Reklama

Jasna Góra: Kongregacja Ruchu Światło-Życie

2014-02-22 15:15

it / Jasna Góra / KAI

Na Jasnej Górze odbywa się 39. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie. Spotkanie stanowi ważny impuls w planowaniu inicjatyw duszpasterskich oraz wyznacza nowe kierunki formacyjne życia duchowego oazowiczów. W tym roku czterodniowym obradom, towarzyszą słowa tytułowe pierwszej adhortacji papieża Franciszka: „Radość Ewangelii”. W spotkaniu udział bierze ponad tysiąc osób. Obecni są także goście z zagranicy. Ruch Światło-Życie, znany powszechnie jako Oaza, to jeden z ruchów odnowy w Kościele. Powstał w Polsce. Zrzesza ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów i zakonników, członków instytutów świeckich oraz rodziny. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację stara się formować dojrzałych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii, dekanatów, diecezji.

Najważniejszym punktem dzisiejszego dnia Kongregacji była Msza św., którą celebrował bp Grzegorz Ryś, odpowiedzialny za Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji. W kazaniu podkreślał za papieżem Pawłem VI, że początkiem ewangelizacji jest świadectwo. – Chodzi o to byś był takim człowiekiem, który jest absolutnym punktem odniesienia dla tego, kto chce iść do Chrystusa – mówił biskup. Kaznodzieja zauważył, że choć „boimy się nawet tak myśleć, żebyśmy nie odcisnęli się w życiu innych, to jednak mamy być żywymi przykładami, kamieniami, na których budowany jest Kościół”. – Nie możemy się bać, bo do tej roli, do tej funkcji, przy całej naszej małości uzdalnia nas Jezus – wzywał krakowski biskup pomocniczy.

Wyjaśniając temat Kongregacji moderator generalny ruchu ks. Adam Wodarczyk, powiedział, że papieski dokument „powinien stać się dla Ruchu tekstem programowym, gdyż daje on istotne wskazania dotyczące realizacji misji odnowy Kościoły w kontekście czasów współczesnych, nacechowanych filozofią postmodernizmu, konsumpcjonizmu i relatywizmu”. Ks. Wodarczyk podkreślił, że w drugim rozdziale adhortacji Franciszka zatytułowanym „W kryzysie zaangażowania wspólnotowego” zawarte są istotne wskazania odnoszące się do wyzwań współczesnego świata i wynikających z nich pokus osób zaangażowanych w duszpasterstwo. - Znaleźć tam można myśli bardzo mocne, w których Ojciec Święty wielokrotnie mówi „nie”: dla ekonomii wykluczenia; dla nowego bałwochwalstwa pieniądza; dla pieniądza, który rządzi zamiast służyć; dla nierówności społecznej rodzącej przemoc; dla egoistycznej acedii; dla jałowego pesymizmu; dla duchowej światowości; dla wojny między nami – zauważył ks. moderator. Dodał, że „równocześnie z ust papieża pada pełne mocy „tak”: dla wyzwania duchowości misyjnej i dla nowych relacji stworzonych przez Jezusa Chrystusa”.

Reklama

Ks. Wodarczyk powiedział, że po przemyśleniach dokonanych wraz z uczestnikami Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Jedności i po konsultacjach podjął decyzję o zmianie hasła pracy rocznej w roku formacyjnym 2014/2015 z hasła „Koinonia” na „Radość Ewangelii”. - Podczas naszego spotkania chcemy doświadczyć „radości Ewangelii” i pójść za zachętą Ojca Świętego Franciszka. - Ci, którzy głoszą Ewangelię, powinni bez lęków otworzyć się na działanie Ducha Świętego – podkreślił moderator. To dlatego podczas 39. Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie jej uczestnicy zapoznają się z treściami, które podsuwa do rozważenia papież Franciszek w adhortacji „Evangelii Gaudium”, mówiącej o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie.

Wśród zaproszonych na spotkanie prelegentów znaleźli się m.in.: bp Grzegorz Ryś, który dokonać ma przekrojowej analizy wezwania do ewangelizacji płynącej ze współczesnego magisterium Kościoła; ks. Antoni Bartoszek mówić ma na temat zagrożeń i wyzwań płynących z propagowanej ideologii gender; ks. Marek Sędek i ks. Ryszard Nowak , mają dzielić się doświadczeniem działań ewangelizacyjnych podejmowanych w parafiach.

W tegorocznej Kongregacji odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie uczestniczą goście z zagranicy: Ukrainy, Czech, Słowacji, Niemiec i Austrii.

Wobec dramatycznych doniesień z Ukrainy uczestnicy zjazdu modlą się szczególnie w intencji pokojowego rozwiązania konfliktu i zaprzestania dalszego rozlewu krwi u naszych wschodnich sąsiadów.

Założycielem ruchu oazowego jest sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, który w pracy duszpasterskiej widział potrzebę formowania dojrzałych chrześcijan i budowanie wspólnoty Kościoła poprzez ewangelizację i formację. W kraju do różnych grup należy ok. 40 tys. osób. Z Polski ruch oazowy rozprzestrzenił się najliczniej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wielką dynamikę widać ostatnio w Rosji i Chinach.

Pierwsza Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych odbyła się w 1976 r. w Krościenku nad Dunajcem, uczestniczyło w niej ok. 70 osób. W następnych latach Kongregacje odbywały się w Krościenku, Niepokalanowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Koninie oraz przede wszystkim w Częstochowie na Jasnej Górze, która stała się głównym miejscem tych spotkań.

Tagi:
Ruch Światło‑Życie

Reklama

Oazowicze u stóp Matki Bożej

2019-09-03 13:09

Katarzyna Krawcewicz
Edycja zielonogórsko-gorzowska 36/2019, str. 1

Diecezjalny Ruch Światło-Życie pielgrzymował 1 września do sanktuarium w Rokitnie. Razem z oazowiczami modlił się bp Paweł Socha

Maciej Krawcewicz
W procesji z darami przyniesiona została m.in. Księga Czynów Wyzwolenia

Tradycyjnie już od piątku 30 sierpnia trwał Diecezjalny Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii. W jego trakcie dokonano podsumowania oaz wakacyjnych, odbyły się spotkania w rejonach i poszczególnych diakoniach, a także planowanie pracy rocznej.

Niedzielna pielgrzymka rozpoczęła się adoracją Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez pary Domowego Kościoła. Na placu przed sanktuarium odbył się koncert uwielbieniowy zespołu Full of Grace oraz występ Teatru Diakonii Ewangelizacji. W tym samym czasie miały miejsce spotkania wspólnot Domowego Kościoła i Oaz Dorosłych. Po koncercie wspólnie odmówiono Różaniec na placu przy kościele, zaś uczestnicy i animatorzy tegorocznych oaz wakacyjnych spotkali się w swoich grupach na placu za ołtarzem polowym.

W samo południe rozpoczęła się Eucharystia połączona z promocją lektorów. Nawiązując do hasła roku „Wolni i wyzwalający” bp Paweł Socha powiedział w homilii: – Ks. Franciszek Blachnicki, który stoi u fundamentów Ruchu Światło-Życie, opublikował rozważania pt. „Została nam powierzona Ewangelia”. Pisze tam, że są trzy rzeczy, od których człowiek własnymi siłami nie potrafi się wyzwolić. Pierwszą jest grzech – odcięcie się od Boga. Druga rzeczywistość to cierpienie i śmierć. A trzecia to doświadczenie własnych ograniczeń – mamy swoje zamiary, plany, pragnienia, a one często nie mogą się zrealizować. I właśnie w Chrystusie Panu jest nasza wolność i wyzwolenie.

Pod koniec Mszy św. odbyło się przekazanie posług wśród par Domowego Kościoła. Pielgrzymka zakończyła się wspólną agapą.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jezus naszym odniesieniem

2019-09-17 14:31

Ks. Jan Koclęga
Niedziela Ogólnopolska 38/2019, str. 23

Św. Jan, mozaika (XXI wiek)/fot. Graziako

Człowiek współczesny ulega iluzji, że to „pieniądz rządzi światem”, a gospodarka jest najważniejsza. Taki stereotyp jest już dawno znanym schematem myślenia, o czym poucza nas prorok Amos: „Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy...”. Problem braku uczciwości w dzieleniu się dobrami i prawdziwej solidarności między biednymi a bogatymi jest rzeczywistością stale obecną w świecie. Zawsze kiedy człowiek – zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym – odchodzi od Bożych przykazań, kiedy zapomina o miłości Boga i bliźniego – wkrada się grzech nieuczciwości w relacjach między bogatym a biednym. Ten problem był obecny również w czasach proroka Amosa, który zdecydowanie wypomina nieuczciwym ludziom oszustwa wobec biednych: „...będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać”. Pan Bóg upomni się o krzywdę biednego, On jest łaskawy i miłosierny i wzywa nas, abyśmy w relacji z drugim człowiekiem kierowali się miłością.

Największym dobrem i szczęściem jest zbawienie, dlatego św. Paweł wzywa nas do wielkiej modlitwy za wszystkich ludzi: „Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi. (...) Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”. Owa prawda to fakt, że jeden jest Bóg i jedyny Pośrednik między Bogiem a ludźmi – Jezus Chrystus, który wydał samego siebie za nas w ofierze odkupieńczej. Zatem – Syn Boży jest punktem odniesienia dla człowieka, dla jego pracy, modlitwy i relacji do Boga i do każdego człowieka.

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus uczy nas właściwego wykorzystania dóbr, które posiadamy. Bogactwo tego świata nie jest celem, ale środkiem do osiągnięcia celu do zbawienia. Człowiek jest stworzony do szczęścia z Bogiem – nie może więc na tym świecie przed perspektywą Bożej miłości umieścić jakąś marność: „Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!” – mówi Pan.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Komunikat Kurii Metropolitalnej w Krakowie

2019-09-21 22:35

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami na temat zmian personalnych w Biurze Prasowym Archidiecezji Krakowskiej, Kuria Metropolitalna w Krakowie informuje, że podjęte działania dotyczą zakończenia współpracy jedynie z koordynatorem Biura, panią Joanną Adamik, i jej dwiema najbliższymi współpracowniczkami, które są osobami niezamężnymi.

Artur Stelmasiak/Niedziela

Należy zaznaczyć, że pani Joanna Adamik w dniu 10 sierpnia br. w piśmie skierowanym na ręce Księdza Arcybiskupa stwierdziła, m.in.: „(…) wyrażając szczerą wdzięczność za ostatnie lata i miesiące pracy i służby dla Księdza Arcybiskupa, także za wszystkie gesty i słowa osobistej życzliwości wobec mnie i moich bliskich, proszę o zwolnienie mnie z obowiązków”. Ta prośba została ostatecznie przyjęta w dniu 19 bm., przy zachowaniu umownego (miesięcznego) trybu wypowiedzenia i wynagrodzenia, pomimo rezygnacji ze świadczenia pracy.

Natomiast dwie pozostałe osoby, które w życiu prywatnym jako matki tworzą wraz ze swymi mężami katolickie rodziny, nadal pozostają pracownikami Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem