Reklama

Sympozjum w Toruniu

Człowiek w zjednoczonej Europie

Ks. Wojciech Miszewski
Edycja toruńska 1/2003

Pytanie o człowieka w nowej rzeczywistości zjednoczonej Europy to główne zagadnienie, które próbowali rozstrzygnąć prelegenci i uczestnicy sympozjum zorganizowanego 5 grudnia br. w gmachu toruńskiego Wyższego Seminarium Duchownego przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Spotkanie prowadził kierownik Zakładu Teologii Dogmatycznej i Ekumenizmu WT UMK - ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki. Pierwszy prelegent prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz (UMK Toruń) w referacie pt. Religia i jej wolność jako fundamentalna wartość w prawie europejskim ukazał wartość religii w dziejach Europy. W nadchodzących przemianach cywilizacyjnych bierze udział wiele czynników. Wśród nich bardzo ważny składnik stanowi religia, która jest może najbardziej dostrzegalna w rozwoju cywilizacji, zwłaszcza w odniesieniu do religii transcendentalnych. W ostatecznej bowiem instancji istotnym elementem rozwoju każdej kultury jest otwarcie się na tajemnicę Boga. Religia pozostaje zawsze miejscem osobowego spotkania człowieka z Bogiem, czymś, co istotnie łączy byt skończony z nieskończonym, człowieka z transcendencją. Te przymioty religii decydują o jej sile wyzwolenia, wskazują na jej zdolność jednoczącą, podkreślają w niej element dialogu i osobowego spotkania. Dlatego sprawą istotną dla pełnego rozwoju człowieka jest wolność wyznawanej przez niego religii. Ta wartość musi pozostać istotna także w konstytucji zjednoczonej Europy. Prelegent podkreślił, że Europa została utworzona na wartościach chrześcijańskich. Cała kultura europejska przeniknięta jest chrześcijańskimi tradycjami i mimo wielu cieni, jakie w ciągu wieków miały miejsce, nie można zakwestionować wielkiej roli i miejsca tych wartości we współczesnej, jednoczącej się Europie.
Kolejny referat przygotowany przez ks. prof. dr. hab. Lucjana Baltera (UKSW Warszawa) pt. Spór o człowieka w zjednoczonej Europie przedstawił ks. dr Roman Małecki. Oprócz świadomości istnienia człowiek staje zawsze wobec wymogów, wobec obowiązków i pragnień, które są idealnymi projekcjami odnoszącymi się do sposobu jego życia oraz sposobu porządkowania i humanizowania własnego środowiska. Ale w tych pragnieniach są zawsze zawarte określone wartości, które decydują o kształcie ludzkiego życia, o jego bogactwie. Spór o wartości pozostanie więc zawsze sporem o człowieka, gdyż wartości są żywym i niewyczerpanym źródłem decyzji i zachowań ludzkich. Przeto wołanie o autentyczne wartości jest wołaniem o rozwój osobowy człowieka. Autor przypomniał nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, który zawsze na pierwszym miejscu stawia człowieka. Europa musi wrócić do swoich chrześcijańskich korzeni. Spór o człowieka to w rzeczywistości spór o samego Boga. Czy znajdzie się dla Niego miejsce w zjednoczonej Europie - pytał Prelegent.
Temat: Godność człowieka - fundamentem wartości europejskich przedstawiła prof. dr hab. Aniela Dylus (UKSW Warszawa). Do wartości wpisanych w osobowy rozwój człowieka należy godność osoby ludzkiej, mająca swoje źródło w stwórczym akcie Boga, podkreślana i ustawicznie broniona przez Kościół, a w ostatnich latach jej autentycznym obrońcą i sumieniem jest Jan Paweł II. Pojęcie godności należy do najbardziej szacownych pojęć kultury. Żaden prawodawca, polityk nie może zignorować zasady, że godność człowieka ma być podstawą prawa i sądów, powinna się stać także naczelną zasadą życia w Unii Europejskiej.
Ostatni mówca dr hab. Piotr Mazurkiewicz (UKSW Warszawa) próbował odpowiedzieć na zagadnienie: Kryzys podmiotu w kulturze postmodernistycznej? Czy dzisiaj żyjemy w epoce postmodernistycznej, w której zmęczeni jesteśmy podchodzeniem do życia głównie za pomocą rozumu. Prelegent pytał o człowieka, porównując go najpierw do spacerowicza, dla którego rzeczywistość jest "prywatnym teatrem własnej wyobraźni", do gracza, dla którego normy, według jakich chce żyć, są tylko elementem chęci doznań i zabawy, czy turysty, który jest tylko kolekcjonerem kolejnych wrażeń związanych ze zwiedzaniem świata. Takim turystą można być, nie ruszając się ze swojego domu, gdzie całym światem jest dla człowieka telewizja, przenosząc go w świat ciągle nowych atrakcji i reklam. Prelegent podkreślił, że ma nadzieję, że to tylko barwna literacka ilustracja, nie mająca wiele wspólnego z rzeczywistością.
Podsumowując całe spotkanie, ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki podkreślił, że świat w którym przyjdzie nam żyć, będzie taki, jacy będą ludzie. "Na szczęś-cie epoka ,w której żyjemy, jest epoką pozwalającą kształtować się społeczności otwartej. To stanowi optymistyczną przesłankę dla jej pomyślnego rozwoju. Taki wniosek pokrywa się dokładnie z przesłaniem zawartym w biblijnym Objawieniu. W tej społeczności otwartej granice ludzkości nie mogą być krępowane przez granice włas-nego narodu, państwa czy własnego klanu".
Sympozjum miało na celu pochylić się nad współczesnym człowiekiem i jego miejscem w jednoczącej się Europie. Pojawiło się wiele pytań, na wiele z nich próbowano odpowiedzieć. Wszyscy prelegenci oraz dyskutanci zabierający głos po oficjalnych wystąpieniach podkreślali, że każdy człowiek ma prawo do swojego miejsca we wspólnej Europie.

Odnaleziono miejsce urodzenia św. Piotra Apostoła?

2019-07-20 20:00

ts (KAI) / Nowy Jork

Podczas prac wykopaliskowych w Al-Araj nad Jeziorem Galilejskim na północy Izraela archeolodzy odkryli prawdopodobne miejsce narodzin św. Piotra. Tezę, że Al-Araj to antyczne miasta Betsaida i Julias, a zatem miejsce narodzin apostołów Piotra, Filipa i Andrzeja, potwierdza znalezienie dużego kościoła bizantyjskiego obok pozostałości osiedla z czasów rzymskich. Poinformował o tym nowojorski ośrodek Center for the Study of Ancient Judaism and Christian Origins" (CSAJCO ) uczestniczący w pracach wykopaliskowych.

Israel_photo_gallery / Foter / CC BY-SA

Zdaniem naukowców tego centrum oraz izraelskiego Kinneret Academic College, odkryta świątynia w Al-Araj może być tym samym kościołem, który na swoich rysunkach utrwalił biskup Willibald z Eichstätt, gdy w 725 roku po Chrystusie przybył nad Jezioro Galilejskie. Biskup udający się z Kafarnaum do Kursi zanotował, że był to kościół wzniesiony nad miejscem zamieszkania Piotra i Andrzeja.

"Odsłonięty teraz kościół jest jedyną dotąd odnalezioną świątynią między obiema miejscowościami" - powiedział w rozmowie z izraelską gazetą „Haaretz” szef ekipy archeologów Mordechai Aviam z Kinneret Academic College. Dodał, że kościół został odkryty w pobliżu osiedla z czasów rzymskich, dlatego pasuje do opisu Betsaidy przez historyka Józefa Flawiusza. Nie ma powodów do kwestionowania tego przekazu historycznego - twierdzą archeolodzy.

Do tej pory naukowcy odkopali południowe pomieszczenia kościoła należącego do kompleksu klasztornego. Odkryto m.in. mozaiki podłogowe, szklane kamienie mozaikowe oraz części marmurowego ogrodzenia chóru. Te znaleziska świadczą o wielkości i bogatym wyposażeniu świątyni.

Wykopaliska ukazały ponadto, że antyczna wioska żydowska zajmowała większą powierzchnię niż dotychczas sądzono. Archeolodzy znaleźli też pozostałości rzymskiego domu prywatnego z I-III w. Badania geologiczne wskazują, że liczne domy rozpadły się na skutek erozji spowodowanej przez rzekę Jordan.

Podczas wcześniejszych wykopalisk archeolodzy odkryli m.in. 300-kilogramowy blok bazaltu z trzema wydrążonymi pojemnikami. Zdaniem naukowców, mógł to być relikwiarz świętych apostołów Piotra, Andrzeja i Filipa.

Izraelscy archeolodzy twierdzą, że wykopaliska w Al-Araj to antyczne miasta Betsaida i Julias, a zatem miejsce urodzenia św. Piotra Apostoła, natomiast miasto zidentyfikowane w 1989 r. przez archeologów z uniwersytetu w Hajfie jako biblijna Betsaida, to dzisiejsze Et-Tell położone o dwa kilometry dalej na północ.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Europa Christi na Wigrach

2019-07-20 21:21

Ks. Adam Łosiewski / Wigry

20 lipca 2019 r. w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach odbyła się kolejna ogólnopolska Konferencja w ramach Programu „Niepodległa” i Ruchu „Europa Christi” z udziałem przedstawicieli Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej.

Patronat honorowy objęli: bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, Jarosław Zieliński - sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Konferencja zatytułowana „Wigry – śladami historii” wpisuje się w obchody 20-lecia pobytu w diecezji ełckiej i obchodzonego rok temu 350-lecia ufundowania przez króla Jana II Kazimierza Eremu Wyspy Wigierskiej.

Konferencja odbyła się w Dużej Galerii Domu Królewskiego. Uczestników powitał ks. kan. dr J. Nogowski – proboszcz wigierskiej parafii i prezes Fundacji Wigry PRO. Po nim zabrał głos minister J. Zieliński, który naświetlił aktualny kontekst społeczno-historyczny tego wydarzenia.

Podczas konferencji licznie zgromadzeni słuchacze z Akcji Katolickiej, przedstawiciele parafii oraz wypoczywający w klasztorze duchowni i świeccy wysłuchali sześciu referatów.

Pierwszy wystąpił dr Jarosław Schabieński (IPN) zaprezentował referat „Żołnierze Wyklęci - historia Powstania Sejneńskiego”, w którym na podstawie archiwalnych dokumentów przybliżył fakty dotyczące odzyskania niepodległości przez Suwalszczyznę w 1919 r., a także ukazał bohaterstwo Żołnierzy Wyklętych w walce na tym terenie z nowym okupantem po II wojnie światowej.

Następnym mówcą był ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, pomysłodawca i moderator Ruchu Europa Christi. W referacie pt. „Idea Ruchu Europa Christi i Karta Praw Rodziny” nakreślił główne założenia tej inicjatywy, a także zwrócił uwagę na aktualność Karty Praw Rodziny promulgowanej przez Stolicę Apostolską.

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, przeanalizował obowiązujące po Soborze Watykańskim II zasady relacji Kościół - państwo, jakimi są: zasada pluralizmu społecznego; zasada autonomii, niezależności, wolności i współpracy. Zasady te zostały wpisane do Konstytucji RP i Konkordatu Polskiego i były przedmiotem analizy i wystąpienia Ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego (PAN), który jako ekspert Episkopatu Polski uczestniczył w negocjacjach zarówno przy uchwalaniu Konstytucji RP jak i Konkordatu zawartego między Polską a Stolicą Apostolską.

Przedmiotem wystąpienia Ks. prof. dr hab. Tadeusza Borutko (UPJPII) była „Wizja zjednoczonej Europy w nauczaniu Jana Pawła II”. Prelegent, analizując nauczanie papieskie dotyczące Europy, wskazał jego aktualność.

Jako ostatni wystąpił dr Henryk Siodmok, który – jako menadżer i ekonomista - wskazał na geopolityczne uwarunkowania Polski i związane z tym nadzieje i zagrożenia.

Część naukową zakończyła bardzo ożywiona i interesująca dyskusja.

Mszy koncelebrowanej przez licznie zgromadzonych kapłanów przewodniczył ks. J. Nogowski, a homilię wygłosił ks. inf. Skubiś, w której podsumował wigierską konferencję „Europa Christi”, a także wskazał aktualne zadania stojące przed Kościołem w Polsce i w Europie.

Po Mszy św. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z Fundacją Wigry PRO zaprosili uczestników konferencji do tawerny w ogrodach klasztornych na dania regionalne oraz – dzięki życzliwości Jednostki Wojskowej z Suwałk – na wojskową grochówkę.

Spotkanie zakończyło się rejsem statkiem TRYTON, którym 20 lat temu pływał św. Jan Paweł II.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem