Reklama

Jubileusze i nagrody

Mija 30 lat od powrotu „Niedzieli”

Obchodzimy w tym roku 30-lecie wznowionej „Niedzieli”, funkcjonującej na rynku wydawniczym od 1926 r., lecz w 1953 r. zawieszonej na długie 28 lat. Pierwszy numer nowej „Niedzieli” ukazał się z datą 7 czerwca 1981 r.

Niedziela Ogólnopolska 23/2011, str. 8-11

Archiwum „Niedzieli”

Tytułowa strona pierwszego numeru „Niedzieli”, wydanego po 28-letniej przerwie, z datą 7 czerwca 1981 r.

Tytułowa strona pierwszego numeru „Niedzieli”, wydanego po 28-letniej przerwie, z datą 7 czerwca 1981 r.<br>

Przypadająca w czerwcu br. 30. rocznica ukazania się pierwszego numeru wznowionej „Niedzieli” jest dla mnie, redaktora prowadzącego pismo przez ten czas, dużym przeżyciem, a jednocześnie okazją do głębokich przemyśleń. Przede wszystkim dziękuję Panu Bogu za dar kapłaństwa i łaskę prowadzenia katolickiego tygodnika.

Starania o wznowienie „Niedzieli”

Był to czas „Solidarności”, zrywu wolnościowego narodu, który pragnął zrzucić z siebie kajdany komunistycznego zniewolenia. W związku z tym ówczesny biskup częstochowski Stefan Bareła podjął starania o reaktywowanie „Niedzieli”, zawieszonej w czasach komunistycznych, w 1953 r., zlecając mi prowadzenie rozmów i konieczną korespondencję w tej sprawie. Starania te osiągnęły swój skutek i 5 marca 1981 r. otrzymaliśmy pismo zezwalające na powrót „Niedzieli” na polski rynek prasowy. Tygodnik miał mieć 100-tysięczny nakład i objętość 8 stron. Wyznaczono też drukarnię - Opolskie Zakłady Graficzne im. J. Łangowskiego, tam też miała się odbywać kontrola cenzorska nad pismem.
Wznowiona „Niedziela” miała na początku tylko tytuł. Nie było ludzi przygotowanych do pracy w katolickim piśmie, nie było zaplecza administracyjnego - nie było nawet archiwum redakcji, bo zostało zniszczone, gdy UB aresztowało ks. Antoniego Marchewkę, mojego poprzednika na stanowisku redaktora naczelnego. Dzięki temu, że przez kilkanaście lat byłem duszpasterzem akademickim i miałem wielu przyjaciół wśród studentów, później inteligencji katolickiej, mogliśmy w małym zespole, niezwykle skromnie, rozpocząć pracę redakcyjną.

Początki odwieszonej „Niedzieli”

Reklama

Z tą grupką zapaleńców rozpoczęliśmy dynamiczną pracę nad tworzeniem pisma od podstaw i staraniem się o jego jakość. Oczywiście, poważną przeszkodą w tej pracy była cenzura, która analizowała każdy wiersz tekstu i każde słowo. Prawie w każdym tygodniu były jakieś ingerencje cenzury w artykuły przygotowane do druku. Pamiętny był pierwszy numer „Niedzieli”, z datą 7 czerwca 1981 r., w którym przyszło nam obwieścić śmierć kard. Stefana Prymasa Wyszyńskiego. Zamieściliśmy w nim obszerny artykuł o Prymasie Tysiąclecia, przygotowany dla nas przez Stefana Kisielewskiego, słynnego „Kisiela”. Numer ten zawierał również powitanie redakcji przez Biskupa Częstochowskiego, teksty skierowane do nowej redakcji przez zmarłego Księdza Prymasa i Stolicę Apostolską. Zamieściliśmy też zdjęcie Jana Pawła II z kliniki Gemellego po zamachu na jego życie 13 maja 1981 r.
Wkrótce w historii wznowionej już „Niedzieli” pojawiła się kilkumiesięczna przerwa - była ona związana ze stanem wojennym w Polsce, wprowadzonym 13 grudnia 1981 r.
Jakież było wtedy społeczne oczekiwanie na głos Kościoła! Jakże ludzie spragnieni byli słów o wolności, godności ludzkiej i wadze prawdy. Pamiętam jeden z pierwszych tekstów, który był przypomnieniem wypowiedzi Ojca Świętego w Częstochowie: „Tutaj zawsze byliśmy wolni”. Potrzeba wolności i dążenia do prawdy oraz umiłowanie Kościoła i Polski były wtedy niezwykle zauważane.
Po stanie wojennym pracowaliśmy bardzo gorliwie, chociaż ograniczenia ze strony cenzury dawały się we znaki. Jedno było ważne: każda interwencja cenzury była przez nas skrupulatnie zaznaczana, a więc nie pozwoliliśmy udawać władzom państwowym, że wszystko jest w porządku, że nic nie ogranicza naszej wolności słowa i myślenia.

Przełom roku 1989

Tak było do 4 czerwca 1989 r., do pierwszych wolnych wyborów. Wtedy to zaczęły następować poważne zmiany. Odchodziła cenzura, wolność słowa stawała się faktem. Pojawiła się jednak trudna sytuacja materialna związana z wolnym rynkiem - rosnące ceny papieru, kompletne załamanie się kolportażu, reforma Balcerowicza i słynny „popiwek”. Nie było szans na rozwój. Kiedy potem cofnięto obostrzenia skarbowe, mogliśmy już swobodniej oddychać i normalniej pracować. Zaczęliśmy budować nowe struktury administracji i kolportażu, można było zwiększyć objętość pisma.
Z bp. Adamem Lepą z Łodzi obmyśliliśmy też wtedy plan wydawania edycji diecezjalnych „Niedzieli”. Wśród ówczesnych biskupów zapanował ogromny entuzjazm, każdy chciał mieć swój dodatek diecezjalny. Wiadomo, że każda diecezja ma swoją specyfikę, dlatego uznaliśmy, że redakcją lokalną powinien kierować ktoś z danego terenu, kto zna te szczegóły i ma możliwość dotarcia do parafii oraz różnych miejsc w diecezji. Edycje diecezjalne liczyły na początku 4 strony - „Niedzielę” ogólnopolską wydawaliśmy w tamtym czasie na 8 stronach. Pomysł, by przedstawiać Kościół diecezjalny, okazał się trafiony. Edycja diecezjalna jest bowiem nośnikiem informacji dla biskupa i kapłanów, a wierni, którzy czytają „Niedzielę”, uzyskują podstawowe wiadomości o swoim Kościele lokalnym oraz mają satysfakcję, że jest to ich pismo. Zaczęliśmy otrzymywać korespondencję, w której czytelnicy wskazywali na przywiązanie i miłość do swojej edycji, a duszpasterze dzielili się z nami tym, że warto zachęcać do czytania „Niedzieli”.
W latach 90. zaproponowaliśmy diecezjom takie nakłady edycji, żeby 1 egzemplarz tygodnika przypadał na 100 mieszkańców. Nakład „Niedzieli” szybko wzrastał i staliśmy się pismem samowystarczalnym. Nigdy zresztą nie otrzymałem od nikogo jakiejś zapomogi finansowej - na przestrzeni 30 lat jeden raz pomógł nam tylko śp. ks. Kazimierz Szwarlik, proboszcz parafii Trójcy Świętej w Będzinie.
Potem nastąpiły pewne kłopotliwe dla nas sytuacje, bo niektóre redakcje katolickie zaczęły wchodzić ze swoimi lokalnymi propozycjami na tereny objęte umową z „Niedzielą” i spokojna wspólna praca z diecezjami została zaburzona. Szkoda, bo zawsze podejmowaliśmy współpracę z diecezją ze świadomością służby wobec niej - w myśl słów założyciela „Niedzieli”, bp. Teodora Kubiny, który chciał, by „Niedziela” była dodatkowym wikarym dla proboszcza i sufraganem dla biskupa. I nasz tygodnik w swej edycji diecezjalnej rzeczywiście służy diecezji, opisuje jej życie, a w przyszłości będzie stanowić jej piękną kartę historyczną. Tak było już m.in. w Płocku, kiedy - jeszcze za rządów bp. Stanisława Wielgusa - obchodziliśmy 10-lecie „Niedzieli Płockiej” i historyk z tej diecezji na podstawie edycji lokalnej przedstawił dzieje diecezji płockiej na przestrzeni 10 lat funkcjonowania tygodnika. Niestety, następca bp. Wielgusa usunął „Niedzielę” z diecezji, choć zarówno współpraca, jak i czytelnictwo „Niedzieli” miały się tam bardzo dobrze.

W świecie mediów katolickich

Dzisiaj znajdujemy się w szerokim obszarze medialnym Kościoła polskiego i często, zwłaszcza księża, dokonują rozmaitych porównań pism katolickich. Oczywiście, z tytułami katolickimi jest tak, jak pisze św. Paweł w odniesieniu do mistycznego Ciała Chrystusa: „Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśliby noga powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała» - czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała?” (por. 1 Kor 12, 14 nn.). „Niedziela” nie jest „Gościem Niedzielnym”, „Przewodnikiem Katolickim” czy „Tygodnikiem Powszechnym”. Odpowiada jednak na konkretne zainteresowania czytelnika, dotyczące wiary, pobożności i orientacji katolika w życiu społecznym i stara się je pogłębiać. Prawdą jest, że ludzie obecnie mniej czytają wersje papierowe gazety i książki, że bardziej pociągają ich dzisiaj urządzenia elektroniczne. Ale myślę, że prawdziwa kultura będzie zachowana tam, gdzie ludzie czytają.
W tym duchu i w poczuciu odpowiedzialności staramy się też o jakość naszej „Niedzieli”. Nasze pismo może się poszczycić dobrymi tekstami, dlatego nie są one zbyt krótkie, pocięte i nazbyt „wyczyszczone”. Chcemy dać autorom możliwość przedstawienia w sposób pogłębiony tematów, w których są kompetentni. Oczywiście, w przypadkach tekstów szczególnych, obszernych i wykraczających poza możliwości redakcyjne korzystamy z internetu - dłuższe teksty zamieszczamy na portalu internetowym „Niedzieli”.

Pismo z misją

Reklama

W „Niedzieli” jest dużo do czytania, bo uważamy, że po to jest tygodnik, zwłaszcza katolicki, żeby spokojnie zapoznać się z nim i analizować poruszane problemy dotyczące Kościoła, kultury, rodziny, wychowania, życia społecznego. Mamy wielu swoich dziennikarzy, ale współpracuje z nami ok. tysiąca innych autorów. Nie jesteśmy pismem z rodzaju tych krzyczących czy tzw. kolorowych - nie chcemy też naśladować innych. Pragniemy pozostać sobą. I nie jest najważniejsze, żeby rosły nam „słupki” czytelnictwa, na które wielu zwraca dziś uwagę. Najważniejsza jest jakość pisma i jego przyleganie do Kościoła i ojczyzny. Od hasła: „Bóg - Honor - Ojczyzna” nie chcielibyśmy nigdy odejść, zwłaszcza że mamy za patronkę i główną redaktorkę „Niedzieli” Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski, u stóp której pracuje nasza redakcja.
„Niedziela” jest także w wielorakiej postaci obecna w internecie, m.in. w audycjach radiowych i telewizyjnych. To również blisko 300 tytułów książek naszego wydawnictwa - Biblioteki „Niedzieli”.

Podsumowania

Na 30-lecie „Niedzieli” możemy się więc pochwalić pewnym dorobkiem, który przynosi chlubę zarówno nam, jak i Kościołowi Częstochowskiemu. Dopracowaliśmy się bowiem liczącego się w katolickiej opinii publicznej obszernego pisma tygodniowego z wieloma jego segmentami. Od ponad 18 lat wydajemy również dwumiesięcznik „Moje Pismo Tęcza” - dla dzieci od 4. do 8. roku życia. Wspomnę też całą „okołoredakcyjną” działalność „Niedzieli” na rzecz szerokiego upowszechniania kultury chrześcijańskiej. To jest dzieło „Niedzieli” i ono powinno trwać. Moim wielkim marzeniem jest, żeby księża, starsi i młodsi, sięgali po „Niedzielę” i ją czytali. Nie wystarczy położyć tygodnik na biurku - on wymaga przeczytania, przestudiowania i z pewnością stanie się pomocą do pogłębionej pracy duszpasterskiej. Wtedy nasze życie parafialne nabierze rumieńców, wypełni się nowymi treściami. A zachęcając do czytelnictwa „Niedzieli” przez parafian, będziemy mieli do czynienia z ludźmi świadomymi Kościoła, jego miejsca i misji w świecie. Poza tym - nie wolno niszczyć dzieł, które z tak wielkim trudem i mozołem zostały wypracowane i które mają do spełnienia tak ważną misję.
Wierzę, że Matka Boża Częstochowska będzie strzec tego dzieła, bo jest ono świadectwem Kościoła cierpiącego, prześladowanego, ale i tego, który okazywał się często niezłomny. Chciałbym, żeby na tej niezłomności „Niedziela” budowała przyszłość swoich Czytelników. Jak kiedyś wobec komunistów, tak teraz wobec wszystkich, którzy chcieliby zniszczyć królowanie Chrystusa w sercach ludzi. Temu Chrystusowi - Panu dziejów i wieków - pragnie służyć nasza „Niedziela”.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

W Anglii chrześcijanie schodzą do podziemia

2020-11-23 14:49

[ TEMATY ]

Anglia

Adobe. Stock

Chrześcijanie spotykający się w ukryciu, to nie tylko historyczna ciekawostka z czasów starożytnego Rzymu, ale rzeczywistość angielskich kościołów XXI wieku. Coraz więcej wspólnot na Wyspach decyduje się na nielegalne nabożeństwa i świadome łamanie zasad lockdownu.

Zaproszenia na nielegalne nabożeństwa przekazywane są ustnie, od zaufanych ludzi. Uczestnicy otrzymują wyłącznie niezbędne informacje, by w razie „wpadki” nie wsypać całej „organizacji”. Większość zna tylko czas i miejsce, gdzie mają się spotkać, a następnie wspólnie idą na miejsce nabożeństwa. Zbierają się w zaufanych kawiarniach, księgarniach, a nawet stodołach należących przyjaciół. Zdaniem jednego z organizatorów, protestanckiego pastora, który chce zachować anonimowość, to jeszcze bardziej tajny kościół niż ten podziemny w Chinach. „Musimy oglądać się za siebie, obawiamy się konsekwencji prawnych, ale chcemy oddawać cześć Bogu, robimy to, co musimy” – powiedział pastor dziennikowi „The Guardian”.

„Tajnych” nabożeństw jest w Anglii coraz więcej, choć nie wszystkie przestrzegają aż tak restrykcyjnie zasad konspiracji. Niektóre po prostu organizują nielegalne nabożeństwa w kościele przy drzwiach zamkniętych. W ostatnią niedzielę policja interweniowała w kościele ewangelickim w Clerkenwell, w północnym Londynie, gdzie miejscowa wspólnota spotkała się na nabożeństwie. Podobna sytuacja miała miejsce w księgarni Mustard Seed Christian, gdzie zebrało się ok. 50 osób.

Andrea Williams, lider jednej z grup ewangelików uważa, że zejście Kościołów pod ziemię nie jest chwilowym epizodem. „Im dłużej będzie trwał lockdown, tym więcej Kościołów dołączy do tego ruchu” – zapewnia. „Obecnie w każdą niedzielę organizujemy kilka nabożeństw, w których uczestniczy w sumie około 160 osób. To była trudna decyzja, nigdy wcześniej nie praktykowałem obywatelskiego nieposłuszeństwa” – dodaje Andrew Williams.

Wielu liderów religijnych uważa, że rząd nie ma prawa zabronić organizacji nabożeństw. Zakaz wspólnotowego kultu w Anglii został zakwestionowany przez zwierzchników Kościoła anglikańskiego, katolickiego i prawosławnego, a także przez przedstawicieli judaizmu, muzułmanów, hinduistów, sikhów i zielonoświątkowców. Napisali oni wspólny list do premiera Borisa Johnsona, w którym stwierdzili, że „nie ma naukowego uzasadnienia dla zawieszenia kultu publicznego”. „Jest ważniejsze prawo niż to, które ustanawia państwo” – uważa Williams. Dodaje, że odkąd ujawnił on, że organizuje nielegalne nabożeństwa, skontaktowało się z nim wielu pastorów, którzy mają podobne plany, ale potrzebują organizacyjnej pomocy.

Pomimo sprzeciwu, większość zwierzchników religijnych nalega na przestrzeganie obostrzeń. Zapewniają, że podczas nielegalnych nabożeństw przestrzegają wytycznych dotyczących dystansu społecznego i noszenia maseczek. Podkreślają, że spotkanie w celach religijnych w kościele nie jest wcale bardziej niebezpieczne niż wizyta w supermarkecie.

CZYTAJ DALEJ

Niedzielski: o tym, którą szczepionkę otrzyma pacjent, będzie decydował lekarz

2020-11-24 20:57

[ TEMATY ]

szczepionka

Adam Niedzielski

PAP

Stosujemy kryterium bezpieczeństwa pacjenta. Żadna szczepionka, która nie będzie miała zatwierdzenia przez Europejską Agencję nie będzie w ogóle kupiona.

Natomiast, którą szczepionkę pacjent otrzyma, będzie decydował lekarz - powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wyjaśnił, że "każda ze szczepionek będzie miała troszeczkę inne wskazania dotyczące np. grupy wiekowej czy osób ze schorzeniami współistniejącymi".

Na antenie szef resortu zdrowia pytany był o notowany w ostatnich dniach spadek przypadków zakażeń. "Dziś liczba spadła do 10 tys. - to poziom niespotykany od dłuższego czasu" - przyznał minister Niedzielski.

Wyjaśnił, że ministerstwo przeszło na nowy system sprawozdawczy, który jest systemem sprawniejszym, bo podaje dane, które są wpisywane bezpośrednio przez laboratoria. Tymczasem wcześniej bazowaliśmy na systemie sprawozdawczym z sanepidu, czyli raportowaliśmy te wyniki, które z laboratoriów trafiły do sanepidów, a wiadomo, że jest opóźnienie w przepływie tej informacji, bo tam też są kwarantanny, tam też pracownicy chorowali" - powiedział Adam Niedzielski.

"Być może obecna redukcja liczby zachorowań wynika z tego, że przeskoczyliśmy pewien etap opóźnienia w sprawozdawczości informacyjnej. Ta, którą dziś pokazujemy, jest bliższa rzeczywistemu stanowi epidemii" - ocenił szef resortu zdrowia. Dodał, że opóźnienia mogły liczyć nawet kilka dni.

Minister zdrowia zwrócił uwagę, że w Polsce ilość badań świadczy o skali zachorowań. "Głównym elementem badania są zlecenia z POZ. Jeśli one maleją, to znaczy, że mniej pacjentów zgłasza się z objawami koronawirusa. W związku z tym, lekarze w ramach wywiadu epidemicznego, czy diagnozowania pacjenta - po prostu zlecają mniej zleceń na badania" - powiedział Niedzielski.

Pytany o wciąż wysoką śmiertelność, szef resortu zdrowia powiedział, że "podawane liczby są najbardziej zbliżone do rzeczywistości. Tu nie ma przestrzeni do jakiegokolwiek zniekształcenia systemem sprawozdawczym" - oświadczył minister. Wyjaśnił, że liczba zgonów odzwierciedla falę zachorowań sprzed dwóch tygodni, kiedy notowaliśmy ok. 25 tys. zachorowań. "Najpierw są zachorowania, później hospitalizacje, następnie intensywna terapia i w końcu może się pojawić problem zgonów" - powiedział Niedzielski.

Zwrócił również uwagę, że pacjenci zbyt późno zgłaszają się do lekarza, a wówczas dużo trudniej jest im efektywnie pomóc. "Często podanie osocza czy remdesiviru nie pomaga i pozostaje już tylko respirator i intensywna terapia" - zauważył minister.

Wspomniał jednocześnie o programie związanym z pulsoksymetrami. "Obecnie podłączonych pod nich jest ok. 400 osób. Żeby w odpowiednim momencie zawiadomić zespół ratownictwa medycznego i przekazać pacjenta do szpitala, zostało powołane specjalne centrum monitoringu" - powiedział Niedzielski.

Zapowiedział, że na początku przyszłego roku zaczną napływać szczepionki i rozpocznie się masowa akcja szczepień. "Kulminacja nastąpi pewnie w lutym-marcu, kiedy to szczepienie będzie powszechne wykonywane w społeczeństwie" - powiedział minister.

Zapytany, czy obywatele będą mogli sami wybrać sobie jedną z kilku szczepionek na koronawirusa, które pojawią się na rynku, szef resortu zdrowia odpowiedział, że decyzja będzie zależała od lekarza. "Stosujemy kryterium bezpieczeństwa pacjenta. Żadna szczepionka, która nie będzie miała zatwierdzenia przez Europejską Agencję nie będzie w ogóle kupiona. To jest warunek całej transakcji" - powiedział Niedzielski.

Podkreślił, że "każda szczepionka będzie gwarantowała ten sam poziom bezpieczeństwa". "Każda musi przejść te same fazy badań klinicznych, te same zapewnienia, muszą być przedstawione obiektywne wyniki badań poszczególnych faz, musi być również odpowiedni poziom populacji, testowany tą szczepionką" - wyjaśnił minister.

Powiedział, że to, czy ktoś otrzyma szczepionkę opartą na tradycyjnych technologiach czy nowoczesnych "będzie zależało w pierwszej kolejności od lekarza, który będzie decydował". "Każda ze szczepionek będzie miała troszeczkę inne wskazania dotyczące np. grupy wiekowej, osób ze schorzeniami współistniejącymi, bo w jednym przypadku dane choroby mogą być przeciwskazaniem, a w innym nie muszą" - wyjaśnił Niedzielski.(PAP)

Autor: Magdalena Gronek

mgw/ mhr/

CZYTAJ DALEJ
Przejdź teraz
REKLAMA: Artykuł wyświetli się za 15 sekund

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję