Reklama

„Niedziela” u Matki Słowa

Ks. Mariusz Frukacz, Anna Wyszyńska
Niedziela Ogólnopolska 39/2008, str. 9


Podczas Mszy św. pielgrzymkowej w Bazylice Jasnogórskiej
Grażyna Kołek

Święto „Niedzieli”, jakim jest co roku Pielgrzymka Pracowników i Czytelników naszego tygodnika na Jasną Górę, przeżywaliśmy już po raz dwunasty. Tegoroczna pielgrzymka odbyła się 20 września, a jej hasło: „Dla mnie żyć - to Chrystus” (Flp 1,21) nawiązywało do trwającego w Kościele Roku św. Pawła.

Media publiczne - misja czy komercja?

W przeddzień pielgrzymki, 19 września, w siedzibie „Niedzieli” odbyła się debata zatytułowana: „Media publiczne - misja czy komercja?”. Tradycja organizowania przez redakcję debat poświęconych mediom została zapoczątkowana w 1993 r. przez redaktora naczelnego „Niedzieli” ks. inf. Ireneusza Skubisia, bp. Adama Lepę oraz prof. Karola Klauzę z KUL-u, którzy powołali do życia Konwersatorium „Aetatis Novae”- cykliczne spotkania poświęcone mediom.
Gospodarzem tegorocznej debaty był Redaktor Naczelny „Niedzieli”. Referaty przedstawili: bp Adam Lepa z Łodzi, Marek Jurek - były marszałek Sejmu RP, o. prof. Leon Dyczewski z KUL-u oraz prof. Andrzej Jurga. Bp Lepa podkreślił, że istnienia mediów publicznych wymaga polska racja stanu. Ich likwidacja spowoduje zachwianie ładu medialnego, osłabienie poczucia tożsamości Polaków. Marek Jurek, odnosząc się m.in. do aktualnej sytuacji w Polsce, zaznaczył, iż obecnie istnieje podwójny kryzys w mediach - kryzys zagrożenia mediów publicznych oraz kryzys działania tych mediów. Ważne treści przekazał o. prof. Leon Dyczewski. Mówił m.in. o fundamentalnym znaczeniu mediów publicznych dla istnienia systemu demokratycznego. Jedną z ważnych myśli wystąpienia prof. Andrzeja Jurgi było podkreślenie służebnej roli telewizji i jej obowiązku dochodzenia do prawdy.

U Pierwszej Redaktorki

Pielgrzymka rozpoczęła się 20 września rano Mszą św. w Bazylice Jasnogórskiej. Na wspólną modlitwę przybyli redaktorzy i pracownicy „Niedzieli”, przedstawiciele 20 edycji diecezjalnych, drukarze, kolporterzy i wszyscy, którzy czują się przyjaciółmi „Niedzieli”. Zgromadzonych - wśród których byli m.in.: senator Czesław Ryszka, prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona oraz prof. Andrzej Jurga z Małżonką - powitał w imieniu paulińskiej wspólnoty o. Karol Oset, podprzeor Jasnej Góry. Przytoczył on słowa Jana Pawła II: „Nowa ewangelizacja potrzebuje prawdziwych świadków wiary, ludzi zakorzenionych w krzyżu Chrystusa, gotowych dla Niego ponosić ofiary” i wyraził nadzieję, że Maryja - jako Pierwsza Redaktorka „Niedzieli” - wyprosi łaski wszystkim, którzy są szczególnie powołani przez Bożą Opatrzność, by tygodnik wypełniał swoje szczególne zadanie w dzisiejszym świecie.
Za trud wydawania „Niedzieli”, zasłuchanie w głos Chrystusa i Maryi oraz wierność Kościołowi podziękował redakcji abp Stanisław Nowak. - To błogosławiona praca, błogosławiony trud, błogosławiona siejba Boża - powiedział. Na dalszy trud pracy apostolskiej złożył redakcji życzenia: - Bądźcie mocni, bądźcie wierni, bądźcie silni, bądźcie zapracowani, byście wypełnili swoją szczególną misję.

Reklama

Dla mnie żyć - to Chrystus

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. inf. Ireneusz Skubiś. Nawiązując do stanowiących motto pielgrzymki słów Apostoła Narodów: „Dla mnie żyć - to Chrystus”, powiedział: - Rok. św. Pawła zachęca do ważnej apostolskiej refleksji, jest czasem, kiedy możemy pomyśleć o wielkich polach ewangelizacji. Podkreślił, że współczesne, nastawione konsumpcyjnie społeczeństwa wzbraniają się przed ewangelizacją, przed pokutą za grzechy i odważnym wyznawaniem wiary. Przykładem takiej postawy są opory przed przywróceniem starożytnego chrześcijańskiego święta Trzech Króli. - Czy święto Trzech Króli można przeliczać na pieniądze? - zapytał. Nawiązując do sytuacji mediów, podkreślił, że w społeczeństwach demokratycznych niezbędne są media wolne, odważne, które mówią prawdę. Podziękował wszystkim, którzy kupują i czytają „Niedzielę” - setkom tysięcy osób w kraju i za granicą. Redaktor Naczelny poprosił Czytelników o szczególną modlitwę, aby Polska zachowała wartości chrześcijańskie, które od wieków stanowią o jej kulturze.
Wspólną Eucharystię zakończył Akt Zawierzenia „Niedzieli” Matce Bożej. Został też pobłogosławiony obraz Matki Bożej Jasnogórskiej dla rzeszowskiej edycji „Niedzieli”, obchodzącej w tym roku 10-lecie istnienia.

Mater Verbi

Druga część spotkania odbyła się w Sali Papieskiej, gdzie wręczono, przyznawane przez „Niedzielę”, medale „Mater Verbi”, będące wyrazem wdzięczności tym, którzy angażują się w tworzenie pisma i jego rozpowszechnianie. Spotkanie ubogacił poprowadzony przez ks. Jacka Molkę i ks. Mariusza Frukacza dwugłos na temat św. Pawła Apostoła. Odbyła się także prezentacja materiałów multimedialnych poświęconych miejscom, w których przebywał i nauczał św. Paweł, przygotowanych przez Studio Telewizyjne „Niedzieli”.
Specjalnymi gośćmi pielgrzymki były dzieci z łódzkiej świetlicy prowadzonej przez Siostry Urszulanki Szare. Dzieci, na ręce Redaktora Naczelnego, złożyły życzenia dla całej redakcji. Radosnego nastroju dopełniła ludowa kapela „Słociniacy” z Rzeszowszczyzny, którą przywiózł do Częstochowy o. Jan Maria Sochocki, kustosz sanktuarium św. Ojca Pio i Matki Bożej Fatimskiej w Terliczce.

Wspomnienie św. Jana Pawła II w jego watykańskiej Bazylice

2019-10-22 16:47

Włodzimierz Rędzioch

Tego roku, 22 października w Kościele obchodzone jest już po raz piąty święto liturgiczne św. Jana Pawła II. Dlatego szczególnie uroczysty charakter miała Msza św. odprawiona w tym dniu na grobie Świętego w Bazylice Watykańskiej.

Włodzimierz Rędzioch

Przewodniczył jej kard. Stanisław Ryłko, emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, archiprezbiter bazyliki Matki Bożej Większej a zarazem Przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II. Koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów pracujących w Watykanie i w Rzymie a wśród nich kard. Konrad Krajewski. Kaplica św. Sebastiana, w której znajdują się doczesne szczątki Karola Wojtyły była szczelnie wypełniona pielgrzymami, wśród których widoczni byli członkowie Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w swych charakterystycznych stojach – czarnych mantullach z żółtym obszyciem i herbem Jana Pawła II.

Oto tekst homilii kard. Stanisława Ryłki.

Święty Jan Paweł II: dar i zadanie...

1. Pomimo upływu lat, osoba Św. Jana Pawła II nie przestaje ludzi fascynować. Jan Paweł II żyje w sercach ludzi i w ich wdzięcznej pamięci... Świadczą o tym tak liczni pielgrzymi, którzy klękają przy ołtarzu Jego relikwii w głębokim rozmodleniu... Można powiedzieć, i przy ołtarzu jego relikwii, trwa bez końca ta jedyna w swoim rodzaju audiencja papieska Św. Jana Pawła II... To jest cecha charakterystyczna Świętych: oni żyją... Po odejściu do domu Ojca, staja się jeszcze bardziej obecni dla nas, niż za życia...

W perspektywie przyszłorocznych obchodów 100-lecia urodzin naszego wielkiego rodaka, powraca pytanie podstawowe: kim właściwie był Św. Jan Paweł II dla Kościoła, dla świata, dla Polski, dla każdego z nas... Obok Jana Pawła II nie mona przejść obojętnie...

Jan Paweł II to przede wszystkim człowiek niezłomnej wiary... Homo Dei

Boży człowiek... Człowiek wielkiej modlitwy i kontemplacji, mistyk cały zanurzony w Bogu... Gdy się modlił, gdy odprawiał Mszę Św., gdy przesuwał paciorki różańca, przenosił się w inny, Boży wymiar. I to się czuło!... Wielu ludzi nawracało się, widząc Go zatopionego w modlitwie...

Jan Paweł II to również człowiek wielkiego czynu, niezmordowany pielgrzym Ewangelii, który przemierzył wzdłuż i wszerz wszystkie kontynenty. “Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Nie bójcie się! Chrystus wie co jest w człowieku! ...“ To by! podstawowy program duszpasterski jego długiego, bo prawie 27 letniego pontyfikatu,.. Nie oszczędzał się... Umiał być cały dla Boga i cały dla ludzi... Odbył 104 podróże apostolskie do 135 krajów na wszystkich kontynentach... Wygłosił ponad 3.000 przemówień... Przemierzył około półtora miliona kilometrów... Wiele milionów ludzi miało okazję spotkać Go osobiście i słuchać jego słów wypowiadanych w ich własnym języku... Był autorem 14 encyklik i 14 posynodalnych adhortacji apostolskich ... Sam zwołał 15 Synodów Biskupów..

Jan Paweł II jak Dobry Samarytanin, pochylał się z miłością nad bolesnymi ranami współczesnej ludzkości... Stawał sic głosem tych, którzy nie mają głosu, upominał się o prawa do godności i do wolności tych, którzy tych praw byli pozbawieni. To dzięki niemu, Europa zaczęła znowu oddychać obydwoma płucami na Zachodzie i na Wschodzie... Jan Paweł II to prawdziwy prorok naszych czasów: odważnie upominał się o respektowanie praw ludzkich, ale także - i przede wszystkim - praw Boskich w świecie... Jak każdy prorok, Jan Paweł II był dla wielu środowisk niewygodny, gdyż nie bal się głosić prawdy... Dlatego w pamiętnym roku 1981 dosięgła Go na Placu w. Piotra kula zamachowca...

I wreszcie: Jan Paweł II to wielki Apostoł Bożego miłosierdzia... Głoszenie światu Boga bogatego w miłosierdzie, było linią przewodnią całego jego Pontyfikatu... To nie był przypadek, i powrócił do domu Ojca w wigilię Uroczystości Bożego Miłosierdzia w 2005 roku, a jego beatyfikacja i kanonizacja miała miejsce dokładnie w Święto Bożego Miłosierdzia. To On, w łagiewnickim Sanktuarium Jezusa miłosiernego w roku 2002 zawierzył świat Bożemu miłosierdziu, a słowa tego zawierzenia w dzisiejszej sytuacji - gdy świat przeżywa tak głęboki kryzys - nabierają szczególnej wymowy. Słabnącym już wówczas głosem Papież mówił: “Boże Ojcze miłosierny /…/ Tobie zawierzamy dziś losy wiata i każdego człowieka. Pochyl sic nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć twojego miłosierdzia, aby w Tobie Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei... Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata...”

Jan Paweł II - wielki świadek nadziei w świecie, który coraz bardziej nadzieję traci...

2. Jak wielkie bogactwo kryje w sobie osoba i dzieło św. Jana Pawła II!... On był i jest do dzisiaj wielkim darem dla Kościoła, dla świata, a w szczególny sposób dla nas - Jego rodaków, dla Polski.. Jako Polacy, musimy się czuć coraz bardziej odpowiedzialni za to wielkie dziedzictwo duchowe, jakie nam zostawił… Jesteśmy Jego dłużnikami!

Jan Paweł II darzył swoją Ojczyznę i swych Rodaków wielką miłością i dlatego stawiał przed nami wysokie wymagania... Wiele się po swoich rodakach spodziewał... Uczył nas cierpliwie, iż bez Chrystusa człowiek nie jest w stanie zrozumieć siebie... Że tylko w Chrystusie człowiek może osiągnąć pełnię życia... Pisał w swojej pierwszej encyklice “Redemptor hominis”: “Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca - nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty - musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść, z sobą samym, musi sobie przyswoić, zasymilować cała rzeczywistość Wcielenia i Odkupienia, aby siebie odnaleźć....” (n. 10). Uczył nas przestrzegać Bożych przykazań, pokazując, iż nie są one ograniczeniem ludzkiej wolności, ale - wręcz przeciwnie - stanowią najpewniejszą drogę do jej pełni... Są też drogą do pełnego i dojrzałego człowieczeństwa... Uczył nas okrywać niezastąpioną wartość i piękno rodziny chrześcijańskiej, zbudowanej na nierozerwalnym małżeństwie mężczyzny i kobiety... “Przyszłość ludzkości przechodzi poprzez rodzinę...” (Familiaris consortio, n.76) - podkreślał z naciskiem... Papież Franciszek we Mszy Św. Kanonizacyjnej nazwał Go “Papieżem rodziny”... Nawoływał do obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci...

Jan Paweł II uczył nas właściwego korzystania z daru wolności. Przewodnikiem wolności jest prawe i wrażliwe sumienie. Bez sumienia wolność jest bowiem ślepa, łatwo błądzi, obraca sic przeciw człowiekowi... Uczył nas trudnej sztuki wyboru pomiędzy dobrem i ziem... Mówił: “Polska woła nade wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nie raz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażając je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: “Nie daj sic zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12,2 1). /…/ to znaczy także /…/ nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej so1idarności: “Jeden drugiego brzemiona noście...” (Gal 6,2)...” (Homilia w Skoczowie, 1994)

Jakże wielkie jest bogactwo tego duchowego dziedzictwa, jakie Św. Jan Paweł II nam zostawił! Jego osoba i jego pontyfikat są dla nas dzisiaj nie tylko darem - ale także wielkim wyzwaniem i pilnym zadaniem... Nie wystarczy Jana Pawła II podziwiać! To za mało! Mamy przede wszystkim Jego nauczanie poznawać i wprowadzać je w czyn... Stulecie urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II - jakie będziemy świętować w przyszłym roku - to wielkie wezwanie do podjęcia tego ważnego zadania!

Święty Janie Pawle II - Patronie i obrońco wiary w naszych trudnych czasach - módl się za nami!... Ojcze Święty, błogosław nam! Amen...

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Katowice: koncert papieski w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II

2019-10-23 20:01

ks. sk / Katowice (KAI)

Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II oraz 41. rocznicy inauguracji pontyfikatu miał miejsce w Akademii Muzycznej w Katowicach koncert galowy „Wstańcie, chodźmy”.

Biały Kruk/Adam Bujak, Arturo Mari

W imieniu metropolity katowickiego przemówił bp Marek Szkudło przekazujący pozdrowienia od abp Wiktora Skworca. Opowiedział również, że gdy studiował w seminarium w Krakowie, to ówczesnym metropolitą krakowskim był kard. Karol Wojtyła. – Dzisiaj nasuwają mi się na usta dwa słowa: „czuwajcie” oraz „otwórzcie się” (…). Mamy być przygotowani, bo Pan codziennie przychodzi. I mamy się otwierać na Jego obecność – powiedział bp Szkudło.

Do słów „Wstańcie, chodźmy” odniósł się natomiast obecny na sali wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun. Zauważył, że jest to zachęta Chrystusa, który w ten sposób zwraca się do swoich przyjaciół. Przywołał również wspomnienie z końca lat 90-tych, gdy Jan Paweł II zgodził się przyjąć tytuł Honorowego Obywatela miasta Katowice. – Dzisiaj mogę o tym mówić z wielką radością i dumą, że wśród honorowych obywateli naszego miasta jest święty – powiedział.

– Jan Paweł II tak wiele uczynił również dla młodych, a przecież gromadzimy się tutaj z ich powodu. To właśnie Fundacja ich wspiera: ich rozwój, ich kształcenie, pozwalając na stanie się w pełni dojrzałymi ludźmi, korzystającymi w pełni ze swoich talentów – mówił prof. Władysław Szymański, rektor Akademii Muzycznej w Katowicach.

Podczas koncertu również stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” podzielili się swoim świadectwem. – Wobec wszystkich tutaj obecnych chciałbym podziękować za to, że obdarzacie nas swoim wsparciem. Zarówno tym materialnym, jak i tym duchowym, które niejednokrotnie jest o wiele ważniejsze – powiedział Paweł Grzybek, który studiuje inżynierię chemiczną, a stypendystą jest od 6 lat.

– Wielkim zwycięstwem w dziejach świata jest św. Jan Paweł II, Wielki – mówił ks. Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji. – Dzień Papieski jest po to, abyśmy nie zapomnieli o wielkich dobrodziejstwach, które dał nam Pan w osobie św. Jana Pawła II – dodał.

Zebrani w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach wysłuchali koncertu Akademickiej Orkiestry Dętej działającej przy uczelni. Zabrzmiały utwory Kilara, Moniuszki, Lutosławskiego czy Paderewskiego. Orkiestrą dętą dyrygował natomiast Grzegorz Mielimąka.

Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r. i przypada w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W archidiecezji katowickiej wydarzenia Dnia Papieskiego trwają cały miesiąc. Jednym z nich jest koncert galowy w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem