskiego, dziewczęta wstępują do zakonów, zostają katechetami, apostołami świeckimi. Niech to dziękczynienie, które dziś zanosimy, będzie złączone z obchodzonym w naszej diecezji jubileuszem 10-lecia jej istnienia".

Ksiądz Biskup podkreślił też potrzebę czujności, by nie dać się zwyciężyć złu. Życzył zaś, by na drodze życia młodych ludzi zawsze wspomagała ich modlitwa i przykład Matki Najświętszej.

Po Mszy św. odbyła się procesja z palmami do kościoła św. Jana, w którym przedstawiono misterium Drogi Krzyżowej. Po programie artystycznym odbyły się spotkania w grupach oraz poczęstunek w klasztorze.

Reklama

Ks. Piotr Nowosielski

Wałbrzych

W Niedzielę Palmową, 24 marca 2002 roku, w Dniu Młodzieży miejscem spotkania młodych chrześcijan w Wałbrzychu był tradycyjnie kościół pw. Świętych Aniołów Stróżów. Uroczystościom przewodniczył wikariusz generalny diecezji legnickiej, ks. inf. Władysław Bochnak. Obecny był gospodarz parafii, ks. Bogusław Wermiński, dziekan dekanatu Wałbrzych-Południe. Młodzi ludzie przybyli na to spotkanie z parafii Wałbrzycha i okolic wraz ze swoimi duszpasterzami i katechetami. Na początku Ksiądz Infułat w serdecznych słowach powitał zgromadzoną młodzież, wyraził radość, że może być w Wałbrzychu razem z młodymi i przekazał pozdrowienia od Biskupa Legnickiego. Podkreślił, że łączymy się duchowo, jako bracia i siostry, z Ojcem Świętym, który wie, iż młodzież jest wiosną Kościoła, wiosną całej ludzkości oraz z naszym Pasterzem, Biskupem Legnickim, który troszczy się, aby Niedziela Palmowa była dniem jedności i solidarności młodzieży ze swoimi kapłanami.

Ksiądz Infułat w swojej homilii przytoczył wezwanie skierowane przez Jana Pawła II do młodych w orędziu na XVII Światowy Dzień Młodzieży: " Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata (por. Mt 5, 13-14). Wskazał, że najważniejsze w życiu człowieka jest to, aby spotkać Chrystusa, świadczyć o Jego obecności we współczesnym świecie i budować cywilizację miłości i prawdy. Ksiądz Bochnak mówił: "Młodzi ludzie chcą prawdy i pragną cywilizacji miłości, młodzież dziś woła: ´precz z wszelką obłudą i kłamstwem´. Trzeba Wam pogratulować takiej pięknej postawy, jest to postawa prawdziwie chrześcijańska(...) Od początku, kiedy wszedłem do świątyni i zaczęła się święta liturgia, widzę Was młodych jako tych, którzy są świadomi swojego powołania, wyraża się to przez Wasze zachowanie i modlitwę. Jakże mamy nie dziękować Bogu za taką wspaniałą młodzież? Jestem przekonany, że wartości te wynosicie z Waszego domu, ze swojej parafii, z katechezy. Ale nie możemy zapominać, że żyjemy w środowisku często bardzo zlaicyzowanym, dlatego Ojciec Święty wzywa Was, ´nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe´ (por. Rz 12,2). Trzeba stawiać sobie pytania. Jaka jest wola Boża? Co mam czynić, Panie? Na modlitwie, podczas czytania Ewangelii, na wspólnej Eucharystii, czy też będąc indywidualnie przed Najświętszym Sakramentem odnajdujemy w ciszy odpowiedź, abyśmy byli święci, zachowywali Boże przykazania, uchronili wiarę i przekazali ją następnym pokoleniom. Człowiek wiary, to przyjaciel Pana Boga i drugiego człowieka, ten, który czyni pokój. Natomiast człowiek, który utracił wiarę staje się bankrutem życiowym( ...) Człowiek wiary to człowiek serca i sumienia. Jeśli zachowacie wielkie pragnienie Pana Boga w okresie dojrzewania i młodości, to potraficie uniknąć przeciętności i konformizmu i to jest Wasze wielkie zadanie". W dalszym ciągu homilii Ksiądz Infułat wskazał na przykłady świadków wiary, którzy swoim życiem dali świadectwo wierności Chrystusowi i zostali wyniesieni na ołtarze jako święci i błogosławieni. Przypomniał postawę 108 męczenników z ostatniej wojny światowej i powiedział: " Jestem przekonany, że również wśród nas dziś tu obecnych są ludzie, którzy żyją naprawdę w przyjaźni z Panem Bogiem, w łasce uświęcającej, często przystępują do Komunii św. i stają w obronie Kościoła. To są współcześni święci, żyjący wśród nas". Na zakończenie kazania ks. Władysław Bochnak zwrócił się do młodzieży z apelem: "Idźcie i głoście Ewangelię, głoście, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Przekażcie orędzie wiary, nadziei i miłości. Bądźcie w rodzinie, w parafii, w swoich środowiskach ludźmi serca i sumienia, pokoleniem nowej wiosny Kościoła".

Aktywny udział w liturgii Mszy św. brali przedstawiciele różnych parafii. Piękną oprawę muzyczną zapewniła schola akademicka z parafii pw. św. Jerzego w Wałbrzychu. Pod koniec Mszy św. młodzież wyraziła wdzięczność Księdzu Infułatowi za przybycie i przewodniczenie spotkaniu. Drugą część uroczystości stanowiła Droga Krzyżowa, która mimo padającego śniegu odbyła się tradycyjnie ulicami Wałbrzycha do kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej. Rozważania Drogi Krzyżowej przygotowały i poprowadziły dziewczęta z Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu. Na zakończenie Ksiądz Infułat podziękował za przygotowanie głębokich rozważań oraz za wytrwanie do końca, a klerykom z Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy za obecność w modlitewnym spotkaniu.

Reklama

Ks. Krzysztof Moszumański

Zgorzelec

XVII Światowy Dzień Młodzieży to kolejne wielkie spotkanie ludzi młodych z Ojcem Świętym i ze sobą nawzajem. Droga, którą młodzi muszą przebyć, aby spotkać się na XVII Światowym Dniu Młodzieży w tym roku wiedzie do dalekiego Toronto w Kanadzie. Nie wszyscy będą mogli tam się udać. Tradycyjnie już Biskup Legnicki wyznaczył kościoły naszej diecezji, w których w Niedzielę Palmową - w tym roku 24 marca - w łączności z Ojcem Świętym i młodymi całego świata, obchodzony był Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. W tym roku obchody "Święta Młodych" wpisane zostały rów-nież w dziękczynienie za 10 lat istnienia naszej diecezji.

Cieszymy się, że po raz pierwszy miejscem, gdzie zgromadziła się młodzież na wspólnej modlitwie i przeżywaniu radości z Chrystusem, był Zgorzelec. Gościliśmy u siebie nie tylko mieszkańców południowo-zachodnich terenów naszej diecezji z dekanatów: Bogatynia, Bolesławiec Wschód i Zachód, Leśna, Lubań Śl., Nowogrodziec, Węgliniec, Zgorzelec, ale także przyjaciół z graniczących z nami diecezji z Niemiec i Czech.

Tematem tegorocznego Dnia Młodzieży są słowa Chrystusa zapisane w Ewangelii wg św. Mateusza: "Wy jesteście solą ziemi ... wy jesteście światłem świata" (Mt 5, 13-14). Słowa te wzywają do refleksji nad tożsamością, powołaniem i posłannictwem ludzi młodych w wielokulturowej i z jednej strony wielowyznaniowej, a z drugiej zupełnie zlaicyzowanej społeczności XXI w.

Około tysiąca młodych ludzi w Niedzielę Palmową - 24 marca przemaszerowało ulicami Zgorzelca w "Marszu dla Jezusa". Trasa procesji wiodła od kościoła św. Bonifacego, gdzie poświęciliśmy palmy, przez całe miasto, aż do kościoła św. Józefa. Na czele tej "armii Chrystusa" szedł biskup pomocniczy diecezji legnickiej Stefan Regmunt, w asyście kapłanów, którzy przybyli z młodzieżą. Młodzi przedstawiciele poszczególnych dekanatów nieśli ogromny krzyż. Młodzież przygotowała barwne i okazałe palmy, które ubarwiły uroczystą procesję Niedzieli Palmowej. Procesji towarzyszyła orkiestra Kopalni Węgla Brunatnego " Turów" S.A. Ta forma "Marszu dla Jezusa" podkreślała radość i entuzjazm w przeżywaniu wiary przez młodych ludzi.

O godz. 17.00 w kościele pw. św. Józefa Robotnika sprawowana była Eucharystia pod przewodnictwem bp. Stefana Regmunta. Zwracając się do młodzieży w homilii, Ksiądz Biskup nawiązał do treści orędzia Ojca Świętego na tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży. Mówił o potrzebie odkrycia własnej tożsamości jako chrześcijanina. "Być solą ziemi oznacza być świadkiem Chrystusa w świecie pozbawionym nadziei i radości. Bycie światłem świata zobowiązuje nas do bycia świadkami, jest to wezwanie do świętości. Wy, młodzi, macie stać się świętymi trzeciego tysiąclecia. Świętość to przede wszystkim czystość serca, która polega na wolności od grzechu". Dostojny Gość zachęcał również młodzież do zgłębiania treści listu, jaki Ojciec Święty skierował do wszystkich na początku nowego tysiąclecia Novo millennio ineunte. Jak napisał Jan Paweł II: "Nowe stulecie i nowe tysiąclecie rozpoczynają się w świetle Chrystusa. Nie wszyscy jednak widzą to światło. Naszym zadaniem jest być Jego odblaskiem" (n. 54).

Na zakończenie Eucharystii przedstawiciel młodzieży, zwracając się do Księdza Biskupa, powiedział: "W imieniu zgromadzonej tutaj młodzieży pragnę bardzo serdecznie podziękować za dar pasterskiej obecności wśród nas. Dziś młody Kościół zgromadził się w Zgorzelcu, Kościół trzech narodów. Z głębi naszych młodych serc dziękujemy za skierowane do nas słowo Boże, którego ziarno, jak ufamy, zapadnie w nas głęboko, by stać się światłem naszego życia, światłem, z którym pójdziemy do świata, do naszych rodzin, środowisk, szkół, uczelni, parafii, narodów. Przybyliśmy dziś tutaj, aby wyrazić przed światem naszą radość ze spotkania Jezusa Chrystusa, nasze pragnienie, by Go coraz lepiej poznawać, nasze zobowiązanie, by głosić Ewangelię zbawienia aż po krańce ziemi. Przybyliśmy dziś tutaj, by wspólnie powiedzieć światu, że między wyznawcami Chrystusa nie ma żadnych granic i barier, że chcemy budować pokój i jedność chrześcijan na całym świecie".

Po Mszy św. uczestnicy mieli możność napić się ciepłej herbaty i zjeść coś słodkiego. Poczęstunek dla wszystkich uczestników przygotowany został dzięki ogromnej życzliwości ludzi dobrej woli z parafii zgorzeleckich, którzy upiekli na tę okazję ciasta oraz Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich działającemu przy parafii pw. św. Józefa Robotnika.

Następnie Ksiądz Biskup i wszyscy uczestnicy "Święta Młodych" mogli obejrzeć pantomimę przygotowaną przez diakona Marcina Szymaniaka i młodzież z parafii św. Bonifacego. "To przedstawienie wywarło na nas niesamowite wrażenie. Wszyscy naprawdę patrzyli z wielkim podziwem na te podstawowe rzeczy, na które właściwie nie zwracamy uwagi w codziennym życiu, bo się już do nich przyzwyczailiśmy" - mówiły Daria i Gosia, jedne z uczestniczek. Uwieńczeniem spotkania był koncert w wykonaniu młodzieżowych zespołów religijnych z Węglińca, Bolesławca, Leśnej i Zgorzelca. Uczestnicy uroczystości otrzymali w darze od bp. Stefana Regmunta Orędzie Jana Pawła II na tegoroczny XVII Światowy Dzień Młodzieży i pamiątkowe plakietki przygotowane przez organizatorów spotkania.

Bogu niech będą dzięki. "Święto Młodych - Zgorzelec 2002" przeszło do historii. Było to spotkanie, które na długo pozostanie w pamięci jego uczestników. Dla Zgorzelca, miasta, które jest naszą bramą do zachodniej Europy, świadectwo młodych ludzi, którzy przybyli, aby się spotkać ze sobą i wspólnie wyznać wiarę w Jezusa, Jedynego Pana i Zbawiciela, było bardzo cenne. "Wbrew temu, co wielu nam współczesnych myśli i żyje, jak gdyby Bóg nie istniał, młodzież, która zgromadziła się w Zgorzelcu, dała świadectwo, że tylko ufając Jezusowi i Jego Ewangelii, można być autentycznie szczęśliwym" - twierdziło wiele młodych osób.

Ojciec Święty Jan Paweł II, zwracając się do młodych, tak pisze: "Niech Ewangelia będzie wielkim kryterium wyznaczającym wybory i kierunki waszego życia! W ten sposób staniecie się misjonarzami w słowach i czynach, gdziekolwiek żyjecie i pracujecie, będziecie znakami miłości Boga, wiarygodnymi świadkami miłującej obecności Chrystusa. Pamiętajcie: ´Nie zapala się (...) światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu´ (Mt 5, 15). Patrząc na ludzi młodych, ich radość, entuzjazm i zapał, z jakim po drogach współczesnego świata niosą orędzie o Bożej miłości, można z nadzieją patrzeć na przyszłość Kościoła i świata".

W imieniu młodzieży bardzo dziękujemy pasterzowi diecezji bp. Tadeuszowi Rybakowi za wybranie Zgorzelca na miejsce naszego spotkania, a bp. Stefanowi Regmuntowi za radosne z nami przeżywanie " Święta Młodych - Zgorzelec 2002". Serdecznie dziękujemy też wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do tego, że w naszym mieście znowu dzieje się coś dobrego i możemy pokazywać Europie, że od dawna w niej jesteśmy... za sprawą Chrystusa.

Ks. Paweł Rataj

Jelenia Góra

Tradycją lat ubiegłych w kościele pw. Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze w Niedzielę Palmową zgromadziła się młodzież miasta i okolic. Liturgii przewodniczył ks. prał. Józef Lisowski, kanclerz legnickiej Kurii Biskupiej. W przygotowanie tego dnia jedności z Ojcem Świętym i katolicką młodzieżą świata włączyli się duszpasterze wielu parafii jeleniogórskich i sąsiadujących, którzy kilka tygodni wcześniej rozdzielili między siebie poszczególne funkcje i zadania w czasie spotkania z ks. dr. Markiem Mendykiem. Na mieście pojawiły się piękne plakaty przygotowane przez parafię św. Franciszka z Asyżu w Jeleniej Górze.

Kilkaset młodych osób zgromadziło się o godz. 15.30 w centralnym kościele Jeleniej Góry. Nastąpiła półgodzinna prezentacja grup wraz z przybyłymi duszpasterzami. Na początku Mszy św. ks. dziekan Franciszek Krosman przywitał wszystkich zebranych.

Młodzież przyniosła palmy. Niektóre z nich sięgały szczytu kościoła. Licznie przybyła młodzież harcerska, oazowa, ministrancka, z KSM, a także przygotowująca się do bierzmowania. Śpiew przygotował i prowadził zespół Odnowy w Duchu Świętym "Nazaret" z parafii św. Wojciecha w Jeleniej Górze.

W wygłoszonej homilii Ksiądz Kanclerz nawiązał do tegorocznego hasła Dnia Młodzieży i spotkania młodzieży z Ojcem Świętym w Rzymie. Przypomniał świadectwo młodego Kanadyjczyka o przemianie, jaka dokonała się w jego życiu po śmierci ojca, który zginął pod gruzami WTC w Nowym Jorku (11 września). Jego ojciec był strażakiem, został wydelegowany na specjalistyczny kurs właśnie do tego miasta. Tam, biorąc udział w akcji ratunkowej, zginął. Chłopak mówił o tym, jak wieść o śmierci ojca wywołała w nim najpierw bunt, a dopiero z czasem, przez modlitwę, podjęcia krzyża cierpienia, na nowo stanął blisko Chrystusa, udało mu się pokonać siebie. Ksiądz Kanclerz, nawiązując do tego wydarzenia i znaku krzyża, który stanął na ruinach WTC, zachęcał, by i nasza młodzież przez modlitwę, podjęcie krzyża, stała się "światłością i solą świata". Zachęcał do wymagania od siebie i do wierności Chrystusowi w każdym momencie życia.

Po liturgii, zakończonej obietnicą wyjazdu na spotkanie w Lednicy, młodzież została przyjęta posiłkiem przez miejscowe duszpasterstwo.

Spotkanie zakończyło misterium o krzyżu, które przygotowała młodzież z parafii św. Wojciecha w Jeleniej Górze. Przesłaniem pantomimy była konieczność odpowiedzi na problem Boga w życiu człowieka.

Ks. Piotr Smoliński

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kard. Dziwisz: troska o dobro narodu musi iść w parze z troską o zbawienie każdej duszy

2022-09-29 20:57

[ TEMATY ]

Paulini

kard. Stanisław Dziwisz

Skałka

Karol Porwich/Niedziela

Kto uznaje prymat Boga w swoim sercu i życiu, ten przestrzega Jego przykazań: nie szerzy przemocy, zgorszenia i rozpusty, nie poniża człowieka w jego godności dziecka Bożego, nie rozbija małżeństw i nie niszczy rodzin, nie sprzyja zabijaniu dzieci i starców – mówił kard. Stanisław Dziwisz na Skałce w Krakowie. Krakowski metropolita senior przewodniczył w klasztorze paulinów Mszy św. odpustowej, wieńczącej obchody 550-lecia ich nieprzerwanej obecności w miejscu męczeństwa św. Stanisława.

Bazylika na Skałce nosi wezwanie św. Michała Archanioła i św. Stanisława, dlatego uroczystości odpustowe odbywają się tutaj w związku ze świętem świętych Michała, Gabriela i Rafała. W tym roku są one połączone z obchodami jubileuszu 550-lecia obecności paulinów w tym miejscu.

CZYTAJ DALEJ

Warszawa: ostatnie pożegnanie Franciszka Pieczki

2022-09-29 14:39

[ TEMATY ]

Franciszek Pieczka

PAP/Leszek Szymański

Mszą pogrzebową w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Falenicy pożegnali najbliżsi oraz ludzie kultury Franciszka Pieczkę. Wybitny aktor spoczął na cmentarzu w Aleksandrowie.

Wybitnego aktora przyszły pożegnać tłumy, w tym jego koledzy z planu filmowego i członkowie Związku Artystów Scen Polskich. Obecni byli m.in. Daniel Olbrychski, Jerzy Fedorowicz, Maja Komorowska czy Sylwester Maciejewski.

CZYTAJ DALEJ

Zmarł ks. Zdzisław Kaleński

2022-09-30 17:08

Pixabay.com

28 września zmarł ks. Zdzisław Kaleński. Kapłan ten miał 94 lata życia i 69 lat kapłaństwa.

Ks. Zdzisław Kaleński urodził się 24 lipca 1928 roku w Rabcr Zdroju [Archidiecezja Krakowska]. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1953 w Lublinie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję