Reklama

Kalendarze 2019

Polska ma 211 bożogrobców

Lidia Dudkiewicz
Niedziela Ogólnopolska 19/2009, str. 26

Janusz Kamiński

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie nawiązuje do ponad 900-letniej tradycji Bożogrobców. Jego duchowym poprzednikiem jest Zakon Kanoników Regularnych Najświętszego Grobu Bożego w Jerozolimie, którego początki sięgają do faktu odzyskania Jerozolimy w 1099 r., podczas pierwszej wyprawy krzyżowej.

Zadania Bożogrobców dziś

Cele Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie są ukierunkowane na wspieranie dzieł katolickich w Ziemi Świętej. Jego członkowie szerzą kult męki i zmartwychwstania Chrystusa oraz są obrońcami pustego Bożego Grobu, w każdym czasie.
Obecnie, gdy sytuacja w Ziemi Świętej jest bardzo napięta, głównie z powodu konfliktu palestyńsko-żydowskiego, członkowie Zakonu muszą się troszczyć o godną egzystencję chrześcijan na tym terenie. Często bowiem muszą oni opuszczać ziemię uświęconą obecnością Zbawiciela i może dojść do paradoksu polegającego na tym, że miejsca najświętsze dla chrześcijan znajdą się w rękach wrogów chrześcijan. Dlatego trzeba się nieustannie modlić w tych trudnych sprawach, ale też spieszyć z konkretną pomocą na rzecz Ziemi Świętej i jej mieszkańców. Bożogrobcy są też zobowiązani do pomocy materialnej na rzecz Ziemi Świętej. Dzisiejsze czasy stawiają więc przed członkami Zakonu Bożogrobców wiele wyzwań.
Siedziba Zakonu znajduje się w klasztorze przy kościele św. Onufrego na Janikulum w Rzymie, a Wielkim Mistrzem Zakonu jest od niedawna kard. John Patrick Foley.

Inwestytura w Łowiczu

Co roku odbywa się inwestytura Zakonu Bożogrobców, czyli przyjmowanie nowych członków. Tym razem miejscem inwestytury był Łowicz. Główny obrzęd przyjmowania do Zakonu nowych kawalerów i dam jest zawsze poprzedzony organizowanym w przeddzień duchowym przygotowaniem. Tak więc 24 kwietnia, po Mszy św. sprawowanej w katedrze łowickiej przez bp. Piotra Skuchę, odbyło się zakonne czuwanie, któremu przewodniczył bp Andrzej Dziuba. Kandydaci do Zakonu wypowiadali wtedy słowa przysięgi zakonnej oraz podpisywali i składali na ołtarzu dokument potwierdzający ten fakt. Potem odbyło się poświęcenie strojów zakonnych (mucetów, płaszczy i dystynktoriów) oraz błogosławieństwo relikwiami Krzyża Świętego. Były również wykłady na temat sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej oraz prymasowskiego Łowicza. Całość ubogacił koncert Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego działającego przy kościele akademickim św. Anny.

Reklama

„Idźcie na cały świat...”

Na zadania Bożogrobców w czasach nam współczesnych zwrócił uwagę podczas łowickiej inwestytury 25 kwietnia prymas Polski kard. Józef Glemp - Wielki Przeor Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Bożogrobców. W homilii nawiązał do wezwania Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu...”. Mówił, że potrzeba głoszenia Ewangelii jest dziś szczególnie ważna w tych miejscach na ziemi, które są obolałe z powodu nienawiści szatana. Ksiądz Prymas wspomniał o wyrzucanych ze swojej ziemi Palestyńczykach, o chrześcijanach, którym zabrania się dawania chrześcijańskiego świadectwa. - Obecna sytuacja upokorzenia chrześcijan może wynikać także z braku autentycznego głoszenia i obrony wiary - wyjaśnił. Prymas Polski zwrócił uwagę, że dzisiaj na Ziemię Świętą patrzy się często przez pryzmat polityki, tymczasem głoszenie Dobrej Nowiny ma przekraczać wszelkie granice. Wyraził także nadzieję, że rozpoczynająca się pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI do ziemi Zbawiciela będzie umocnieniem w wierze nie tylko dla Ziemi Świętej, ale i dla całego świata.
Podczas łowickiej inwestytury Mszę św. pod przewodnictwem kard. Glempa koncelebrowali m.in.: biskup łowicki Andrzej F. Dziuba, biskup senior Alojzy Orszulik, bp Józef Zawitkowski oraz bp Piotr Skucha z Sosnowca i bp Józef Kupny z Katowic.

Nowi rycerze i nowe damy

Prymas Polski uroczyście przyjął do Zakonu nowych członków. Komandor Karol Szlenkier, nowy Zwierzchnik Bożogrobców w Polsce, odczytał decyzję Wielkiego Mistrza Zakonu, na mocy której do Zakonu mogło być przyjętych 24 nowych członków. Kandydaci wyrażali gotowość do rozwijania w swoim życiu rycerskich cnót pielęgnowanych przez Zakon, a także zaangażowania duchowego i charytatywnego na rzecz miejsc świętych oraz łacińskiego Patriarchatu Jerozolimskiego. Potem odbyło się pasowanie kawalerów, przyjmowanie dam do Zakonu, nałożenie dystynktoriów i płaszczy.
Podczas uroczystości poinformowano, że decyzją Wielkiego Mistrza czterech kawalerów zostało podniesionych do rangi komandorów: ks. Józef Wójcik, ks. Stanisław Szałankiewicz, Jerzy Jurkiewicz i Emilian Kocot. Zgromadzeni wystosowali listy z wyrazami szacunku i zapewnieniami o łączności w modlitwie do Wielkiego Mistrza Zakonu kard. Johna Patricka Foleya oraz do Wielkiego Przeora Zakonu abp. Fouada Twala, łacińskiego patriarchy Jerozolimy. Zakon ma charakter międzynarodowy. Do tradycji należy więc uczestniczenie w polskiej inwestyturze przedstawicieli zwierzchnictw zagranicznych. W Łowiczu licznie reprezentowane były zwierzchnictwa z Niemiec. Inwestyturę zakończył wspólny obiad w sali OSP.
Zakon Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie liczy obecnie 25 tys. członków w ponad 40 krajach świata, w Polsce po ostatniej inwestyturze jest 211 bożogrobców.

Nowi członkowie Zakonu Bożogrobców w Polsce

25 kwietnia 2009 r. podczas inwestytury w Łowiczu do Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie przyjęto następujące osoby:

DUCHOWNI -
bp Józef Kupny,
ks. Ryszard Mroziuk,
ks. Adam Prorok;

KAWALEROWIE -
Władysław Bochenek,
Jarosław Czapelka,
Waldemar Drobik,
Ryszard Iwanicki,
Andrzej Kołakowski,
Lech Kowalewski,
Jerzy Krzyszkowski,
Leszek Mikulski,
Bartłomiej Muński,
Marcin Perz,
Władysław Pietruszka,
Tomasz Rzemieniuk,
Wiesław Sowiński,
Zbigniew Sulatycki,
Stanisław Tępiński;

DAMY -
Elżbieta Jastrzębska,
Ewa Kowalewska,
Urszula Krupa,
Barbara Małoszewska,
Joanna Saczewska,
Anna Wawrzyczek.

Tajemnice radosne

Ks. Robert Strus
Edycja zamojsko-lubaczowska 40/2003

Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris Mater”, poświęconej Najświętszej Maryi Pannie pisze, że Maryja, „szła naprzód w pielgrzymce wiary”. Dzisiaj Maryja jako nasza najlepsza Matka uczy nas wiary. Biorąc więc do rąk różaniec i rozważając tajemnice radosne chcemy uczyć się od Maryi prawdziwej wiary.

Jiri Hera/fotolia.com

1. Tajemnica zwiastowania.

Anioł rzekł do Maryi: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. (…) Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. (…) Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa (Łk 1, 30-38).
Każdy z nas ma swoje zwiastowanie. Tak jak do Maryi i do nas Bóg posyła anioła ze wspaniałą wiadomością. Ta wiadomość to prawda, że Bóg nas kocha, że ma wobec nas wspaniały plan swej miłości. Nieraz nie bardzo rozumiemy to zwiastowanie. Jakże się to stanie, to niemożliwe, dlaczego ja? - pytamy Boga i samych siebie. Maryja, mimo tego, że też nie wszystko rozumiała, odpowiedziała Bogu „niech mi się stanie według twego słowa”. Rozważając tę tajemnicę prośmy Boga, abyśmy tak jak Maryja zawsze z radością odpowiadali „tak” na Jego propozycje.

2. Tajemnica nawiedzenia św. Elżbiety.

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę (Łk 1, 39-41).
Nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję to doskonały wzór takich spotkań, których celem jest pogłębienie wiary, przybliżenie się do Boga. Elżbieta w czasie tego spotkania została napełniona Duchem Świętym i zaczęła wielbić Boga. Tak jak do Elżbiety przyszła Maryja i umocniła jej wiarę, tak i my spotykamy się z ludźmi, dzięki którym przybliżamy się do Boga. W tej tajemnicy dziękujmy Bogu za tych wszystkich ludzi, dzięki którym nasza wiara została umocniona.

3. Tajemnica narodzenia Pana Jezusa.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie (Łk 2, 6-7).
W czasie rozważania tej tajemnicy staje przed nami obraz stajenki betlejemskiej. Przedziwny pokój i radość z niej promieniują. Chociaż na świecie panują jeszcze legiony rzymskie, a król Herod już czyha na życie Nowonarodzonego, Maryja, Józef i Jezus czują się bezpieczni w ubogiej stajence. Tak też będzie, kiedy prawdziwie Jezus narodzi się w naszych sercach, kiedy nasze serca staną się betlejemskimi stajenkami. Nawet jeżeli na świecie będzie wiele niepokoju, nawet jeżeli będziemy doświadczać różnych problemów, to będziemy szczęśliwi szczęściem, które da nam Nowonarodzony. Prośmy zatem, aby Jezus prawdziwie narodził się w naszych sercach.

4. Tajemnica ofiarowania Pana Jezusa w świątyni.

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu (Łk 2, 22-23).
Maryja i Józef ofiarowali Bogu to, co było dla nich najcenniejsze - ukochane Niemowlę. Uczynili to nie tylko dlatego, żeby spełnić przepis prawa, ale również dlatego, ponieważ byli przekonani, że wszystko, co człowiek posiada, pochodzi od Boga i trzeba to odnosić do Boga, przedstawiać Panu Bogu. Trudne jest to do zrozumienia dla współczesnego człowieka, który często zapatrzony w siebie, wszystko odnosi do siebie - stawiając siebie w centrum wszechświata. Rozważając tę tajemnicę uczmy się od Maryi i Józefa, że wszystko powinniśmy ofiarować Panu Bogu.

5. Tajemnica odnalezienia Pana Jezusa w świątyni.

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice (Łk 2, 41-43).
Jak łatwo jest zgubić Chrystusa. Wystarczy chwila nieuwagi, pokusa, grzech i Chrystus schodzi na dalszy plan naszego życia. Może nam się nawet wydawać, że jesteśmy blisko Jezusa, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami i nie dostrzegamy tego, iż Go zgubiliśmy, tak jak Maryja i Józef nie dostrzegli tego, że Jezus został w Jerozolimie. Maryja, która z bólem serca szukała swego Syna, dzisiaj pomaga nam powracać do naszego Pana i Zbawiciela. Prośmy Maryję, abyśmy szli przez życie zawsze z Jej Synem, a gdy Go zgubimy, aby pomagała nam Go odnajdywać.

Maryjo, ukochana Matko, nasza pielgrzymka wiary ciągle trwa. Prosimy Cię, bądź z nami, kiedy pielgrzymujemy do Twego Syna po drogach XXI wieku. Spraw, aby nasza wiara każdego dnia stawała się coraz bardziej żywa, prawdziwa i konsekwentna.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 7/8 2018

Kenia: zamordowano kolejnego kapłana

2018-12-10 21:21

st (KAI) / Nairobi

Dzisiaj rano w należącym do metropolii Nairobi mieście Kikuju złodzieje zamordowali ks. Johna Njoroge Muhia. To siedemnasty kapłan w Afryce, a 34 w świecie zamordowany od początku bieżącego roku.

Didgeman/pixabay.com

Zdaniem policji zabójstwo miało podłoże rabunkowe. Kapłana zawożącego do banku ofiary wiernych otoczyło 4 osobników na motocyklach, zażądało torby z pieniędzmi i otworzyło ogień. Napastnicy ukradli także telefon komórkowy kapłana. Do morderstwa doszło około 8 rano.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem