Reklama

Wiadomości z Polski


Niedziela Ogólnopolska 42/2002


Podczas Mszy św. na zakończenie rekolekcji Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

Komunikat z 319. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

Podczas sierpniowej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty pomógł nam na nowo odkryć znaczenie przesłania miłosierdzia Bożego w życiu osobistym i społecznym. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach dokonał doniosłego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Mówił do nas: "Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam Wam, Drodzy Bracia i Siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!" (Jan Paweł II, homilia podczas Mszy św. z okazji konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia, 17 sierpnia 2002 r.).
W świecie, w którym występuje tyle bolesnych zjawisk, trzeba nie tylko z wdzięcznością przyjmować dar miłosierdzia Bożego, ale również pełnić dzieła miłosierdzia, szczególnie wobec najbardziej potrzebujących. Kościół podejmuje to zadanie, realizując je między innymi przez Caritas, zakony, ruchy i stowarzyszenia. Potrzeb jest jednak znacznie więcej. Ważnym zadaniem staje się dziś rozwijanie "wyobraźni miłosierdzia", która pozwala dostrzec nowe możliwości realizacji miłosierdzia wokół nas: w naszej rodzinie, w pracy, w społeczności lokalnej, w życiu gospodarczym i politycznym. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy okazali chrześcijańską wrażliwość, niosąc pomoc dla dotkniętych powodzią Czechów i Niemców, a także rodaków z południowych rejonów Polski.
Wierni papieskiemu przesłaniu, nie zapominamy, że największym miłosierdziem świadczonym wobec drugiego człowieka jest głoszenie Chrystusa Miłosiernego. Dlatego zachęcamy naszych duszpasterzy oraz świeckich animatorów, aby niestrudzenie głosili Dobrą Nowinę o miłosierdziu Bożym, która pozwala człowiekowi podnieść się z jego upadków i odważnie podejmować nowe wyzwania.
Do odkrywania prawdy o Bożym miłosierdziu w sposób szczególny jest zaproszona młodzież, która podczas Spotkania z Ojcem Świętym w Toronto dała wyraz głębokiego przywiązania do Chrystusa. Młodzi ludzie, wrażliwi na zło, grzech, niesprawiedliwość społeczną, są zarazem otwarci na łaskę miłosierdzia Bożego, która pozwala im kształtować życie zgodnie z Ewangelią. Dlatego pragniemy prosić, w sposób szczególny właśnie młodzież, aby podjęła trud głoszenia i podejmowania czynów miłosierdzia zarówno wobec rówieśników, jak również wobec wszystkich osób potrzebujących, które Pan stawia na jej drodze życia.
Nasze zebranie odbyło się we Wrocławiu, gdzie obchodziliśmy trzechsetlecie działalności Papieskiego Wydziału Teologicznego. Jubileuszowej Liturgii przewodniczył ks. kard. Angelo Sodano, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Zwrócił się on do uczestników Konferencji z przesłaniem dotyczącym potrzeby rozwijania dzieła miłosierdzia na wszystkich poziomach życia Kościoła. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu przez przyznanie mu doktoratu honoris causa wyraził swe uznanie dla jego wiernej służby u boku Ojca Świętego oraz troski o żywą obecność Kościoła na poziomie wspólnoty międzynarodowej.
Uroczystości wrocławskie stały się także okazją do refleksji nad rolą środowisk akademickich w naszej Ojczyźnie. Praca dydaktyczna i naukowa prowadzona przez te środowiska przygotowuje młodych ludzi do podjęcia nowych wyzwań, jakie stają przed Polską w nowym tysiącleciu. Coraz więcej osób podejmuje trud kształcenia. Stanowi to dobry znak. Rozwój współczesnego świata narzuca nam jednak nowy obowiązek stałej edukacji.
Zbliża się czas wyborów samorządowych. Pragniemy raz jeszcze zachęcić do wzięcia w nich udziału. Jest to obowiązek obywatelski umacniany dodatkowo duchem wiary chrześcijańskiej. Samorządy bowiem odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu życia naszych miast i wsi. To od ludzi, których wybierzemy, będzie zależało funkcjonowanie instytucji i społeczności nam najbliższych. Im zawierzymy nasze szkoły, opiekę zdrowotną, nasze bezpieczeństwo, nowe miejsca pracy, życie kulturalne. Ważne jest, abyśmy wybierali te osoby, które kierując się nauką społeczną Kościoła, będą prawdziwie zatroskane o dobro naszych "małych ojczyzn".
Wolność religijna oraz swoboda funkcjonowania instytucji kościelnych jest prawem powszechnie przyjętym w świecie. Dlatego też z wielkim niepokojem przyjęliśmy informacje o niedopuszczeniu do pracy duszpasterskiej na terenie Federacji Rosyjskiej kolejnych kapłanów. Odmawianie posługi religijnej wiernym, którzy jej potrzebują, stanowi naruszenie fundamentalnych zasad wolności religijnej. Stąd też oczekujemy od władz Rosji ponownego rozpatrzenia swoich decyzji, aby zapewnić rosyjskim katolikom podstawowe warunki do rozwoju życia religijnego. Takie stanowisko wypływa również z tego, że w ciągu ostatnich dwóch wieków setki tysięcy naszych rodaków zesłano w głąb Rosji. Ich potomkowie, korzystając z pozytywnych przemian w obecnej swojej ojczyźnie, mają prawo do swobodnego korzystania z praktyk religijnych.
Czterdzieści lat temu, 11 października 1962 r., rozpoczęły się obrady Soboru Watykańskiego II, który stanowi największe wydarzenie w życiu Kościoła w minionym stuleciu. Rocznica ta skłania nas dziś do wyrażenia wdzięczności Bogu za ten wielki dar dla Kościoła. Zobowiązuje ona jednocześnie do ciągłego wnikania w nauczanie Soboru dotyczące głoszenia Ewangelii współczesnemu światu. Zwracamy się z prośbą do kapłanów i świeckich, aby dokumenty soborowe, wydane ostatnio w nowym przekładzie, stanowiły dla wszystkich źródło duchowej odnowy.
Dziękujemy wszystkim, zwłaszcza zaś twórcom kultury i dziennikarzom, za włączenie się w przygotowanie i przebieg Dnia Papieskiego. Wieloraki wymiar tego dnia: religijny, kulturowy i społeczny, pozwala dostrzec wielkie bogactwo posługiwania Ojca Świętego. Ofiary złożone z tej okazji na fundusz stypendialny dla uboższej i zdolnej młodzieży wiejskiej stanowią wartościowy przejaw społecznej wrażliwości na nauczanie papieskie. Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy do harcerzy, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Akcji Katolickiej oraz innych organizacji i ruchów za solidarną troskę o swoich kolegów.
Miesiąc październik jest szczególnym czasem modlitwy różańcowej. Za wstawiennictwem Maryi polecamy Bogu wszystkie sprawy, które są nam drogie i ważne zarówno dla świata, jak i dla Kościoła. W tym roku, zgodnie z prośbą Ojca Świętego, modlimy się również o pokój na świecie. Niech Maryja Królowa Pokoju wyjedna ten dar w tych rejonach świata, gdzie panują wojny i konflikty.
Na wspólną drogę szerzenia miłosierdzia Bożego z serca błogosławimy.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 319. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

Wrocław, 10 października 2002 r.

Spotkanie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

Reklama

Od 3 do 6 października br. pod hasłem Poznajemy Chrystusa przez Maryję trwały rekolekcje Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Ich organizatorem był dyrektor JRR - o. Bogumił Schab. Rozważania konferencyjne, ukazujące Maryję jako wzór wiary, nadziei i miłości, prowadził o. Jan Meller. W programie znalazła się codzienna Msza św., Różaniec i wieczorna procesja różańcowa na wałach, którą prowadził o. Kamil Szustak. W niedzielę, 6 października, w przeddzień święta Matki Bożej Różańcowej, odpustowej Sumie o godz. 11.00 na Szczycie przewodniczył metropolita częstochowski - abp Stanisław Nowak. "Różaniec św. dla każdego człowieka, który wierzy, ufa i kocha, jest drogowskazem do nieba" - mówił przeor Jasnej Góry o. Marian Lubelski, witając wiernych. W homilii abp Nowak powiedział: "Różaniec to cudowny skrót Ewangelii, Biblii, to głoszenie wiary. Dlatego ta modlitwa jest tak prosta, a równocześnie tak głęboka". Jasnogórska Rodzina Różańcowa istnieje od 36 lat. Założył ją paulin - o. Bronisław Matyszczyk.

Pielgrzymka amazonek

Ponad 4 tys. kobiet walczących z chorobą nowotworową piersi przybyło 5 października br. w 5. Pielgrzymce Kobiet po Mastektomii. Spotkanie zorganizowała Janina Stryczak, przewodnicząca częstochowskiego Stowarzyszenia Amazonek. O godz. 11.00 Mszę św. na Szczycie odprawił biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Antoni Długosz. Przybyłe amazonki powitał w imieniu Jasnej Góry o. Mieczysław Łacek. "Patrząc na Was, jestem głęboko przekonany, że podejmujecie tę wielką tajemnicę wybrania przez Boga w cierpieniu - mówił bp Długosz. - Bo właśnie na kanwie Waszego życia Bóg nieustannie pisze historię zbawienia". Amazonki wysłuchały wykładu o. prof. Zachariasza Jabłońskiego, pt. Umocnieni obecnością Maryi Królowej Polski - z radosną nadzieją w jutro, oraz odznaczyły Annę Stefańczyk, byłą przewodniczącą częstochowskiego klubu i pomysłodawczynię jasnogórskich pielgrzymek, "Złotym Łukiem" amazońskim za aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia.

21. Pielgrzymka Prawników

5 października br. przybyło ok. 200 prokuratorów, adwokatów, sędziów, radców prawnych i administratorów. O godz. 11.00 przed Cudownym Obrazem Mszy św. przewodniczył ks. prof. Remigiusz Sobański z Uniwersytetu kard.S. Wyszyńskiego w Warszawie. "Przychodzicie na Jasną Górę, by w Maryjnej szkole formować swoje dojrzałe postawy" - mówił o. Sebastian Matecki, podprzeor Jasnej Góry, witając uczestników pielgrzymki. Prawnicy odprawili także Drogę Krzyżową i wysłuchali referatu ks. prof. R. Sobańskiego.

Maturzyści z Przemyśla

Tradycyjnie w pierwszą sobotę października pielgrzymowali maturzyści z archidiecezji przemyskiej. Spotkanie pod hasłem: Zaufajcie Chrystusowi, ponieważ On Wam ufa! zgromadziło ok. 5 tys. uczniów. Organizatorem był ks. Tadeusz Kocór, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Maturzyści wysłuchali konferencji, odprawili Drogę Krzyżową oraz wzięli udział w czuwaniu maryjnym. Uwieńczeniem pielgrzymki była Msza św. w Bazylice, którą o godz. 23.00 odprawił biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej Stefan Moskwa.

W skrócie

30 września przybył przedstawiciel Kościoła greckokatolickiego - bp Sofron Mudry z diecezji iwanofrankowskiej na Ukrainie.

1 października modlił się abp Eusebius Joseph Beltran z Oklahomy w USA.

2 października w Kaplicy Matki Bożej abp Stanisław Nowak odprawił Mszę św. inaugurującą nowy rok akademicki na Politechnice Częstochowskiej. W uroczystości uczestniczył prof. Henryk Dyja, rektor uczelni.

3 października o. Stanisław Tomoń odprawił Mszę św. dla dyrekcji i pracowników Banku Pekao SA Regionu Małopolskiego.

5 października ks. prof. Józef Pater odprawił Mszę św. dla ok. 70-osobowej grupy kompanii kleryckich ze Szczecina z okazji 36. rocznicy opuszczenia koszar. W skład grupy weszli: byli klerycy, koledzy seminaryjni i dowództwo. Spotkanie zorganizował ks. Kazimierz Rapacz SDB.

5 października, na zakończenie konferencji w Kulach k. Częstochowy, na Jasnej Górze modliło się 60 lekarzy neonatologów.

5 października przybyła delegacja Internationale Salzburg Assotiation z Austrii wraz z konsulem generalnym Republiki Austrii w Polsce Ernestem-Peterem Brezovszkym. "Dla mnie jest zawsze przywilejem być tu, bo to jest miejsce bardzo ważne dla Polski, ale też i dla Europy" - powiedział konsul.

6 października na Jasnej Górze modliło się 21 prowincjałów pallotyńskich z całego świata na czele z prowincjałem Polskiej Prowincji Zachodniej - ks. Tomaszem Skibińskim.

Zapowiedzi

23/24 października - Sympozjum Sióstr Formacji Liturgicznej;

25 października - Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Łomżyńskiej (II seria);

26 października - Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej;
- Pielgrzymka Kapłanów Archidiecezji Częstochowskiej;
- Pielgrzymka Sportowców;
- Pielgrzymka Ruchu "Komunia i Wyzwolenie";
- Pielgrzymka Kobiet.

Rozpoczęła się Nowenna przed Uroczystością NMP Częstochowskiej

2019-08-17 21:34

Ks. Mariusz Frukacz

„Św. Jan Paweł II, właśnie 17 sierpnia 2002 r. oddał Polskę i świat Miłosiernemu Bogu. To była ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego do Polski, ale zostawił nam ten wielki dar” – mówił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski 17 sierpnia na początku Mszy św. rozpoczynającej Nowennę przed Uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

YouTube.com/Jasna Góra

Przez dziewięć kolejnych wieczorów odprawiana jest wspólnotowa Msza św. z kazaniami nowennowymi, które w tym roku głosi o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny Zakonu Paulinów. W pierwszym kazaniu wskazał m. in. na św. Jana Pawła II i jego nauczanie - Droga, którą ukazywał Jan Paweł II pozostała aktualna, ponadczasowa.- przypomniał pielgrzymom o. Lukoszek.

Na poszczególne dni Nowenny do sanktuarium jasnogórskiego pielgrzymują częstochowskie parafie.

Przed końcowym błogosławieństwem abp Depo życzył wszystkim światła prawdy. Nawiązując do zorganizowanego Marszu Równości w Radomsku Metropolita Częstochowski podkreślił: „Życzymy światła prawdy również dla tych, którzy w naszej ziemi, w Radomsku znowu chodzą w ciemnościach błędu, ale modlimy się za nich. To są poszczególne dni wyznaczone jakimś programem ogólnopolskim, ale który jest antypolski. Modlimy się o ich nawrócenie i światło prawdy w Duchu Świętym”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ziemia przez Boga stworzona powinna być po Bożemu zarządzana

2019-08-18 15:40

it / Jasna Góra (KAI)

Do modlitwy o nowych proroków, gotowych na podjęcie walki na froncie dla Boga i dla Polski apelował na Jasnej Górze abp Andrzej Dzięga. Tradycyjnie po wspomnieniu swego patrona św. Maksymiliana po raz 34. w swej pielgrzymce przybyli polscy energetycy, elektrycy i elektronicy. W sumie ok. 7 tys. osób.

Biuro Prasowe Jasnej Góry

Metropolita szczecińsko-kamieński przypominał, że bez Boga świat nie może być zinterpretowany ani uporządkowany a zacząć trzeba od zwykłej etyki, od przywracania Bożego porządku i Bożej moralności, inaczej nie dojdzie się do ładu w polityce, gospodarce, energetyce i świecie.- I ja i ty mamy być prorokami - mówił kaznodzieja. - Nie bój się być prorokiem Bożej sprawy w rodzinie, w małżeństwie, w środowisku twoim – mówił i dodawał: „patrzysz na to co się dzieje na polskiej ziemi i widzisz jak prorocy dzisiejszego czasu są zakrzykiwani, jak z nich się drwi, jak się ich ośmiesza, a nade wszystko jak się ich boją, ci którzy chcą ich zagłuszyć i wyciszyć, chcą ich wystraszyć, aby przestali mówić”. - Ale mąż, który ma w sobie Bożego ducha nie zamilknie, bo on w Bożej służbie musi wołać - podkreślał abp Dzięga. Przekonywał, że „jeśli jeden będzie wyciszany dziesięciu albo stu powstanie w to miejsce”.

Kaznodzieja zauważył, że drwiono także ze św. Maksymiliana, patrona energetyków, którego chciano uciszyć, bo mówił o lożach masońskich, „o ich celach, które kiedyś ujawnili jeszcze w wieku rewolucji francuskiej a potem po wojnach napoleońskich zaprowadzili pozorny pokój w Europie na dwa, trzy pokolenia”. - I wtedy zadbali o przygotowanie filozoficznych koncepcji, ujęć, zwrotów, systematyki pojęciowej, aby zawładnąć umysłami, i gdy w XIX wieku przygotowali sobie to instrumentarium filozoficzne, intelektualne, to weszli w XX wiek z rewolucją ateistyczną, bolszewicką i na Wschodzie i na Zachodzie – mówił abp. Podkreślał, że „Polska im wciąż przeszkadza, bo w Polsce ludzie wciąż klękają przed Bogiem na kolana, bo w Polsce cnota nazywana jest cnotą a grzech jest nazywany grzechem i dlatego im w tym systemie pojęć pomieszanych Polska przeszkadza i będzie przeszkadzała”.

Arcybiskup zauważył, że nie jest to sprawa na jeden dzień, miesiąc, to jest sprawa na całe pokolenie. - I nie myśl, że załatwi to za wszystkich w Polsce jeden czy drugi biskup, muszą stanąć tysiące kapłanów i prawdę mówić, muszą stanąć miliony ojców i matek, steki tysięcy nauczycieli, liderów biznesu, ludzi kultury, stanąć w tej służbie i na tym froncie dla Boga, dla Polski, dla polskiego domu - mówił kaznodzieja. Zachęcał, by nie bać się w takich kategoriach myśleć, „bo Bóg nas prowadzi na tych polskich drogach”.

Wzywał, by modlić się o to by na polskiej ziemi pod opieką Maryi powstali nowi prorocy „mężowie i niewiasty Bożej służby, Bożej wyrazistości, Bożego ładu, który, choć kosztuje, to owocuje potężnie”.

Wobec wielu dyskusji o wykorzystywaniu energii jądrowej kaznodzieja przestrzegał, aby politycy, którzy doprowadzają do wielu krzywd wyrządzanych naszej plancie, nie przerzucali kosztów nadużyć np. ocieplenia klimatu, na prostych ludzi.

Energetycy i elektrycy co roku przybywają, by modlić się za „polski dom” a zwłaszcza o bezpieczeństwo energetyczne dla naszego kraju.

Jak podkreśla minister energii Krzysztof Tchórzewski branża staje przed coraz to nowymi wyzwaniami, poziom życia Polaków powoduje, że potrzebujemy więcej energii. - W ciągu ostatnich czterech lat zużycie energii w Polsce wzrosło o ponad 7 procent, to są dwie duże elektrownie a więc z jednej strony trzeba modernizować nasze stare elektrownie, wymagania unijne powodują, że walczymy z emisyjnością, walczymy o czyste powietrze, a drugiej strony musimy to robić w sposób ewolucyjny, żeby nadążyć za potrzebami, za tym, czego obywatele chcą - powiedział minister.

Ks. Sławomir Zyga, krajowy duszpasterz Energetyków, Elektryków i Elektroników podkreślał, że pielgrzymki mają jednoczyć środowisko. - Taka jest nasza intencja od 34. lat, ale też chcemy przypomnieć o pewnym etosie pracy. Dlatego w tym roku rozważaliśmy szczególnie słowa Jana Pawła II z encykliki o pracy ludzkiej – mówił kapłan.

Pielgrzymi złożyli ofiary na odbudowę kościoła w Dźwiniaczce na Podolu, gdzie ostatnie lata życia spędził św. abp Szczęsny -Feliński.

W ramach pielgrzymki przybyła grupa motocyklowa energetyków z Elektrowni Bełchatów, a także grupa rowerzystów ze Szczecina. Grupę w procesji pielgrzymkowej wprowadzała na Jasną Górę Orkiestra z Elektrowni Turów.

Pielgrzymka rozpoczęła się już wczoraj spotkaniem branżowym, Drogą Krzyżową, wieczorną Mszą św., Apelem Jasnogórskim i całonocnym czuwaniem.

Organizatorem pielgrzymki jest zawsze Katolickie Stowarzyszenie Energetyków Nazaret.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem