Reklama

Polska ma 211 bożogrobców

Lidia Dudkiewicz
Niedziela Ogólnopolska 19/2009, str. 26

Janusz Kamiński

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie nawiązuje do ponad 900-letniej tradycji Bożogrobców. Jego duchowym poprzednikiem jest Zakon Kanoników Regularnych Najświętszego Grobu Bożego w Jerozolimie, którego początki sięgają do faktu odzyskania Jerozolimy w 1099 r., podczas pierwszej wyprawy krzyżowej.

Zadania Bożogrobców dziś

Cele Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie są ukierunkowane na wspieranie dzieł katolickich w Ziemi Świętej. Jego członkowie szerzą kult męki i zmartwychwstania Chrystusa oraz są obrońcami pustego Bożego Grobu, w każdym czasie.
Obecnie, gdy sytuacja w Ziemi Świętej jest bardzo napięta, głównie z powodu konfliktu palestyńsko-żydowskiego, członkowie Zakonu muszą się troszczyć o godną egzystencję chrześcijan na tym terenie. Często bowiem muszą oni opuszczać ziemię uświęconą obecnością Zbawiciela i może dojść do paradoksu polegającego na tym, że miejsca najświętsze dla chrześcijan znajdą się w rękach wrogów chrześcijan. Dlatego trzeba się nieustannie modlić w tych trudnych sprawach, ale też spieszyć z konkretną pomocą na rzecz Ziemi Świętej i jej mieszkańców. Bożogrobcy są też zobowiązani do pomocy materialnej na rzecz Ziemi Świętej. Dzisiejsze czasy stawiają więc przed członkami Zakonu Bożogrobców wiele wyzwań.
Siedziba Zakonu znajduje się w klasztorze przy kościele św. Onufrego na Janikulum w Rzymie, a Wielkim Mistrzem Zakonu jest od niedawna kard. John Patrick Foley.

Inwestytura w Łowiczu

Co roku odbywa się inwestytura Zakonu Bożogrobców, czyli przyjmowanie nowych członków. Tym razem miejscem inwestytury był Łowicz. Główny obrzęd przyjmowania do Zakonu nowych kawalerów i dam jest zawsze poprzedzony organizowanym w przeddzień duchowym przygotowaniem. Tak więc 24 kwietnia, po Mszy św. sprawowanej w katedrze łowickiej przez bp. Piotra Skuchę, odbyło się zakonne czuwanie, któremu przewodniczył bp Andrzej Dziuba. Kandydaci do Zakonu wypowiadali wtedy słowa przysięgi zakonnej oraz podpisywali i składali na ołtarzu dokument potwierdzający ten fakt. Potem odbyło się poświęcenie strojów zakonnych (mucetów, płaszczy i dystynktoriów) oraz błogosławieństwo relikwiami Krzyża Świętego. Były również wykłady na temat sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej oraz prymasowskiego Łowicza. Całość ubogacił koncert Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego działającego przy kościele akademickim św. Anny.

Reklama

„Idźcie na cały świat...”

Na zadania Bożogrobców w czasach nam współczesnych zwrócił uwagę podczas łowickiej inwestytury 25 kwietnia prymas Polski kard. Józef Glemp - Wielki Przeor Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Bożogrobców. W homilii nawiązał do wezwania Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...”. Mówił, że potrzeba głoszenia Ewangelii jest dziś szczególnie ważna w tych miejscach na ziemi, które są obolałe z powodu nienawiści szatana. Ksiądz Prymas wspomniał o wyrzucanych ze swojej ziemi Palestyńczykach, o chrześcijanach, którym zabrania się dawania chrześcijańskiego świadectwa. - Obecna sytuacja upokorzenia chrześcijan może wynikać także z braku autentycznego głoszenia i obrony wiary - wyjaśnił. Prymas Polski zwrócił uwagę, że dzisiaj na Ziemię Świętą patrzy się często przez pryzmat polityki, tymczasem głoszenie Dobrej Nowiny ma przekraczać wszelkie granice. Wyraził także nadzieję, że rozpoczynająca się pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI do ziemi Zbawiciela będzie umocnieniem w wierze nie tylko dla Ziemi Świętej, ale i dla całego świata.
Podczas łowickiej inwestytury Mszę św. pod przewodnictwem kard. Glempa koncelebrowali m.in.: biskup łowicki Andrzej F. Dziuba, biskup senior Alojzy Orszulik, bp Józef Zawitkowski oraz bp Piotr Skucha z Sosnowca i bp Józef Kupny z Katowic.

Nowi rycerze i nowe damy

Prymas Polski uroczyście przyjął do Zakonu nowych członków. Komandor Karol Szlenkier, nowy Zwierzchnik Bożogrobców w Polsce, odczytał decyzję Wielkiego Mistrza Zakonu, na mocy której do Zakonu mogło być przyjętych 24 nowych członków. Kandydaci wyrażali gotowość do rozwijania w swoim życiu rycerskich cnót pielęgnowanych przez Zakon, a także zaangażowania duchowego i charytatywnego na rzecz miejsc świętych oraz łacińskiego Patriarchatu Jerozolimskiego. Potem odbyło się pasowanie kawalerów, przyjmowanie dam do Zakonu, nałożenie dystynktoriów i płaszczy.
Podczas uroczystości poinformowano, że decyzją Wielkiego Mistrza czterech kawalerów zostało podniesionych do rangi komandorów: ks. Józef Wójcik, ks. Stanisław Szałankiewicz, Jerzy Jurkiewicz i Emilian Kocot. Zgromadzeni wystosowali listy z wyrazami szacunku i zapewnieniami o łączności w modlitwie do Wielkiego Mistrza Zakonu kard. Johna Patricka Foleya oraz do Wielkiego Przeora Zakonu abp. Fouada Twala, łacińskiego patriarchy Jerozolimy. Zakon ma charakter międzynarodowy. Do tradycji należy więc uczestniczenie w polskiej inwestyturze przedstawicieli zwierzchnictw zagranicznych. W Łowiczu licznie reprezentowane były zwierzchnictwa z Niemiec. Inwestyturę zakończył wspólny obiad w sali OSP.
Zakon Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie liczy obecnie 25 tys. członków w ponad 40 krajach świata, w Polsce po ostatniej inwestyturze jest 211 bożogrobców.

Nowi członkowie Zakonu Bożogrobców w Polsce

25 kwietnia 2009 r. podczas inwestytury w Łowiczu do Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie przyjęto następujące osoby:

DUCHOWNI -
bp Józef Kupny,
ks. Ryszard Mroziuk,
ks. Adam Prorok;

KAWALEROWIE -
Władysław Bochenek,
Jarosław Czapelka,
Waldemar Drobik,
Ryszard Iwanicki,
Andrzej Kołakowski,
Lech Kowalewski,
Jerzy Krzyszkowski,
Leszek Mikulski,
Bartłomiej Muński,
Marcin Perz,
Władysław Pietruszka,
Tomasz Rzemieniuk,
Wiesław Sowiński,
Zbigniew Sulatycki,
Stanisław Tępiński;

DAMY -
Elżbieta Jastrzębska,
Ewa Kowalewska,
Urszula Krupa,
Barbara Małoszewska,
Joanna Saczewska,
Anna Wawrzyczek.

Reklama

Jan Paweł II na ławie oskarżonych

2019-05-12 09:55

pb, mp / Kraków (KAI)

Wyemitowany wczoraj film Tomasza Sekielskiego zawiera dość uproszczone poglądy nt. roli jaką odegrał Jan Paweł II w sferze zwalczania przestępstw wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Zarzuca mu się, że bagatelizował te czyny i nie wykazał dostatecznych starań, aby je wyeliminować. Tymczasem fakty zdają się mówić co innego, co przytaczamy w poniższej analizie. Pontyfikat Jana Pawła II był przełomowym, jeśli chodzi o zwalczanie przestępstw pedofilskich w Kościele i rozpoczął on nową linię, kontynuowaną skutecznie do dziś przez jego następców.

Zdzisław Sowiński

Na płaszczyźnie zasad, potępienie tego rodzaju przestępstw było w Kościele zawsze, czego dowodem jest m. in. pierwsza instrukcja Świętego Oficjum (przekształconego z czasem w Kongregację Nauki Wiary) z 1922 r. „Crimen sollicitationis”, uzupełniona czterdzieści lat później i wydana z klauzulą poufności. Zobowiązywała ona osoby zaangażowane w proces do zachowania go w tajemnicy, której naruszenie pociągało za sobą automatyczne zaciągnięcie ekskomuniki (nie spadała ona jednak na ofiarę ani na zeznających świadków). Chciano w ten sposób chronić dobre imię zarówno samych ofiar, jak i oskarżonych, którzy nie zawsze okazywali się winnymi zarzucanych im czynów. Chodziło o to, by strony i świadkowie mogli składać swoje zeznania bez obaw, że szczegóły delikatnej natury wyciekną na zewnątrz. Instrukcja nie zawierała zakazu donoszenia o przestępstwie władzom cywilnym. W praktyce jednak powoływano się na nią, aby tego nie czynić, a zobowiązanie do tajemnicy odnośnie szczegółów procesu, interpretowano dość powszechnie jako zakaz nakładany na ofiary, aby na zewnątrz nie mogły ujawnić faktu, że doświadczyły przemocy seksualnej ze strony duchownych.

Działania Jana Pawła II

W obliczu pojawiających się w latach 90-tych doniesień o przestępstwach seksualnych wobec małoletnich w łonie niektórych Kościołów lokalnych, w 1994 r. Jan Paweł II wydał Indult dla Kościoła w Stanach Zjednoczonych, a w 1996 r. dla Kościoła w Irlandii mający na celu ochronę dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym.

Jednocześnie papież postanowił zastąpić instrukcję „Crimen sollicitationis”, znowelizowanymi rozwiązaniami. W 2001 r. zastąpił ją list apostolski Jana Pawła II „Sacramentorum sanctitatis tutela” (O ochronie świętości sakramentów), potwierdzający, że wykorzystywanie seksualne małoletnich należy do katalogu najcięższych przestępstw znanych prawu kościelnemu, których rozpatrywanie, łącznie z nakładaniem sankcji karnych, leży w wyłącznej gestii Kongregacji Nauki Wiary. Kierował nią wówczas kard. Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, który w obliczu coraz liczniej pojawiających się na przełomie 2001/2002 r. oskarżeń pod adresem duchownych intensywnie zabrał się do rozwiązywania nabrzmiewającego problemu. On sam zresztą był inicjatorem decyzji Jana Pawła II.

Jeszcze w 2001 roku Kongregacja wydała normy wykonawcze („De delictis gravioribus”) do listu Jana Pawła II. Rok później Stolica Apostolska zatwierdziła wypracowane przez biskupów Stanów Zjednoczonych „Konieczne normy postępowania diecezji bądź eparchii w sprawie zarzutów seksualnego wykorzystywania małoletnich przez księży i diakonów”. Stanowiły, że „po otrzymaniu informacji o zarzutach wobec księdza lub diakona przeprowadzone zostanie wstępne dochodzenie”, a gdy „zostaną zgromadzone wystarczające dowody, poinformowana zostanie o tym Kongregacja Nauki Wiary”. Biskup „zwolni oskarżonego z posługi lub też z urzędu kościelnego czy też sprawowanej funkcji, wprowadzi zakaz mieszkania w danym miejscu i publicznego udziału w sprawowaniu Eucharystii, aż do czasu ogłoszenia wyniku procesu”.

A jeśli potwierdzi się choćby „pojedynczy akt seksualnego wykorzystania przez księdza lub diakona”, osoba ta „zostanie na stałe zwolniona z posługi kościelnej, nie wyłączając wykluczenia ze stanu duchownego”. Jeśli natomiast „kara wykluczenia ze stanu duchownego nie zostanie zastosowana, na przykład z powodu podeszłego wieku lub choroby, sprawca czynu powinien żyć w modlitwie i pokucie. Nie będzie mógł odprawiać publicznie Mszy świętej i udzielać sakramentów. Otrzyma polecenie, by nie nosić stroju duchownego i nie przedstawiać się jako kapłan”. Diecezje zostały zobowiązane do stosowania się „do wszystkich przepisów prawa cywilnego w sprawie informowania władz cywilnych o zarzutach” i pełnej współpracy z nimi podczas dochodzenia.

Normy te, w formie tzw. wytycznych, były stopniowo wdrażane przez krajowe konferencje biskupie

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Franciszek do Polaków: módlcie się, by wypełniła się wola Boga

2019-05-22 10:23

st (KAI) / Watykan

„Módlmy się do Ojca niebieskiego za nas, za nasze rodziny, za Kościół i za całą ludzkość, aby dla wszystkich wypełniała się Jego zbawcza wola”- zachęcił Ojciec Święty pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Grzegorz Gałązka

Oto słowa papieża skierowane do Polaków:

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, ożywieni przez Ducha Świętego i zachęceni przykładem naszego Pana Jezusa Chrystusa, z dziecięcą ufnością i oddaniem módlmy się do Ojca niebieskiego za nas, za nasze rodziny, za Kościół i za całą ludzkość, aby dla wszystkich wypełniała się Jego zbawcza wola. Zawierzam was i waszych bliskich matczynej opiece Maryi Wspomożycielki wiernych i z serca wam błogosławię.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Dzisiaj kończymy cykl katechez na temat „Ojcze nasz”. Możemy powiedzieć, że modlitwa chrześcijańska rodzi się z odwagi wzywania Boga jako Ojca. Wyraża ona dziecięcą bliskość, do której jesteśmy wprowadzeni przez łaskę: Jezus objawia nam Ojca i obdarza nas zażyłością z Nim. „Nie pozostawia nam jakiejś formuły do mechanicznego powtarzania. Jak w każdej modlitwie ustnej, przez Słowo Boże Duch Święty uczy dzieci Boże modlitwy do Ojca” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2766).

Pierwszym działającym w każdej modlitwie chrześcijańskiej jest Duch Święty, który tchnie w sercu ucznia. Duch czyni nas zdolnymi do modlitwy w postawie dzieci Bożych, którymi naprawdę jesteśmy na mocy chrztu. Duch Święty sprawia, że modlimy się z ufną uległością woli Pana. Oto tajemnica modlitwy chrześcijańskiej: dzięki łasce zostaliśmy włączeni w dialog miłości Trójcy Przenajświętszej.

Na zakończenie tej katechezy możemy powtórzyć modlitwę Jezusa: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Łk 10, 21 ).

W dzisiejszej audiencji udział więzili między innymi: Grupa pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa; Grupa pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych z Radomia; pielgrzymi z parafii Podwyższenia Krzyża Św. ze Zwolenia (diec. radomska); parafii św. Jana Pawła II w Zgierzu (arch. łódzka); uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Skawinie; z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 z Legionowa; uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Wybickiego w Jastarni; ze szkoły podstawowej nr 1 Piwnicznej Zdroju; Katolickiej Szkoły św. Eryka w Sztokholmie, Szwecja; Grupa ministrantów z opiekunami z parafii Przemienienia Pańskiego z Brzozowa (arch. przemyska); Członkowie Służby Liturgicznej franciszkańskiej parafii MB Różańcowej w Kłodzku; Grupa pielgrzymów z Ząbkowic Śląskich; Pielgrzymi z Brzeźnicy koło Dębicy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem