Reklama

Wiadomości z Watykanu

Pielgrzymka w znaczeniu chrześcijańskim jest symbolem wędrówki człowieka wierzącego śladami Chrystusa. Ileż tych śladów znajduje się w Rzymie, ileż znaków Bożej obecności, jak wiele świątyń, sanktuariów i miejsc świętych. Jednym z takich znaków są Drzwi Święte. One symbolizują Chrystusa. Jezus powiedział o sobie: "Ja jestem bramą" (J 10, 7). Oznacza to, że jedna jest tylko brama, przez którą się wchodzi na spotkanie z Bogiem, że jedna jest tylko droga, która prowadzi do zbawienia.

Jan Paweł II
(Do przedstawicieli polskiego wojska i policji w czasie Jubileuszu Wojska i Policji - 18 listopada 2000 r.)

Jan Paweł II do Polaków

"Wiara, nadzieja i miłość - trzy cnoty teologiczne, przez które dokonuje się zjednoczenie z Bogiem - są także źródłem naszego zjednoczenia z ludźmi i stąd dzisiejsza katecheza podkreśla znaczenie ekumeniczne tych trzech cnót. Chrześcijanie przez wiarę, nadzieję i miłość zbliżają się do siebie, spotykają się ze sobą zgodnie z wolą Chrystusa, który o to prosił Ojca w czasie swojej męki.
Wszystkim pielgrzymom z Polski serdeczne pozdrowienie i błogosławieństwo".

Audiencja generalna, 22 listopada 2000 r.

Anioł Pański z Papieżem

19 listopada br., przemawiając przed modlitwą Anioł Pański na zakończenie Mszy św., odprawionej z okazji Jubileuszu Wojska i Policji, Jan Paweł II podkreślił niezwykłą rolę rodzin żołnierzy w zaangażowaniu w obronę pokoju i życia. Wychodząc poza przygotowany wcześniej tekst, Ojciec Święty podkreślił, że problemy wojskowych i ich rodzin są mu bliskie, gdyż sam jest synem żołnierza. Jan Paweł II modlił się również za wszystkich poległych i rannych w misjach pokojowych w ciągu ostatnich lat.
Ojciec Święty powiedział m.in.:
"Na zakończenie tej uroczystości jubileuszowej, Drodzy Żołnierze i Przedstawiciele Policji, myśl moja zwraca się w sposób szczególny do Waszych rodzin.
W księdze Dziejów Apostolskich mówi się o wizycie, jaką Piotr złożył centurionowi Korneliuszowi, "człowiekowi pobożnemu i bogobojnemu" (por. Dz 10, 2). Przyjął on Ewangelię Chrystusa, którą głosił Piotr, goszcząc go przez kilka dni. Przyjął też chrzest wraz ze swą rodziną. Pierwszymi poganami ochrzczonymi przez Piotra byli więc członkowie rodziny żołnierza. Przypomnienie tego faktu dziś, z okazji Waszego Jubileuszu, nabiera szczególnego znaczenia.
Nie jest łatwo być rodziną wojskowego, gdyż trzeba dzielić z nim również niedogodności, jakie niesie ze sobą jego misja. A przecież rodzina jest główną podporą wszystkich Was, którzy angażujecie się w obronę pokoju i życia. Broni się tego, co się kocha; a gdzież człowiek uczy się kochać pokój i życie, jeśli nie w rodzinie? Dlatego też, Drogie Rodziny, czujcie się w pełni włączone w tę misję i współpracujcie w dziele ochrony sprawiedliwości i pokoju.
Najdrożsi, ja jestem także synem żołnierza i dlatego czuję się bardzo blisko każdego z Was".
Ojciec Święty pozdrowił przedstawicieli wojska i policji z różnych krajów. Do przybyłych z Czech, Słowacji i Polski powiedział: " To jubileuszowe spotkanie z żołnierzami z całego świata jest wydarzeniem, które w szczególny sposób pokazuje, że wojsko nie musi koniecznie być aktorem wojennych dramatów, ale może i powinno być orędownikiem i nośnikiem pokoju.
Modlę się, aby niełatwa służba wojska i policji w obronie bezpieczeństwa ludzi i narodów była zawsze nacechowana głęboką wrażliwością na cierpienia i potrzeby najsłabszych i by była nagradzana wdzięcznością społeczeństw i Bożym błogosławieństwem.
W tej chwili głębokiej komunii, wzbogaconej łaską jubileuszową, pragnę wznieść moją modlitwę do Pana za wielu Waszych kolegów poległych w ciągu tych lat podczas różnych misji pokojowych oraz w obronie ładu i porządku prawnego. Niech ich ofiara nie będzie próżna! Niech ich świadectwo ukryte i ciche stanowi dla wszystkich zachętę, by nie poddawać się niesprawiedliwości, lecz zwyciężać zło dobrem! Niech Bóg przyjmie ich do swego królestwa pokoju i ześle pogodę ducha i ukojenie na ich rodziny oraz wszystkich ich bliskich".

Reklama

Jubileusz Świata Teatru, Kina, Telewizji i Muzyki

Jubileusz rozpocznie się w piątek 15 grudnia br. przed południem spotkaniem w bazylice Matki Bożej Większej. Wszystkich przybyłych powita i wygłosi przemówienie abp John Foley, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Po południu artyści wezmą udział w nabożeństwie pokutnym, które odbędzie się w Bazylice Świętego Krzyża Jerozolimskiego. Stamtąd wyruszą w procesji na Mszę św. do Bazyliki św. Jana na Lateranie.
W sobotę 16 grudnia artyści w pochodzie przejdą z piazza del Poplo do kościoła św. Ignacego na nabożeństwo ekumeniczne. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie Msza św., odprawiona przez Jana Pawła II w niedzielę 17 grudnia o godz. 10.00 w Bazylice św. Piotra.
Jak informuje rzymski dziennik Il Messaggero, w ramach Jubileuszu Świata Teatru, Kina, Telewizji i Muzyki 17 grudnia odbędzie się także rewia mody. Scenerią pokazu będzie plac Campo de´Fiori, miejsce stracenia Giordano Bruno. Stroje kilku rzymskich domów mody prezentować będą nie zawodowe modelki, ale amatorki. Dziennik nazywa tę inicjatywę "Jubileuszem świata mody" i przypuszcza, że jego najwybitniejsi przedstawiciele zostaną przyjęci przez Papieża.

Reklama

Jubileusz Wojska i Policji

W dniach 17-19 listopada br. w Rzymie odbywały się jubileuszowe uroczystości wojska i policji, przebiegające pod hasłem: Z Chrystusem w obronie sprawiedliwości i pokoju. Uczestniczyło w nich niemal 100 tys. żołnierzy i policjantów z rodzinami z ok. 38 krajów. 18 listopada uczestnicy Jubileuszu wzięli udział w nabożeństwie pokutnym, które odbyło się w bazylice Santa Maria d´Aracoeli na rzymskim Kapitolu oraz w Drodze Krzyżowej w Circo Maximo. Tego samego dnia w południe w Auli Pawła VI w Watykanie miała miejsce specjalna audiencja papieska dla polskich uczestników Jubileuszu, podczas której minister obrony narodowej RP - Bronisław Komorowski wręczył Janowi Pawłowi II buławę hetmańską, będącą repliką buławy Jana III Sobieskiego.
Głównym punktem uroczystości była Msza św. sprawowana przez Ojca Świętego 19 listopada na Placu św. Piotra. W homilii Jan Paweł II powiedział, że nikt lepiej od żołnierzy i policjantów nie zna przemocy i niszczycielskiej siły zła: "Walczycie z nimi codziennie, broniąc słabszych, chroniąc uczciwych, sprzyjając pokojowej koegzystencji między narodami. Każdy z Was jest wartownikiem, który czuwa, by uniknąć niebezpieczeństwa oraz szerzyć sprawiedliwość i pokój".
Jan Paweł II zwrócił uwagę, że na Mszy św. obecni byli przedstawiciele armii, które w przeszłości stawały naprzeciw siebie. Podkreślił też, że pokój jest podstawowym prawem człowieka. "Czasem trzeba rozbroić agresora, jak to niedawno było konieczne" - dodał Ojciec Święty, wyjaśniając, że tzw. ingerencja humanitarna jest " ostateczną próbą wytrącenia napastnikowi broni z ręki".
Z wielkim uznaniem Papież wyraził się o misjach pokojowych i chwilą ciszy uczcił pamięć żołnierzy i policjantów poległych na służbie.
"Zalążek nadziei nie może umrzeć w sercu człowieka. Owszem, bądźcie czujni, by dostrzec każdy pozytywny objaw odnowy osobistej i społecznej i zachęcajcie do tego. Bądźcie gotowi na wszystkie sposoby sprzyjać śmiałej budowie sprawiedliwości i pokoju" - zachęcał Papież.
Liturgię z Ojcem Świętym koncelebrował kard. Roger Etchegaray, przewodniczący Głównego Komitetu Wielkiego Jubileuszu, i abp Giovanni Battista Re, prefekt Kongregacji Biskupów, oraz ponad 30 biskupów polowych, wśród których był bp Sławoj Leszek Głódź.
Na zakończenie Mszy św. na Placu św. Piotra odbył się koncert międzynarodowej orkiestry wojskowej, utworzonej z 18 zespołów reprezentujących 11 krajów, w tym również Polskę. Ok. 1,2 tys. muzyków grało marsze i inne melodie wojskowe z całego świata. Połączoną orkiestrą dyrygował Vincenzo Borgia, dyrygent orkiestry karabinierów.

Reklama

Jubileuszowa pielgrzymka wiernych Kościoła syromalankarskiego

20 listopada br. Jan Paweł II przyjął na audiencji prywatnej wiernych Kościoła syromalankarskiego z Indii i Papieskiego Instytutu św. Jana Damasceńskiego w Rzymie.
W przemówieniu do pielgrzymów syromalankarskich Papież podkreślił, że ich przybycie do Rzymu na obchody Wielkiego Jubileuszu i na modlitwę przy Grobach Świętych Apostołów Piotra i Pawła "jest jaśniejącym znakiem głębokiej wspólnoty, jaką tworzymy w Chrystusie".
Ojciec Święty prosił swych gości, aby w nowy i pogłębiony sposób mogli odkrywać, że wszyscy razem różnymi drogami kroczą do jednego Pana, a zatem zbliżają się ku sobie nawzajem. "Módlcie się także o to, aby to świeże odkrywanie się chrześcijan wschodnich na siebie mogło być błogosławieństwem dla całego Kościoła, który wkracza obecnie w trzecie tysiąclecie" - wzywał Papież.
Zwracając się do wykładowców i studentów Instytutu św. Jana Damasceńskiego, Jan Paweł II przypomniał, że placówka ta, założona przez Piusa XII, obchodzi w tym roku 60-lecie istnienia. "Dzisiaj wspólnie dziękujmy Bogu za liczne łaski, jakie w ciągu tych lat nam dał" - podkreślił. Zwrócił też uwagę, że mieszkańcami Instytutu są członkowie Kościołów syromalankarskiego i syromalabarskiego, a więc duchowi synowie św. Tomasza Apostoła, "którego wysiłkowi misyjnemu zawdzięczają wiarę chrześcijańską".
Z pielgrzymką do Rzymu przybyli również członkowie Kościoła syroantiocheńskiego z Indii i diaspory.

Apel o powszechny dostęp do służby zdrowia

Jan Paweł II skrytykował sytuację, w której zdobycze medycyny dostępne są tylko nielicznym. 17 listopada br. na forum odbywającej się w Watykanie XV konferencji, zorganizowanej przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Ojciec Święty powiedział: "Jesteśmy świadkami głębokich przemian tradycyjnych struktur coraz bardziej zglobalizowanego społeczeństwa borykającego się z trudnościami w kontaktach z jednostką, oraz medycyny pochłoniętej rozwojem coraz bardziej złożonych i skutecznych narzędzi diagnozy i terapii, często jednak dostępnych coraz węższej grupie osób. Znany jest również wpływ czynników środowiskowych na genezę pewnych chorób, jak i presja społeczna oraz silny wpływ technologii na jednostkę. W tej sytuacji konieczny jest powrót do kryteriów oceny etycznej i antropologicznej, które pomogą ocenić, czy opcje medycyny i służby zdrowia są rzeczywiście na miarę człowieka, któremu mają służyć.
Przedtem jednak - dodał Papież - medycyna musi udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące istoty jej misji. Chodzi o pytanie, czy racją bytu działań medycznych ma być zapobieganie chorobom i ich ewentualne leczenie, czy też musi ona spełniać każde życzenie interwencji lekarskiej, jeżeli tylko jest to technicznie możliwe" - powiedział Jan Paweł II. Pociąga to za sobą refleksję nad samym pojęciem zdrowia, które nie może ograniczać się do "zdrowia fizjologicznego i braku cierpienia", gdyż w jego zakres wchodzi także "zdrowa harmonia i równowaga na płaszczyźnie fizycznej, duchowej i społecznej", o czym Jan Paweł II pisał w orędziu na tegoroczny Dzień Chorego.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zbyt krótkie życie. Śp. ks. Marcin Modrzejewski

2022-12-01 10:04

Grzegorz Jacek Pelica

Zmarł ks. Marcin - wieść, którą powtarzało wielu młodych, którym w większości nie jest „po drodze” rozpamiętywać czyjeś odejście, odnotowywać zgony czy rejestrować informacje o pogrzebach. - Dobrze spowiadał! Trafiał w sedno i nie zanudzał, a wcześniej słuchał i z wielką delikatnością naprowadzał. Nie należę do tej parafii, ale to był mój spowiednik. Jak tylko przyszedł do Łęcznej. Co ja teraz zrobię? - mówi pewien dwudziestolatek.

CZYTAJ DALEJ

Korea Południowa: piłkarz w Katarze pokazał tatuaż, mówiący o zwycięstwie chrześcijaństwa nad pogaństwem

2022-12-01 09:22

PAP/EPA/Noushad Thekkayil

Reprezentant Korei Południowej Kim Min Jae po jednym ze spotkań swej drużyny w ramach trwających obecnie w Katarze Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej ściągnął z siebie koszulkę, pokazując wytatuowany na plecach obraz „Triumf chrześcijaństwa nad pogaństwem”. Jest to reprodukcja ryciny pod tym samym tytułem, wykonanej przez słynnego malarza i rytownika francuskiego Gustave'a Dorégo (1832-83).

Duży tatuaż, zajmujący ponad połowę powierzchni pleców oraz prawe i lewe ramię Koreańczyka, otwarcie przyznającego się do swej wiary, odtwarza szczegółowo dzieło francuskiego twórcy, który sporządził ponad 200 obrazów o tematyce biblijnej. Centralną postacią na tym wizerunku jest Chrystus z krzyżem, stojący na tle tarczy słonecznej, pod nim św. Michał Archanioł a u ich stóp artysta umieścił liczne bóstwa i postaci mitologiczne, głównie greckie, m.in. Zeusa, Dionizosa, Orfeusza, Heliosa, Afrodytę, Hermesa, świętego byka, ale też kilka bogów egipskich i szatana, uciekającego ze swego miejsca z porzuconą koroną.

CZYTAJ DALEJ

Korea Południowa: piłkarz w Katarze pokazał tatuaż, mówiący o zwycięstwie chrześcijaństwa nad pogaństwem

2022-12-01 09:22

PAP/EPA/Noushad Thekkayil

Reprezentant Korei Południowej Kim Min Jae po jednym ze spotkań swej drużyny w ramach trwających obecnie w Katarze Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej ściągnął z siebie koszulkę, pokazując wytatuowany na plecach obraz „Triumf chrześcijaństwa nad pogaństwem”. Jest to reprodukcja ryciny pod tym samym tytułem, wykonanej przez słynnego malarza i rytownika francuskiego Gustave'a Dorégo (1832-83).

Duży tatuaż, zajmujący ponad połowę powierzchni pleców oraz prawe i lewe ramię Koreańczyka, otwarcie przyznającego się do swej wiary, odtwarza szczegółowo dzieło francuskiego twórcy, który sporządził ponad 200 obrazów o tematyce biblijnej. Centralną postacią na tym wizerunku jest Chrystus z krzyżem, stojący na tle tarczy słonecznej, pod nim św. Michał Archanioł a u ich stóp artysta umieścił liczne bóstwa i postaci mitologiczne, głównie greckie, m.in. Zeusa, Dionizosa, Orfeusza, Heliosa, Afrodytę, Hermesa, świętego byka, ale też kilka bogów egipskich i szatana, uciekającego ze swego miejsca z porzuconą koroną.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję