Reklama

Wiadomości z Polski

Niedziela Ogólnopolska 42/2002

Podczas Mszy św. na zakończenie rekolekcji Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

Komunikat z 319. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

Podczas sierpniowej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty pomógł nam na nowo odkryć znaczenie przesłania miłosierdzia Bożego w życiu osobistym i społecznym. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach dokonał doniosłego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Mówił do nas: "Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam Wam, Drodzy Bracia i Siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!" (Jan Paweł II, homilia podczas Mszy św. z okazji konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia, 17 sierpnia 2002 r.).
W świecie, w którym występuje tyle bolesnych zjawisk, trzeba nie tylko z wdzięcznością przyjmować dar miłosierdzia Bożego, ale również pełnić dzieła miłosierdzia, szczególnie wobec najbardziej potrzebujących. Kościół podejmuje to zadanie, realizując je między innymi przez Caritas, zakony, ruchy i stowarzyszenia. Potrzeb jest jednak znacznie więcej. Ważnym zadaniem staje się dziś rozwijanie "wyobraźni miłosierdzia", która pozwala dostrzec nowe możliwości realizacji miłosierdzia wokół nas: w naszej rodzinie, w pracy, w społeczności lokalnej, w życiu gospodarczym i politycznym. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy okazali chrześcijańską wrażliwość, niosąc pomoc dla dotkniętych powodzią Czechów i Niemców, a także rodaków z południowych rejonów Polski.
Wierni papieskiemu przesłaniu, nie zapominamy, że największym miłosierdziem świadczonym wobec drugiego człowieka jest głoszenie Chrystusa Miłosiernego. Dlatego zachęcamy naszych duszpasterzy oraz świeckich animatorów, aby niestrudzenie głosili Dobrą Nowinę o miłosierdziu Bożym, która pozwala człowiekowi podnieść się z jego upadków i odważnie podejmować nowe wyzwania.
Do odkrywania prawdy o Bożym miłosierdziu w sposób szczególny jest zaproszona młodzież, która podczas Spotkania z Ojcem Świętym w Toronto dała wyraz głębokiego przywiązania do Chrystusa. Młodzi ludzie, wrażliwi na zło, grzech, niesprawiedliwość społeczną, są zarazem otwarci na łaskę miłosierdzia Bożego, która pozwala im kształtować życie zgodnie z Ewangelią. Dlatego pragniemy prosić, w sposób szczególny właśnie młodzież, aby podjęła trud głoszenia i podejmowania czynów miłosierdzia zarówno wobec rówieśników, jak również wobec wszystkich osób potrzebujących, które Pan stawia na jej drodze życia.
Nasze zebranie odbyło się we Wrocławiu, gdzie obchodziliśmy trzechsetlecie działalności Papieskiego Wydziału Teologicznego. Jubileuszowej Liturgii przewodniczył ks. kard. Angelo Sodano, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Zwrócił się on do uczestników Konferencji z przesłaniem dotyczącym potrzeby rozwijania dzieła miłosierdzia na wszystkich poziomach życia Kościoła. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu przez przyznanie mu doktoratu honoris causa wyraził swe uznanie dla jego wiernej służby u boku Ojca Świętego oraz troski o żywą obecność Kościoła na poziomie wspólnoty międzynarodowej.
Uroczystości wrocławskie stały się także okazją do refleksji nad rolą środowisk akademickich w naszej Ojczyźnie. Praca dydaktyczna i naukowa prowadzona przez te środowiska przygotowuje młodych ludzi do podjęcia nowych wyzwań, jakie stają przed Polską w nowym tysiącleciu. Coraz więcej osób podejmuje trud kształcenia. Stanowi to dobry znak. Rozwój współczesnego świata narzuca nam jednak nowy obowiązek stałej edukacji.
Zbliża się czas wyborów samorządowych. Pragniemy raz jeszcze zachęcić do wzięcia w nich udziału. Jest to obowiązek obywatelski umacniany dodatkowo duchem wiary chrześcijańskiej. Samorządy bowiem odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu życia naszych miast i wsi. To od ludzi, których wybierzemy, będzie zależało funkcjonowanie instytucji i społeczności nam najbliższych. Im zawierzymy nasze szkoły, opiekę zdrowotną, nasze bezpieczeństwo, nowe miejsca pracy, życie kulturalne. Ważne jest, abyśmy wybierali te osoby, które kierując się nauką społeczną Kościoła, będą prawdziwie zatroskane o dobro naszych "małych ojczyzn".
Wolność religijna oraz swoboda funkcjonowania instytucji kościelnych jest prawem powszechnie przyjętym w świecie. Dlatego też z wielkim niepokojem przyjęliśmy informacje o niedopuszczeniu do pracy duszpasterskiej na terenie Federacji Rosyjskiej kolejnych kapłanów. Odmawianie posługi religijnej wiernym, którzy jej potrzebują, stanowi naruszenie fundamentalnych zasad wolności religijnej. Stąd też oczekujemy od władz Rosji ponownego rozpatrzenia swoich decyzji, aby zapewnić rosyjskim katolikom podstawowe warunki do rozwoju życia religijnego. Takie stanowisko wypływa również z tego, że w ciągu ostatnich dwóch wieków setki tysięcy naszych rodaków zesłano w głąb Rosji. Ich potomkowie, korzystając z pozytywnych przemian w obecnej swojej ojczyźnie, mają prawo do swobodnego korzystania z praktyk religijnych.
Czterdzieści lat temu, 11 października 1962 r., rozpoczęły się obrady Soboru Watykańskiego II, który stanowi największe wydarzenie w życiu Kościoła w minionym stuleciu. Rocznica ta skłania nas dziś do wyrażenia wdzięczności Bogu za ten wielki dar dla Kościoła. Zobowiązuje ona jednocześnie do ciągłego wnikania w nauczanie Soboru dotyczące głoszenia Ewangelii współczesnemu światu. Zwracamy się z prośbą do kapłanów i świeckich, aby dokumenty soborowe, wydane ostatnio w nowym przekładzie, stanowiły dla wszystkich źródło duchowej odnowy.
Dziękujemy wszystkim, zwłaszcza zaś twórcom kultury i dziennikarzom, za włączenie się w przygotowanie i przebieg Dnia Papieskiego. Wieloraki wymiar tego dnia: religijny, kulturowy i społeczny, pozwala dostrzec wielkie bogactwo posługiwania Ojca Świętego. Ofiary złożone z tej okazji na fundusz stypendialny dla uboższej i zdolnej młodzieży wiejskiej stanowią wartościowy przejaw społecznej wrażliwości na nauczanie papieskie. Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy do harcerzy, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Akcji Katolickiej oraz innych organizacji i ruchów za solidarną troskę o swoich kolegów.
Miesiąc październik jest szczególnym czasem modlitwy różańcowej. Za wstawiennictwem Maryi polecamy Bogu wszystkie sprawy, które są nam drogie i ważne zarówno dla świata, jak i dla Kościoła. W tym roku, zgodnie z prośbą Ojca Świętego, modlimy się również o pokój na świecie. Niech Maryja Królowa Pokoju wyjedna ten dar w tych rejonach świata, gdzie panują wojny i konflikty.
Na wspólną drogę szerzenia miłosierdzia Bożego z serca błogosławimy.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 319. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

Wrocław, 10 października 2002 r.

Spotkanie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

Reklama

Od 3 do 6 października br. pod hasłem Poznajemy Chrystusa przez Maryję trwały rekolekcje Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Ich organizatorem był dyrektor JRR - o. Bogumił Schab. Rozważania konferencyjne, ukazujące Maryję jako wzór wiary, nadziei i miłości, prowadził o. Jan Meller. W programie znalazła się codzienna Msza św., Różaniec i wieczorna procesja różańcowa na wałach, którą prowadził o. Kamil Szustak. W niedzielę, 6 października, w przeddzień święta Matki Bożej Różańcowej, odpustowej Sumie o godz. 11.00 na Szczycie przewodniczył metropolita częstochowski - abp Stanisław Nowak. "Różaniec św. dla każdego człowieka, który wierzy, ufa i kocha, jest drogowskazem do nieba" - mówił przeor Jasnej Góry o. Marian Lubelski, witając wiernych. W homilii abp Nowak powiedział: "Różaniec to cudowny skrót Ewangelii, Biblii, to głoszenie wiary. Dlatego ta modlitwa jest tak prosta, a równocześnie tak głęboka". Jasnogórska Rodzina Różańcowa istnieje od 36 lat. Założył ją paulin - o. Bronisław Matyszczyk.

Pielgrzymka amazonek

Ponad 4 tys. kobiet walczących z chorobą nowotworową piersi przybyło 5 października br. w 5. Pielgrzymce Kobiet po Mastektomii. Spotkanie zorganizowała Janina Stryczak, przewodnicząca częstochowskiego Stowarzyszenia Amazonek. O godz. 11.00 Mszę św. na Szczycie odprawił biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Antoni Długosz. Przybyłe amazonki powitał w imieniu Jasnej Góry o. Mieczysław Łacek. "Patrząc na Was, jestem głęboko przekonany, że podejmujecie tę wielką tajemnicę wybrania przez Boga w cierpieniu - mówił bp Długosz. - Bo właśnie na kanwie Waszego życia Bóg nieustannie pisze historię zbawienia". Amazonki wysłuchały wykładu o. prof. Zachariasza Jabłońskiego, pt. Umocnieni obecnością Maryi Królowej Polski - z radosną nadzieją w jutro, oraz odznaczyły Annę Stefańczyk, byłą przewodniczącą częstochowskiego klubu i pomysłodawczynię jasnogórskich pielgrzymek, "Złotym Łukiem" amazońskim za aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia.

21. Pielgrzymka Prawników

5 października br. przybyło ok. 200 prokuratorów, adwokatów, sędziów, radców prawnych i administratorów. O godz. 11.00 przed Cudownym Obrazem Mszy św. przewodniczył ks. prof. Remigiusz Sobański z Uniwersytetu kard.S. Wyszyńskiego w Warszawie. "Przychodzicie na Jasną Górę, by w Maryjnej szkole formować swoje dojrzałe postawy" - mówił o. Sebastian Matecki, podprzeor Jasnej Góry, witając uczestników pielgrzymki. Prawnicy odprawili także Drogę Krzyżową i wysłuchali referatu ks. prof. R. Sobańskiego.

Maturzyści z Przemyśla

Tradycyjnie w pierwszą sobotę października pielgrzymowali maturzyści z archidiecezji przemyskiej. Spotkanie pod hasłem: Zaufajcie Chrystusowi, ponieważ On Wam ufa! zgromadziło ok. 5 tys. uczniów. Organizatorem był ks. Tadeusz Kocór, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Maturzyści wysłuchali konferencji, odprawili Drogę Krzyżową oraz wzięli udział w czuwaniu maryjnym. Uwieńczeniem pielgrzymki była Msza św. w Bazylice, którą o godz. 23.00 odprawił biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej Stefan Moskwa.

W skrócie

30 września przybył przedstawiciel Kościoła greckokatolickiego - bp Sofron Mudry z diecezji iwanofrankowskiej na Ukrainie.

1 października modlił się abp Eusebius Joseph Beltran z Oklahomy w USA.

2 października w Kaplicy Matki Bożej abp Stanisław Nowak odprawił Mszę św. inaugurującą nowy rok akademicki na Politechnice Częstochowskiej. W uroczystości uczestniczył prof. Henryk Dyja, rektor uczelni.

3 października o. Stanisław Tomoń odprawił Mszę św. dla dyrekcji i pracowników Banku Pekao SA Regionu Małopolskiego.

5 października ks. prof. Józef Pater odprawił Mszę św. dla ok. 70-osobowej grupy kompanii kleryckich ze Szczecina z okazji 36. rocznicy opuszczenia koszar. W skład grupy weszli: byli klerycy, koledzy seminaryjni i dowództwo. Spotkanie zorganizował ks. Kazimierz Rapacz SDB.

5 października, na zakończenie konferencji w Kulach k. Częstochowy, na Jasnej Górze modliło się 60 lekarzy neonatologów.

5 października przybyła delegacja Internationale Salzburg Assotiation z Austrii wraz z konsulem generalnym Republiki Austrii w Polsce Ernestem-Peterem Brezovszkym. "Dla mnie jest zawsze przywilejem być tu, bo to jest miejsce bardzo ważne dla Polski, ale też i dla Europy" - powiedział konsul.

6 października na Jasnej Górze modliło się 21 prowincjałów pallotyńskich z całego świata na czele z prowincjałem Polskiej Prowincji Zachodniej - ks. Tomaszem Skibińskim.

Zapowiedzi

23/24 października - Sympozjum Sióstr Formacji Liturgicznej;

25 października - Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Łomżyńskiej (II seria);

26 października - Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej;
- Pielgrzymka Kapłanów Archidiecezji Częstochowskiej;
- Pielgrzymka Sportowców;
- Pielgrzymka Ruchu "Komunia i Wyzwolenie";
- Pielgrzymka Kobiet.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

„Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach” - rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

2020-02-22 08:25

[ TEMATY ]

biskup

trzeźwość

alkohol

apostoł

alkoholizm

bp Tadeusz Bronakowski

źródło: vaticannews.va

Pod hasłem „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach” przebiegać będzie tegoroczny Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który rozpoczyna się dziś i trwac będzie do 29 lutego. Wielkim apostołem tej sprawy był kard. Stefan Wyszyński - wkrótce beatyfikowany – przypomniał w rozmowie z KAI bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

Okolicznościowe materiały na Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu zawiera vademecum „Apostoł Trzeźwości” – rocznik wydawany przez Zespół KEP. W opracowaniu zwraca się uwagę na troskę o to, by dzieci doświadczały szczęścia w trzeźwych rodzinach. W vademecum znajdują się materiały pomocne w przeprowadzeniu Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu. W związku z nadchodzącą beatyfikacją Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego w opracowaniu przybliżono nauczanie Prymasa Polski dotyczące trzeźwości.

Zdaniem bp. Bronakowskiego, kard. Wyszyński przejdzie do historii jako jeden z największych apostołów trzeźwości.

„Niesięganie w niewłaściwy sposób po alkohol i inne używki, które doprowadzają do uzależnień jest troską o wewnętrzną wolność” – zaznaczył biskup. Ocenił też, że podczas niedawnych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości, za mało mówiono o tym, że Polacy tracą wolność wewnętrzną. „Stracona wolność wewnętrzna jest zagrożeniem także dla wolności zewnętrznej i o tym musimy pamiętać” – powiedział duchowny.

Przypomniał też, że Prymas Wyszyński wielokrotnie cytował przestrogę błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, iż „Polska albo będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale”.

Vademecum zawiera też modlitewnik Apostoła Trzeźwości, a w nim teksty refleksji Drogi Krzyżowej, myśli do wykorzystania podczas adoracja w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu i oraz modlitw w intencji trzeźwości prowadzonych w sierpniu - miesiącu abstynencji od alkoholu.

Z kolei z myślą o katechetach przygotowano scenariusz katechezy pt. „Szczęśliwe dzieciństwo w trzeźwej rodzinie”.

Duszpasterze, rodzice i wychowawcy znajdą w „Apostole Trzeźwości” poradnik, jak chronić dzieci przed uzależnieniami i przestępczością. Tematyka artykułów dotyczy m.in. najpilniejszych zadań państwa w zakresie ochrony dzieci i młodzieży i opinii Polaków o sprzedaży alkoholu. Zamieszczono też teksty o edukacji seksualnej, uzależnieniu od pornografii a także relację z I Kongresu Trzeźwości Ziem Zachodnich Polski.

„Wiemy, że troska o najmłodsze pokolenie jest troską o przyszłość Kościoła i ojczyzny” – zaznaczył w rozmowie z KAI bp Bronakowski.

Podkreślił, że dzieci będą szczęśliwe, jeśli rodzice w sposób właściwy będą troszczyć się o ich wychowanie, również wychowanie w trzeźwości.

„Z bólem i przykrością stwierdzamy, że są dorośli, którzy nie dają dobrego przykładu swoim dzieciom” – zauważył przewodniczący Zespołu KEP i zaapelował do takich osób by się opamiętały. „Prosimy aby w tym roku w szczególny sposób przeżyć nie tylko czas Wielkiego Postu ale czas do beatyfikacji kard. Wyszyńskiego a może i cały rok w całkowitej abstynencji, jako naszą odpowiedź na wezwanie Kardynała do troski o trzeźwość narodu” - powiedział bp Bronakowski.

Przypomnijmy, że podczas spotkania z dziennikarzami w Centrum Medialnym KAI w grudniu ub. roku bp Bronakowski wyraził nadzieję, że w Polsce wprowadzone zostaną ograniczenia w dostępie do alkoholu.

Wedle statystyk, w Polsce liczba osób uzależnionych sięga około miliona, natomiast 4 miliony nadużywają alkoholu, spożywając go w sposób ryzykowny. Dodał, że statystyki te z roku na rok są coraz bardziej niepokojące.

CZYTAJ DALEJ

Pogarsza się sytuacja dzieci na całym świecie

2020-02-23 17:21

[ TEMATY ]

dzieci

głód

konflikt

UNICEF

źródło: vaticannews.va

Nie tylko konflikty wojenne, głód i brak dostępu do służby zdrowia zagrażają życiu i przyszłości dzieci. Negatywny wpływ na ich zdrowie ma też zanieczyszczenie środowiska oraz agresywna reklama popychająca młodych w kierunku fast foodu, alkoholu i tytoniu.

Najnowszy raport Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF jednoznacznie stwierdza, że sytuacja dzieci na całym świecie znacząco się pogarsza. Żaden kraj nie chroni też wystarczająco ich zdrowia i przyszłości. Badania zostały przeprowadzone w 180 krajach, zarówno charakteryzujących się chronicznym ubóstwem, częstymi suszami i niekończącymi wojnami, jak i w najbardziej rozwiniętych i bogatych.

UNICEF bije na alarm, że w krajach ubogich aż 250 mln dzieci poniżej 5. roku życia nie będzie miało szansy na rozwój swego potencjału.

Ich los jest zagrożony przez kryzysy humanitarne, konflikty, klęski żywiołowe i nowe problemy coraz częściej związane ze zmianami klimatycznymi. Raport podkreśla, że w krajach bogatych zanieczyszczenie powietrza i zły styl życia zbierają równie negatywne żniwo. W porównaniu z rokiem 1975 r. otyłość wśród dzieci wzrosła aż 11-krotnie (z 11 mln do 124 mln). Negatywny wpływ na nasz styl życia mają reklamy. Dzieci bombardowane są rocznie 30 tys. różnych reklam, które nie pozostają obojętne na ich styl życia. Dla przykładu policzono, że tylko w Australii, podczas transmisji telewizyjnych meczy piłkarskich, krykieta i rugby, wyemitowano 51 mln reklam produktów alkoholowych. Raport podkreśla też, że styl życia w krajach rozwiniętych jednoznacznie pokazuje, że nie myślimy dalekowzrocznie i nie zastanawiamy się nad tym, jakie konsekwencje przyniesie to dla przyszłych pokoleń.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję