Reklama

Kapłani darem Boga dla Kościoła

Bp Ignacy Dec
Edycja świdnicka 22/2012

Nastał wielki i radosny dzień dla diecezji i dla Kościoła, dzień radości i wdzięczności. „Ciebie, Boga, wysławiamy” za dar nowych kapłanów, dar ten bowiem pochodzi z nieba. To Bóg dał nam nowych kapłanów. On ich powołał: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili” (J 15,16). Bogu składamy dziękczynienie dzisiaj i w dalszych dniach naszego życia za to, że są kapłani.
Pan Bóg ten wielki dar przekazuje nam przez ludzi. Drodzy rodzice, dziękujemy wam za urodzenie i wychowanie synów. Zapewne z radością i wielką wdzięcznością dla Boga patrzycie na waszych synów, którzy pochodzą z waszych gniazd rodzinnych, a którzy dzisiaj przyjęli święcenia kapłańskie. Wasza troska o nich, wasza miłość do waszych synów jeszcze się nie kończy, nabiera większego blasku, większej mocy, dzisiaj, gdy wyruszają na żniwo Pańskie. Bądźcie z nimi duchowo, wspomagajcie modlitwą. Modlitwa mamy i taty jest wielką pomocą dla dziecka, dla syna.
Łaska święceń kapłańskich to wielkie wyróżnienie i dar dla drugich, posłanie na służbę. Nie po to, by zbierać pochwały, nie po to, żeby się bogacić, żeby reprezentować swoje sprawy. Idziecie na służbę dla Chrystusa, dla Jego sprawy. Kościół obdarzył was święceniami, to nie jest mój dar ani wasz dar, to jest dar z nieba. Bóg was obdarzył tym darem za pośrednictwem Kościoła, dlatego całe życie czujcie się sługami. Macie potrójne zadanie, aby głosić Ewangelię z wielką pokorą, ale i odwagą, bo to nie jest wasza mądrość. To jest mądrość, którą Jezus ogłosił na ziemi, za którą dał się przybić do krzyża i swoim zmartwychwstaniem potwierdził jej prawdziwość, ważność i jej wielką wartość dla ludzi. Nie bójcie się, tak jak Papież mówił, który nas wszystkich formował i nadal formuje swoim przykładem życia i swoimi pouczeniami. Nie lękajcie się mówić pełnej prawdy, integralnej prawdy, bez żadnych uników. Każda prawda musi być głoszona z miłością.
Bądźcie dobrymi, niestrudzonymi siewcami Bożego Słowa, dlatego sami nad tym słowem medytujcie, wczytujcie się w Pismo Święte. Wierzcie w to, czego nauczacie, i żyjcie według tego, czego nauczacie. Idziecie na żniwo Pańskie z Liturgią Kościoła, z Liturgią Godzin, z różańcem w ręku, idziecie na służbę Kościoła z sercami miłującymi. Te miłujące serca trzeba otworzyć przede wszystkim dla biednych, dla chorych, dla zagubionych. Dlatego nie szukajcie owieczek już znalezionych, ale szukajcie owieczek zagubionych, gdyż miejsce nas wszystkich jest przy Bogu. Ludzie czasem błądzą, odchodzą, czasem z własnej winy, czasem z winy cudzej, a kapłani winni ich doprowadzać przez nauczanie, przez konfesjonał na to miejsce, gdzie powinni być - do Pana Boga.
Życzymy wam na ten trud kapłański Bożego błogosławieństwa, by pierwszy Kapłan, Jezus Chrystus, który was powołał, był waszą największą wartością. Bądźcie zawsze kapłanami Ducha Świętego, wierzcie w moc Ducha, która będzie działać przez was w czasie nauczania i w czasie sprawowania liturgii, i w czasie praktykowania dzieł miłości. Uświęcajcie świat mocą Ducha Świętego. Niech Boża Opatrzność was prowadzi, a Maryja, Matka Kapłanów, będzie wam zawsze Matką i wyprasza wam na każdy dzień potrzebne łaski niebieskie. Trwajcie w wierności Bogu i Kościołowi do końca.
Moi drodzy, nie ustawajmy w modlitwie, żeby te puste miejsca, które zostają w seminarium, zostały zapełnione nowymi kandydatami. Czas matur już właściwie się zakończył, módlmy się zatem, żeby Pan powołał nowych kandydatów, bo żniwo jest wielkie, ale robotników ciągle mało, dlatego prośmy Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo.

Oprac. ks. Łukasz Ziemski

Przewodniczący Episkopatu: Aborcja ze względu na ryzyko choroby dziecka to dyskryminacja

2019-11-13 08:36

BP KEP / Warszawa (KAI)

„Brak decyzji Trybunału Konstytucyjnego sprawia, że w kolejnych latach zabijane będą setki dzieci, tylko dlatego, że są bezbronne i poszkodowane przez los” – podkreśla abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w wydanym dziś komunikacie.

episkopat.pl

Publikujemy treść przekazanego KAI Komunikatu Przewodniczącego KEP

Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, który Mnie posłał” (Łk 9,48).

Ze smutkiem przyjęliśmy odmowę rozpatrzenia wniosku poselskiego odnoszącego się do kwestii konstytucyjności tzw. aborcji eugenicznej przez Trybunał Konstytucyjny. W przeszłości Trybunał Konstytucyjny zapisał się chwalebnie w polskiej debacie na temat prawnej ochrony dziecka poczętego. W wydanym pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla w 1997 roku orzeczeniu (K. 26/96) uznał on, że: „Demokratyczne państwo prawa jako naczelną wartość stawia człowieka i dobra dla niego najcenniejsze. Dobrem takim jest życie, które w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju. Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. (…) Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej”.

Obowiązujące w Polsce przepisy o prawnej ochronie życia ludzkiego, za sprawą zamieszczonych w ustawie tzw. wyjątków, wciąż naruszają wspomnianą zasadę demokratycznego państwa prawnego. W szczególny sposób jest to prawdziwe w stosunku do tzw. aborcji eugenicznej dopuszczonej prawnie na podstawie dużego prawdopodobieństwa upośledzenia lub choroby. Nie chodzi tutaj o fakt choroby, a jedynie o poważne ryzyko ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. W obu przypadkach mamy do czynienia z dopuszczeniem przerwania ciąży – jak podkreślają posłowie wnioskodawcy – „bez dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony innej wartości, prawa lub wolności konstytucyjnej” (zob. Wniosek do TK sygn. K. 13/17) w oparciu o niekreślone kryteria legalizacji takiego działania.

Aborcja z powodu ciężkiego lub nieodwracalnego upośledzenia płodu jest odmową prawa do życia dzieciom zdolnym do życia, a często zdolnym także do wykonywania w dorosłym życiu np. zawodów zaufania publicznego. Posłowie zaskarżający ten przepis przywołują przykład kobiet z zespołem Turnera, które wykonują w Polsce zawód lekarza. W przypadku nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka mamy prawne przyzwolenie na selekcję z uwagi na stan zdrowia nieurodzonego jeszcze dziecka, co stanowi bezpośrednią dyskryminację.

Jako katolicy na początku każdej Mszy św. wypowiadamy słowa spowiedzi powszechnej. Mówimy o grzechach popełnionych myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem…. Zaniedbanie powoduje często nieodwracalną krzywdę w stopniu nie mniejszym niż złe działanie. Brak decyzji Trybunału Konstytucyjnego sprawia, że w kolejnych latach zabijane będą setki dzieci, tylko dlatego, że są bezbronne i poszkodowane przez los.

Oczekujemy beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, niestrudzonego obrońcy życia. „Przeszedł czas – mówił Ksiądz Prymas - ażeby wstrząsnąć sumieniami, ażeby każdy wyzwolił się z kłamstwa, jakim jest określanie zabójstwa słowem ‘zabieg’. To nie jest zabieg, ale morderstwo, przerywające dzieje człowieka, które zapoczątkował Ojciec przed wiekami” (09.03.1975). „Wszelkie działanie przeciwko rozpoczętemu życiu – nauczał Prymas Tysiąclecia - jest zwykłą zbrodnią przeciwko prawom natury! Powstające pod sercem matki nowe życie nie należy do niej. Jest ono własnością nowego człowieka! Nikt nie może bezkarnie pozbawiać życia kształtującej się dopiero istoty ludzkiej, zwłaszcza, że jest ona bezbronna. Musi więc mieć swoich obrońców. Obrońcą jest sam Bóg, który się upomni o to życie…” (11.01.1976).

Wyrażam jednocześnie moje rozczarowanie z powodu niedotrzymania jak dotąd obietnicy wyborczej złożonej kiedyś przez partię rządzącą o ochronie życia od poczęcia (por. Program Prawa i Sprawiedliwości 2014 r., s. 7).

W biblijnym dialogu Boga z Abrahamem pada pytanie o dziesięciu sprawiedliwych, których obecność może uratować miasto. Polska pyta dzisiaj o tych dziesięciu sprawiedliwych, których potrzebuje nasza Ojczyzna, aby móc się prawidłowo rozwijać, chroniąc sprawiedliwie życie wszystkich swoich obywateli.

+ Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatów Europy

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Marsz Świętych

2019-11-15 05:20

Marta Matysek

Maciej Sierżęga

Święci są dla nas przykładem. Poznając ich życie, uczymy się właściwego postępowania. Za pośrednictwem świętych otrzymujemy łaski. To ich prosimy o wsparcie i ratunek w różnych potrzebach. Cześć okazywana świętym wyraża się we wznoszeniu kościołów pod ich wezwaniem, rozwieszaniu obrazów z ich wizerunkami w domach i kapliczkach, we wspominaniu ich w konkretnym dniu roku.

Parafia pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie zaprosiła dorosłych, młodzież i dzieci do udziału w II Marszu Wszystkich Świętych. Wspominanie świętych ułatwiała i podkreślała obecność przebranych za nich dzieci. - Gromadzimy się w wigilię Wszystkich Świętych, żeby przypomnieć sobie, że powołanie do świętości jest dla każdego z nas. Cieszę się z obecności dzieci i młodzieży, które wystroiły się, aby dać świadectwo o tym, że wierzymy w świętych obcowanie. Nadchodzi święto nie tylko tych, do których się modlimy, ale i tych, o których zasługach być może nie wiemy, a żyli świętością. Bo święci żyją pośród nas - mówił proboszcz ks. Mirosław Matuszny.

Po Eucharystii w radosnym korowodzie świętych ulicami Lublina maszerowały dzieci przebrane m.in. za Maryję, św. Julię, św. Weronikę, św. Anielę, św. Klaudię, św. Cecylię, św. Urszulę, św. Jadwigę… Barwny korowód wiary otwierał proboszcz z relikwiami patrona miasta, św. Antoniego Padewskiego. Uczestnicy poprzez modlitwę, śpiew i rozdawanie obrazków z wizerunkami świętych zachęcali siebie nawzajem i przechodniów do podążania drogami świętości po śladach osób wyniesionych przez Kościół na ołtarze. W organizacji marszu brali udział: proboszcz ks. Mirosław Matuszny i księża wikariusze z parafii pw. Nawrócenia św. Pawła, schola parafialna, Młodzież Wszechpolska oraz koło przyjaciół Radia Maryja. Za zaangażowanie w przygotowanie strojów i udział w procesji wszystkie dzieci zostały docenione i obdarowane słodyczami. Niektóre z nich wylosowały szopki bożonarodzeniowe, przywiezione z Ziemi Świętej. Wyjątkowe upominki trafiły do uczennic ze szkół nr 7 i 27 oraz ze szkoły prowadzonej przez siostry Urszulanki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem