Reklama

Kapłan, mistrz, profesor

2012-12-14 12:30

Ks. Andrzej Supłat
Edycja szczecińsko-kamieńska 51/2012, str. 1, 3

Ks. Edmund Cybulski
Ks. inf. prof. zw. dr hab. Andrzej Offmański

Jubileusze to momenty ważne w życiu kapłana. 30 listopada br. jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej i siedemdziesięciolecia urodzin obchodził ks. inf. prof. zw. dr hab. Andrzej Offmański. Uroczystość w auli Wydziału Teologicznego zgromadziła wielu gości, których powitał dziekan WT US ks. kan. prof. zw. dr hab. Henryk Wejman. Zaznaczył, że „Jubileusz człowieka nauki to święto każdej wspólnoty akademickiej, który podnosi głowę ku Bogu, spoglądając pokornie na swoje dokonania”.

Laudację wygłosił rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, w której nawiązał do życiorysu Jubilata, kariery naukowej i dorobku publicystycznego. Ks. prof. A. Offmański urodził się 23 sierpnia 1942 r. w Krzywczach (archidiecezja lwowska). W 1949 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej, a następnie w Niższym Seminarium Duchownym w Gorzowie, zdając maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie (władze komunistyczne zlikwidowały niższe seminarium w 1960 r.). W latach 1960-62 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. W perspektywie przerwy wojskowej podjął studia pedagogiczne w Studium Nauczycielskim w Zielonej Górze. Następnie w latach 1966-70 kontynuował studia teologiczne w Paradyżu i równocześnie za sugestią bp. Wilhelma Pluty studia polonistyczne w trybie zaocznym na Wydziale Filologicznym UAM w Poznaniu.

Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1970 r. w Świnoujściu i podjął posługę wikariusza parafii pw. Świętego Krzyża w Stargardzie Szczecińskim, następnie w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie-Dąbiu i pełnił obowiązki duszpasterza akademickiego. W latach 1972-2010 był pracownikiem Kurii Metropolitalnej (wizytator diecezjalny, Dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego, wikariusz biskupi ds. wychowania).

Reklama

15 maja 1978 r. bp Jerzy Stroba mianował go kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Szczecińskiej. W 1980 r. organizował i prowadził zajęcia w Studium Katechetycznym w Szczecinie, przekształconym w 1997 r. w sekcję katechetyczną Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego. 30 maja 1984 r. uzyskał doktorat z nauk teologicznych w zakresie katechetyki na ATK w Warszawie na podstawie rozprawy pt. „Wychowanie młodzieży do życia w Kościele w ujęciu polskich programów i materiałów katechetycznych w latach 1971-1980” (promotor o. prof. dr hab. Jan Charytański). W latach 1984-98 był członkiem Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski. 1 października 1993 r. został kierownikiem Punktu Konsultacyjnego Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW w Szczecinie, prowadził wykłady z katechezy rodzinnej i andragogiki. W latach 1995-2005 kierował Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym, a w 1997-2003 - wykładał na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. W 1997 r. otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej za wybitne zasługi dla polskiej oświaty. 28 stycznia 1998 r. podniesiony przez Jana Pawła II do godności prałata honorowego. W latach 2000-2005 był konsulatorem Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli MEN.

21 maja 2001 r. na podstawie dorobku naukowego, rozprawy habilitacyjnej: „W kierunku katechezy ewangelizacyjnej. Polska katecheza młodzieżowa w latach 1945-2000” oraz kolokwium Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nadała mu stopień doktora habilitowanego. W latach 2003-2012 był profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego, prodziekanem ds. nauki WT US w Szczecinie, kierownikiem katedry katechetyki, członkiem Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego, senackiej komisji ds. nauki i rady naukowej Uniwersyteckiego Wydawnictwa Naukowego. 1 września 2010 r. ustanowiony został przez abp. A. Dzięgę delegatem ds. nowo powołanej Archidiecezjalnej Rady Katechetycznej. 17 listopada 2011 r. na wniosek Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie i Centralnej Komisji Stopni i Tytułu Naukowego otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk teologicznych na podstawie osiągnięć naukowych i rozprawy pt. „Koncepcja katechezy o charakterze ewangelizacyjnym według zasad katechumenatu”. Od 9 grudnia 2011 r. jest kierownikiem szczecińskiej sekcji Polskiego Towarzystwa Teologicznego. 12 maja 2012 r. Benedykt XVI podniósł go do godności protonotariusza apostolskiego (infułata).

Ks. prof. A. Offmański wypromował dwóch doktorów i blisko 350 magistrów. Jest autorem trzech recenzji w procedurach habilitacyjnych i pięciu prac doktorskich.

W dalszej części laudator odczytał list kard. Kazimierza Nycza, w którym zaznaczył m.in. wielki wkład Jubilata poprzez liczne publikacje, działalność dydaktyczną i organizacyjną, wystąpienia na sympozjach i konferencjach, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem - w rozwoju myśli katechetycznej w Polsce.

Z kolei abp Andrzej Dzięga w liście skierowanym do ks. prof. Offmańskiego podkreślił duszpasterskie i akademickie walory pracy Jubilata. Zauważył niecodzienną systematyczność i doskonałą osobistą organizację pracy, umiłowanie życia Kościoła, szczególnie w odniesieniu do spraw katechetycznych aż do zwykłego posługiwania wiernym w parafii, także na urzędzie proboszcza.

Z okazji jubileuszu ks. prof. A. Offmańskiego Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego wydał księgę jubileuszową pt. „Ku doświadczeniu wiary”, która wskazuje dodatkowo na kontekst ogłoszonego przez Benedykta XVI Roku Wiary. Zawartość księgi przedstawił ks. dr Krzysztof Kantowski. Opracowanie to stanowi również podziękowanie płynące ze strony autorów za inspiracje, jakich dostarcza im myśl katechetyczna dostojnego Jubilata.

Czcigodnemu ks. inf. prof. dr. hab. Andrzejowi Offmańskiemu należą się ogromne słowa gratulacji, wdzięczności i uznania z okazji jubileuszu za niezwykle bogatą działalność na rzecz katechezy, za zaangażowanie naukowe i pastoralne w Kościele szczecińsko-kamieńskim i w Polsce.

Tagi:
jubileusz Szczecin

Męski różaniec pierwszy raz w Szczecinie

2019-08-08 14:13

pl/Szczecin/KAI

Około 200 osób uczestniczyło w Męskim Różańcu w Szczecinie. To pierwsza taka inicjatywa w stolicy Pomorza Zachodniego.

Bożena Sztajner/Niedziela

Najpierw uczestnicy wzięli udział w mszy św. w Bazylice Mniejszej św. Jana Chrzciciela, potem w małych grupach przeszli ulicami miasta przed pomnik św. Jana Pawła II na Jasne Błonia.

Liturgii przewodniczył salezjanin ks. Mariusz Wencławek. - Wyjdziemy po tej Eucharystii z modlitwą różańcową na ustach, aby przeżyć nasz biblijny jubileusz. Chcemy zanieść w tej modlitwie Chrystusa do centrum naszego Miasta. A dalej do centrum naszych rodzin i naszej Ojczyzny. Ale jednocześnie chcemy przepraszać Boga za naszą słabość, za grzechy Heroda, którymi także dziś człowiek odpowiada Bogu na jego bezinteresowną miłość – powiedział ks. Wencławek.

Mężczyźni są ostoją rodziny. Mężczyzna powinien być słupem, o który oprze się każda żona, każde dziecko, a więc mężczyzna w sposób szczególny powinien dbać o swój duchowy wymiar. Różaniec daje mu szansę, gwarancję, że będzie tym słupem i ostoją w rzeczywistości – powiedział = jeden z uczestników, pan Krzysztof.

Na pewno będziemy w każdym miesiącu – dodaje pan Dariusz. - Myślę, że będzie przybywało tych osób.

Salezjanin nawiązał też do pobicia w Bazylice św. Jana Chrzciciela ks. Aleksandra Ziejewskiego. W niedzielę trzej sprawcy wtargnęli do zakrystii, domagali się od proboszcza ornatu, bo jak twierdzili chcą odprawić mszę. Potem napadli kapłana i kościelnego. Teraz siedzą w areszcie.

Grzech, nawet najcięższy może zgładzić tylko Boże Miłosierdzie, a nie zaciśnięta pięść - mówił w homilii ks. Mariusz Wencławek. - Jesteśmy w świątyni, w której niedawno zaciśniętą pięścią z różańcem uderzono w twarz kapłana. Nasze różańce nie do tego są przeznaczone. My nie chcemy zaciskać pięści trzymając w nich różaniec.

Ks. Aleksander Ziejewski podziękował wszystkim za solidarność i modlitwę.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Mocne słowa abp. Jędraszewskiego o LGBT

2019-10-12 11:23

wpolityce.pl

LGBT to prawdziwie pogańska ideologia, która odrywa nas od prawdy o człowieku - mówi w wywiadzie dla sobotniego „Naszego Dziennika” ks. abp Marek Jędraszewski.

LGBT to prawdziwie pogańska ideologia, która odrywa nas od prawdy o człowieku i wprowadza na tory, w których jako ludzie tracimy swoją tożsa-mość wyrastającą z samej naszej struktury biologicznej, określającej nas czy to jako kobiety, czy jako mężczyzn —mówi gazecie hierarcha.

Jego zdaniem, LGBT „podważa wszystko, co na temat człowieka głosi chrześci-jańska wiara”. Na sugestię, że LGBT „ukrywa się pod takimi hasłami jak „toleran-cja”, „mowa nienawiści”, „równość”, „takie same prawa dla wszystkich”, „stop przemocy”, uznając za swego największego wroga moralne nauczanie kościoła”, odpowiedział: „jak się patrzy na ideologię nazistowską i bolszewicką, to można zrozumieć, dlaczego dla nich pierwszym przeciwnikiem był zawsze Kościół i głoszona przez niego Ewangelia i moralność”.

Ich walka z chrześcijaństwem zawsze odbywała się w połączeniu z określonym językiem. Używanym pojęciom nadawano zupełnie nową treść, wprowadzając zamęt i poprzez kłamliwe słowa zabijając w ludziach ducha prawdy —wskazał arcybiskup.

Według niego, również dzisiaj robi się to, „manipulując słowami i hasłami”.

Różnica jest taka, że obecnie ideolodzy mają do dyspozycji bardziej perfidne środki, dzięki którym mogą mieć ogromny wpływ na ludzi. (…) Niestety, jeste-śmy dziś zdominowani przez media, które próbują nam wtłoczyć pewne sche-maty myślenia. Na skutek tego nie pozwalają nam nie tylko samodzielnie my-śleć, ale w swoim kłamliwym przekazie bardzo często odciągają nad od prawdy. Dlatego tak skutecznie pod różnymi hasłami ukrywana jest ideologia LGBT

Jak dodał, taki środkiem jest internet, w którym obok „dobrych treści” jest rów-nież „dużo nienawiści”. Trzeba pewne zagrożenia i działania, które niszczą nasz Naród i odrywają go od chrześcijańskich korzeni poprzez odrywanie go od jego historii i jego tradycji nazwać wprost i bardzo radykalnie po imieniu - to są ideologie zła —podkreślił.

Duchowny zwrócił uwagę, że w Polsce robi się wiele, aby „człowiek ukrywał przed innymi to, że wierzy w Boga”. Zresztą pracowano nad tym w Polsce przez wiele lat w czasie komuny, a także w następnych latach w lewicowych i liberalnych mediach: masz się wstydzić tego, że wierzysz, bo to jest wsteczne, niepostępo-we, nieracjonalne. A jeżeli już chcesz i musisz wierzyć, to rób to prywatnie i się tym nie chwal, nie demonstruj tego, a przede wszystkim nie naruszaj dobrego samopoczucia ludzi, którzy są obok i mają inne niż ty poglądy. Tak wyglądają założenia tego typu polityki —tłumaczył abp Jędraszewski.

Metropolita krakowski zwrócił również uwagę na zgubne skutki ideologii LGBT, która „zniszczyła tradycyjną obyczajowość obywateli” Europy Zachodniej. Pytany czy organizowane coraz częściej w polskich miastach Marsze Równości są elementem pewnej socjotechniki, odpowiedział:

Chodzi o uzyskanie wrażenia, że on są wszędzie i że jest ich bardzo wielu. Marsze zwolenników ideologii LGBT mają antychrześcijań-ski charakter. Zresztą sam rodowód tej ideologii jest pogański.

Przez tzw. marsze równości urządzane w coraz to innym miejscu chce się prze-konać Polaków, że jest to czymś normalnym. A przy tym nie ma dla nich żad-nych świętości. Depczą najbardziej święte wartości, kpią sobie i szydzą z Eucharystii, profanują wizerunek Matki Bożej Królowej Polski. Mówią: pa-trzcie, robimy, co chcemy, i żyjemy dalej, grom z nieba nie spadł na nas, nic nam się nie stało, a zatem Boga nie ma. Analogicznie myśleli i sowieccy bolszewicy i niemieccy naziści, którzy mordowa-li ludzi Kościoła lub wysłali ich do obozów koncentracyj-nych i do łagrów —mówił.

Nasze dzisiejsze „non possumus” polega na tym, że musimy powiedzieć zdecy-dowane i jednoznaczne „nie” ideologiom niszczącym człowieka i Naród, takim jak gender czy LGBT —zakończył abp Jędraszewski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Biskup Aleppo: turecka ofensywa w Syrii to „zbrodnia”

2019-10-14 15:37

ts (KAI) / Aleppo

Katolicki biskup Aleppo, Georges Abou Khazen, w ostrych słowach zareagował na turecką ofensywę wojskową w Syrii. „Jesteśmy bardzo zaniepokojeni” - powiedział 14 października w rozmowie z Radiem Watykańskim katolicki biskup Aleppo. „Wojna jest podwaliną pod kolejne wojny i nie stanowi rozwiązania, zwłaszcza w regionie takim jak ten, że wszystkimi żyjącymi tam grupami etnicznymi i religijnymi" - stwierdził wikariusz apostolski Aleppo i podkreślił: "To, co tu przeżywamy, to ludzki dramat, to zbrodnia”.

youtube.com

W regionie, z którego teraz ucieka tak wielu ludzi, reprezentowane są wszystkie mniejszości chrześcijańskie, jak Asyryjczycy, syryjscy Chaldejczycy, czy Ormianie, zwrócił uwagę hierarcha. „Wielu ich przodków wymordowano w Turcji, tu żyją potomkowie tych, którzy zdołali się uratować przed masakrami i to oni teraz doświadczają napaści Turków na ich kraj”.

Wiele miejsc w regionie Dżazira położonym między Eufratem i Tygrysem, a także miasta Qamishli czy Hasake, w czasie pod mandatem francuskim w Syrii i Libanie, stanowiło schronienie dla chrześcijan, którzy przeżyli ludobójstwo, jakiego dopuścił się rząd turecki od 1915 roku w północnych regionach. Chrześcijanie żyjący dziś na tych terenach ciągle noszą w pamięci świadomość „sayfo” - "ludobójstwa".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem