Reklama

Bp Nitkiewicz: Dialog z rosyjskim prawosławiem należy kontynuować

2014-07-04 14:34

Main Przeciszewski / Sandomierz / KAI

Archiwum
Bp Krzysztof Nitkiewicz podczas konferencji prasowej w gmachu KEP mówił: „Świat wraz ze swoimi zasobami został nam dany przez Boga byśmy nad nim sprawowali władzę i opiekę”

O tym czym dla Ukrainy jest Kościół greckokatolicki - mówi KAI bp Krzysztof Nitkiewicz. Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu KEP zastanawia się też jaki jest sens dalszego dialogu Kościoła katolickiego w Polsce z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym oraz podsumowuje stan stosunków ekumenicznych w Polsce.

KAI: Księże Biskupie, jako wieloletni pracownik Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich poznał Ksiądz dobrze problematykę grekokatolików i Ukrainy. W obecnych wydarzeniach w tym kraju olbrzymią rolę odgrywa Kościół greckokatolicki. Z czego to wynika? Jak można scharakteryzować rolę tego Kościoła w przeszłości i w dniu dzisiejszym?

Bp Krzysztof Nitkiewicz: Ukraiński Kościół greckokatolicki sięga swoimi korzeniami chrztu Rusi Kijowskiej, którego 1025 rocznica była niedawno uroczyście obchodzona. Potem przyszła Unia Florencka przyjęta przez metropolitę kijowskiego Izydora (1439 r.) oraz odwołująca się do niej Unia Brzeska (1595/1596).
O ile chrzest Rusi niósł ze sobą nową cywilizację duchową, rozwój piśmiennictwa, umocnienie struktur państwowych itd., to wspomniane unie, przy całym dramatyzmie podziału, gdyż nie wszyscy je przyjęli, przyczyniły się do odnowy religijnej, do wyjścia z pewnej stagnacji w jakiej pogrążony był Kościół i społeczeństwo. Cerkiew greckokatolicka odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu się ukraińskiej tożsamości narodowej, podejmowała inicjatywy państwowotwórcze, a w okresie Związku Radzieckiego pielęgnowała pieczołowicie kulturę ukraińską w środowiskach emigracyjnych w Kanadzie, USA, Australii, Brazylii, w Europie Zachodniej.
Jeden z moich przełożonych w dykasterii watykańskiej śp. greckokatolicki arcybiskup Mirosław Marusyn organizował każdego roku dla nas Polaków ukraiński obiad na Boże Narodzenie, z narodowymi kolędami, wierszami i potrawami. To taki drobiazg ale bardzo wymowny. Zresztą w Rzymie istnieje od stu lat Papieskie Kolegium Ukraińskie, które nie tylko przygotowuje kandydatów do kapłaństwa ale i pielęgnuje narodowego ducha. Bywał w nim św. Jan Paweł II. Bardzo troszczył się o Kościół greckokatolicki zarówno ten działający w podziemiu jak i w Diasporze. Wielokrotnie spotykał Ukraińców, dodawał im otuchy, wspierał materialnie.

- Dzięki niemu Kościół greckokatolicki został uznany za ważny element Kościoła powszechnego, mógł też odrodzić się na Ukrainie po upadku ZSRR.

- Po upadku komunizmu i Związku Radzieckiego św. Jan Paweł II odnowił struktury Cerkwi greckokatolickiej na Ukrainie. Arcybiskup Większy Mirosław Lubaczowski powrócił do kraju z emigracji, biskupi z łagrów do swoich eparchii, powstały nowe eparchie i egzarchaty. To była normalizacja, uzupełnianie wieloletnich zaległości, a nie ekspansja.
Ukraińska Cerkiew greckokatolicka pozostała wierna wspaniałemu bizantyjskiemu dziedzictwu, a jednocześnie dzięki jedności z Biskupem Rzymu korzysta z wszelkich zasobów Kościoła powszechnego. Spogląda na świat i podejmuje działania w jedności z innymi katolickim Kościołami wschodnimi oraz z Kościołem łacińskim. Kieruje się katolicką nauką społeczną i posiada doświadczenie społeczeństwa demokratycznego. Z tego wynika formułowana przezeń po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę wizja odrodzenia narodu i państwa. Zwierzchnicy Cerkwi kard. Lubomir Huzar czy obecny arcybiskup większy Światosław Szewczuk są bardzo cenieni w swojej ojczyźnie właśnie dzięki takiemu uniwersalnemu spojrzeniu.

- Czy więc Ukraiński Kościół Greckokatolicki zostanie podniesiony do godności patriarchatu, o co od lat zabiega w Rzymie?

- Kwestia powstawania nowych patriarchatów jest bardzo złożona nie tylko w katolicyzmie ale i w prawosławiu. Dotyczy to również patriarchatu dla ukraińskich grekokatolików.

- Ze względu na stosunki z prawosławiem czy z innych powodów?

- Aspekt ekumeniczny jest niewątpliwie istotny i nie chodzi tylko o stosunki z prawosławiem w obrębie Ukrainy. Ten temat „elektryzuje” bardzo wiele środowisk, również politycznych.
Kiedy w 1963 r. Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka otrzymała status arcybiskupstwa większego widziano w tym akcie uznanie dla niezłomnego Kościoła męczenników. Było więc mniej emocji. Jednak godność patriarsza jest na Wschodzie czymś szczególnym. Do rangi patriarchatu aspirują obecnie także Kościoły w Indiach: syromalabarski i syromalankarski. A Kościół syromalabarski liczbowo jest coraz bardziej porównywalny z ukraińskim.
Z punktu widzenia prawa kanonicznego przepisy odnoszące się do Kościoła patriarchalnego dotyczą również arcybiskupstwa większego. Inne są tylko zasady wyboru zwierzchnika. Nowo wybrany patriarcha prosi papieża o udzielenie mu komunii (jedności) kościelnej natomiast arcybiskup większy musi otrzymać zatwierdzenie. Jednak z punktu widzenia funkcjonowania Kościoła różnic nie ma. Może dlatego Stolica Apostolska czeka z podniesieniem Cerkwi ukraińskiej na bardziej dogodny moment, zachęcając ją aby rozwijała swoje struktury.

- Ale czy w obecnej sytuacji na Ukrainie nie jest ona potrzebna. Jest to przecież kwestia prestiżu Kościoła, który jest symbolem ukraińskiej tożsamości.

- Faktycznie podniosłoby to znaczenie Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie. Wynika to, jak już wspomniałem, z postrzegania roli patriarchy w Kościołach wschodnich, który jest "ojcem i głową" Kościoła. To ojcostwo i zwierzchnictwo dotyczy spraw nie tylko kościelnych. Widać to dobrze na Bliskim Wschodzie, gdzie patriarchowie od czasów ekspansji Islamu, troszczą się o religijne i świeckie prawa swoich wiernych. Sprzyja temu zresztą obowiązujący system prawny. Myślę, że grekokatolicy na Ukrainie podobnie postrzegają rolę abp. Szewczuka czy przedtem kard. Huzara. Zresztą w liturgii już nazywają swojego zwierzchnika patriarchą.
Sprawa ewentualnego przyznania patriarchatu wywołuje jednak negatywne reakcje ze strony prawosławia i to nie tylko rosyjskiego. Doświadczyłem tego na obradującym niedawno w Mińsku forum katolicko-prawosławnym. Należy więc zaufać Ojcu św., który wybierze najlepsze rozwiązanie.
Tymczasem Kościół greckokatolicki przewyższa pod względem liczbowym inne patriarchaty katolickie. O ile mamy np. około 170 tys. katolickich Koptów, 180 tys. syrokatolików, to Cerkiew ukraińska liczy około 5 milionów wiernych. Zgodnie z zachętą Ojca Świętego stale rozwija swoje struktury. Egzarchaty przekształcają się w eparchie czyli pełnoprawne diecezje. Powstała metropolia greckokatolicka w Brazylii. Siedziba arcybiskupa większego została przeniesiona do Kijowa, a jeszcze wcześniej poszerzono tzw. terytorium własne (kanoniczne) Cerkwi ukraińskiej.
Ojciec św. Franciszek to wszystko widzi. Poznał dobrze ukraińską Cerkiew greckokatolicką w Argentynie. Poczekajmy więc na jego decyzję.

- Przyznanie patriarchatu w obecnym momencie byłoby jednak pięknym gestem wobec Ukrainy, która podejmuje różnorodne działania w celu umocnienia swojej suwerenności i ustabilizowania sytuacji.

- Reakcje byłby z pewnością bardzo różne, wręcz skrajne. Ktoś mógłby widzieć w tym opowiedzenie się za którąś ze stron konfliktu, za jakimś konkretnym rozwiązaniem. Wydaje mi się, że ucierpiałoby na tym również samo postrzeganie urzędu patriarszego. Wierzę jednak, że Ojciec Święty kiedyś taką decyzję podejmie. Ale będzie to zrobione z wielką rozwagą, żeby nie osłabić dialogu ekumenicznego.

- A jak ocenia Ksiądz Biskup postawę Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej wobec tego co się dzieje obecnie na Ukrainie. Jest ona tam przecież silnie obecna?

- Cerkiew ukraińska związana hierarchicznie z Patriarchatem Moskiewskim jest największą wspólnotą religijną na Ukrainie. Nie posiada ona chwilowo zwierzchnika w ścisłym tego słowa znaczeniu ale jedynie administratora (locum tenens), którym jest metropolita Onufry. Ta delikatna sytuacja zbiegła się z niezwykle skomplikowaną sytuacją polityczną.
Hierarchia Ukraińskiej Cerkwi prawosławnej opowiedziała się za integralnością terytorialną kraju oraz za pokojowym rozwiązaniem konfliktu. Także wypowiedzi przedstawicieli Patriarchatu Moskiewskiego były bardzo wyważone i nawoływały do pokoju. Musimy pamiętać, że Ukraina ma dla tego patriarchatu ogromne znaczenie. Tu powstały pierwsze wspólnoty prawosławne i tutaj do dzisiaj znajduje się znaczna liczba parafii oraz klasztorów. Stąd pochodzi większość powołań kapłańskich i zakonnych.

- Z kolei samozwańczy patriarcha Filaret, stojący na czele niekanonicznego Ukraińskiego Patriarchatu Kijowskiego dąży do uzyskania autokefalii dla swego Kościoła. Postuluje też zjednoczenie wszystkich Kościołów prawosławnych na Ukrainie, co oznaczałoby radykalną separację od Moskwy także tej części Patriarchatu Moskiewskiego, która jest tam obecna.

- Nie sądzę, aby w obecnej sytuacji było możliwe kanoniczne uznanie Cerkwi której przewodzi Filaret. Wykluczone, aby uczynił to Patriarcha Konstantynopola. Także postulowane zjednoczenie prawosławnych Kościołów na Ukrainie wydaje mi się na dzień dzisiejszy mało prawdopodobne. Może przygotowywany na 2016 r. wszechświatowy sobór prawosławny zajmie się sprawą jurysdykcji patriarchów oraz nowym określeniem terytoriów kanonicznych. Te sprawy wywołują pewne emocje o czym świadczy niedawna wymiana listów pomiędzy patriarchami moskiewskimi oraz konstantynopolitańskim.

- A czy przypadkiem głównym dążeniem Cyryla, patriarchy Moskwy i całej Rusi, nie jest zdobycie pierwszego miejsca dla Moskwy w świecie prawosławnym?

- Rosyjski Kościół Prawosławny jest największy liczbowo i chyba najlepiej zorganizowany pod względem strukturalnym. Patriarchat Konstantynopolitański powołuje się na ustawodawstwo soborów powszechnych i tradycję. Na skutek masowej emigracji oraz powstania nowych krajów, zmieniła się jednocześnie światowa sytuacja prawosławia. Stąd potrzeba nowego spojrzenia i może nowych rozwiązań.

- Przejdźmy więc na własne podwórko. Jak Ksiądz Biskup postrzega dalszy dialog Kościoła w Polsce z rosyjskim prawosławiem. Rozpoczął się on wspólnym przesłaniem z sierpnia 2012 r. W rok później odbyła znakomita konferencja w Warszawie. Z kolei kard. Dziwisz zaprosił patriarchę Cyryla na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Co na nas czeka dalej?

- Cieszę się z tego, co zostało zrobione pomiędzy Kościołem Katolickim w Polsce a Rosyjską Cerkwią Prawosławną, chociaż obecna sytuacja na Ukrainie trochę te relacje ochłodziła. Osobiście jestem jednak optymistą. Dialog został rozpoczęty i należy go kontynuować.
W tej chwili powinniśmy przejść do konkretnych czynów. Była już kiedyś mowa o wymianie młodzieży zaangażowanej w środowiskach cerkiewnych i kościelnych. Można by ponadto zainicjować wymianę intelektualną na wzór tego co już robi się w Rzymie. Na tamtejszym Papieskim Instytucie Orientalnym studiuje wielu prawosławnych, którzy otrzymali z naszej strony stypendia naukowe. Absolwentem tego instytutu jest zresztą sam patriarcha Bartłomiej. Czy nie można by zapoczątkować czegoś podobnego na UKSW i na KUL. A nasi duchowni i świeccy mogliby studiować na rosyjskich uczelniach prawosławnych. Wystarczyłoby na początek kilka stypendiów po każdej stronie. To zaowocuje lepszym wzajemnym poznaniem i rozwojem relacji.

- Ksiądz Biskup kieruje Radą Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, odpowiada też za kontakty z Polską Radą Ekumeniczną. O jakich priorytetach w sferze ekumenizmu możemy mówić w Polsce dziś? Co jest planowane, nad czym trwają prace?

- Gotowy jest projekt apelu biskupów Kościoła katolickiego i Polskiej Rady Ekumenicznej dotyczący potrzeby świętowania i uszanowania wolnej niedzieli. Mam nadzieję, że po niezbędnych konsultacjach zostanie on ogłoszony w niedługim czasie. Troska o tę, wydawałoby się oczywistą sprawę, może nas bardzo połączyć.
Oczekujemy także na decyzję Stolicy Apostolskiej odnośnie wspólnej deklaracji Kościoła katolickiego i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Rady Ekumenicznej o małżeństwach mieszanych.
Jeśli chodzi natomiast o generalną ocenę stanu ekumenicznych relacji w Polsce, to można powiedzieć, że jako chrześcijanie różnych Kościołów jesteśmy blisko siebie. Problem polega na ty, że Pan Jezus nie powiedział: "Bądźcie blisko siebie". Powiedział wyraźnie: "Abyście byli jedno". Zobowiązuje nas to nie tylko do bliskości i szacunku, ale do budowania jedności. Ta jedność nie powinna oznaczać jednolitości. Tylko Duch Święty wie w jakich formach ma się ona zrealizować.

- Co więc w Polsce należy jeszcze zrobić?

- Uważam, że za mała jest świadomość potrzeby modlitwy o jedność chrześcijan oraz dialogu ekumenicznego. Z roku na rok zmniejsza się liczba osób uczestniczących w nabożeństwach ekumenicznych podczas Tygodnia Modlitw o Jedność. Potrzebne są nowe inicjatywy, nowe kontakty i spotkania.
Może jakimś impulsem będzie zbliżająca się rocznica 500-lecia Reformacji, która przypada w 2017 r. Podczas marcowego zebrania plenarnego KEP, Księża Biskupi otrzymali raport luterańsko-rzymskiej katolickiej komisji dialogu ds. jedności „Od konfliktu do komunii”, który podejmuje tą problematykę. Dokument mówi jak doszło do Reformacji, przedstawia historię relacji katolicko-protestanckich oraz tłumaczy różne aspekty doktrynalne. Nie zabrakło w nim słów przeproszenia za wzajemne urazy. Warto z tego dokumentu skorzystać na katechezie i w parafiach.

- Ale jak możemy świętować 500-lecie Reformacji, skoro spowodowała ona tak wielki podział w łonie chrześcijaństwa zachodniego oraz wywołała liczne wojny religijne, w których zginęła masa ludzi?

- Wszelkie podziały są smutnym momentem w dziejach Kościoła Chrystusowego. Z drugiej strony Reformacja dała początek nowym Kościołom, które są obecne również w Polsce. One będą obchodziły tą rocznicę bardzo radośnie. Dla ważne będzie jej dostrzeżenie i ożywienie wzajemnego dialogu z naszymi siostrami i braćmi Protestantami.

- Ksiądz Biskup pasterzuje diecezji sandomierskiej. Jakie są w niej najważniejsze wyzwania duszpasterskie?

- Tak jak wszędzie jesteśmy dotknięci sekularyzacją. Dotyka ona i duchownych i świeckich. Próbujemy stawić temu czoła poprzez refleksję osobistą i wspólnotową nad sytuacją Kościoła. Z niej rodzą się konkretne inicjatywy. Wzywa do tego Ojciec św. Franciszek, uświadamiając nam różne nieprawidłowości i nasze niewierności wobec Chrystusa i Ewangelii. Podejście Ojca Świętego jest rewolucyjne, gdyż jest ewangeliczne. My tymczasem nie zawsze potrafimy to przyjąć. Jednak już samo poczucie winy wydaje się być dobrym początkiem. Z niego rodzi się nawrócenie do którego wzywa papież. To najlepszy sposób walki z sekularyzmem.
Krótko mówiąc, chodzi o to by duchowni byli szafarzami Bożej Łaski na wzór Chrystusa, a świeccy żeby porządkowali rzeczy doczesne w świecie po Bożemu. Wtedy wszystko będzie na właściwym miejscu.

- Diecezja sandomierska ma piękną kartę historyczną. Co dziś jest jej specyfiką, w czym się szczególnie wyróżnia na kościelnej mapie Polski?

- Trudno jednoznacznie scharakteryzować jej specyfikę, gdyż od momentu reorganizacji z 1992, ponad połowę obszaru stanowią dawne terytoria diecezji przemyskiej, lubelskiej i tarnowskiej. O ile księża zintegrowali się już zupełnie dobrze, to sytuacja w różnych częściach diecezji jest zróżnicowana. Widać to dobrze na przykładzie uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej które waha się od 70 do 20 procent. Różna jest mentalność wiernych i zwyczaje. Doszedłem jednak do wniosku, że nie należy tych odmienności ujednolicać ale uszanować i wykorzystać jako fundament, na którym można dalej budować.
Widać naturalnie potrzebę nowej ewangelizacji. Stąd organizujemy kursy formacyjne dla różnych grup wiekowych, dni młodych, ewangelizujemy na ulicach, itd. Przed każdą Mszą św. odbywa się 5-minutowa katecheza. Dotyczy ona podstawowych prawd wiary oraz postaw jakie powinien przyjmować chrześcijanin w codziennym życiu. Chodzi o przypominanie katechizmu, aby pogłębić świadomość religijną wiernych. W tej chwili omawiamy sakramenty.

- Na ile udaje się Księdzu Biskupowi włączać świeckich w pracę apostolską? Jakie są tego przykłady?

- Dużą wagę przywiązuję do działalności katolickich centrów pomocy rodzinie, które zaczęły u nas powstawać 4 lata temu. Istnieją one już w każdym dekanacie. Nie są to tradycyjne poradnie życia rodzinnego, ale zespoły ludzi świeckich, liczące 30 do 50 osób: pedagodzy, psycholodzy, lekarze, prawnicy i inni specjaliści. Centra te prowadzą poradnictwo, szczególnie w kryzysach małżeńskim, porady i mediacje. Udzielają porad prawnych i pomocy żywnościowej. Ludzie zaangażowani w działalność centrów tworzą wspólnoty. Mają one silne oddziaływanie na zewnątrz.

- W styczniu Ksiądz Biskup podjął odważną decyzję odsłonięcia w katedrze kontrowersyjnego obrazu Karola de Prevot ukazującego Żydów dokonujących mordu rytualnego na chrześcijańskim dziecku. Towarzyszy temu tablica z odpowiednim wyjaśnieniem. Czy Ksiądz Biskup nie żałuje tej decyzji?

- Cieszę się, że udało się zorganizować w Sandomierzu, także przy pomocy KAI, ogólnopolski Dzień Judaizmu. Pozwolił on rozwiązać między innymi kwestię obrazu, jakże delikatną. Najważniejsze jednak było samo spotkanie, dialog i oczywiście modlitwa. Odnoszę wrażenie, że dzięki temu wydarzeniu atmosfera się poprawiła.
Po odsłonięciu obrazu i umieszczeniu tabliczki z wyjaśnieniami emocje opadły. Tabliczka tłumaczy w 3 językach: po polsku, angielsku i hebrajsku, że "wydarzenie to nie jest zgodne z prawdą historyczną, a co więcej nigdy nie mogło mieć miejsca, gdyż prawa judaizmu zabraniają spożywania krwi". Teraz ekspozycja obrazu nie wywołuje problemu, po żadnej ze stron. Planujemy kolejne inicjatywy w zakresie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

- Jak Ksiądz Biskup spędza wolny czas? Jakim pasjom i zajęciom się oddaje?

- Lubię książki z historii Kościoła. Obecnie czytam dzienniki abp. Józefa Gawliny. Trochę jeżdżę na rowerze. Co roku organizujemy w Sandomierzu rowerowy Rajd Papieski, który gromadzi niemal tysiąc osób. Od początku biorę w nim udział. W wakacje nie zapominam o kajaku. Czasami udaje się pojechać do któregoś z krajów, gdzie kiedyś bywałem pracując w Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. Spojrzenie jest nieco inne ale wracają wspaniałe wspomnienia.

- Dziękuję za rozmowę.

Tagi:
wywiad biskup

Bóg nas stworzył wolnymi

2018-03-14 11:03

Rozmawia Tomasz Winiarski
Niedziela Ogólnopolska 11/2018, str. 18-21

„W Europie jesteśmy obiektami zarządzanymi przez władzę, w USA to my zarządzamy naszą władzą i jesteśmy wolnymi obywatelami.” – mówi „Niedzieli” Wojciech Cejrowski, podróżnik, komik, przedsiębiorca zamieszkały w Arizonie.

Jarosław Sosiński©W. Cejrowski

TOMASZ WINIARSKI: - Co roku ucieka Pan przed śniegiem i mrozem na swoje ranczo w Arizonie. W jednym z wywiadów przyznał Pan, że nie zimował w Polsce od połowy lat 80-tych... Dlaczego to właśnie preria skradła serce „Naczelnego Kowboja RP”?

WOJCIECH CEJROWSKI: - Zakochałem się. W ziemi, w nieograniczonym nieskończonym pejzażu prerii, w klimacie zimy, gdzie temperatura normalna w grudniu to 20 stopni. Ale przede wszystkim kocham wolność osobistą. Bóg nas stworzył wolnymi, człowiek powinien być wolny, ma być wolny, ma szukać wolności, ma wybierać, a nie być przymuszanym. W Europie stale jestem do czegoś przymuszany przez Państwo Polskie, przez Unię Europejską - przymus szczepień, przymus szkolny, obowiązek meldunkowy, a w USA jestem człowiekiem wolnym, który wybiera czy chce się szczepić, czy chce chodzić do szkoły czy woli uczyć w domu. Pan Bóg pozwala nam wybierać, nawet, gdy wybieramy źle. Pan Bóg traktuje nas jako osoby z wolną wolą, a nie jako obiekty, którymi się zarządza.

- W 2014 roku ukazała się Pana kolejna książka „Wyspa na prerii”. Opowiada ona o życiu na południu USA na pograniczu. Czym Arizona różni się od rzeczywistości znanej z Unii Europejskiej?

- Ta książka opowiada o tym przez 300 stron. Nie mamy 300 stron w "Niedzieli". Najkrócej: w Europie jesteśmy obiektami zarządzanymi przez władzę, w Arizonie to my zarządzamy naszą władzą i jesteśmy wolnymi obywatelami i suwerenami swojego państwa. W Arizonie policjant nie może mnie zatrzymać bez powodu do kontroli drogowej - wolno mu zawracać mi głowę tylko wtedy, gdybym dokonał wykroczenia, ale nigdy prewencyjnie. W Arizonie mam własność (ziemi, domu, tego co pod ziemią) - w Europie tylko pozory własności. Mój dom w Polsce nie jest moją własnością skoro nie mogę go zburzyć ani wybudować bez zezwolenia. A w Arizonie na mojej ziemi robię co mnie się podoba bez pytania władzy o pozwolenie: sadzę i wycinam drzewa, biję studnie, szukam sobie ropy naftowej, kupuję i sprzedaję moje krowy, strzelam do jeleni. W Polsce nie mogę nawet wytępić kretów we "własnym" ogrodzie, a gdybym znalazł pod moim domem węgiel, to on nie należy do mnie lecz do państwa. Za wodę z własnej studni muszę płacić. Granda, zniewolenie, system feudalny.
Dla Polaka moje życie w Arizonie jest równie egzotyczne co opisywane w innych moich książkach życie Indian w Amazonii. Z tą różnicą, że... życie w Polsce nie może być takie jak w Amazonii, ale mogłoby być takie jak w Arizonie. Jesteśmy stworzeni do wolności, więc moim zdaniem Bóg chce byśmy się wolności domagali. I dlatego do dzisiaj śpiewam: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Brak wolności jest cierpieniem.

Jarosław Sosiński©W. Cejrowski

- W Pana gabinecie w Arizonie obok zdjęcia Donalda Trumpa wisi inny amerykański prezydent – Ronalda Reagan. Czy jest coś co łączy obu tych prezydentów? Czy Trump to kontynuator doktryny Ronalda Reagana?

- Dla obu doktryną była wolność osobista obywateli. Obaj startowali w młodości z pozycji raczej liberalnych np. w kwestii aborcji (wolny wybór osobisty, niech każdy robi jak uważa), a potem, przechodzili głęboką przemianę i już jako prezydenci bronili życia. Obaj modlili się publicznie, z urzędu. To ważne, gdy król, czy prezydent, modli się w imieniu narodu, za powierzony sobie w opiekę kraj. Bardzo ważne. Proszę poczytać Stary Testament.
Ale za moimi plecami, wisi też Matka Boża Częstochowska. Mam ją z tyłu głowy w sensie dosłownym i w sensie przenośnym. Jestem korespondentem zagranicznym, nadaję z USA i to co Pan widzi, to są dekoracje wystawione w "studiu telewizyjnym", ale też są to ważne symbole, rekwizyty, znaki dla Widza. Podobnie jak ważne rekwizyty i dekoracje w teatrze. One coś mówią, coś znaczą.
Kiedy nadaję korespondencje z Polski, wówczas też mam za plecami Częstochowską, a także za moim prawym ramieniem, figurę Mojżesza, który w jednej ręce trzyma kamienne tablice, a palcem drugiej ręki grozi bałwochwalcom i wskazuje niebo.

- Wspomniał Pan o publicznej modlitwie polityka pełniącego urząd. W Europie takie zachowanie zostałoby uznane za złamanie zasady świeckości państwa…

- To są właśnie te europejskie bzdury i zniewolenie osobiste. Bo: państwo ma być świeckie, ale już obywatel prezydent ma pełne prawo być religijny. Skoro naród wybiera sobie religijnego prezydenta to jakim prawem i czyim zabraniać osobie wybranej wolą narodu, by modliła się publicznie? Naród chciał rozmodlonego, to naród ma i nikomu nic do tego!

- Prezydentów Reagana i Trumpa łączy chyba również wyjątkowa sympatia do Polski. Sam Pan mówił, że Trump dosłownie zakochał się w naszym kraju, naszej historii.

- Owszem zakochał się. Gdy mu przygotowano przemówienia do wygłoszenia w Polsce to pewnie pierwszy raz w życiu poczytał sobie jakim narodem jesteśmy. A potem widział entuzjazm tłumu, gdy przemawiał pod pomnikiem Powstania Warszawskiego. W innych krajach Europy witały go gwizdy, skwaszona Merkel, nieprzyjemny Francuz, a w Polsce szczere wiwaty. Tę jego sympatię do Polski należy wykorzystać. Polska powinna już dawno otworzyć w Waszyngtonie firmę zajmującą się lobbingiem na rzecz RP. Inne kraje to robią. Polonia Amerykańska, Kongres i inne organizacje polonijne są nie do tego - one powstawały w innych celach. Lobbing polityczny to osobna branża i mamy w Ameryce ludzi do tego, których warto zatrudnić. Jest profesor Chodakiewicz, jest Max Kolonko, jest kilku Amerykanów znających Polskę. Brzeziński to było dawno, poza tym to był lewak, trzeba się oprzeć na nowej krwi.

- Donald Trump obiecał ograniczyć liberalne prawo aborcyjne w USA. Dzięki temu zyskał wiele głosów ze strony chrześcijańskich środowisk pro-life. Poczynił realne postępy w walce z aborcją, jednak czy uda mu się zrealizować tę obietnicę w pełni?

- Trump jest skuteczny od urodzenia. Walczy wytrwale. Dotrzymuje obietnic. Robił to jako przedsiębiorca i robi to teraz. Ukończył szkołę kadetów i potem w biznesie był jak żołnierz, wojownik. Z Bożą pomocą pokona lewaków. Dla naszego własnego dobra powinniśmy się za niego modlić, o co z resztą często publicznie prosi. To dobry znak. Żadna gwarancja, ale... gdy Bóg z nami, wówczas źli ludzie będą pokonani.
Zakaz aborcji, gdy ktoś o nim wspomina w Polsce, wydaje się całkowicie niemożliwy, więc po co gadać o mrzonkach - dlatego Jarosław Kaczyński wciąż nam obiecuje w kampaniach wyborczych jedno a potem w Sejmie szuka "rozsądnego kompromisu". Czy Pan Jezus szukał kompromisów, czy szedł na całość? Trump w kampanii wyborczej szedł na całość i teraz jako prezydent punkt po punkcie realizuje obietnice wyborcze i robi to w sposób DOSŁOWNY. Demokratów to wkurza, protestują, a Trump im odpowiada: przecież dokładnie to i to obiecywałem w kampanii, wybrano mnie , więc teraz mam OBOWIĄZEK zrealizować moje obietnice wyborcze, a nie jakiś "rozsądny kompromis".
Poparcie dla aborcji w USA maleje. Wyrok sądu Najwyższego sprzed lat nie jest wyrokiem na zawsze, Kongres jest od ustanawiania nowych praw, od zmieniania praw starych, złych, nieaktualnych na nowe. Nie widzę powodu dla którego nie można by wprowadzić w USA zakazu aborcji. Nie widzę też powodu, dla którego miałoby to być niemożliwe w Polsce. Tylko że w Polsce nie widzę polityka, który gotów byłby najpierw obiecać, a potem wykonać. Widzę tylko takich, którzy obiecują.

- W USA prawo do posiadania broni gwarantuje Konstytucja. Dla wielu Amerykanów to jedna z najważniejszych swobód obywatelskich. Czy widzi Pan szansę, by nasze polskie ustawodawstwo zostało w tej kwestii zreformowane na wzór amerykański?

- Polacy na razie żyją w iluzji, że mamy wolność i wolną Polskę. A moim zdaniem o wolność trzeba zawalczyć i ją odzyskać. Wtedy dopiero mielibyśmy szansę wybudować wolne Państwo dla wolnych obywateli i PODMIOTÓW, suwerenów, a nie przedmiotów, którymi jesteśmy teraz. Nie ma co reformować Konstytucji Kwaśniewskiego, który jest komunistą i wiele lat służył Moskwie. Stare worki trzeba wywalić, i wlać nowe wino w nowe bukłaki. Trzeba nowego świeżego fermentu, trzeba nowej woli zbudowania Państwa Polskiego. BUDOWY, a nie reformy. A my reformujemy ten stary barak skonstruowany przez sowieckiego okupanta, zarządzany przez kolaborantów. Barak trzeba rozwalić i zbudować całkiem nowy... pałac, całkiem nową Polskę, na fundamencie wolności, czyli.. na fundamencie bożym.
Powinniśmy zostać monarchią konstytucyjną, skoro mamy legalnie wybranych i urzędujących monarchów: Matkę Bożą Królową Polski i Chrystusa Króla intronizowanego w zeszłym roku. Gdyby tak to zapisać w nowej Konstytucji, wówczas cała reszta paragrafów byłaby ustawiona w prawidłowym porządku. Skoro królem jest Chrystus, to prawo do życia obywateli jeszcze nienarodzonych staje się oczywiste, tak jak oczywiste jest prawo do życia obywateli urodzonych.
A wie Pan skąd wynika prawo do posiadania broni w USA? Z prawa do życia. Skoro mam prawo do życia, muszę też mieć prawo mego życia bronić, i do tej obrony mam prawo dobrać sobie takie narzędzia jakie ja uznaję za stosowne. Mogę do obrony przed bandytami wybrać telefon na policję, ale mogę też wybrać karabin zamiast telefonu. Moje życie - mój wybór. Tak to jest u mnie w Arizonie. Nikt tu nikogo nie zmusza do posiadania broni, ale wszyscy roztropni mają ją w domu i ćwiczą się w stosowaniu. Jedziemy do sąsiada na grilla i postrzelać.
Władza podlega kontroli obywateli tylko wtedy, gdy obywatele mogą powstać zbrojnie przeciwko wyrodnej władzy lub tyranii. A w Polsce i w Europie (poza Szwajcarią) tylko władza ma broń i prawo jej stosowania przeciwko obywatelom.

- Samo prawo do posiadania broni nie gwarantuje jeszcze obywatelom wspomnianej przez Pana podmiotowości. Musi ono iść w parze z prawem do używania broni, co również podkreślał Pan wielokrotnie. Jak to wygląda w Arizonie?

- Gdyby mi ktoś wszedł na posesję, mam prawo go zastrzelić. Mam prawo (nie muszę) najpierw zapytać w jakim celu przyszedł, mam prawo nie zastrzelić, gdybym wolał pogadać, ale... nie muszę - mogę od razu strzelać do intruza i wszyscy o tym wiedzą.
My tu nie widzimy takiego rozróżnienia jakie pan uczynił. W Ameryce prawo do posiadania broni oznacza jednocześnie prawo do używania. Tu nikt nie zadałby takiego pytania.

- Jak Ameryka powinna podejść do problemu tzw. „marzycieli” czyli osób, które jako dzieci zostały nielegalnie przywiezione do USA? Czy Trumpowi uda się załatwić pieniądze na budowę obiecywanego muru w zamian za ustawę dającą „marzycielom” szansę na obywatelstwo?

- Po pierwsze Trump to stary wyga i gracz, ogrywał bardzo trudnych polityków i urzędasów na Manhattanie, gdy budował wieżowce, to da sobie radę z Demokratami z Waszyngtonu. Jego pierwsza książka to klasyk pod tytułem „The Art of The Deal”, „Sztuka negocjacji” i on jest w dziedzinie negocjacji artystą, wirtuozem.
Demokraci codziennie podkładają mu różne świnie, a on te świnie z uśmiechem odrzuca w ich stronę i pisze na Twitterze: Wasza świnia, nie moja! Przeciwnicy Trumpa nie potrafią sobie z tym poradzić, bo nikt nigdy z nimi tak nie grał. A przecież to jest uczciwa gra: Nie moja świnia, lecz wasza, to ją sobie zabierajcie.
Politycy są przyzwyczajeni do dogadywania się i sprzedawania. (Amerykańscy podobnie jak i nasi w Polsce.) Całe życie dogadują się ze stroną przeciwną, sprzedają swój elektorat w zamian za jakieś małe zwycięstwa, a potem usprawiedliwiają się że "tylko tyle dało się załatwić". Trump zawsze gra o wszytko i gra aby wygrać. A politycy grają tylko o to, by gra toczyła się przez kolejne kadencje. Obserwuję sytuację codziennie i uważam, że po pierwsze Trump mur wybuduje, bo tę budowlę popiera naród. Muru nie lubią politycy, ale naród nie lubi tych polityków... Sukces murowany, dla Trumpa. I jeszcze w dodatku za ten mur zapłaci Meksyk. Stany Zjednoczone wyłożą pieniądze, ale ostatecznie zapłaci Meksyk. Już sporo zapłacił po reformie podatkowej, która spowodowała że duże fabryki przeniosły swoje zakłady z Meksyku do USA, bo w USA zaczęło się bardziej opłacać. Podatki które do niedawna zarabiał Meksyk, teraz będą płacone w USA. Bingo!
A co do "marzycieli" to jest nieprawidłowa nazwa. Marzycielami byli rodzice tych dzieci. Rodzice, w pogoni za swoimi marzeniami, nielegalnie przyszli do USA przez niestrzeżoną granicę z Meksyku (brak muru!). Rodzice przemycili swoje nieświadome dzieci, więc te dzieci nie są "marzycielami". I teraz to już nie są dzieci tylko mają po 30 lat są wychowani w USA, nie znają kraju swoich rodziców, znają tylko USA. Z tym coś trzeba zrobić bo byłoby okrutne odsyłanie ich do krajów pochodzenia o których oni nie mają pojęcia. Trump coś z tym zrobi, ale tylko pod warunkiem, że najpierw powstanie mur na granicy, który raz na zawsze zakończy zjawisko nielegalnego przemytu nieletnich.

- No właśnie, pytanie tylko czy Kongres wyłoży pieniądze na mur. Demokraci za wszelką cenę próbują powstrzymać jego budowę, bo jak Pan sam przyznał, doskonale zdają sobie sprawę, że realizacja tej obietnicy zapewni prezydentowi Trumpowi reelekcję.

- Trump jako przedsiębiorca zbankrutował kiedyś spektakularnie z długiem osobistym sięgającym miliarda dolarów i się podniósł, i odrobił majątek. Czyli... został miliarderem dwa razy w życiu: pierwszy raz przed bankructwem i drugi raz po, przy czym po bankructwie najpierw musiał odrobić długi, czyli zaczynał nie od zera, ale od miliarda na minusie, a dzisiaj jest znowu miliarderem, a do tego prezydentem. Skoro jako osoba fizyczna potrafił dwa razy w życiu dorobić się miliardów dolarów, to znajdzie forsę na ten mur.
Jesienią mamy tu cząstkowe wybory do Kongresu. Zwykle w takich wyborach nie wygrywa partia urzędującego prezydenta lecz ta przeciwna - ludzie dla równowagi głosują na odwrót, ale… Tym razem Trump ma szansę wprowadzić do Kongresu większość bezwzględną i wtedy niezależnie od tego co Demokraci będą sobie myśleć większość republikańska przegłosuje wszytko bez pytania Demokratów o opinię. Świnie mogą latać i kwiczeć, a maszyna Kongresu po prostu naprawi państwo.
A gdyby nie, to Trump i tak ich wykołuje, bo czego mu nie da Kongres, to on znajdzie sobie w stanach przygranicznych. Proszę pamiętać że prezydent zarządza w USA budżetem federalnym, ale są jeszcze ogromne budżety stanowe. Teksas, sam jeden, to jest szósta co do wielkości gospodarka na świecie. Boom gospodarczy, który stworzył Trump oznacza ogromne wpływy podatkowe. Część tych wpływów idzie do Waszyngtonu i Waszyngton może Trumpa blokować, ale ogromna forsa to podatki stanowe i wystarczy, żeby się Trump dogadał na coś z Teksasem... Jako prezydent może Teksasowi dać całą masę rzeczy, na przykład związanych z ropą naftową i nagle Teksas zarabia niespodziewane krocie i stawia mur za swoje, lub pożycza Trumpowi forsę na mur, której nie chciał wyłożyć Kongres. To co panu opisałem to tylko jedna z wielu możliwych sztuczek i ja wiem tylko o tych sztuczkach o których pisuje prasa, a co Trump wymyśli - wirtuoz negocjacji - to jeszcze pewnie nawet Trump nie wie.

- Gospodarcza koniunktura w USA: niskie bezrobocie, które wśród Afroamerykanów i Latynosów jest najniższe w historii, amerykańskie firmy powracające z inwestycjami do Stanów Zjednoczonych. Lewica uparcie twierdzi jednak, że nie jest to zasługa administracji Donalda Trumpa…

- Mowa nasza ma być prosta: tak-tak, nie-nie. Więc nie bardzo wiem czemu pan mówi "Afroamerykanin" a nie po prostu: murzyn, biały... Przepraszam, że Pana poprawiam, ale jako antropolog jestem nauczony, że mowa, słowa, określenia, wpływają na nasze myślenie. Słowa przenoszą idee, zachwyty i uprzedzenia..
Kiedy pan powie "Afroamerykanin" to wcale nie oznacza szacunku, lecz jest czymś w rodzaju przesadnego ukłonu. A przesadny ukłon to sarkazm. Amerykańska lewica mówi "Afroamerykanie", natomiast konserwatyści mówią zwyczajnie po ludzku: czarni, biali, kolorowi, murzyni.
Wracając do tematu: kiedy na giełdzie są wzrosty, lewica twierdzi, że to wcale nie zasługa Trumpa, lecz dziedzictwo po Obamie, ale kiedy dzień później giełda idzie w dół, to już wtedy wina Trumpa. Lewicy słuchać nie warto, a nawet nie należy, na podobnej zasadzie jak w czasie egzorcyzmu nie należy słuchać co mówią demony, lecz się modlić i je przeganiać. Demon nigdy nie powie prawdy, a kiedy podaje jakieś prawdziwe fakty, to też tylko po to, by panu zaszkodzić. Lewica judzi i tyle, a ludzie wiedzą swoje. Te powracające do USA korporacje same powiedziały jasno, że wracają z powodu nowej ekonomii Trumpa. Przez osiem lat Obamy duża forsa uciekała z Ameryki.

- Faktycznie, skoro mówimy biali, a nie „Euroamerykanie”, to dlaczego mielibyśmy używać określenia „Afroamerykanin”, zamiast po prostu czarny? Widać padłem ofiarą nowomowy i poprawności politycznej. Tej samej, przeciwko której zbuntowali się Amerykanie tworzący elektorat Donalda Trumpa…?

- Ludzie ogólnie mają dość nieprawdy, ściemniania. Ta nowomowa to ściema, zawsze służy ukrywaniu jakichś faktów. Jeden mój kumpel, murzyn, mówi o tym tak: Ja jestem po prostu Amerykanin, a nie jakiś gorszy z dodatkiem Afro.
U nas politycy często mówią, że któryś "mija się z prawdą", a ja powiem, że nie "mija się" tylko zwyczajnie kłamie, a czasami nawet łże.
Statystycznie rzecz ujmując, podkreślam dwa razy STATYSTYCZNIE, w Ameryce biali płacą podatki, a kolorowi dostają socjal. To wkurza białych i wkurza też tych kolorowych, którzy dorobili się jakiegoś majątku, prowadzą firmę i muszą płacić podatki na socjal dla darmozjadów. Tego ludzie mieli dość i dlatego głosowali na Trumpa, który jest uosobieniem pracowitości. W Ameryce nikt mu nie zazdrości bogactwa, bo Amerykanie podziwiają dorobkiewiczów i nie szydzą z sukcesu. STATYSTYCZNIE rzecz ujmując, Demokraci to lenie reprezentujący leniów i wygrał z nimi pracuś reprezentujący tę ogromną cześć Ameryki, która ceni uczciwą pracę i sama chce pracować, dorabiać się i mieć państwo bogate bogactwem swoich obywateli.

- Sekretarz Stanu USA Rex Tillerson oświadczył, że Stany Zjednoczone są rozczarowane decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, by podpisać nowelizację ustawy o IPN. Czy w związku z tym obawia się Pan pogorszenia polsko-amerykańskich relacji?

- Obawiam się pogorszenia nie dlatego co powiedział Sekretarz Stanu, ale dlatego, że nie mamy dobrej dyplomacji. Prezydent Duda dobrze zrobił, że podpisał nowelizację, ale zanim podpisał, powinien wymienić cały korpus dyplomatyczny na nowych ludzi.
Kwalifikacją do pracy w MSZ jest dziś "doświadczenie", czyli praca jeszcze za sowieckiej okupacji, oraz ukończenie moskiewskiej szkoły dyplomacji. MOSKIEWSKIEJ! Granda, że wciąż trzymamy ten stary korpus. Wszyscy won! (śmiech)
Na stanowisku ambasadora dużo lepszy byłby porządny przedsiębiorca patriota, niż doświadczony dyplomata z komunistycznym wyszkoleniem. Trump mianował na stanowisko ambasadora USA w Polsce panią biznesmen z Florydy. Bo ona jest patriotą, choć nigdy wcześniej nie była dyplomatą. Poprawne trzymanie noża i widelca oraz kulturalne zachowania można wynieść z domu, niekoniecznie ze szkoły w Moskwie. Natomiast ze szkoły w Moskwie na pewno nie wynosi się miłości do Polski.
Gdyby Duda miał zaplecze w postaci porządnego patriotycznego i CAŁKIEM NOWEGO korpusu dyplomatycznego, wówczas sprawa nowelizacji ustawy o IPN byłaby przygotowana i rozegrana w taki sposób, że nie musielibyśmy się niepokoić o pogorszenie stosunków.

- Georgette Mosbacher, którą Pan tutaj przywołał – czyli nowa ambasador USA w Warszawie – to również wieloletnia aktywistka republikańska, a także dobra znajoma prezydenta Trumpa. Skoro Donald Trump wysyła do nas tak bardzo zaufaną osobę, to chyba znak że postrzega Polskę, jako kluczowego sojusznika Ameryki. To dla nas nobilitacja?

- To dla nas szansa, a nie nagroda za dobre sprawowanie i bohaterską przeszłość. Ameryka rozgrywa wszystkie wojny i konflikty jak najdalej od własnego terytorium. I dobiera sobie sojuszników nie ze względu na ich siłę militarną, ale ze względu na położenie geograficzne. Dlatego sojusznikami strategicznymi USA są Izrael, mała i odległa Korea Południowa, a teraz dość mała i słaba ekonomicznie Polska. To nie są sojusze gospodarcze, bo Ameryce sojusz gospodarczy z Koreą, Polską ani Izraelem nie jest do niczego potrzebny. Polska leży pomiędzy Niemcami, a Rosją. Aby Ruskich trzymać w szachu, aby Ruscy nie pokumali się z Niemcami, do czego mają od wieków nieustające ciągoty, Ameryka wybiera sojusz strategiczny z Polską. I... jak pokazuje historia Izraela i Korei Południowej na takim sojuszu można się dorobić również gospodarczo.
Ameryce nie opłaca się inwestować w Polsce ze względów wyłącznie gospodarczych, ale... Ameryce opłaca się inwestować u strategicznego sojusznika po to, by ten strategiczny sojusznik stał się silniejszy w swoim regionie. Gabinet Dudy chyba tego nie rozumie, skoro zamiast budować sojusz strategiczny, stale zabiega o amerykańskie inwestycje gospodarcze. Forsa z Ameryki przypłynie sama i nie będzie trzeba o nią zabiegać, ale pod warunkiem, że będziemy dla USA sojusznikiem strategicznym.

- Może Polska powinna, w ślad za USA uznać Jerozolimę za stolicę Izraela? Prezydent Trump na pewno doceniłby taką decyzję, nie mówiąc już o Izraelu. To mogłoby poprawić polsko-żydowskie stosunki dyplomatyczne?

- Nieee! Nie teraz! Teraz, po tym co się stało, to by wyglądało na desperacką próbę podlizywania się Żydom i Amerykanom. Przegapiliśmy dobry moment, kiedy należało to zrobić.
Podpowiadałem gabinetowi Dudy, aby Polska uznała Jerozolimę już dawno. Mówiłem, że Polska powinna to zrobić jako pierwsza w świecie, jeszcze przed Trumpem. Ze względu na to, że żaden inny naród nie pomógł Żydom bardziej niż Polska. A z Holokaustu nikt nie uratował więcej Żydów, niż Polacy. No i ze względu na naszą wiarę, to my jako pierwsi powinniśmy uznać FAKTY biblijne i historyczne. Naród Wybrany otrzymał Ziemię Obiecaną w osobistym prezencie od naszego Boga i ten Bóg nakazał przepędzić z Kanaanu (starożytna kraina leżąca m.in. na terenach dzisiejszej Palestyny i Izraela – red.) wszystkie inne ludy. Jerozolima jest wyłączną stolicą Żydów i nikogo innego.
Mogliśmy uznać ten fakt zaraz po objęciu urzędu przez prezydenta Dudę. Wtedy należało stanąć odważnie w prawdzie i przy okazji zebrać całą masę pozytywnych punktów. Drugi taki moment to była debata w ONZ zaraz po tym, gdy Trump uznał Jerozolimę jako pierwszy. Polska zrobiła najgłupiej jak można było, bo wstrzymała się od głosu. Kiedy się wstrzymuje od głosu, wówczas nie lubią nas obie strony sporu: Francuzi nas nie lubią bo się wstrzymaliśmy i Amerykanie nas nie lubią, bo się wstrzymaliśmy. W takich sprawach mężczyzna powinien być odważny, mężny i opowiedzieć się albo na tak, albo na nie. To są też podstawy dyplomacji. Przegraliśmy dwa razy z kretesem naszą szansę.
A teraz... Gdybyśmy teraz uznali fakty, potwierdzili prawdę o Jerozolimie, to też przegramy po raz trzeci, bo uznają nas za lizusów, którzy próbują desperacko ratować nieprzyjemną sytuację związaną z nowelizacją ustawy o IPN. Ech, naprawdę załamuję ręce, kiedy takie najprostsze sprawy są źle rozgrywane. Lubię Dudę, nie znam osobiście, ale lubię tak ogólnie z daleka; niestety w tej sprawie zachował się beznadziejnie. Żadne kolejne muzeum, ani kampanie społecznie nie byłyby dzisiaj potrzebne, gdyby Duda w roku 2015 swoim pierwszym dekretem jako zwierzchnik polskiej dyplomacji uznał oficjalnie Jerozolimę za stolicę Izraela.

- Wróćmy na chwilę jeszcze do ekonomii. Demokraci mocno sprzeciwiali się obniżce podatków. Okazuje się jednak, że to prezydent Trump oraz partia republikańska mieli najwyraźniej w tej kwestii rację. Wprowadzona przez nich reforma pozytywnie stymuluje amerykańską gospodarkę, a wielu Amerykanów otrzymało spore podwyżki. Czy to osłabi szanse demokratów w tegorocznych wyborach do Kongresu?

- Podwyżki przyjdą w drugiej połowie roku. Na razie to nie były podwyżki, bo pensje pozostały na tym samym poziomie, ale skoro podatki spadły, to z tej samej pensji, zostaje ludziom więcej na ręku. Władza zabiera mniej, na ręku zostaje więcej pomimo, że pensja taka sama.
Pensje wzrosną natomiast dlatego, że przedsiębiorstwa też będą płaciły niższe podatki, czyli będzie je stać na podwyższanie ludziom pensji, no i skoro bezrobocie mocno spada, to trzeba ludziom więcej płacić, żeby ludzie z naszej firmy nie poszli do innej, która więcej płaci. Niestety premier Morawiecki jakoś tego nie rozumie, że boom gospodarczy tworzy się poprzez zmniejszanie podatków, a nie poprzez zwiększanie kontroli podatkowej.
Wybory cząstkowe do Kongresu są jesienią. Mam nadzieję, że do tego czasu ludzie poczują w kieszeniach na tyle dużo pieniędzy, że zagłosują na ekipę Trumpa, czyli na boom gospodarczy, a nie na Demokratów, czyli na rozdawnictwo socjalne w stylu naszego 500+.

- Ok, może podwyżek pensji jako takich jeszcze nie było, ale wielu pracowników otrzymało już od swoich pracodawców premie finansowe w wysokości tysiąca dolarów. Nancy Pelosi, liderka demokratycznej mniejszości w Izbie Reprezentantów nazwała takie kwoty „okruchami”. Wielu przedstawicielom amerykańskiej klasy średniej nie spodobało się to określenie…

- O kobietach powinno się mówić z kurtuazją, ale Nancy Pelosi to przede wszystkim polityk i sama prosi, aby nie zauważać jej płci, gdyż jest feministką, w takim razie powiem Panu o niej najprościej jak się da: zwykła idiotka i szkoda na nią pańskiego czasu. Z głupkami nie warto rozmawiać, bo wówczas musiałby Pan poziom rozmowy zdegradować do poziomu głupoty. Kobieta bredzi.
Tysiąc dolarów jako nieopodatkowany bonus z firmy, to jest kupa forsy. W Ameryce wszytko jest tańsze niż w Polsce, więc za tysiąc dolarów jest Pan sobie w stanie kupić całą masę rzeczy naprawdę znaczących, dużych. Gdybym to przeliczył na moje rachunki za benzynę, to za tysiaka jeżdżę w USA pół roku. Często kupuję książki - tysiąc dolarów to jest sto pięćdziesiąt książek, plus ładna szafka na te książki. W domu mam wszytko na prąd, grzanie, chłodzenie, kuchnia, lodówa, wszytko i nie oszczędzam. Tysiąc dolarów to jest rachunek za cały mój prąd na zimowe półrocze, które spędzam w USA. Jeśli to są wyskrobki, to Pelosi jest idiotką i niech mi w takim razie podaruje kilka takich wyskrobków, chętnie przyjmę.

- W Ameryce, a szczególnie na Południu, wiara w Boga, Chrześcijaństwo to absolutnie powszechne wartości, wyznawane przez zdecydowaną większość ludzi, a także obecne w przestrzeni publicznej. To jedna z wielu kwestii, które odróżniają Stany Zjednoczone od Unii Europejskiej. Skąd się biorą te różnice?

- W USA ludzie mają zagwarantowane wolności religijne, razem ze wszystkimi innymi wolnościami, a Europa zniewala, zabrania, zdejmuje krzyże i zagania Boga do sfery ścisłej prywatności.
W USA człowiek nauczony od urodzenia, że jest wolny, nie boi się przeżegnać publicznie przed kościołem. Nie wstydzi się pomodlić przed kolacją w eleganckiej restauracji. W telewizyjnej reklamie popularnych poduszek właściciel fabryki występuje z krzyżykiem wystawionym na wierzch koszuli. Wielka sieć sklepów Hobby Lobby jest zamknięta w niedziele z powodów religijnych, oraz odmawia kupowania pracownikom ubezpieczenia zdrowotnego, obejmującego usługi aborcyjne lub antykoncepcję. We Środę Popielcową prowadzący wieczorne programy informacyjne występują przed kamerami z popiołem na czole i nikt im tego nie pudruje, ani nie zmywa.
W Polsce, modlitwa przed jedzeniem w restauracji budzi zdziwienie, często zażenowanie - że przesada i dewocja. W USA jesteś wolny, więc masz prawo być kim chcesz i głosić to całemu światu; masz prawo publicznie żyć na chwałę Pana. W Europie też masz prawo... ale jest ono bardzo ograniczone. Wierzyć wolno i głosić wolno, ale w domu, dyskretnie, po cichu w kruchcie, ale już nie w pracy, szkole, tylko raczej w rodzin kole. Stewardessom zabrania się nosić medaliki, aby nie obrażać muzułmanów.
Na amerykańskich dolarach jest napisane „Wiara nasza w Bogu” (nie w mamonie). Bóg jest wykuty w kamieniu na fasadach budynków publicznych, sądów. USA to państwo świeckie, ale jednocześnie państwo należące do ludzi wierzących. W Europie państwa też są świeckie, ale nie należą do obywateli tylko do władzy świeckiej.

- Jak tak Pana słucham to ciśnie mi się na usta tylko jedno – Boże błogosław Amerykę!

- Tymi słowami politycy w USA kończą oficjalne przemówienia, bo tam to nie obciach, tylko normalka. Chciałbym, by nasi zaczęli postępować podobnie: Boże błogosław Polsce! po przemówieniu. My z Rachoniem w TVP robimy to na naszą miarę rozpoczynając wejścia od Szczęść Boże! Dajemy przykład i świadectwo, bo ostatecznie z tego będziemy rozliczeni, a nie z oglądalności. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Nowenna do św. Józefa

2018-03-09 12:48

Aleksandra Bąk

Wielkimi krokami zbliża się uroczystość św. Józefa, przypadająca na 19 marca. Z tej okazji warto pomyśleć o dołączeniu się do modlitwy nowenną do wyżej wspomnianego świętego, która rozpoczyna się w sobotę 10 marca.

Piotr Marcińczak

Dlaczego warto prosić św. Józefa o wstawiennictwo przed Bogiem i pomoc? Odpowiedzi na to pytanie udziela m.in. św. Bernard z Clairvaux (1153 r.): „Od niektórych świętych otrzymujemy pomoc w szczególnych sprawach, ale od św. Józefa pomoc jest udzielana we wszystkich, a poza tym broni on tych wszystkich, którzy z pokorą zwracają się do niego”. Inny św. Bernard, ten ze Sieny (1444 r.), pisał: „Nie ulega wątpliwości, że Chrystus wynagradza św. Józefa teraz nawet więcej, kiedy jest on w niebie, aniżeli był on na ziemi. Nasz Pan, który w życiu ziemskim miał Józefa jako swego ojca, z pewnością nie odmówi mu niczego, o co prosi on w niebie”.

NOWENNA

Modlitwa wstępna

K.: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W.: Amen.
K.: Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogurodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągać wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

1. dzień nowenny - 10 marca

Święty Józefie, Obrońco Świętej Rodziny! Twej opiece została powierzona wielka rodzina dzieci Bożych - Kościół. Broń ją od wszelkich zagrożeń i przyjdź ze swą pomocą w jej nieustannym procesie odnawiania się, doskonalenia i wzrostu. Uproś nam głęboką miłość, niewzruszoną wierność i wytrwałe posłuszeństwo naszej Matce - Kościołowi. Amen.

2. dzień nowenny - 11 marca

Święty Józefie, Opiekunie Kościoła świętego i Patronie nasz! Stajemy dziś przed Tobą, prosząc: rozciągnij nad nami - jak ojciec nad dziećmi - swą opiekę. Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, z jaką ochraniałeś swego przybranego Syna. Pełni nadziei, prosimy o pomoc we wszystkich przeciwnościach i niepowodzeniach. Amen.

3. dzień nowenny - 12 marca

Święty Józefie! Jako opiekun i żywiciel Syna Bożego, utrzymywałeś z Nim na co dzień ścisłą więź - uproś nam tę łaskę, abyśmy zawsze trwali w serdecznej więzi z Chrystusem. Pragniemy stać się mężami modlitwy, którzy coraz doskonalej należą do Zbawiciela świata i starają się wypełnić w życiu osobistym i społecznym Jego nakazy i życzenia. Amen.

4. dzień nowenny - 13 marca

Święty Józefie, Wzorze pracujących! Własnymi rękami, w trudzie i znoju, zarabiałeś na chleb dla powierzonego przez Boga Twej opiece Jezusa i Jego Matki. Natchnij nas duchem wytrwałej i rzetelnej pracy, abyśmy powierzone sobie zadania spełniali gorliwie, sumiennie i radośnie. Polecamy Ci także ludzi pracujących na całym świecie, aby mając Twój przykład przed oczyma, zmierzali ku wartościom prawdziwym i nieprzemijającym. Amen.

5. dzień nowenny - 14 marca

Święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy! Tobie Bóg powierzył opiekę nad Jej Niepokalaną Osobą. Tobie też pozwolił poznać tajemnicę Jej dziewiczego poczęcia. Polecamy się Twemu wstawiennictwu w modlitwie o dogłębne zrozumienie daru czystości i dostrzeżenia jego znaczenia w budowaniu Królestwa Bożego. Gorąco prosimy Cię o pomoc w staraniach o zachowanie tego daru. Niech nasze serca, ogarnięte miłością ku Bogu i ku ludziom, nie stygną wśród naporu codziennych przeciwności. Amen.

6. dzień nowenny - 15 marca

Święty Józefie, Przykładzie życia ubogiego! Ubóstwo towarzyszyło Ci stale, a Ty je przyjąłeś jako dar z ręki Boga. Uproś nam tę łaskę, abyśmy doceniali wartości, które tkwią w wezwaniu Chrystusa: "Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź i chodź za mną" (Łk 19, 22), i abyśmy to wezwanie gorliwie wypełniali w naszym życiu. Amen.

7. dzień nowenny - 16 marca

Święty Józefie, Wzorze posłuszeństwa w wypełnianiu nakazów Boga! Wesprzyj swym wstawiennictwem nasze modlitwy o poznanie woli Boga i o zdolność jej wypełniania. Pragniemy najpierw odczytać ją wiernie w Ewangelii, w natchnieniach Ducha Świętego, a następnie, przez ochocze dla niej posłuszeństwo, współdziałać z Chrystusem w dziele zbawienia świata. Pragniemy również w posłuszeństwie i dzięki posłuszeństwu doświadczać wolności Dzieci Bożych. Amen.

8. dzień nowenny - 17 marca

Święty Józefie, Podporo rodzin! Prosimy Cię o pomoc: podobnie jak w domu nazaretańskim, niech i w naszej społeczności zapanuje duch miłości. Niech każdy z nas obdarza drugich zaufaniem, poszanowaniem, życzliwością i ofiarną troską, i sam doświadcza tego od innych. Powstała w ten sposób jedność i harmonia niech nas wszystkich umacnia i niech będzie świadectwem miłości, której Bóg od nas żąda. Amen.

9. dzień nowenny - 18 marca

Święty Józefie, Pociecho cierpiących i umierających! Otrzymałeś dar przebywania na ziemi aż do końca swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki. Prosimy Cię, niech Twoje wstawiennictwo wyjedna każdemu z nas łaskę dobrej śmierci. W ciągu życia ziemskiego bądź dla nas wzorem i pomocą, abyśmy ze świadomością dobrze wypełnionego powołania, z czystym sercem i z radością szli w godzinę śmierci na spotkanie z Ojcem. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Kamil Stoch wywalczył Kryształową Kulę

2018-03-18 19:24

wpolityce.pl

PAP/wpolityce.pl

Kamil Stoch zapewnił sobie drugi w karierze triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polak wyprzedza w konkursie na mamucim obiekcie w Vikersund Niemca Richarda Freitaga, który jako jedyny mógł mu odebrać zwycięstwo w cyklu.

Kamil Stoch, po pięknym skoku na 237 m w drugiej serii, zapewnił sobie Kryształową Kulę za triumf w Pucharze Świata! Polak wygrał też, zakończony dziś turniej Raw Air, mimo szaleńczego pościgu Roberta Johanssona. Norweg wygrał konkurs, a Stoch był szósty.

Stoch po niedzielnym konkursie będzie miał ponad 200 punktów przewagi nad Freitagiem w klasyfikacji generalnej, a do zakończenia rywalizacji w PŚ zostaną dwa konkursy indywidualne. Niemiec nie będzie więc już w stanie wyprzedzić trzykrotnego mistrza olimpijskiego.

Stoch poprzednio ze zdobycia Kryształowej Kuli cieszył się w sezonie 2013/14.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem