Reklama

Kalendarz pielgrzyma 2019

Dzieła pw. Pięciu Braci Męczenników


Edycja zielonogórsko-gorzowska 24/2003

PARAFIA PW. PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI W GORZOWIE WLKP.

Parafia powstała z podziału parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego i parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorzowie Wlkp. Opieką duszpasterską objętych jest około 18 tys. wiernych zamieszkujących Osiedle Górczyn II. Parafię erygował 26 sierpnia 1989 r. bp Józef Michalik. Budowę kościoła parafialnego rozpoczęto 1993 r. Na terenie parafii znajdują się dwie szkoły podstawowe. Przy parafii działają: Odnowa w Duchu Świętym, Neokatechumenat, Ruch Światło-Życie, Żywy Różaniec, Służba Liturgiczna Ołtarza, Służba Papieska, Margaretki, Przyjaciele Pradyża, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Na terenie parafii działa Hospicjum im. św. Kamila i Centrum Pomocy Rodzinie Jana Pawła II. Od początku erygowania parafii proboszczem jest ks. kan. Władysław Pawlik.

Parafia pw. Pierwszych Męczenników Polski
ul. Biskupa Wilhelma Pluty 7
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 722-91-53

PARAFIA PW. PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI W MIĘDZYRZECZU

Budowy diecezjalnego sanktuarium pw. Pierwszych Męczenników Polski podjęło się Zgromadzenie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, popularnie nazywanego pallotynami. Kościół budowany jest na placu położonym w centrum największego osiedla parafii przy drodze na Sulęcin. Inż. Krystyna Zaręba-Kijak zaprojektowała świątynię na planie serca z elementami stylu romańskiego, aby symbolem męczeństwa podkreślić znaczenie sanktuarium świętych Braci, którzy zginęli w obronie wiary. Świątynia ma mieć 800 m2 powierzchni. Msza św. w niedzielę i dni powszednie sprawowana jest w budującym się kościele. Obecnie w parafii, która liczy około 5 tys. wiernych, pracuje trzech księży. Pierwszym proboszczem parafii był ks. Władysław Nadybał SAC, obecnie proboszczem jest ks. Andrzej Delik SAC. Od samego początku istnienia parafii starano się stworzyć tu dobre warunki duchowego rozwoju. Mimo braku pomieszczeń w parafii działa wiele wspólnot: KSM, Ruch Światło-Życie, wspólnota misyjna dla dzieci, Biała Armia, Żywy Różaniec, Służba Liturgiczna Ołtarza, dziecięca grupa teatralna.

Parafia pw. Pierwszych Męczenników Polski
ul. Zachodnia 2
66-300 Międzyrzecz
tel. (0-95) 742-05-75

STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA

Stowarzyszenie powstało w 1992 r. przy parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp. z inicjatywy ks. kan. Władysława Pawlika (nazywało się wówczas Górczyńskim Stowarzyszeniem). Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia jest Augustyn Wiernicki. Jest to organizacja osób świeckich, którzy pragną charytatywnie pomagać bliźnim. Celem stowarzyszenia jest udzielanie pomocy materialnej i wsparcia duchowego najbardziej potrzebującym wśród bezdomnych, dotkniętych tragediami losowymi ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Obecnie stowarzyszenie prowadzi dwie stołówki, przy ul. Armii Ludowej i przy ul. Chodkiewicza, które łącznie żywią każdego dnia około 400 osób. W stowarzyszeniu pracuje około 100 wolontariuszy. Struktury stowarzyszenia obejmują ponadto biuro zarządzające wolontariatem, ośrodek kolonijny o charakterze sportowo-rekreacyjnym w Długim koło Strzelec Krajeńskich oraz ogromne, jak na gorzowskie warunki, Gorzowskie Charytatywne Centrum Pomocy Człowiekowi im. Jana Pawła II.

Reklama

Gorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu
im. Brata Krystyna
ul. Słoneczna 63
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 725-05-76

STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNEJ IM. PIĘCIU BRACI MIĘDZYRZECKICH

Stowarzyszenie powstało w 1994 r. przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w szpitalu powiatowym w Międzyrzeczu i działa jako organ wspierający oddział, na którym może obecnie przebywać 27 pacjentów. Pracownicy oddziału są w większości członkami stowarzyszenia. Pierwszym prezesem stowarzyszenia do lutego 2003 r. była Ludwika Kaczmarczyk, obecnie prezesem jest Kazimierz Antonowicz. Od początku istnienia stowarzyszenia w jego działalność angażuje się dr Wojciech Strugała, naczelny lekarz szpitala. Opiekę duchową nad chorymi sprawuje ks. Marek Walczak. Ze stowarzyszeniem współpracuje wielu wolontariuszy, m.in. także młodzież z Liceum Ogólnokształcącego.
Stowarzyszenie powstało na wniosek osób, które uważały, że opieka paliatywna musi stać się integralną częścią polityki zdrowotnej państwa. Powinna ona zapewniać ciągłość opieki nad chorym w postępowaniu ambulatoryjnym, domowym i zakładach opieki stacjonarnej sprawowana przez wielodyscyplinarny zespół złożony z personelu medycznego i niemedycznego wspieranego informacyjnie i finansowo przez stowarzyszenie. Stowarzyszenie przyjęło jako swoje zadanie: wspieranie działań umożliwiających zdobywanie wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie opieki paliatywnej, pomoc w organizacji zespołu opieki domowej dla chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej, zorganizowanie wypożyczalni sprzętu do opieki domowej na bazie lecznictwa ambulatoryjnego oraz szkolenie osób zakwalifikowanych jako wolontariuszy.

Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej
im. św. Pięciu Braci Międzyrzeckich
ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz
tel. (0-95) 742-82-35 (Oddział Opiekuńczo-Leczniczy)
Konto: PKO SA I o/Międzyrzecz 11001122-51901-2101-111-0

SZPITAL POWIATOWY, DZIAŁAJĄCY W RAMACH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYRZECZU

13 czerwca szpitalowi powiatowemu z woli pracowników SP ZOZ, przy akceptacji Rady Społecznej SP ZOZ, Rady Powiatu, Rady Miasta i Gminy Międzyrzecz zostanie nadane imię Pięciu Braci Międzyrzeckich. Od 1989 r. dyrektorem SP ZOZ jest Leszek Kołodziejczak.
Szpital w Międzyrzeczu został wybudowany w latach 1904-1908. W latach 1975-1985 był modernizowany i rozbudowywany. Aktualnie funkcjonuje w nim siedem oddziałów: internistyczno-kardiologiczny, chirurgiczny z pododdziałami urologicznym i ortopedycznym, dziecięcy, położniczo-ginekologiczno-noworodkowy, anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacyjny i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Szpital, w którym jest 181 łóżek, zabezpiecza potrzeby zdrowotne większości pacjentów powiatu międzyrzeckiego. Rocznie leczonych jest tutaj około 7 tys. pacjentów. Placówka prowadzi pomoc doraźną i ratownictwo medyczne (na wyposażeniu szpitala są 4 karetki), 18 pracowni specjalistycznych, jak i pracownie diagnostyczne. Personel medyczny szpitala stanowi około 40 lekarzy, w tym 80% z nich posiada drugi stopień specjalizacji, wraz z 135 pielęgniarkami i 14 położnymi. Według ankiet przeprowadzanych co dwa lata 96% pacjentów jest zadowolonych z przeprowadzonych tu usług.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Konstytucji 3 Maja 35
66-300 Międzyrzecz
tel./fax (0-95) 742-82-55
Konto: PKO SA Oddz. Międzyrzecz
11001122-589-2101-111-0

Kiedy obowiązuje post?

Ks. Ryszard Kamiński
Edycja płocka 9/2003

Bożena Sztajner

Moi rodzice opowiadali mi, że kiedyś w okresie Wielkiego Postu wypalano nawet garnki, żeby nie została w nich ani odrobina tłuszczu. Dziś praktyka postu w Kościele jakby złagodniała. Przykazanie kościelne mówi o czasach pokuty, ale pozostaje problem, jak rozumieć te "czasy pokuty". Czy 19 marca, w czasie Wielkiego Postu, można zawrzeć sakrament małżeństwa z weselem? Czy w piątek można iść na dyskotekę? Czy w Adwencie można się bawić? Czy post nadal obowiązuje w Kościele?

Czwarte przykazanie kościelne, które dotyczy tych spraw, brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach". Wydaje się, że najważniejszym wyrażeniem w tak sformułowanym przykazaniu jest słowo "pokuta". Katechizm Kościoła Katolickiego precyzuje, że chodzi tutaj o pokutę wewnętrzną, która polega na nawróceniu serca, przemianie postaw, radykalnej zmianie całego życia na lepsze. To jest podstawowa, prawdziwa wartość pokuty, jej sedno. Takiej pokuty oczekuje od chrześcijanina Pan Bóg i Kościół. Chrześcijanie są zobowiązani do jej praktykowania cały czas. Ponieważ jednak różnie z tym bywa w ciągu kolejnych dni i miesięcy, Kościół ustanowił dni i okresy pokuty, gdy koniecznie należy praktykować czyny pokutne, które wspomagają nawrócenie serca.
Jakie są te czyny pokutne? Wykładnia do omawianego przykazania podana przez Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski wylicza: "modlitwa, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post". Czas zaś pokuty, określony przez czwarte przykazanie, to poszczególne piątki całego roku i Wielki Post. We wszystkie piątki całego roku oraz w Środę Popielcową i Wigilię Bożego Narodzenia (o ile nie przypada wtedy IV niedziela Adwentu), obowiązuje chrześcijanina powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych, gdy ukończył on 14 rok życia. Zaleca się jednak, aby także młodsze osoby wprowadzać do tej praktyki, nie czekając aż osiągną one 14 lat. Warto jeszcze dodać, że według Konstytucji Apostolskiej Paenitemini zakaz spożywania pokarmów mięsnych nie oznacza zakazu spożywania nabiału i jaj oraz przyprawiania potraw tłuszczami zwierzęcymi.
Prymas Polski (to także ważne) udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od potraw mięsnych w piątki wszystkim, którzy stołują się w zakładach zbiorowego żywienia, gdzie nie są przestrzegane przepisy postne, a także takim osobom, które nie mają możności wyboru potraw, a muszą spożywać to, co jest dostępne do spożycia. Dyspensa ta nie dotyczy jednak Wielkiego Piątku, Środy Popielcowej i Wigilii Bożego Narodzenia. Zatem w te trzy dni obowiązuje w każdych okolicznościach powstrzymanie się od spożywania potraw przyrządzonych z mięsa.
Po wyjaśnieniu wymagań IV przykazania kościelnego w odniesieniu do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, zwróćmy uwagę na "nakazane posty" w tym przykazaniu. Post może być jakościowy i ilościowy. Ten pierwszy dotyczy niespożywania określonych pokarmów, np. mięsa. Ilościowy zaś polega, według wyżej wspomnianej Konstytucji Apostolskiej, na spożyciu jednego posiłku dziennie do syta i dopuszcza możliwość przyjęcia "trochę pokarmu rano i wieczorem". Taki post obowiązuje wszystkich wiernych między 18 a 60 rokiem życia w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Należy tutaj powtórzyć wcześniej napisane słowa, że ci, którzy nie mają 18 lat, właściwie od dzieciństwa powinni być wychowywani do spełniania tej praktyki. Błędem byłoby stawianie tego wymagania dopiero od wieku pełnoletności. Racje wydają się oczywiste i nie ma potrzeby ich przywoływania w tym miejscu.
Gdy chrześcijanin podlega uzasadnionej niemożności zachowania wstrzemięźliwości w piątek, powinien podjąć inne formy pokuty (niektóre z nich zostały przytoczone wcześniej). Natomiast post ilościowy i jakościowy w dwa dni w roku: Wielki Piątek i Środę Popielcową, powinien być koniecznie zachowywany. Winien rozumieć to każdy chrześcijanin, nawet ten, który słabo praktykuje wiarę. Dyspensa Księdza Prymasa, o której wspomniałem wcześniej, nie dotyczy zachowania postu w te dwa dni roku. Ci zaś, którzy z niej korzystają, powinni pomodlić się w intencji Ojca Świętego, złożyć ofiarę do skarbonki z napisem "jałmużna postna", lub częściej spełniać uczynki miłosierdzia.
Jeszcze kilka słów o zabawach. Powstrzymywanie się od udziału w nich obowiązuje we wszystkie piątki roku i przez cały Wielki Post, łącznie z dniem św. Józefa (19 marca) - jeśli wtedy trwa jeszcze Wielki Post. Adwent nie został zaliczony do czasów pokuty, dobrze jednak byłoby w tym czasie powstrzymać się od udziału w zabawach, zachowując starą i dobrą polską tradycję - Adwent trwa bardzo krótko, a karnawał jest tak blisko. W Adwencie zaś - co staje się coraz powszechniejszą praktyką - jest wiele spotkań opłatkowych, które mają inny charakter. Warto je upowszechniać i pozostawać w radosnym, pełnym nadziei oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela w tajemnicy Bożego Narodzenia.

Od marca 2014 r. obowiązuje nowa wersja IV przykazania kościelnego

Przeczytaj także: Nowa wersja IV przykazania kościelnego - powstrzymanie się od zabaw tylko w Wielkim Poście
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 7/8 2018

Papież: Dzieciątko Jezus przypomina o tragedii dzieci migrantów

2018-12-14 16:00

vaticannews / Watykan (KAI)

Papież Franciszek spotkał się z artystami, którzy wystapią jutro w Auli Pawła VI na koncercie bożonarodzeniowym. Jest on organizowany przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej. Ojciec Święty przypomniał, że Boże Narodzenie jest zawsze nowe ponieważ zaprasza nas do odrodzenia w wierze, do otwarcia na nadzieję oraz do rozpalenia na nowo ognia miłości. W tym roku wzywa nas szczególnie do zamyślenia się nad sytuacją wielu ludzi, mężczyzn, kobiet i dzieci którzy są w drodze uciekając przed wojnami, przed nędzą spowodowaną niesprawiedliwością społeczną oraz zmianami klimatycznymi.

Vatican Media

Papież zaznaczył, że zostawiają często wszystko: dom, bliskich, ojczyznę, aby stanąć w obliczu nieznanego, a to oznacza poddanie się szczególnie bolesnemu cierpieniu. Także Jezus przybył „z innego miejsca”. Zamieszkiwał w Bogu Ojcu, z Duchem Świętym, w komunii mądrości, światła i miłości, ale zapragnął przynieść je nam poprzez swoje zejście na ziemię. I jako człowiek ukazał nam „drogę” miłości: służby, pokory, aż do oddania życia.

Papież podkreślił, że mały Jezus przypomina, że połowa dzisiejszych uchodźców na świecie to dzieci, niewinne ofiary ludzkich niesprawiedliwości. Zwrócił uwagę, że Kościół na wiele sposobów odpowiada na ich potrzeby poprzez różne gesty solidarności i pomocy, gościnności oraz przyjęcia. W te działania wpisuje się także inicjatywa: „tworzenie sieci”. Papież wyjaśnił dlaczego „tworzenie sieci poprzez edukację” posiada tak ogromne znaczenie.

"Chodzi o stworzenie możliwości nauki dla najmłodszych migrantów, którzy zamiast siedzieć w ławkach szkolnych, jak wielu ich rówieśników, spędzają czas na długich wędrówkach na piechotę. Napotykają przy tym wiele niebezpieczeństw i muszą liczyć na odrobinę szczęścia. Także oni potrzebują formacji, aby jutro móc podjąć pracę oraz włączyć się jako świadomi obywatele w budowanie dobra wspólnego. Chodzi równocześnie o to, aby nauczyć wszystkich gościnności i solidarności, aby wykluczyć sytuacje, że migranci lub uchodźcy spotkają się na swojej drodze z obojętnością lub wrogością. «Tworzyć sieć» oznacza pozwolić, aby osoby mogły stanąć na nogi, wyruszyć w drogę w poczuciu godności, z siłą i odwagą podjąć wyzwania życiowe rozwijając swoje talenty i możliwości. «Tworzyć sieć edukacji» jest właściwym rozwiązaniem, aby otworzyć bramy obozów dla uchodźców i pozwolić włączyć się migrantom w życie nowych społeczeństw oraz tworzyć w nich klimat solidarności i hojności".

Na zakończenie Ojciec Święty podziękował Misji św. Jana Bosko w Ugandzie oraz chórowi Occurentes z Iraku za podjęcie inicjatywy „tworzenia sieci edukacji”, wspierając w ten sposób przekaz orędzia bożonarodzeniowej nadziei. Papież podkreślił, że od zawsze misja Kościoła wyrażała się także poprzez pomysłowość i kunszt artystów ponieważ oni poprzez swoje dzieła, docierają do najbardziej ukrytych zakamarków dusz kobiet i mężczyzn każdego czasu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem