Reklama

Teologia winna służyć człowiekowi


Niedziela Ogólnopolska 31/2003


Teologia winna przekładać się na życie religijne - uważa ks. prof. Czesław Rychlicki

5 czerwca br. ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki, kierownik Zakładu Teologii Dogmatycznej i Ekumenizmu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i wykładowca teologii dogmatycznej w WSD w Płocku, otrzymał watykańską nominację na członka Papieskiej Akademii Teologicznej w Watykanie. O zadaniach tej instytucji z ks. prof. Czesławem Rychlickim rozmawia ks. Adam Łach.

Ks. Adam Łach: - Na początku naszej rozmowy proszę przyjąć serdeczne gratulacje od Redakcji "Niedzieli" i pozwolić, że zapytam, jak Ksiądz Profesor przyjął wiadomość o włączeniu do składu osobowego Papieskiej Akademii Teologicznej w Watykanie?

Ks. prof. Czesław Rychlicki: - Muszę przyznać, że była ona dla mnie całkowitym zaskoczeniem. Nie miałem wcześniej żadnych informacji o takich planach. Nominację otrzymałem 28 czerwca za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie.

- Z czym będzie się wiązało uczestnictwo Księdza Profesora w pracach Akademii?

- Będę uczestniczył w posiedzeniach plenarnych, z których najbliższe odbędzie się w styczniu w Watykanie. Obok spotkań plenarnych, które mają miejsce raz lub dwa razy w roku, mogą odbywać się także częstsze spotkania, organizowane na zaproszenie Rektora (Prezydenta) Akademii, gdy zajdzie ku temu potrzeba. Możliwe są również prace zlecone do wykonania drogą korespondencyjną.

- Jakie są cele i zadania Akademii?

- Papieska Akademia Teologiczna została powołana w 1695 r. i zatwierdzona przez papieża Klemensa XI w 1718 r. Nowy jej statut został zatwierdzony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1998 r. Celem Akademii jest rozwój i promowanie studiów teologicznych oraz dialog między naukami teologicznymi a filozoficznymi, mający prowadzić do wypracowania pogłębionej formacji w zakresie nauk kościelnych, zarówno u samych wykładowców tych dyscyplin, jak również u ich słuchaczy. Dla zrealizowania tego celu Akademia pozostaje w ścisłej współpracy z Kongregacją ds. Wychowania Katolickiego (Seminariów i Instytutów Naukowych), która zajmuje się studiami w kościelnych instytucjach naukowych, oraz z Papieską Radą ds. Kultury. W ramach zadań statutowych Akademii pozostaje też organizowanie w określonym czasie kongresów krajowych i międzynarodowych dla promowania studiów teologicznych; PAT publikuje czasopisma i książki dla prezentowania nowych dokumentów teologicznych Kościoła, a także dysponuje biblioteką przeznaczoną dla swoich członków.

- Czy dialog, o którym Ksiądz Profesor wspomniał, mówiąc o celach działania Akademii, obejmuje również dialog ekumeniczny?

- Dialog ekumeniczny nie jest wprost przedmiotem prac Akademii. Jednak z pewnością kwestia ta znajduje swoje miejsce przy rozpatrywaniu konkretnych problemów teologicznych. Zapewne stanie się tak również podczas styczniowego spotkania, kiedy będziemy rozważać relację teologii do tradycji, ale także relację teologii do współczesnych prądów, związanych z pluralizmem religijnym i teologicznym. Po ogłoszeniu deklaracji
Dominus Iesus ów dialog międzykulturowy i międzyreligijny jest szczególnie ważny, stąd zapewne znajdzie swe miejsce w trakcie obrad.

- Ksiądz Profesor nawiązał do deklaracji "Dominus Iesus". Czy ogłoszenie tak jednoznacznej deklaracji nie zahamowało dialogu ekumenicznego?

- Całe nieporozumienie wokół tego dokumentu bierze swój początek z nie do końca dobrze pojmowanego pluralizmu religijnego. Widać to u niektórych teologów - specjalistów w zakresie teologii religii, którzy chcieliby widzieć w chrześcijaństwie i Chrystusie tylko pewien element całego ciągu przekazu na temat zbawienia. To jednak nie pokrywa się z treścią Objawienia Bożego. Chrystus nie jest bowiem jednym z wielu zbawicieli, lecz jest jedynym i uniwersalnym Pośrednikiem i Centrum zbawienia ludzkości. Deklaracja Dominus Iesus po prostu przypomina to, co o zbawieniu mówi Objawienie Boże.

- Jakie jest, według Księdza Profesora, najważniejsze wyzwanie stojące przed współczesną teologią?

- Jednym z najważniejszych zadań współczesnej teologii w dzisiejszym świecie, wieloetnicznym i wielokulturowym, jest przedstawienie właściwego obrazu Boga, który się w pełni objawił w Jezusie Chrystusie. Od tego obrazu Boga, jaki daje współczesnemu człowiekowi teologia, zależy nie tylko obraz teologii, ale prawdziwie ludzkie i religijne życie konkretnych osób. Dlatego teologia musi pozostać na usługach człowieka - jako członka żywego Kościoła.

- Serdecznie dziękuję za rozmowę.

* * *

Ks. Czesław Rychlicki urodził się 29 maja 1939 r. w Golubiu-Dobrzyniu (diecezja płocka). W latach 1957-63 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1963 r., przez rok pracował jako wikariusz w parafii Biała k. Płocka. Skierowany na studia specjalistyczne na KUL, uwieńczył je magisterium i licencjatem z teologii. Następnie kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie "Gregorianum", a także Papieskim Instytucie Biblijnym i Papieskim Instytucie Wschodnim.
W 1970 r. obronił rozprawę doktorską Cristologia negli scritti di Andrea Frycz Modrzewski - il precursore dell´ecumenismo, dyplom doktorski nostryfikował zaś w 1972 r. na ATK w Warszawie. Po ukończeniu studiów przebywał na Uniwersytecie we Freiburgu Bryzgowijskim (Freiburg im Breisgau) oraz na Papieskim Uniwersytecie w Salamance. W 1998 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Sakramentalny charakter przymierza małżeńskiego. Studium teologiczno-dogmatyczne. W 2002 r. na wniosek Wydziału Teologicznego UKSW otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.
Od 1971 r. jest wykładowcą teologii dogmatycznej w płockim WSD, od1972 r. wykłada na Wydziale Teologicznym ATK (UKSW). W 1992 r. podjął wykłady w WSD w Toruniu, zaś od 2001 r. pracuje na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu jako profesor i kierownik Zakładu Teologii Dogmatycznej i Ekumenizmu.
W czasie całej działalności dydaktycznej był promotorem 57 prac magisterskich, 90 prac licencjackich i 3 rozpraw doktorskich.
W latach 1980-82 z ramienia Episkopatu Polski prowadził rozmowy ze Starokatolickim Kościołem Mariawitów w sprawie wzajemnego uznania ważności sakramentu chrztu.
W latach 1972-2001 pełnił funkcję dyrektora płockiego Punktu Konsultacyjnego ATK. W 2001 r. został powołany na konsultora i sekretarza Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, w 2002 r. został zaś włączony w skład Polskiego Komitetu Doradczego Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego Communio. Od 2003 r. jest członkiem Komitetu Nauk Teologicznych przy Polskiej Akademii Nauk. 5 czerwca 2003 r. mianowany został członkiem Papieskiej Akademii Teologicznej w Watykanie.
Wydał drukiem łącznie 91 publikacji, z których najważniejsze to: Cristologia negli scritti di Andrea Frycz Modrzewski - il precursore dell´ecumenismo, Rzym 1970; Sakramentalny charakter przymierza małżeńskiego. Studium teologiczno-dogmatyczne, Płock 1997; Wielki Jubileusz Roku 2000. Sens-Przesłanie-Symbolika, Płock 2000; Wiara-Nadzieja-Miłość wobec wieczności. Z zagadnień współczesnej eschatologii, Płock 2001; Struktury i kadra naukowo-dydaktyczna na Wydziałach Nauk Kościelnych w Polsce, Płock 2002. AŁ

Reklama

Dziś XIX Dzień Papieski: wsparcie młodych i rozpoczęcie obchodów 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II

2019-10-13 08:06

BPKEP / Warszawa (KAI)

„Mamy ponad 2000 stypendystów z całej Polski. Dzięki stypendiom mogą uczyć się i dostać na wymarzone studia. Te pieniądze to bardzo dobra inwestycja – mówi ks. Dariusz Kowalczyk, prezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. „Wstańcie, chodźmy!” to hasło XIX Dnia Papieskiego. Tradycyjnie jest on obchodzony w niedzielę przed 16 października, czyli dniem wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.

W tym roku Dzień Papieski przypada 13 października. Tego dnia w Polsce przeprowadzana jest zbiórka na stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Tegoroczny Dzień Papieski jest ponadto otwarciem roku obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

„Bardzo zależy nam na tym, by zachęcić nie tylko młodych, ale wszystkich do odkrywania i poznawania nauczania św. Jana Pawła II. To jemu w ogromnym stopniu zawdzięczamy zmiany, do których doszło w naszej Ojczyźnie. To Jego odwaga, mądrość i siła ducha pomogły nam zmienić Polskę” – zaznaczył ks. Kowalczyk. Dodaje, że założeniem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na najbliższy rok jest powrót do nauczania papieskiego.

„Świadomość, że Jan Paweł II był niezwykłym człowiekiem wielkiego ducha jest powszechna, ale musimy zrobić wszystko, by papież nie był dla młodych tylko postacią historyczną. Jego nauczanie jest niezwykle aktualne. Są też tysiące ludzi, którzy mogą opowiadać młodzieży o spotkaniach z Janem Pawłem II i o tym, jak on wpłynął na ich życie i zmiany w Polsce oraz na całym świecie – podkreślił prezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Ks. Dariusz Kowalczyk poinformował też, że dzięki zbiórce środków na stypendia tysiące młodych ludzi cieszy się tym, że ma środki na naukę i może pójść na wymarzone studia. "To świetna inwestycja, bo to, czego ci młodzi ludzie się nauczą, potem oddadzą w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Nasi stypendyści przez lata studiowali już chyba na wszystkich możliwych kierunkach studiów. Inwestycja w ich naukę jest długofalowa, ale też niezwykle piękna i mówiąc wprost, wszystkim nam się niezwykle opłaca” - podkreślił.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 r. Powstała jako owoc pielgrzymki św. Jana Pawła II do ojczyzny w 1999 r. W ciągu dziewiętnastu lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilkanaście tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”. Najważniejszym elementem obchodów Dnia Papieskiego jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla uzdolnionej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Przybylski w DA Emaus: Twoja wiara może cię uzdrowić

2019-10-14 02:02

Maciej Orman

Jezus przypomina, że będzie mógł czynić w naszym życiu wielkie rzeczy, jeśli będziemy wierzyli. Wierzyć – to pójść głębiej. Podczas studiów zadbajcie o wiarę – apelował w homilii bp Andrzej Przybylski 13 października w Duszpasterstwie Akademickim Emaus w Częstochowie podczas liturgicznej inauguracji roku akademickiego.

Maciej Orman

Jednym z uczestników uroczyści był Piotr, student II roku bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza. – Dzisiejsza Msza św. to dla mnie duchowe rozpoczęcie roku akademickiego, rozpoczęcie z Jezusem. To w Nim mam wsparcie i to dzięki Niemu mogę się dobrze kształtować – powiedział w rozmowie z „Niedzielą”.

W podobnym tonie wypowiadała się Helena, studentka pielęgniarstwa na UJD. – Ważne jest i naukowe, i duchowe powodzenie, dlatego tutaj jestem.

Ks. Rafał Grzesiak, proboszcz personalnej parafii akademickiej pw. św. Ireneusza, Biskupa i Męczennika podzielił się z „Niedzielą” planami na nowy rok formacji. –

Rozpoczynamy z pięknym słowem „błogosławieni”, bo ten czas będzie wiązał się z ośmioma błogosławieństwami. Każdego miesiąca będziemy się przybliżać do danego błogosławieństwa i będziemy chcieli je zrealizować na terenie naszego miasta – w areszcie śledczym, w hospicjum, w domu dziecka i w innych miejscach – powiedział ks. Grzesiak.

W homilii bp Andrzej Przybylski wielokrotnie podkreślał rolę wiary na każdym etapie życia. – Nieraz spotykam księży, którzy stracili wiarę i sens życia, jakąś energię, moc. Spotykam młodych ludzi, którzy nie tak dawno byli w oazie i innych wspólnotach, a później kompletnie się zatracili. Dlatego Jezus dzisiaj przypomina nam, że będzie mógł robić wielkie rzeczy w naszym życiu, jeśli będziemy wierzyli – zaznaczył bp Przybylski.

– Kiedy do Jezusa przychodzili chorzy, to nie było tak, że On bezwarunkowo pstryknął i uzdrawiał. O co pytał? „Czy wierzysz, że mogę cię uzdrowić?” Albo mówił: „Według twojej wiary niech ci się stanie”. I stawało się na tyle, na ile wierzyli – kontynuował biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej. – W Nazarecie Jezus niewiele mógł zrobić, bo mieszkańcy Go zlekceważyli, nie potraktowali jak kogoś ważnego. Chociaż chciał, nie mógł ich uzdrowić, uszczęśliwić. Twoja wiara może cię uzdrowić, może być źródłem sukcesu, ale jeżeli zlekceważysz Boga, nie dziw się, że On nie może zadziałać – radził bp Przybylski.

Hierarcha powtarzał również, że „w wierze jest próg, który trzeba przekroczyć”. – Trzeba przejść przez próg z doczesności w to, co niewidzialne. Wiara sięga głębiej.

Bp Przybylski podzielił się też doświadczeniem uczestnictwa w spotkaniach interdyscyplinarnych na Politechnice Częstochowskiej. – Fizycy uczyli mnie, że wiara to przekroczenie progu. Oni eksperymentują i odkryją prawa, ale ich nie tworzą, tylko się zadziwiają. Uczciwy fizyk zdumiewa się nad Bożą mądrością. Biada naukowcowi, któremu wydaje się, że jest Bogiem – przestrzegał biskup. –Uwierzyć – to pójść głębiej. To nie znaczy zanegowania nauki, bo ona jest bardzo ważna. Patronka tego duszpasterstwa, św. Edyta Stein, była wybitnym naukowcem. W czasach studiów była ateistką, ale rzetelnie szukała prawdy. Jako docent filozofii powiedziała: „Kto naprawdę szuka prawdy, prędzej czy później znajdzie Boga” – cytował bp Przybylski.

W nawiązaniu do uzdrowienia trędowatego wodza syryjskiego Naamana, opisanego w pierwszym czytaniu z Drugiej Księgi Królewskiej, bp Przybylski mówił, że „Bóg działa w prostych rzeczach”. – Prorok Elizeusz kazał Naamanowi wykąpać się w Jordanie mniejszym niż Warta. W takich prostych rzeczach jak modlitwa, Msza św., sakramenty jest moc. Tu przychodzi Bóg. Nie szukajcie cudowności, bo On jest cudowny, właśnie w takim zwykłym obmyciu w rzece, w takiej Mszy św. – podkreślił bp Przybylski.

– Podczas studiów zadbajcie o wiarę – zachęcał studentów biskup.

Na zakończenie przypomniał, że Jezus kazał 10 trędowatym, którzy prosili Go o uzdrowienie, iść, by pokazali się kapłanom. „A gdy, szli zostali oczyszczeni”. – Przychodźcie do księży po sakramenty, po wiarę, po uzdrowienie. Nie dlatego, że są bez skazy, ale dlatego, że Bóg ich wybrał – zaapelował bp Przybylski.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza i Politechniki Częstochowskiej na czele z rektorami: prof. dr hab. Anną Wypych-Gawrońską i prof. dr. hab. inż. Norbertem Sczygiolem, studenci i sympatycy DA Emaus.

Eucharystię koncelebrowali: ks. Rafał Grzesiak – proboszcz personalnej parafii akademickiej pw. św. Ireneusza, Biskupa i Męczennika w Częstochowie, ks. Norbert Tomczyk – wikariusz parafii i ks. dr hab. Paweł Wolnicki – wykładowca UJD.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem