Reklama

Królowo Polski - przyrzekamy!

Lidia Dudkiewicz
Niedziela Ogólnopolska 36/2012, str. 8-10

KRZYSZTOF ŚWIERTOK

W tym roku obchody uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej i poprzedzające ją przygotowania miały wyraźne odniesienie do Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, napisanych w 1956 r. przez więzionego w Komańczy prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Tekst tych Ślubów papież Jan Paweł II nazwał „Polską Kartą Praw Człowieka”

W jedno z największych świąt maryjnych 26 sierpnia br. polscy biskupi poświęcili tablicę Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, umieszczoną przed wejściem do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. - Tablica stanowi wotum wdzięczności Matce Bożej, złożone przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego w 70. rocznicę jego powstania oraz służby Kościołowi i Ojczyźnie - powiedziała Stanisława Grochowska, odpowiedzialna generalna Instytutu.

Z Komańczy na Jasną Górę

Fakt uroczystego poświęcenia tablicy z tekstem Ślubów stanowi publiczne przypomnienie programu odnowy moralnej Narodu polskiego, a jednocześnie naszych zobowiązań wynikających ze Ślubów. Gdy były one uroczyście składane na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r. przez milionową rzeszę Polaków, prymas Polski kard. Stefan Wyszyński przebywał jeszcze w Komańczy jako więzień reżimu komunistycznego. Mszę św. na Szczycie Jasnogórskim odprawiano wtedy z hostii, którą przysłał z miejsca swojego odosobnienia, a pusty fotel z biało-czerwonymi kwiatami był znakiem jego obecności i nieobecności. W tamtym historycznym dniu Maryja w swym Cudownym Obrazie wyszła z Kaplicy na wały jasnogórskie, aby przyjąć ślubowania Narodu. Rotę Ślubów odczytał bp Michał Klepacz, pełniący obowiązki przewodniczącego Episkopatu Polski. Sam Ksiądz Prymas również składał Śluby, ale 10 minut wcześniej w Komańczy, w obecności jedynie Marii Okońskiej, założycielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.

Na progu Kaplicy

Teraz, gdy minęło ponad pół wieku od tamtego ślubowania Narodu, chwila odsłonięcia na Jasnej Górze tablicy z tekstem Ślubów nabrała wyjątkowego wymiaru również dlatego, że uczestniczyli w tym wydarzeniu ludzie-legendy: o. Jerzy Tomziński, który w 1956 r. był przeorem Jasnej Góry i odwiedzał uwięzionego Prymasa, oraz Maria Okońska, która 56 lat temu potajemnie, narażając się komunistycznym władzom, przywiozła tekst Ślubów z Komańczy na Jasną Górę.
Podczas uroczystości poświęcenia tablicy obecny przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski podziękował uczestniczącym w uroczystości członkiniom Instytutu Prymasa Wyszyńskiego za to, że zabezpieczają i upowszechniają dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia, m.in. w Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego, znajdującego się w Częstochowie tuż przy jasnogórskich murach. Ojciec Przeor zastanawiał się, co miałby nam dziś do powiedzenia wielki prymas Wyszyński. Zauważył, że tablica z tekstem Ślubów umieszczona na jasnogórskich murach to wyryty w spiżu polski rachunek sumienia dla naszego pokolenia i dla tych, którzy przyjdą po nas. Ta tablica jest podpowiedzią, co trzeba czynić, gdy w nas samych i wokół nas coraz więcej jest bałaganu i niepokoju. Zaapelował, aby Śluby złożone przez Polaków zobowiązywały nas do budowania prawych polskich sumień. Ceremonii poświęcenia tablicy dokonał abp Józef Kowalczyk, prymas Polski.

Reklama

Spełnia się pragnienie Prymasa Tysiąclecia

Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński na ostatnim etapie swojego ziemskiego życia powiedział: „Klękam na progu Kaplicy Cudownego Obrazu i chcę tu pozostać, żeby wszyscy mnie potrącali”. Można powiedzieć, że w pewnym sensie spełnia się jego pragnienie właśnie teraz, kiedy tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego już na zawsze został umieszczony przed wejściem do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Warto w tym kontekście przypomnieć, że przed bramą Jasnej Góry od lat znajduje się inny wymowny ślad - to pomnik Prymasa Tysiąclecia zatopionego w modlitwie, pokornie klęczącego na pielgrzymiej drodze do sanktuarium, o którego ocierają się, jak gdyby „potrącając” go, pątnicy będący już prawie u celu swojego pielgrzymowania do Matki.

Program moralnego odrodzenia

Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński był nieustannie w drodze na Jasną Górę. Spędził tutaj 603 dni swojego życia. Wraz z kard. Karolem Wojtyłą, przyszłym papieżem, przecierał Narodowi drogę do Matki Bożej, a w tekście Ślubów zawarł program moralnego odrodzenia, aktualny dzisiaj tak samo jak w historycznym dniu 26 sierpnia 1956 r. I nie trzeba wymyślać nowych programów na uzdrowienie polskiej rzeczywistości, gdy mamy Śluby powstałe z natchnienia Bożego, spisane przez człowieka, który mógł powiedzieć: „Kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce”. Musimy jednak pamiętać o zobowiązaniach naszych przodków, którzy obiecali wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Potrzebne jest nasze ciągłe ponawianie Jasnogórskich Ślubów oraz wypełnianie ich w życiu indywidualnym, a także narodowym.
Teraz o Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego będziemy sobie zawsze przypominać na progu Kaplicy Cudownego Obrazu, czytać je i modlić się nimi. I oczywiście pamiętać o nich po powrocie do naszej codzienności.

A to Polska właśnie

Tablica Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego została przytwierdzona do muru sanktuarium obok tablicy przypominającej złożenie w 1979 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II Aktu Zawierzenia Jasnogórskiej Maryi Polski i Świata. Tak więc pojawiły się obok siebie znaki przypominające wielkich narodowych przewodników i proroków naszej epoki - bł. Jana Pawła II i sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, którzy wytrwale prowadzili Naród drogą maryjną. A na innej ścianie jasnogórskiego dziedzińca jest jeszcze trzecia tablica: to Epitafium Smoleńskie, upamiętniające polską elitę tragicznie utraconą w katastrofie lotniczej, jaka miała miejsce w drodze do Katynia delegacji podążającej z Prezydentem RP na czele. Dziedziniec przed Kaplicą Cudownego Obrazu Matki Bożej gromadzi więc nie tylko rzesze rozmodlonych pielgrzymów, ale również coraz więcej narodowych treści. Pozostaje nam zatrzymać się przed tymi murami i czytać treści na przytwierdzonych do nich tablicach. Aż wyrywają się słowa: „A to Polska właśnie!”. Stąd do Maryi już tylko krok.

Na Szczycie Jasnej Góry Zwycięstwa

Obchodzona 26 sierpnia uroczystość Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej ma przede wszystkim charakter dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach Narodu. To największy odpust w Sanktuarium Jasnogórskim. Główną Mszę św. odpustową poprzedziła modlitwa „Wypełniamy Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego”, prowadzona przez o. Kamila Szustaka. 80 tys. uczestników Liturgii modliło się o przyjazd Benedykta XVI do Polski oraz o rychłą kanonizację bł. Jana Pawła II i beatyfikację sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Przewodniczący Eucharystii prymas Polski abp Józef Kowalczyk wezwał także do modlitwy, by przesłanie do narodów Polski i Rosji podpisane 17 sierpnia 2012 r. przyczyniło się do zbliżenia narodów Polski i Rosji oraz Kościołów katolickiego i prawosławnego. Wraz z Prymasem Polski Liturgię koncelebrowało wielu hierarchów, m.in. abp Józef Michalik i abp Wacław Depo, który wygłosił kazanie. Obecny był także abp Marek Solczyński - nuncjusz apostolski w Gruzji, który przybył z okazji swoich prymicji biskupich.
Słowa powitania do zgromadzonych na błoniach jasnogórskich pielgrzymów skierował o. Izydor Matuszewski, generał Zakonu Paulinów. Przypomniał, że Jasnogórskie Śluby Narodu, których autorem jest kard. Stefan Wyszyński, poruszają wielkie sprawy religijności, moralności i etyki społecznej Polaków. - Dziś dostrzegamy wciąż nowe problemy moralne oraz cierpienia społeczne, z którymi trzeba podjąć walkę, a przede wszystkim przyjść z pomocą potrzebującym, leczyć, nieść nadzieję - mówił o. Matuszewski. - Są to m.in.: plaga różnych uzależnień, wyuzdanie seksualne świadomie rozbudzane, ogromne bezrobocie i ślepa ucieczka z Ojczyzny w poszukiwaniu pracy i lepszej płacy, społeczna bezduszność i polityczna arogancja grup, którym zależy w Polsce jedynie na słowach, oraz kryzys życia rodzinnego. Jakże brak nam czystych rąk, prawych sumień i oddanych sprawie Ojczyzny umysłów. To wszystko trzeba leczyć, żeby w Polsce nie umarła nadzieja - podkreślał Generał Zakonu Paulinów.

Zaproszenie do szkoły ewangelicznego radykalizmu

Abp Wacław Depo w wygłoszonym kazaniu apelował o żywą wiarę w Narodzie polskim. Nawiązując do odczytanej Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej, stwierdził, że Kana to dom i szkoła modlitwy, która czyni cuda. Zwrócił uwagę, że duchowość maryjna nie kończy się na „zapatrzeniu w Maryję”, ale zobowiązuje do życia zgodnego z Ewangelią Jej Syna, dlatego - jak zaznaczył - jest to szkoła ewangelicznego radykalizmu. Mówił: - Maryja, podobnie jak Jezus, stawia trudne wymagania. Podkreślał, że w Ewangelii nie można przebierać, czyniąc z niej „wybiórcze chrześcijaństwo”. Przestrzegał: - Nie można przyjąć jedno, a drugie odrzucić, bo już jest za stare i nie pasuje do lansowanego kompromisu. Zachęcał do dobrowolnego wyboru Chrystusa i przylgnięcia do Niego na wzór Maryi. Zwrócił uwagę, że nadal zadaniem wierzących jest rozpoznawanie prawdy o Chrystusie i opowiadanie się po Jego stronie w codziennym życiu.
- Maryja jest żywą pamięcią Kościoła na ziemiach polskich - mówił dalej abp Depo. - Pamięć maryjna to nie tylko zapis historycznej przeszłości, lecz także - obok umysłu i woli - trzecia siła duchowa człowieka.
Nawiązując do Jasnogórskich Ślubów Narodu, abp Depo powiedział: - W ślubowaniach jasnogórskich nie chodzi o jeszcze jeden piękny tekst, o dokument i pamiątkę historyczną, ale chodzi o to, aby każde słowo przyrzeczeń weszło głęboko w nasze serca, żeby było wypisane żywym palcem Bożym na każdym drgnieniu serca.

Ponowienie przymierza Narodu z Matką Bożą

Po modlitwie powszechnej abp Józef Kowalczyk wypowiedział Jasnogórskie Śluby Narodu, włączając do nich aktualne wezwania. Powierzył opiece Matki Bożej ludzi chorych i niepełnosprawnych, a także bezdomnych, opuszczonych i samotnych oraz dzieci ulicy. Ogarnął modlitwą tych, którzy cierpią fizycznie i duchowo: rozbite rodziny, ludzi bezrobotnych, zniewolonych różnego rodzaju uzależnieniami, a także ludzi doznających niesprawiedliwości. Prosił Maryję, by wspierała Polaków w roztropnym i mądrym korzystaniu z wolności, która zawsze powinna łączyć i budować, a nigdy dzielić. - Powierzamy Ci naszą nadzieję na skuteczną odnowę naszego Narodu - dodał i modlił się, abyśmy nie ulegli destrukcyjnej presji relatywizmu moralnego. Modlił się też, aby Polacy potrafili odczytywać znaki czasu oraz rozumieć wyzwania nowej rzeczywistości historycznej, społecznej i gospodarczej, aby umieli mądrze i roztropnie na nie odpowiadać postawą i czynem. - Pomagaj w okazywaniu solidarności ludziom dotkniętym różnymi kataklizmami. Ucz nas powierzać władzę osobom uczciwym, o prawym sumieniu - osobom godnym, kompetentnym i odpowiedzialnym, zatroskanym o budowanie wspólnego dobra, jakim jest Ojczyzna - prosił Matkę Bożą prymas Józef Kowalczyk.

Jestem, pamiętam, czuwam

Na program jasnogórskich uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej złożyły się także popołudniowa Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich i modlitwa różańcowa. Wieczornej Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił abp Wacław Depo. Podziękował też Ojcom Paulinom za to, że Jasna Góra jest Konfesjonałem Narodu, który prowadzi nas do Ołtarza Ojczyzny.
Podsumowaniem uroczystego dnia był Apel Jasnogórski pod przewodnictwem o. Sebastiana Mateckiego - podprzeora Jasnej Góry, w którym Polacy wypowiedzieli swoje: „Jestem, pamiętam, czuwam”, będące syntezą zobowiązań zawartych w Jasnogórskich Ślubach Narodu sprzed 56 lat, które stanowią niezmiennie program życia dla Polaków również dziś.

Tagi:
kard. Stefan Wyszyński Jasna Góra

Reklama

Posłowie jednogłośnie za uchwałą upamiętniającą uwięzienie kard. Wyszyńskiego w Prudniku

2019-09-12 09:41

lk / Warszawa (KAI)

Podczas wczorajszego posiedzenia Sejmu posłowie jednogłośnie przyjęli uchwałę upamiętniającą 65. rocznicę uwięzienia kard. Stefana Wyszyńskiego w Prudniku-Lesie. Prymas Tysiąclecia przebywał tam decyzją komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w latach 1954-1955. Podczas odosobnienia we franciszkańskim klasztorze postanowił odnowić śluby jasnogórskie, oddając w Polskę w opiekę Matce Bożej.

BP KEP

Parlamentarzyści uczcili "Czcigodnego Sługę Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, Męża Stanu, Pasterza Kościoła polskiego w trudnych czasach komunizmu, wybitnego kapłana i humanistę, nieugiętego obrońcę polskich interesów narodowych".

W uchwale podkreślono, że kard. Wyszyński był oparciem moralnym dla milionów rodaków w kraju i zagranicą. "Odważnie występował w obronie polskiej niepodległości i suwerenności, ukazywał wielkie i piękne karty naszych dziejów. Jego słynne słowa "non possumus" (nie ustąpimy) są do dziś drogowskazem w walce o własne przekonania i wartości" - napisano w przyjętym dokumencie.

W uchwale przypomniano, że w latach 1954-1955 kard. Wyszyński był uwięziony w klasztorze oo. franciszkanów w Prudniku – Lesie, gdzie zrodziła się idea Ślubów Jasnogórskich i zawierzenia Polski opiece Matki Boskiej Częstochowskiej.

"Dzięki temu jako naród przeprowadził nas przez okres totalitaryzmu komunistycznego, broniąc polskiej tradycji, tożsamości i praw człowieka. W kazaniu na Jasnej Górze w dniu 1 czerwca 1958 roku powiedział, że „Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska – Polską była! Aby w Polsce po polsku się myślało”" - brzmi tekst uchwały oddającej hołd kard. Wyszyńskiemu.

Kard. Stefan Wyszyński więziony był w Prudniku od 6 października 1954 do 27 października 1955 r. Było to trzecie miejsce jego więzienia. 1 października 1954 do franciszkańskiego klasztoru przybyli funkcjonariusze UB, którzy nakazali zakonnikom w ciągu dwóch godzin opuścić klasztor. Zakonnicy ratowali co się dało, pakując wszystko na wozy i przenosząc się do klasztoru w Borkach Wielkich.

Prudnicki klasztor przeszedł pod zarząd wojska. Wkrótce po wyjeździe zakonników podjęto pracę nad zamianą klasztoru w więzienie dla Kard. Wyszyńskiego. Zakazano ludności cywilnej zbliżać się do tego miejsca. Wojsko pełniło warty, aby nie dopuścić, by ktokolwiek zbliżył się do klasztoru. Teren ogrodu otoczono parkanami, które pomalowano na zielono. Zabezpieczono go siecią drutów kolczastych. Dookoła zasadzono szpaler świerków.

Podczas pobytu kard. Wyszyńskiego w Prudniku zrodziła się idea odnowienia ślubów jasnogórskich. W nawiązaniu do jubileuszu królewskich ślubów Jana Kazimierza złożonych Matce Bożej w katedrze lwowskiej w 1655 r. Prymas Tysiąclecia postanowił odnowić akt oddania Polski Pani Jasnogórskiej, dostosowując przyrzeczenia do współczesnych czasów.

W Prudniku kard. Wyszyński przebywał rok i 22 dni. 28 października 1955 został przewieziony do kolejnego miejsca odosobnienia - Komańczy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Watykan: obraduje Rada Kardynałów

2019-09-17 10:16

st (KAI) / Watykan

Pod przewodnictwem papieża Franciszka obraduje od dzisiaj do czwartku w Watykanie na swoim 31. posiedzeniu Rada Kardynałów. Jej członkowie wzięli dziś rano udział we Mszy św. celebrowanej przez papieża Franciszka w Domu Świętej Marty.

Grzegorz Gałązka

Do ustanowionej 13 kwietnia 2013 roku Rady Kardynałów należy obecnie 6 purpuratów: Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga (Honduras); Giuseppe Bertello (Watykan/Włochy), Oswald Gracias (Indie); Reinhard Marx (Niemcy); Sean O’Malley (USA); Pietro Parolin (Watykan/Włochy). Ponadto sekretarzem Rady, nie będącym jednak jej członkiem, jest bp Marcello Semeraro (Włochy), a jego zastępcą bp Marco Mellino (Włochy).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Pancerniackie więzi

2019-09-18 02:50

Waldemar Kotula

Tegoroczne Święto 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11 LDKPanc) tradycyjnie zgromadziło różne generacje żołnierzy spod znaku husarskiego skrzydła. Zgodnie z wieloletnią tradycją spotkali się oni w przeddzień Święta Dywizji na Zebraniu Walnym Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków ( FOPP) w żagańskiej Sali Tradycji Czarnej Dywizji.

st chor.sztab Rafał Mniedło, Tadeusz Horożaniecki
Uroczystości na Skwerze Czołgisty

Spotkanie członków i sympatyków FOPP miało w tym roku wyjątkowy wymiar. Zbiegło się one z obchodami 100-lecia polskiej broni pancernej. Patronat nad szczególnym spotkaniem miłośników polskiej broni pancernej objęła Marszałek Lubuska Elżbieta Polak. Honorowymi uczestnikami jubileuszowego spotkania byli kombatanci 1 Polskiej Dywizji Pancernej: kpt. Edmund Semrau (l.94) i por Alojzy Jedamski (l.94) oraz kombatant 1 Korpusu Pancernego Wojska Polskiego (1 KPanc WP) płk. Eugeniusz Praczuk (l.92). Czarną Dywizję reprezentowali dowódca dywizji gen.dyw. Stanisław Czosnek, jego zastępca gen. bryg. dr Dariusz Parylak wraz z dowódcami oddziałów dywizji. Przybyli również krewni żołnierzy 1.PDPanc, Cecylia, Tadeusz Parchanowiczowie z Francji i Zdzisława, Tadeusz Marciszewscy z Torunia oraz członkowie i sympatycy FOPP z Leszna, Chełma, Koronowa, Warszawy, Żar, Żagania, Oławy i holenderskiej Bredy.

Zobacz zdjęcia: Zebranie Walne Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków ( FOPP) w żagańskiej Sali Tradycji Czarnej Dywizji.

Zebraniu przewodniczył prezes FOPP gen.bryg. w st.spocz. Zbigniew Szura. Wspominano naszych kombatantów, którzy w minionym roku odeszli na wieczna wartę. Dokonano także przeglądu dokonań i zrealizowanych projektów w latach 2018-2019. Były to głownie przedsięwzięcia upamiętniające historię i dzieje Czarnej Dywizji i jej poprzedników z 1.PDPanc i 1.KPanc WP w kraju i poza granicami we Francji, Belgii, Holandii oraz Niemczech. Wszystkie one skutecznie umacniały żołnierskie więzi pokoleniowe i były realizacją zobowiązań środowisk Czarnej Dywizji wobec weteranów i ich rodzin. Przedstawiono również działania Centrum Tradycji Polskich Wojsk Pancernych, z którego dorobkiem w mijającym roku zapoznał się Prezydent R. P. i zwierzchnik Sił Zbrojnych R.P. Andrzej Duda. Zasoby Sali Czarnej Dywizji były wykorzystywane także do wystaw czasowych m.in. w Bielsku – Białej, Warszawie, Gdańsku i w Królestwie Belgii oraz do szeregu wydawnictw w kraju i poza granicami. Przyjęto także plan działań na przyszły rok, obok podkreślenia znaczenia zbliżających się ważkich rocznic na szlakach tradycji istotna rolę planuje nadać się obchodom 75-lecia powstania 11 LDKPanc i przypomnieniu dziejów polskiej broni pancernej w Żaganiu w latach 1945-2020. Z dużą wdzięcznością przyjęto ofertę Dominika Parchanowicza przekazania kolejnych depozytów do ekspozycji ilustrującej losy jego ojca Antoniego, żołnierza kompanii saperów 1 PDPanc.

Uczestnicy zebrania FOPP wzięli udział uroczystościach liturgicznych i świeckich dedykowanych żołnierzom Czarnej Dywizji i ich rodzinom z Mszą św. w żagańskim Kościele Garnizonowym oraz na Skwerze Czołgisty przed pomnikami gen. St. Maczka i Czołgistów 1 KPanc WP.

Dzień wspomnień zakończyła uroczysta kolacja z okazji 100-lecia polskiej broni pancernej zorganizowana w żarskiej restauracji „Janków”. W jej trakcie kombatanci uhonorowani zostali okolicznościowymi upominkami, a burmistrz Żar Danuta Madej został uhonorowana z szczególne zasługi we wspieraniu dzielności stowarzyszeń zrzeszonych w FOPP odznaką pamiątkową FOPP – „Tulipanem gen. Stanisław Maczek”

Następnego dnia tuż przed uroczysta zbiórką z okazji święta Czarnej Dywizji, kombatanci wraz z sympatykami polskie broni pancernej gościli w żarskim ratuszu, gdzie pani burmistrz Danuta Madej z przewodniczącym Rady Miasta Marianem Popławski przedstawili historię i współczesność stolicy Dolnych Łużyc. Po prezentacji w Ratuszu goście święta dywizji osobiście poznawali uroki i ofertę miasta, które nie zapomina o swojej wojskowej przeszłości.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem