Reklama

Niech zmartwychwstaną nasze parafie!

Ks. Ireneusz Skubiś
Niedziela Ogólnopolska 15/2012, str. 3

Zmartwychwstanie to wielki znak żyjącego Boga. Pamiętamy z Księgi Wyjścia, że na pytanie Mojżesza o imię Bóg Jahwe odpowiedział, iż jest Tym, Który Jest (por. 3, 14). Do istoty Boga należy to, że On po prostu jest, że żyje. Życie Boga objawiło się bardzo wymownie w fakcie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jezus zmartwychwstał i jest z nami, żyje. Zawsze żyje. To wielkie wołanie i radość zmartwychwstania udzielają się dzisiaj całemu chrześcijaństwu, ukazuje się bowiem potęga Boga, Jego panowanie nad śmiercią, grzechem i upadłością. Chrystus Zmartwychwstały jest dla nas największym natchnieniem, bo zmartwychwstał, żyje, jest z nami.
Zmartwychwstanie Chrystusa prowadzi nas do wielorakich refleksji. Jest nią i ta Pawłowa: „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara i próżne nasze przepowiadanie” (por. 1 Kor 15, 14). Na zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa opiera się nasza wiara w Niego jako objawionego Syna Bożego, obiecanego Mesjasza, który spełnił swoją misję wobec ludzkości. Przypominamy sobie słowa Jezusa zanotowane przez św. Jana, a wypowiadane do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (por. J 3, 16). Syna dał, Jezusa Chrystusa, abyśmy mieli życie... Nie tylko życie na tym świecie, które w sposób naturalny ma swoje zakończenie - Chrystus prowadzi nas do życia wiecznego. Przekonuje, że w domu Jego Ojca jest mieszkań wiele (por. J 14, 2n.). Te obrazowe stwierdzenia mają wielką wymowę. Ustawiają naszą wiarę, otwierają serca nie tylko na doczesność, ale i na całą wieczność.
Zmartwychwstanie Chrystusa jest oparte na przekazie świadków, którzy mówią nam o pustym grobie, a potem zapewniają o wielokrotnym spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym, który z nimi jadł i pił, znajdował się jak zwyczajny żyjący człowiek. Jednocześnie Jezus po zmartwychwstaniu był uwielbiony, przebywał w różnych miejscach i sytuacjach w sposób niezwykły, cudowny, budząc zachwyt, radość, powodując ogromne przeżycia Apostołów i tych, którzy Go znali. Byli oni tak zapatrzeni w Jezusa Zmartwychwstałego, że nie liczyło się dla nich nic więcej, liczył się tylko fakt przebywania z Nim, a Jego ostatnie przekazy były dla nich czymś, co budowało ich wiarę, miłość i było mocą do przetrwania w późniejszym trudnym czasie.
Dlatego zmartwychwstanie Jezusa ma ogromne znaczenie dla wszystkich Jego wyznawców, znaczenie zasadnicze dla każdego wierzącego. My także, w oparciu o świadectwo Apostołów, jesteśmy spadkobiercami wiary w Jezusa Zmartwychwstałego i we wszystko, czego On uczył. Ta wiara prowadzi nas do Kościoła świętego, który założył Chrystus, i utwierdza w przekonaniu, że nie ma Chrystusa bez Kościoła i nie ma Kościoła bez Chrystusa. Kościół jest dziełem Chrystusa Zmartwychwstałego i jest pełen zmartwychwstania. Oczywiście, pełnia Kościoła wypowiada się również obecnością Ducha Uświęciciela. Kościół, obdarowywany łaskami Ducha Świętego, który został posłany przez Ojca i Syna, jest przez Niego nieustannie wzmacniany i podtrzymywany.
Jakkolwiek wydarzenie Zmartwychwstania Pańskiego przeżywamy osobiście, każdy z nas osobno, tak jak każdy osobno układa sobie swoje relacje z Bogiem i w jakimś sensie bardzo osobiście traktuje swoje przeżycia wewnętrzne - to jednak istnieją także relacje wspólne, wspólnotowe. Zmartwychwstanie Pańskie przeżywamy przecież w naszych parafiach. Wobec tych wspólnot kieruję dziś szczególne życzenia świąteczne: Niech zmartwychwstaną nasze parafie! Co to ma oznaczać? Otóż zmartwychwstaje się do życia, nie do śmierci. Parafia, która ożywia swoją miłość do Boga, ożywia także swoją działalność: swoje struktury, więzy międzyludzkie, opiekę nad dziećmi, troskę o chorych i cierpiących, modlitwę wstawienniczą za tych, którzy znaleźli się na marginesie życia parafialnego itd. Zmartwychwstanie parafii zawsze będzie naznaczone czynnikiem społecznym. Parafia w swojej całości powinna się inspirować, wspierać wzajemnie w dążeniu do Boga, w pragnieniu bycia w bliskości Chrystusa. Powinna być domem dla wszystkich swoich członków. I taki dom trzeba budować. Aby budować dom naszej parafii potrzebne są pewne „meble”, które parafia powinna sobie zorganizować. Takimi meblami są m.in. media katolickie: radio, pismo - one będą mieć wpływ na świadomość katolików. Katolickie pismo budzi miłość do Boga, daje odniesienie ewangeliczne, przypomina o nieocenionym darze Matki Najświętszej. Ono - jak wikariusz pomagający proboszczowi - ma za zadanie pomagać ludziom wierzącym w budowaniu ich chrześcijańskiej świadomości. Bo najważniejsze jest w życiu to, czy jesteśmy blisko Boga, czy od Niego oddaleni, czy mamy świadomość, że jesteśmy dziećmi Bożymi, czy zupełnie nas to nie obchodzi. Wcześniej czy później wszyscy będziemy jednak musieli stanąć przed Chrystusem w całej prawdzie, nic się nie ukryje.
Dlatego życzenie: Niech zmartwychwstaną nasze parafie! - ma swój głęboki sens właśnie na Święta Wielkanocne. Bo nasze parafie niejednokrotnie są jakby zaśniedziałe, pokryte patyną. Dla wielu parafian Bóg stał się wielkim Nieznajomym. A przecież jest Ojcem - kochającym, miłosiernym, do którego można ciągle się zwracać, do którego można powrócić. Takiego Boga przybliży „domowy wikary” - katolicki tygodnik, który przypomina nauczanie Kościoła w odniesieniu do różnych sytuacji życiowych i społecznych, który z rodziną pochyli się nad ważnymi sprawami wychowawczymi, który pomoże rozeznać się w polityce, podpowie, poradzi, zapewni kulturalny relaks. Tę wielką pracę nad sobą musimy podjąć wszyscy: duszpasterze, a wraz z nimi stowarzyszenia katolickie i wszyscy wierzący. Razem z Chrystusem Zmartwychwstałym możemy bardziej się zjednoczyć i zacząć żyć wiarą.
Pomyślmy o tym, Drodzy Czytelnicy! Pomyślmy Bracia Kapłani! I - niech Chrystus Zmartwychwstały ożyje w nas, niech zmartwychwstaną nasze parafie!

Posłuchaj www.niedziela.pl/audio_spis.php?kat=szef_wypowiedz_dnia|wypowiedzi dnia, www.niedziela.pl/audio_spis.php?kat=prez_szef|komentarza tygodnia oraz www.niedziela.pl/audio_spis.php?kat=szef_rozmowa|rozmowę z Redaktorem Naczelnym

Świeccy franciszkanie na Jasnej Górze: bądźmy apostołami jedności

2019-07-20 17:05

mir/Radio Jasna Góra / Częstochowa (KAI)

Z udziałem ponad 4 tys. osób na Jasnej Górze odbyła się 26. Ogólnopolska Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Spotkanie wpisało się w przygotowania do jubileuszu 800. rocznicy powstania wspólnoty świeckich franciszkanów. Do bycia „apostołami jednoczenia” zachęcał ich biskup świdnicki Ignacy Dec.

BPJG

Podczas dwudniowej pielgrzymki rozważano przesłanie z Listu św. Franciszka do wiernych „Poświęceni są ku jedności” - poinformowała Joanna Berłowska, przełożona narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce. - Jedność jest bardzo ważną sprawą nie tylko u nas, ale w całej Ojczyźnie, w całym Kościele, wszędzie i o to będziemy się modlić – zapewniała świecka franciszkanka.

- By nie wstydzić się jednoczyć wokół Krzyża i Ewangelii - zachęcał zgromadzonych biskup świdnicki Ignacy Dec, przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich.

- Jesteśmy chorzy na brak jedności – diagnozował biskup świdnicki i ubolewał nad pogłębiającym się rozbiciem w narodzie. Zachęcał do bycia na co dzień „apostołem jednoczenia”.

O wielkiej aktualności i sile franciszkańskiego charyzmatu we współczesnym Kościele mówi o. Andrzej Romanowski, narodowy asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. - „Franciszku idź, odbuduj mój Kościół!”. To jest ciągle aktualne, tego bardzo potrzeba na dziś i jutro. To przesłanie, które otrzymał Św. Franciszek jest tak aktualne, tylu ludzi jest zagubionych, tylu poszukujących, zranionych – tłumaczył zakonnik i podkreślił, że potrzeba nie tylko dotrzeć do nich z przesłaniem miłości Jezusa, ale nieść Franciszkowy zapał, entuzjazm, fascynację Chrystusem, gdyż to najbardziej zaraża innych i wpływa na zmianę myślenia.

Franciszkański Zakon Świeckich to wspólnota katolików różnych stanów, dążących do doskonałości chrześcijańskiej poprzez naśladowanie Chrystusa ubogiego, pokornego i posłusznego Ojcu. Nie wymaga ona opuszczenia dotychczasowego środowiska, rezygnacji z małżeństwa czy pełnienia zadań świeckich, umożliwia jednak wielu ludziom realizację powołania zakonnego.

Franciszkański Zakon Świeckich został założony ok. 1221 r. przez św. Franciszka z Asyżu. Powstał on z myślą o ludziach świeckich, którzy pełniąc obowiązki swego stanu – małżeńskie, rodzinne i zawodowe – pragną dążyć do doskonałości chrześcijańskiej. W Polsce zakon liczy obecnie ok. 10 tys. członków.

W Polsce świeckie wspólnoty zakładali franciszkanie po dotarciu do kraju w 1227 roku. W okresie międzywojennym działalność Trzeciego Zakonu bardzo się ożywiła, niestety po drugiej wojnie światowej władze komunistyczne dekretem z 1949 roku zakazały działalności ruchów i stowarzyszeń katolików świeckich. W 1978 roku papież Paweł VI nadał świeckim franciszkanom odnowioną regułę, która wprowadziła istotne zmiany w organizacji i posłudze Trzeciego Zakonu. Została także zmieniona nazwa wspólnoty na Franciszkański Zakon Świeckich, który odtąd stał się wspólnotą autonomiczną pod duchową opieką Pierwszego Zakonu św. Franciszka: Braci Mniejszych, Braci Mniejszych Konwentualnych i Braci Mniejszych Kapucynów.

Patronką Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce jest bł. Aniela Salawa, a tercjarzami, czyli franciszkanami świeckimi byli m.in. św. Sebastian Pelczar biskup, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jacek Malczewski - malarz, Józef Haller - legionista, generał Wojska Polskiego oraz sługa Boży kard. Stefan Wyszyński - Prymas Polski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Odnaleziono miejsce urodzenia św. Piotra Apostoła?

2019-07-20 20:00

ts (KAI) / Nowy Jork

Podczas prac wykopaliskowych w Al-Araj nad Jeziorem Galilejskim na północy Izraela archeolodzy odkryli prawdopodobne miejsce narodzin św. Piotra. Tezę, że Al-Araj to antyczne miasta Betsaida i Julias, a zatem miejsce narodzin apostołów Piotra, Filipa i Andrzeja, potwierdza znalezienie dużego kościoła bizantyjskiego obok pozostałości osiedla z czasów rzymskich. Poinformował o tym nowojorski ośrodek Center for the Study of Ancient Judaism and Christian Origins" (CSAJCO ) uczestniczący w pracach wykopaliskowych.

Israel_photo_gallery / Foter / CC BY-SA

Zdaniem naukowców tego centrum oraz izraelskiego Kinneret Academic College, odkryta świątynia w Al-Araj może być tym samym kościołem, który na swoich rysunkach utrwalił biskup Willibald z Eichstätt, gdy w 725 roku po Chrystusie przybył nad Jezioro Galilejskie. Biskup udający się z Kafarnaum do Kursi zanotował, że był to kościół wzniesiony nad miejscem zamieszkania Piotra i Andrzeja.

"Odsłonięty teraz kościół jest jedyną dotąd odnalezioną świątynią między obiema miejscowościami" - powiedział w rozmowie z izraelską gazetą „Haaretz” szef ekipy archeologów Mordechai Aviam z Kinneret Academic College. Dodał, że kościół został odkryty w pobliżu osiedla z czasów rzymskich, dlatego pasuje do opisu Betsaidy przez historyka Józefa Flawiusza. Nie ma powodów do kwestionowania tego przekazu historycznego - twierdzą archeolodzy.

Do tej pory naukowcy odkopali południowe pomieszczenia kościoła należącego do kompleksu klasztornego. Odkryto m.in. mozaiki podłogowe, szklane kamienie mozaikowe oraz części marmurowego ogrodzenia chóru. Te znaleziska świadczą o wielkości i bogatym wyposażeniu świątyni.

Wykopaliska ukazały ponadto, że antyczna wioska żydowska zajmowała większą powierzchnię niż dotychczas sądzono. Archeolodzy znaleźli też pozostałości rzymskiego domu prywatnego z I-III w. Badania geologiczne wskazują, że liczne domy rozpadły się na skutek erozji spowodowanej przez rzekę Jordan.

Podczas wcześniejszych wykopalisk archeolodzy odkryli m.in. 300-kilogramowy blok bazaltu z trzema wydrążonymi pojemnikami. Zdaniem naukowców, mógł to być relikwiarz świętych apostołów Piotra, Andrzeja i Filipa.

Izraelscy archeolodzy twierdzą, że wykopaliska w Al-Araj to antyczne miasta Betsaida i Julias, a zatem miejsce urodzenia św. Piotra Apostoła, natomiast miasto zidentyfikowane w 1989 r. przez archeologów z uniwersytetu w Hajfie jako biblijna Betsaida, to dzisiejsze Et-Tell położone o dwa kilometry dalej na północ.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem