Reklama

Wiadomości z Watykanu

Niedziela Ogólnopolska 45/2003

PAP/AP/Plinio Lepri

Jan Paweł II podczas modlitwy „Anioł Pański”, Watykan, 26 października 2003 r.

Jan Paweł II podczas modlitwy „Anioł Pański”, Watykan, 26 października 2003 r.

Patrzmy zawsze na Maryję, niedościgniony wzór! W Jej Sercu wszystkie słowa Ewangelii znajdują nadzwyczajny odzew. Maryja jest kontemplacyjną „pamięcią” Kościoła, który żyje pragnieniem ściślejszego zjednoczenia się ze swym Oblubieńcem, by w większym stopniu oddziaływać na społeczeństwo. Jak postępować wobec wielkich problemów, niezawinionego cierpienia, niesprawiedliwości wyrządzanych z zuchwałą arogancją? W szkole Maryi, która jest naszą Matką, wierzący uczą się rozpoznawać w pozornym „milczeniu Boga” słowo, które rozbrzmiewa w ciszy dla naszego zbawienia.
Jan Paweł II - papież
(Z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2003 r.)

„Anioł Pański” z Papieżem

26 października przed modlitwą Anioł Pański Jan Paweł II podziękował wszystkim za życzenia i modlitwy z okazji 25-lecia swojego Pontyfikatu.
„Żywe są jeszcze w moim sercu intensywne emocje, jakich doznałem w tych dniach, podczas których tyle osób skupiło się wokół mnie z okazji 25. rocznicy Pontyfikatu. Ponawiam moje podziękowanie przede wszystkim Bogu, bogatemu w miłosierdzie, za te 25 lat posługi Kościołowi” - powiedział Papież.
Szczególne słowa podziękowania Ojciec Święty skierował do kardynałów, biskupów i patriarchów, „którzy tak licznie zechcieli wziąć udział w tym jubileuszu, dając i w ten sposób świadectwo swej szczerej jedności ze Stolicą Piotrową”. Podziękował też głowom państw i rządom wielu krajów, które nadesłały gratulacje. Serdeczne podziękowanie skierował do kapłanów, osób konsekrowanych i wszystkich wiernych, którzy łączyli się z nim duchowo, składając życzenia i dar modlitwy. „W sposób szczególny - stwierdził - myślę o chorych, którzy byli ze mną przez ofiarę swych cierpień. Nie zabrakło też świadectw chrześcijan innych wyznań, jak również wyznawców innych religii. Wszystkim z głębi serca dziękuję!”. Kończąc, Jan Paweł II powiedział: „Jeszcze raz Bóg zapłać Wam, Drodzy Bracia i Siostry, za miłość i wsparcie, jakie mi okazaliście. Ponawiam zawierzenie mego życia i mojej posługi Maryi Pannie, Matce Odkupiciela i Matce Kościoła. Z synowskim oddaniem powtarzam Jej: Totus Tuus!”.
Po odmówieniu modlitwy Papież pozdrowił pielgrzymów w kilku językach, w tym po polsku, oraz udzielił wszystkim apostolskiego błogosławieństwa.

Jan Paweł II do Polaków

„Dzisiejsza katecheza ma szczególny charakter, bowiem zamyka kończący się w październiku Rok Różańca Świętego. Był to czas łaski, w którym Kościół miał okazję pogłębić istotę modlitwy różańcowej jako modlitwy chrystologicznej i kontemplacyjnej. Przewodnią myślą tego Roku były słowa z listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae: Kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa. Z Maryją odkrywaliśmy wartość modlitwy różańcowej: prostej i głębokiej.
Na progu trzeciego tysiąclecia każda wspólnota wierzących jest wezwana, by kontemplować oblicze Chrystusa, by stawać się szkołą modlitwy. Maryjną drogę wiary i modlitwy wskazuje nam Różaniec. Na tej drodze przewodzi nam Matka Zbawiciela, Ta, która nosiła w łonie Bożego Syna.
Rok Różańca Świętego był szczególną okazją do modlitwy o pokój w świecie i w intencji rodziny. Niepokojące zamachy terrorystyczne, mające miejsce 11 września 2001 r. w Stanach Zjednoczonych, które zrodziły nowe zagrożenie w świecie, mogą być powstrzymane przez modlitwę różańcową i błaganie w intencji pokoju. To właśnie wspólnota wierzących pragnie uczynić przede wszystkim przez modlitwę rodzinną. Wspomniany list Rosarium Virginis Mariae podkreśla: «Jako modlitwa o pokój, Różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę» (n. 41).
Serdecznie pozdrawiam moich Rodaków. Maryi, Królowej Różańca Świętego, zawierzam wszystkie polskie rodziny. W mojej modlitwie upraszam pokój dla Polski i dla całego świata. Wszystkim, którzy się w tę modlitwę włączają, z serca błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

Audiencja generalna 29 października 2003 r.

Przesłanie do studentów rzymskich uczelni

Reklama

Tegoroczna inauguracja nowego roku akademickiego rzymskich uniwesytetów kościelnych, która odbyła się 24 października w Bazylice św. Piotra, była wyrazem wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za 25 lat Pontyfikatu i jego wspaniałe Magisterium Prawdy. Uroczystej Mszy św. przewodniczył kard. Zenon Grocholewski - prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego. Mszę św. koncelebrowali: kard. Camillo Ruini - wikariusz generalny Ojca Świętego dla diecezji Rzymu, abp Giuseppe Pittau - sekretarz Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, bp Rino Fisichella, księża pracownicy Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, księża rektorzy uniwersytetów, instytutów, kolegiów, seminarów duchownych, księża dziekani wydziałów, księża profesorzy i księża studenci. Obecni byli kard. Ignace Moussa I Daoud - prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich oraz bardzo licznie zgromadzona wspólnota studentów. Obrzędom liturgicznym towarzyszył śpiew Chóru Kaplicy Sykstyńskiej.
Na początku Mszy św. kard. Grocholewski stwierdził, że nowy rok akademicki rozpoczyna się w rocznicę 25-lecia Pontyfikatu umiłowanego Następcy św. Piotra i uroczysta Eucharystia, a także modlitwy są ofiarowane za Ojca Świętego Jana Pawła II. Powiedział, iż z okazji tego Jubileuszu rektorzy rzymskich uniwersytetów kościelnych przygotowali zbiór przemówień Jana Pawła II skierowanych do wspólnot uniwersyteckich. Dostojny Celebrans wyraził szczególną wdzięczność Ojcu Świętemu za trzy dokumenty powierzone Kościołowi w ciągu tego roku, które będą przedmiotem szczególnego studium i głębokiej refleksji: za encyklikę Ecclesia de Eucharistia, która nawołuje do ponownego odkrycia daru ofiary eucharystycznej; za adhortację posynodalną Ecclesia in Europa, która podkreśla rolę i wkład uniwersytetów w nową ewangelizację, ich „posługę myślenia”, poszukiwanie i nauczanie; oraz za adhortację posynodalną Pastores gregis, która przypomina o ważności głoszenia Chrystusa - Serca Ewangelii, światła, które oświeca każdego człowieka i umacnia misję apostolską.
W homilii, którą odczytał kard. Grocholewski, Jan Paweł II, nawiązując do liturgii Słowa, przypomniał: „Światło i mądrość serca! - oto główna droga, przez którą możemy dotrzeć do odkrycia prawdy”. Aby z odwagą stanąć wobec wyzwań czasu, Ojciec Święty zachęcił wszystkich, by podejmowali studium wraz z modlitwą, medytacją i ciągłym poszukiwaniem woli Pana, co pomoże łatwiej zrozumieć „znaki nowych czasów”. Następnie podkreślił, że w okresie formacji teologicznej wszyscy mają przygotować się do tego, aby potrafili sformułować odpowiedzi wiary w sposób adekwatny do języka i mentalności naszego czasu. „Wszystko to zatem niech będzie ukierunkowane na wyższą misję: głoszenia Chrystusa i mocy wyzwoleńczej Jego Ewangelii”.
Na zakończenie homilii Ojciec Święty zawierzył trud studentów i codzienną pracę rzymskich uniwersytetów papieskich Dziewicy Maryi, Stolicy Mądrości, Pierwszej Ewangelizatorce.

Ks. Mariusz Frukacz

Biskupi brytyjscy z wizytą „ad limina”

„Biskupi muszą być prawdziwymi i wiarygodnymi głosicielami Słowa Bożego, co jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji na Wyspach Brytyjskich, które - mimo dawnych tradycji chrześcijańskich - stają w obliczu szerzącej się sekularyzacji” - mówił 23 października Jan Paweł II do 11 biskupów z Anglii i Walii przybyłych do Watykanu z wizytą ad limina apostolorum.
W orędziu przekazanym biskupom Papież przypomniał o obowiązku głoszenia prawdy, że Jezus Chrystus jest źródłem nadziei, która nigdy nie zawodzi. Wskazał na konieczność dochowania wierności nauczaniu Kościoła i jego dyscyplinie. Musi to znajdować wyraz w katechizacji, podczas której trzeba wskazywać na znaczenie życia modlitwy, niedzielnej Eucharystii czy sakramentu pojednania.
Ojciec Święty przypomniał, że ważną rolę w przekazie wiary odgrywają też szkoły katolickie. Zaznaczył, że wszyscy pracujący w nich nauczyciele muszą rozumieć specyficzną rolę i naturę katolickiego wychowania.
Jan Paweł II zaapelował też o odnowę posługi kapłańskiej: „Kościół potrzebuje księży pokornych i świętych, którzy przez swe codzienne nawrócenie stanowić będą natchnienie dla całego ludu Bożego do życia świętością”. Zachęcił, aby Kościół w Anglii i Walii ukazywał piękno powołania do życia zakonnego i kapłańskiego i wezwał biskupów do szczególnej troski duszpasterskiej o młodzież, a także do ewangelizacji kultury.

Papieskie orędzie do romów

Do bycia „apostołami nowej ewangelizacji, nosicielami nadziei, miłości bliźniego i poszanowania godności ludzkiej” wezwał Romów Jan Paweł II w specjalnym orędziu, przesłanym zgromadzonym na uroczystościach w sanktuarium maryjnym Majari Cali (Dziewicy Cygańskiej) k. Torrentu w prowincji Walencja. Okazją do spotkania były dwa jubileusze 25-lecia: Pontyfikatu i istnienia tego sanktuarium.
Ojciec Święty zachęcił Romów, aby uczynili „z tego szczęśliwego wydarzenia stosowny moment do odnowienia ewangelicznego zaangażowania w naśladowaniu Syna Bożego”. Prosił też licznych czcicieli wizerunku Dziewicy Cygańskiej, aby „szerzyli przykład pokory i całkowitego otwarcia się na Boga, jaki daje Maryja”.
Ponadto Papież wezwał odbiorców orędzia, aby „swym osobistym przykładem przyczyniali się do zbieżności życia z wiarą oraz aby współpracowali w różnych dziedzinach duszpasterstwa Romów przy ustanawianiu Królestwa Chrystusa, Jedynego Zbawiciela”.

Strony informacyjne opracowano na podstawie doniesień korespondentów własnych, wiadomości Radia Watykańskiego i KAI.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zmiany kapłanów 2021 r.

Czerwiec to miesiąc personalnych zmian wśród duchownych. Przedstawiamy bieżące zmiany księży proboszczów i wikariuszy w poszczególnych diecezjach.

Biskupi w swoich diecezjach kierują poszczególnych księży na nowe parafie.

CZYTAJ DALEJ

Abp Depo: nie ma kapłanów na próbę

2021-09-25 16:31

[ TEMATY ]

Jasna Góra

abp Wacław Depo

pielgrzymka kapłanów

Karol Porwich/Niedziela

Potwierdzamy drogę Chrystusa wejścia w nasze życie i sprawę wolności i wierności łasce, którą otrzymaliśmy nie tylko dla siebie, ale i dla drugich – powiedział abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który 25 września przewodniczył w bazylice jasnogórskiej Mszy św. podczas 40. Pielgrzymki Kapłanów Archidiecezji Częstochowskiej. Odbyła się ona pod hasłem: „Słudzy Jedności” i była dziękczynieniem za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego.

Pielgrzymka rozpoczęła się nabożeństwem Drogi Krzyżowej na wałach, po której kapłani zgromadzili się na Eucharystii w bazylice.

CZYTAJ DALEJ

Abp Ryś na Jasnej Górze: Rodzina znakiem Bożej miłości w świecie

2021-09-26 14:47

[ TEMATY ]

rodzina

ks. Paweł Klys

O tym, że rodzina ma być wśród świata znakiem i szkołą miłości Boga, zwłaszcza wobec najsłabszych: dzieci, starszych, niepełnosprawnych, w różny sposób wykluczanych i tych bez domu, mówił w homilii abp Grzegorz Ryś. Metropolita łódzki przewodniczył Mszy św. z udziałem uczestników 37. Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin. Pielgrzymka stanowiła centralne w Polsce obchody Roku św. Józefa i Roku Rodziny Amoris laetitia.

Abp Ryś podkreślił w homilii, że rodzina jest i powinna być podstawową i najważniejszą przestrzenią, w której uczymy się troski, uważności na najmniejszych; dzieci, w tym te poczęte a jeszcze nienarodzone, starszych, chorych, niepełnosprawnych. - W tym względzie rodzina spełnia niesłychaną rolę wobec całych społeczeństw. Dramatyczne jest społeczeństwo, które się tego nie uczy od rodziny. Dramatyczne jest społeczeństwo, które zamiast zatroszczyć się o tych, co są najsłabsi, potrafi ich zabijać. Niesłychane jest społeczeństwo, które nie dało się wychować rodzinie jako tej podstawowej ludzkiej wspólnocie, od której wszystkie inne powinny czerpać sposoby myślenia, działania. Państwo, Kościół, wszyscy się w jakiś sposób uczymy od rodziny, a uczymy się wtedy, kiedy mamy w sobie tę koncentrację na najmniejszych – mówił abp Ryś.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję