Reklama

Niedziela Sandomierska

Służyć Bogu i Ojczyźnie gotów

Jutro przypada liturgiczne wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, obok Matki Najświętszej i św. Stanisława Kostki – współpatronki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) – a tym samym święto jednej z większych katolickich organizacji młodzieżowych. To dobra okazja, by przyjrzeć się KSM-owi w diecezji sandomierskiej

Służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów! – to hasło w myśl którego Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży chce kształtować swoich członków na dojrzałych chrześcijan. Do realizacji tego celu przyczyniają się cotygodniowe spotkania formacyjne w parafii oraz formacja ponadparafialna i diecezjalna, poprzez różnego typu szkolenia i zjazdy. KSM realizuje misję Kościoła, stąd program formacyjny Kościoła niejako automatycznie staje się programem formacyjnym KSM.

Siedmioletni program

KSM proponuje wstępującym w jego struktury siedmioletni program formacyjny. Dwa lata formacji kandydata począwszy od 14. roku życia, dwa lata formacji członka juniora i trzy lata formacji członka zwyczajnego. Program obejmuje 30-35 spotkań formacyjnych w ciągu roku i obóz wakacyjny odpowiedniego stopnia. Przejście na kolejny stopień odbywa się w święto patronalne Chrystusa Króla po dokonaniu weryfikacji. Każdy rok formacji posiada swoje przewodnie hasło rozpatrywane w pięciu aspektach: biblijnym, teologicznym, moralnym, liturgicznym i organizacyjnym. Po zakończeniu siedmiu lat formacji KSM-owicz może powtarzać niektóre wybrane zagadnienia, wymagające pogłębienia, a także poświęcić się formacji młodszych.

Dla zobrazowania zagadnienia chcę pokazać schemat programu formacyjnego KSM. Stowarzyszenie proponuje następujące hasła poszczególnych stopni (lat) formacji: Kandydat – „Spotkanie z Chrystusem” i „Spotkanie z Kościołem”. Członek junior – „Ja – człowiek” oraz „Ja i ty”. Członek zwyczajny – „Ja i my – rodzina”, „Ja i my – ojczyzna” oraz „Ja i my – świat”. Program kandydatów jest programem typowo ewangelizacyjnym, podejmującym podstawowe prawdy wiary i wprowadzającym w KSM. Ma on przygotować do złożenia przyrzeczenia. Program juniorów pomaga poznać siebie i odpowiedzieć na podstawowe pytania życiowe człowieka. Natomiast program członków zwyczajnych wprowadza w życie człowieka dorosłego, przygotowującego się do założenia rodziny czy służby ojczyźnie. Przygotowuje też do wstąpienia do Akcji Katolickiej zrzeszającej dorosłych.

Reklama

Formacja w parafii

Podstawowa praca oddziału i koła KSM odbywa się podczas cotygodniowego spotkania formacyjnego prowadzonego w ramach całego oddziału, jeżeli jest on niewielki, lub w mniejszych grupach zwanych zastępami, liczących 3-9 osób. Spotkania prowadzi wyznaczony przez kierownictwo oddziału i odpowiednio przeszkolony zastępowy. Zarząd Diecezjalny KSM organizuje w tym celu szkolenia, przeznaczone dla kandydatów na zastępowych.

O działaniu parafialnego oddziału opowiadają Ewelina i Hiacynta Jamróz z Tuszowa Narodowego: – Nasz odział powstał niedawno i działa niecały rok. Liczy prawie 20 osób z gimnazjum i szkoły średniej. Spotkania u nas odbywają się, ze względów organizacyjnych, co dwa tygodnie w pierwszy i trzeci piątek miesiąca. Mamy spotkania formacyjne, Krąg Biblijny i spotkania towarzysko-organizacyjne. Ale w naszym oddziale nie tylko się spotykamy, ale również działamy. Z racji święta patronalnego związanego ze wspomnieniem bł. Karoliny przygotowaliśmy dla parafian prezentację multimedialną i adorację Najświętszego Sakramentu. Podejmujemy również inne akcje diecezjalne czy parafialne, takie jak: świąteczna paczka dla szpitala oraz pomoc najuboższym. Zaangażowaliśmy się w zbieranie nakrętek, czy makulatury żeby wybudowano studnię w Sudanie. Przewidujemy zorganizowanie Wigilii dla samotnych i chorych z parafii. Nasz oddział prowadzi Różaniec, Drogę Krzyżową, Misterium Męki Pańskiej i adoracje. Mamy również swoje sukcesy – podczas ostatniej Niedzieli Palmowej w Sandomierzu zwyciężyliśmy w diecezjalnym konkursie palm – informują siostry Jamróz.

O działaniu w opatowskim oddziale opowiada Krystian Dudek. – Sami wytwarzamy i rozprowadzamy świeczki woskowe. Podejmujemy inicjatywę świątecznej paczki dla najuboższych dzieci w parafii. Rozprowadzamy również na poszczególne święta okolicznościowe kartki. Oprócz tego, w miarę swoich możliwości, włączamy się w inicjatywy proponowane przez Zarząd Diecezjalny. Podobne działania podejmują również inne oddziały parafialne.

Reklama

Dni formacyjne w diecezji

Przechodząc ze struktur parafialnych spójrzmy na pole działania z punktu widzenia Zarządu Diecezjalnego. Zastępca prezesa KSM Katarzyna Łeptuch z Nowej Dęby informuje o przeprowadzonych właśnie dniach formacyjnych. – Tegoroczne jesienne Dni Formacyjne KSM odbyły się w dniach 18-20 października w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej „Quo Vadis” w Sandomierzu. Wzięły w nich udział 44 osoby z oddziałów: Nowa Dęba (MBKP), Stany, Dwikozy, Chmielów, Pysznica, Gościeradów, Krzątka, Rudki, Opatów, Grębów i Janik. Uczestnicy przystąpili do trzech rodzajów szkoleń. Podczas szkolenia „0” mogli bliżej zapoznać się z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi naszego stowarzyszenia. Poznawali historię, strukturę, patronów, prawa i obowiązki członka oraz kandydata do KSM. Kandydaci na zastępowego uczestniczyli w szkoleniu stopnia I i II, gdzie przez spotkania z instruktorami diecezjalnymi, mogli się przygotować do prowadzenia spotkań formacyjnych w swoich oddziałach. Podczas takich spotkań nie brakuje modlitwy. Jest Msza św. czy adoracja Najświętszego Sakramentu. Dni formacyjne to też spotkania tematyczne prowadzone przez instruktorów: Ewelinę Kusiak, Damiana Warchoła i Adriana Wragę. Dla lepszej integracji uczestników organizujemy ogniska ze śpiewem i tańcami. Całość takich spotkań kończy się egzaminem, który ma sprawdzić zdobytą wiedzę uczestników – informuje nas Katarzyna Łeptuch.

Oczami uczestników

Na szkolenie „0” m.in. przybyły dziewczęta z Chmielowa: Marcelina i Gabriela Turek oraz Barbara Kosior. Zauważają, że podczas obecnego spotkania można było zapoznać się z historią KSM, poznać lepiej patronów, strukturę i cele Stowarzyszenia. To spotkanie jeszcze bardziej mobilizuje je, aby w swoim środowisku podejmować rozmaite działanie. Podkreślają, że ich oddział w parafii Chmielów liczy niespełna rok, ale jego członkowie chętnię włączają się w życie wspólnoty.

Reklama

Idąc wyżej na szkoleniu „I” pośród innych można było spotkać Roberta Deca z parafii Krzątka. – Podczas szkolenia instruktorzy chcą nam pokazać struktury działania KSM oraz przygotowywać do podejmowania w przyszłości odpowiedzialności za prowadzenie spotkań w naszych oddziałach – wyjaśnia Robert. Jeszcze wyższy stopień szkolenia ma już za sobą m.in. Agata Sajecka z Gościeradowa: – Na stopniu „II” jest kontynuacja poprzedniego szkolenia. Instruktorzy pomagają nam pełniej odczytywać naszą wiarę, poprzez pogłębienie teologiczne zdobytej wcześniej wiedzy. Jest nam to potrzebne, abyśmy mogli w naszych parafiach, w sposób właściwy formować młodszych.

Absolwenci tego szkolenia po nominacji zarządu i błogosławieństwie Księdza Biskupa w uroczystość Chrystusa Króla zostaną zastępowymi. Przed nimi otwarta droga, aby podjąć szkolenia i zostać Instruktorami.

Jedność działania

Zapytany o współpracę struktur diecezjalnych z władzami ogólnopolskimi Stowarzyszenia, prezes sandomierskiego KSM Damian Warchoł wylicza: – Włączamy się w akcje typu: „Pocztówka” czy „Flaga w twoim oknie”. Bierzemy czynny udział w organizacji Miasteczka Modlitewnego przy sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie. Na tym spotkaniu KSM naszej diecezji przygotowuje m.in. scenariusze adoracji, prowadzi spotkania w grupach czy pogodne wieczorki. Jesteśmy też zaangażowani w promocję poprzez strony internetowe, rozsyłanie plakatów, pisanie artykułów, wywiady do gazet i radia. Pomagamy również na miejscu w sprawach technicznych. Podczas wakacji uczestniczymy w ogólnopolskich Dniach Formacyjnych na Śnieżnicy dla Zarządów Diecezjalnych i Kierownictw. Bierzemy udział w weekendowych Sesjach Zarządów Diecezjalnych, podczas których omawiane są bieżące sprawy Stowarzyszenia oraz w pracach nad nowelizacją statutu KSM. Nasz przedstawiciel Michał Panek jest koordynatorem sekcji prawnej KSM i wicekoordynatorem w pracach nad statutem.

Reklama

* * *

Stopnie w KSM

Kandydatem jest osoba, która ukończyła 13 lat i pragnie realizować cele statutu.

Członek to osoba, która ma 15 lat, ukończyła szkolenie „0” i zaliczyła egzamin, odbyła tzw. półroczny staż kandydacki, uczestniczyła w rekolekcjach przed przyrzeczeniem, złożyła przyrzeczenie w katedrze w uroczystość Chrystusa Króla (święto patronalne KSM). Wtedy otrzymuje też odznakę oraz legitymację i staję się pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia. Od tej pory posiada czynne i bierne prawo wyborcze. W wieku od 15 lat lub od momentu złożenia przyrzeczenia do 18 lat jest się członkiem juniorem, po ukończeniu 18. roku życia członkiem zwyczajnym. Członek junior i zwyczajny mają takie same prawa i obowiązki, które określa statut. Jeśli osoba złoży przyrzeczenie w wieku co najmniej 18 lat, to od razu staje się członkiem zwyczajnym.

Zastępowy to osoba, która prowadzi spotkania formacyjne w swoim oddziale. Zastępowego typuje Kierownictwo oddziału. Musi on spełnić następujące warunki: być członkiem KSM, ukończyć szkolenie I i II stopnia dla zastępowych oraz zaliczyć egzamin. W uroczystość Chrystusa Króla kandydat na zastępowego uchwałą zarządu diecezjalnego zostaje zastępowym i otrzymuje nominację.

Instruktor diecezjalny (lider) to osoba, która jest wytypowanym przez Zarząd Diecezjalny zastępowym. Aby zostać instruktorem diecezjalnym należy: być zastępowym, ukończyć szkolenie I i II stopnia dla instruktorów diecezjalnych i odbyć przynajmniej jedno szkolenie ogólnopolskie oraz odbyć praktyki kandydackie. Należy też zaliczyć egzamin instruktorski. W uroczystość Chrystusa Króla w katedrze kandydat uchwałą zarządu diecezjalnego zostaje instruktorem diecezjalnym i otrzymuje nominację. Jego zadanem jest prowadzenie szkoleń wewnątrzorganizacyjnych i wakacyjnych obozów szkoleniowych, współudział w prowadzeniu rekolekcji i dni skupienia, układanie programów szkoleniowych i konspektów, doradztwo – Rada Instruktorów Diecezjalnych.

Reklama

Instruktor ogólnopolski – osoba, prowadząca szkolenia na szczeblu ogólnopolskim. Kandydat musi być wcześniej instruktorem diecezjalnym i zostaje wydelegowany przez zarząd diecezjalny na szkolenie instruktorskie, obejmujące III stopnie i kończące się egzaminem, a po jego zaliczeniu Prezydium Krajowej Rady KSM nadaje kandydatowi stopień instruktora ogólnopolskiego na mocy właściwej uchwały i wręcza mu nominację.

Członek senior – to osoba, która była członkiem zwyczajnym i przekroczyła 30. rok życia.

2013-11-13 13:49

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Finał akcji "Polak z Sercem"

4. edycja akcji Polak z sercem przechodzi do historii. Wolontariuszom z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży udało się zebrać 102 103, 65 zł na pomoc potrzebującym Polakom na Kresach.

Pierwsza część pomocy została przekazana tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Pomoc trafiła do 536 osób.

CZYTAJ DALEJ

Msza św. krok po kroku

Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św.

Każdy, kto poważnie traktuje swoje chrześcijaństwo, wie, że we Mszy św. należy uczestniczyć. Ale nie wszyscy zadają sobie pytanie, czym owo uczestnictwo jest i co należy zrobić, aby stało się ono świadome, czynne i owocne, czyli właśnie takie, jakie powinno być. Na pewno odpowiednie uczestnictwo nie ogranicza się jedynie do wypełnienia pierwszego przykazania kościelnego, czyli do fizycznej obecności w kościele w każde niedzielę i święto nakazane. Aby prawdziwie uczestniczyć we Mszy św., nie wystarczy także być tylko skupionym i pobożnym oraz gorliwie się modlić. To zbyt mało, a nawet można powiedzieć, że nie do końca o to by chodziło. Warto więc przyglądnąć się naszemu uczestnictwu we Mszy św. i spróbować odnaleźć, co w niej jest naprawdę ważne.

CZYTAJ DALEJ

Wędrówka z Małym Księciem. Jasełka w szkole sióstr zmartwychwstanek

2023-02-01 13:09

[ TEMATY ]

Częstochowa

szkoła

jasełka

siostry zmartwychwstanki

Maciej Orman/Niedziela

Publiczną Szkołę Podstawową im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie 1 lutego odwiedził Mały Książę, aby podczas jasełek wraz z uczniami klas drugich wędrować w poszukiwaniu Miłości.

Jak zaznaczyła dyrektor s. Agata Sidoruk, celem przedstawienia była refleksja nad tym, co w życiu jest najważniejsze. Małgorzata Łapeta, wychowawczyni kl. II a, która przygotowała jasełka m.in. we współpracy z Anną Urbaniak, wychowawczynią kl. II b, zwróciła uwagę, że łączą one w sobie tradycję i współczesność.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję