Reklama

Wiadomości

Na jaką pomoc mogą liczyć rodzice po urodzeniu dziecka?

1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli popularne "becikowe". Jednorazowe wsparcie w wysokości 1.000 zł. "Becikowe" nie jest wypłacane każdemu, a jego otrzymanie uzależnione jest od kryterium dochodowego, które nie może przekraczać 1.922 zł netto na osobę w rodzinie (wliczając również noworodka).

[ TEMATY ]

pomoc

dziecko

inarik/fotolia.com

Warunkiem niezbędnym do otrzymania tego świadczenia jest również korzystanie przez matkę dziecka z opieki lekarza ginekologa (nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu) – niezbędne zaświadczenie wystawia lekarz lub położna. Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego (podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne). O świadczenie mogą ubiegać się rodzice dziecka lub opiekun prawny bądź opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o wypłatę „becikowego” należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, a w przypadku, gdy dotyczy on dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka adoptowanego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo adopcji, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-becikowe

Reklama

2. Zasiłek macierzyński i urlopy związane z urodzeniem dziecka

Jeśli kobieta w ciąży jest zatrudniona (np. w formie umowy o pracę) i odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe, to przysługuje jej zasiłek macierzyński. Wysokość zasiłku wyliczana jest na podstawie średniego miesięcznego wynagrodzenia w ciągu ostatniego roku przed przejściem na urlop macierzyński.

Więcej: https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-macierzynski/komu-przysluguje

Reklama

Urlopy - macierzyński oraz rodzicielski

Urlop macierzyński w przypadku urodzenia jednego dziecka trwa 20 tygodni, z czego 6 tygodni można wykorzystać jeszcze przed urodzeniem dziecka (w przypadku urodzenia bliźniaków lub wieloraczków okres urlopu wydłuża się). Istnieje możliwość skrócenia czasu trwania tego urlopu dla matki dziecka do 14 tygodni, gdy pozostałe 6 tygodni wykorzysta tata dziecka, o ile oboje rodziców wyrażą na to pisemną zgodę.

Urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie (w przypadku ciąży pojedynczej) i skorzystać z niego mogą zarówno mama, jak i tata dziecka. Rodzice mogą również dzielić się tym urlopem tak, aby każde z rodziców wykorzystało jego część. Łączna długość urlopu nie może jednak przekroczyć 32 tygodni, bez względu na to, czy jedno, czy też oboje z rodziców będą z niego korzystać.

Kwestia rozróżnienia urlopu macierzyńskiego od rodzicielskiego jest bardzo ważna w kontekście przyznawanego zasiłku macierzyńskiego, bowiem istnieją dwa scenariusze ustalania kwoty zasiłku:

a/ jeśli kobieta złoży wniosek o przyznanie urlopu rodzicielskiego (rozpoczynającego się bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego) w ciągu 21 dni od urodzenia dziecka, to wysokość wypłacanego zasiłku wyniesie 80 proc. podstawy (średniego miesięcznego wynagrodzenia w ciągu ostatniego roku przed przejściem na urlop) przez cały okres wypłacania zasiłku;

b/ jeśli natomiast wniosek nie zostanie złożony w ciągu 21 dni od urodzenia dziecka, to wysokość wypłacanego zasiłku wyniesie odpowiednio: 100 proc. podstawy przez cały czas trwania urlopu macierzyńskiego (20 tygodni) oraz przez 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, a następnie 60 proc. podstawy przez pozostały czas trwania urlopu rodzicielskiego (26 tygodni).

Przerwa na karmienie piersią oraz opiekę nad dzieckiem

Po powrocie do pracy, karmiącej matce przysługują przerwy na karmienie dziecka piersią. Mama bądź tata w każdym roku kalendarzowym, mogą także skorzystać z opieki nad dzieckiem (2 dni albo 16 godzin), aż do ukończenia przez dziecko 14 lat.

3. Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje każdej kobiecie, która spełnia warunki i złoży odpowiedni wniosek, przez okres 52 tygodni od urodzenia dziecka (w przypadku ciąży pojedynczej), w wysokości 1.000 zł miesięcznie. Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce, która urodziła dziecko, ale nie przysługuje jej zasiłek macierzyński. Do otrzymania świadczenia uprawnione są więc kobiety, które nie odprowadzają składek na ubezpieczenie chorobowe i nie przysługuje im zasiłek macierzyński, a więc np. kobiety bezrobotne (nawet, jeśli nie są zarejestrowane w urzędzie pracy), pracujące na umowę o dzieło (bez względu na dochód) czy studentki.

Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł może przysługiwać w określonych sytuacjach również ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia, rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia lub osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, 1622 i 1818) lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto, gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu, ani innym obciążeniom).

Istotne jest, aby złożyć wniosek o świadczenie rodzicielskie w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka lub jego przysposobienia, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej - od miesiąca objęcia dziecka opieką. Składając wniosek, np. 2,5 miesiąca po urodzeniu dziecka, rodzic otrzyma świadczenie z wyrównaniem od dnia jego urodzenia, natomiast, jeśli termin 3-miesięczny zostanie przekroczony (wniosek można złożyć w terminie 52 tygodni od narodzin dziecka), to świadczenie zostanie przyznane począwszy od miesiąca złożenia wniosku (bez wyrównania za okres od dnia urodzenia dziecka). W przypadku, gdy świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka, termin 3 miesięcy jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę. Dlatego tak ważne jest, aby wniosek o świadczenie rodzicielskie złożony został w terminie maksymalnie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, jego przysposobienia lub objęcia opieką.

Więcej: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-rodzicielskie

4. Świadczenie wychowawcze, czyli popularne "500+"

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymują "500+" i nie muszą odprowadzać podatku ani żadnych składek. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego można złożyć elektronicznie, wykorzystując bankowość elektroniczną, za pośrednictwem platformy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej PIU Emp@tia lub przez Platformę Usług Elektronicznych udostępnianą przez ZUS bądź drogą tradycyjną stawiając się osobiście w urzędzie lub wysyłając wypełniony wniosek za pośrednictwem poczty.

Więcej: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

5. Ulga podatkowa na dziecko

Ulga prorodzinna przyznawana jest na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat lub 25 lat (w sytuacji, gdy dziecko nadal się uczy i jego roczny dochód nie przekroczy 3.089 zł w danym roku). Ulga przyznawana jest również bez względu na wiek dzieci, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Ulgę rozlicza się z rocznym zeznaniem podatkowym, a jej wysokość wynosi odpowiednio: 1.112,04 zł na pierwsze dziecko, 1.112,04 zł na drugie dziecko, 2.000,04 zł na trzecie dziecko oraz 2.700 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Więcej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-ulgi-podatkowej-na-dziecko

6. Zasiłek rodzinny, tzw. "rodzinne" – świadczenie to przyznawane jest rodzinom w trudnej sytuacji finansowej.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

2020-12-15 17:38

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Od początku w obronie dzieci

1 czerwca, w Dzień Dziecka, szczególnie myślimy i zwracamy uwagę na najmłodszych. Warto przypomnieć, że świdnicki Kościół diecezjalny przywiązuje szczególną uwagę do dbania o losy wszystkich dzieci – już od momentu ich poczęcia

Biskup świdnicki Ignacy Dec jest szczególnym orędownikiem troski o życie i losy najmłodszych. Jego niewzruszona postawa obrońcy życia jest szeroko znana i ceniona nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

CZYTAJ DALEJ

Polski rzymianin

Niedziela Ogólnopolska 5/2020, str. 46-47

[ TEMATY ]

rozmowa

Prof. Jerzy Miziołek

Stanisław August Morawski

Stanisław August Morawski

W Rzymie zmarł nestor włoskiej Polonii Stanisław August Morawski. Jednym z jego polskich przyjaciół był prof. Jerzy Miziołek, który wspomina swojego przyjaciela w rozmowie z Włodzimierzem Rędziochem.

Włodzimierz Rędzioch: Odejście Stanisława A. Morawskiego napełnia jego przyjaciół głębokim smutkiem i zobowiązuje do chwili wspomnień. Znałeś go przez wiele lat. W jakich okolicznościach się poznaliście?

CZYTAJ DALEJ

O. Rydzyk: dziękujemy Ci, Matko Najświętsza, za te 30 lat, oddajemy Ci się na następne lata

Dziękujemy Ci Matko Najświętsza za te 30 lat, oddajemy Ci się na następne lata — powiedział w sobotę założyciel i dyrektora Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk na zakończenie uroczystości jubileuszowych rozgłośni w Toruniu. Redemptorysta podziękował też wszystkim wspierającym stację.

W uroczystości, których kulminacyjnym momentem była msza święta pod przewodnictwem metropolity lwowskiego abp. Mieczysława Mokrzyckiego w hali widowiskowo-sportowej, wzięło udział kilka tysięcy osób. Obecni byli m.in. ministrowie, posłowie, liczni biskupi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję