Reklama

Ze świata

2016-06-15 11:44


Niedziela Ogólnopolska 25/2016, str. 5

Ziemia Święta

Nowy kustosz Kustodii Ziemi Świętej

Nowy kustosz franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej – o. Francesco Patton objął urząd 6 czerwca br. Przy jerozolimskiej Bramie Jafskiej powitali go wysocy rangą przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich, liczni zakonnicy i wierni. Pochodzący z włoskiego Trydentu franciszkanin zastąpił na stanowisku najwyższego rangą strażnika najważniejszych dla chrześcijaństwa miejsc świętych o. Pierbattistę Pizzaballę.

O. Francesco Patton urodził się w 1963 r. i pochodzi z archidiecezji trydenckiej, a należy do północnowłoskiej prowincji św. Antoniego. Powiedział, że potrzebuje czasu, aby w pełni zrozumieć skomplikowaną rzeczywistość Kustodii oraz konteksty kościelne i społeczne w Ziemi Świętej. Jednocześnie wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę z liderami życia społecznego i religijnego „w najlepszym interesie tego kraju i jego mieszkańców”.

KAI

Reklama

Krótko

• W Kościele będziemy obchodzić 22 lipca święto św. Marii Magdaleny – jest to dzień, w którym przypadało dotychczas jej wspomnienie liturgiczne. O decyzji papieża Franciszka dotyczącej podniesienia rangi czci tej świętej powiadomiła specjalnym dekretem Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

• Władimir Putin traci poparcie. Według ostatniego badania niezależnego Centrum Lewady, poparcie dla partii gospodarza Kremla – Jedna Rosja spadło o 7 punktów i wynosi obecnie 35 proc. Jednocześnie Rosjanie zniechęcają się do polityki. Obecnie deklarację udziału w wyborach składa 44 proc. obywateli.

• Rywalami w wyścigu do Białego Domu będą: Hillary Clinton i Donald Trump – jest to już niemal pewne. Clinton jest pierwszą kobietą w historii USA, która zdobyła nominację jednej z dwóch głównych partii.

• Imigranci w Niemczech w pierwszych 3 miesiącach 2016 r. popełnili 69 tys. przestępstw. Były to głównie kradzieże i oszustwa.

• W Komisji Europejskiej wprowadzono zakaz używania słowa „Brexit”, oznaczającego wyjście Wielkiej Brytanii z UE. Urzędnicy otrzymali to zalecenie ze strony dyrekcji generalnej do spraw komunikacji.

• Bojownicy tzw. Państwa Islamskiego spalili 19 kobiet żywcem za to, że nie chciały uprawiać z nimi seksu. Spalenia dokonano publicznie.

• Duszpasterstwo Turystyki uruchomiło w Brazylii przedolimpijską kampanię przeciwko korupcji oraz handlowi ludźmi. Główne hasło akcji brzmi: „Olimpiady bez handlu ludźmi” .

• Na piłkarskim stadionie Commerzbank-Arena we Frankfurcie nad Menem 16 czerwca br. odbyło się nabożeństwo ekumeniczne poprzedzające transmisję meczu reprezentacji Niemiec i Polski na rozgrywanych we Francji piłkarskich mistrzostwach Euro 2016.

Milczenie świata

Na Bliskim Wschodzie trwa ludobójstwo chrześcijan

Zdaniem przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego kard. Jeana-Louisa Taurana, jesteśmy świadkami trwającego w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie ludobójstwa chrześcijan, co szczególnie mocno widać w Syrii oraz w Iraku. Hierarcha podkreśla, że wyznawcy Chrystusa są mordowani, zastraszani, prześladowani, zmuszani do milczenia i wyrzucani ze swych domów. Niszczone są także ich kościoły. – Na terenie, gdzie urodził się Jezus, chrześcijaństwu grozi wymarcie – ostrzega kard. Tauran. Jednocześnie przypomina, że w 1910 r. aż 20 proc. bliskowschodniej społeczności stanowili chrześcijanie, a dziś nie ma ich tam nawet 4 proc. Popierając apel papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie do włoskiego rządu, aby oficjalnie uznał ludobójstwo chrześcijan na Bliskim Wschodzie, watykański hierarcha stwierdza, że jesteśmy świadkami celowych działań zmierzających do wyeliminowania chrześcijaństwa w tym regionie, a to bez wątpienia jest ludobójstwem.

Z kolei abp Bruno Forte podkreśla, że świat nie może dłużej milczeć w obliczu dokonywanego barbarzyństwa. Zaznacza, że trzeba jednoznacznych działań wspólnoty międzynarodowej, która powinna nie tylko jednomyślnie potępić trwającą zagładę, ale też podjąć konkretne kroki, by ją powstrzymać. Jego zdaniem, powodem tego, że dramat na Bliskim Wschodzie wciąż trwa, jest zmowa milczenia możnych tego świata, którzy ponad pokój stawiają swe interesy polityczne i ekonomiczne.

RV

Komentarz

Dzień Uchodźcy

20 czerwca jest obchodzony Światowy Dzień Uchodźcy, ustanowiony przez ONZ. W Kościele katolickim natomiast w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. To świadczy o zaangażowaniu Kościoła i organizacji międzynarodowych w kwestię pomocy najbardziej potrzebującym.

Ojciec Święty Franciszek podkreśla: „Kościół wspiera wszystkich tych, którzy stają w obronie praw każdego człowieka do godnego życia, realizując w pierwszym rzędzie prawo do nieemigrowania, celem przyczynienia się do rozwoju Kraju pochodzenia” (12 września 2015 r.). W sytuacji zaś, gdy do Europy docierają uchodźcy, Papież zaznacza: „Każdego dnia dramatyczne historie milionów mężczyzn i kobiet są wyzwaniem dla Wspólnoty Międzynarodowej w obliczu pojawiających się w wielu regionach świata niedopuszczalnych kryzysów humanitarnych”. W tym duchu katolicy w Polsce od lat pomagają osobom w rejonach objętych wojną poprzez zbiórki organizowane w parafiach przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Caritas. Ostatnio organizacja Caritas Polska rekomendowała wsparcie rodzin uchodźców pozostających na Bliskim Wschodzie przez rodziny i wspólnoty polskie oraz bliższe zapoznanie się z działalnością ruchów i organizacji humanitarnych, które niosą pomoc uchodźcom we Włoszech. Zawsze jest to proces wymagający zaangażowania odpowiednich władz, aby zapewnić obywatelom danego kraju prawo do bezpieczeństwa, a jednocześnie pomóc osobom uciekającym z regionów objętych wojną.

Papież Franciszek niejednokrotnie zachęcał, aby nie pozwolić sobie ukraść nadziei na rozwiązanie jednego z najważniejszych wyzwań współczesnej historii Europy.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik ,Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Reklama

Małżeństwo cywilne i kanoniczne

(E)
Niedziela Ogólnopolska 9/2003

Związek małżeński mogą zawrzeć nie tylko ludzie młodzi i zdrowi

Mężczyzna i kobieta zawierają związek małżeński, jeśli jednocześnie, w obecności kierownika urzędu stanu cywilnego, złożą oświadczenia, że chcą być małżeństwem.

Polskie prawo zezwala na zawarcie małżeństwa, gdy kandydaci na małżonków skończą 18 lat. Przed uzyskaniem pełnoletności zgodę musi wyrazić sąd. Istnieją, oczywiście, jeszcze inne przeszkody: pokrewieństwo, całkowite ubezwłasnowolnienie, czyli brak zdolności do czynności prawnych, choroba psychiczna czy niedorozwój umysłowy. Choroby generalnie są przeszkodą, gdy zagrażają małżeństwu lub zdrowiu potomstwa. Jeśli kierownik urzędu stanu cywilnego, przed którym przyszli małżonkowie muszą złożyć oświadczenie o woli zawarcia małżeństwa, zauważy, że ma do czynienia z taką sytuacją, może odmówić udzielenia ślubu. Oczywiście, możemy się z jego decyzją nie zgodzić i zwrócić się do sądu (rejonowego, właściwego dla adresu USC) o rozstrzygnięcie. Mamy na to 14 dni od daty doręczenie pisma z USC, powiadamiającego nas o odmowie udzielenia ślubu. Sąd powoła wówczas biegłego (lekarza), który zbada stan zdrowia danej osoby i orzeknie, czy istotnie istnieje przeszkoda do zawarcia małżeństwa. Kierownik urzędu stanu cywilnego będzie musiał postąpić zgodnie z orzeczeniem sądu. Jeśli mamy wątpliwości, czy uzyskamy zgodę na ślub w urzędzie, najlepiej od razu zwrócić się o rozstrzygnięcie problemu do sądu.
Może się okazać, że kandydat na małżonka nie będzie mógł przyjść do sądu czy urzędu stanu cywilnego z uwagi na trwałe kalectwo. Wówczas biegły sądowy może badanie przeprowadzić w domu, a kierownik USC może - zgodnie z art. 55 ust. 3: prawo o aktach stanu cywilnego - udzielić ślubu w domu. Możliwe jest też zawarcie małżeństwa przez tzw. pełnomocnika. Takie pełnomocnictwo można sporządzić również w domu chorego, prosząc o przybycie notariusza.

* * *

W związku z konkordatem zawartym między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską prawo polskie przewiduje również możliwość zawarcia tylko ślubu kościelnego, tzw. małżeństwa kanonicznego. Przysięga złożona w obecności duchownego pociąga wówczas takie same skutki cywilne, jak słowa wypowiedziane przed kierownikiem USC. Kandydaci na małżonków nie ominą jednak wizyty w urzędzie stanu cywilnego - muszą bowiem przedstawić duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa (pamiętajmy, że zaświadczenie to traci ważność po upływie trzech miesięcy od daty wystawienia).
Przyszli małżonkowie muszą wyrazić zgodę na zawarcie małżeństwa słowami, a jeśli jest to niemożliwe - równoznacznym znakiem, np. kiwnięciem głową lub przez pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi podpisać osoba zlecająca pełnomocnictwo, duchowny i dwaj świadkowie. Jeśli osoba zlecająca nie może pisać, należy to w dokumencie odnotować i powołać na tę okoliczność jeszcze jednego świadka, który musi również złożyć swój podpis. Jeśli istnieje zagrożenie życia jednej ze stron pragnących zawrzeć małżeństwo, duchowny może udzielić ślubu z pominięciem zaświadczenia z USC. Konieczne jest wówczas zapewnienie duchownego, że kandydaci na małżonków nie wiedzą o istnieniu przeszkód.
Kodeks prawa kanonicznego mówi, że małżeństwa powinny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedna ze stron posiada stałe lub tymczasowe zameldowanie lub miesięczny pobyt; w przypadku tułaczy - tam, gdzie obecnie przebywają. Za zezwoleniem własnego ordynariusza lub proboszcza można małżeństwo zawrzeć w innym miejscu.

* * *

Czynność prawna to świadome i zgodne z przepisami prawa zachowanie się człowieka, np. zawarcie umowy, spłata długu.
Osoba pragnąca podjąć czynność prawną musi posiadać do niej zdolność - prawo określa to jako zdolność do czynności prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły 18 lat oraz całkowicie ubezwłasnowolnione.

* * *

W starożytnym Rzymie małżeństwo było w zasadzie aktem nieformalnym. O jego zawarciu przesądzała wola obu stron - kobiety i mężczyzny, którzy pragnęli wieść wspólne życie. Jeśli kobieta przekroczyła próg domu mężczyzny i przebywała pod jego dachem rok, stawała się jego żoną przez "zasiedzenie". Małżeństwo można było, oczywiście, przerwać - wystarczyło wówczas, by trzy kolejne noce żona spędziła poza domem męża.
W średniowieczu upatrzoną na żonę białogłowę po prostu porywano. Z czasem zwyczaj ten - piętnowany przez Kościół - przekształcił się w kupowanie żony, później - kupowanie nad nią władzy. Takie małżeństwo było ważne po dopełnieniu pewnych czynności. Ceremonia zaślubin rozpoczynała się wzięciem kobiety na kolana, zdjęciem jej z głowy wianka, a kończyła... pokładzinami w domu męża.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ks. Adrian Józef Galbas SAC – biskupem pomocniczym diecezji ełckiej

2019-12-12 12:37

KAI

Ks. Adrian Józef Galbas SAC, prowincjał Księży Pallotynów w Poznaniu został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem pomocniczym diecezji ełckiej. Decyzję Papieża ogłosiła dziś w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce.


Ks. Adrian Józef Galbas SAC

Biskup nominat Adrian Józef Galbas ma 51 lat. Jest doktorem teologii duchowości. Studiował też dziennikarstwo. W czasie dotychczasowej posługi pełnił m.in. funkcję prefekta alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Był też proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu oraz radcą prowincjalnym. Od 2011 roku pełni funkcję przełożonego prowincjalnego pallotyńskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego z siedzibą w Poznaniu.

Ks. Adrian Józef Galbas SAC, urodził się 26 stycznia 1968 roku w Bytomiu. W 1987 roku został przyjęty do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. W latach 1987-1993 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Śluby wieczyste złożył 10 września 1993 roku w Zakopanem, a 7 maja 1994 r. roku w Ołtarzewie został wyświecony na kapłana.

Ks. Adrian Józef Galbas SAC od 1994 do 1995 r. był wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Łodzi. W latach 1995 – 1998 studiował na KUL-u teologię oraz komunikacje i dziennikarstwo. W latach 1998-2002 pełnił funkcje prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie., a od 2002 do 2005 był radcą w zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. W latach 2002 – 2003 był też sekretarzem ds. Apostolstwa w Częstochowie. W 2003 roku został proboszczem parafii św. Wawrzyńca w Poznaniu i był nim do 2011 roku. Jednocześnie od 2008 do 2011 roku pełnił także funkcję radcy w zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu.

Ks. Adrian Józef Galbas SAC w 2012 roku otrzymał tytuł doktora teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2011 roku jest prowincjałem Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu.

BP KEP

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem