Reklama

Przesłania polityków

Sługa Boży Alcide de Gasperi (1881 – 1954)

Więzień z czasów Mussoliniego, filozof, dziennikarz, ważny polityk. W latach 1945-53 premier i minister spraw zagranicznych Włoch. Przez całe swoje życie był głęboko wierzącym chrześcijaninem – katolikiem, podkreślał swoje przywiązanie do wiary i Kościoła. Inspirowany biblijną wizją życia, służbą Bogu, Kościołowi i ojczyźnie wielokrotnie propagował inicjatywy na rzecz zjednoczenia Europy; pracował nad realizacją planu Marshalla i nawiązywał bliskie stosunki z innymi krajami, w szczególności z Francją.

Wspierał realizację planu Schumana w sprawie ustanowienia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a także uczestniczył w pracach nad tworzeniem europejskiej polityki obronnej.

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego Alcide de Gasperiego

Reklama

Boże, który narodowi włoskiemu w trudnym momencie jego historii dałeś sługę Twego – Alcide de Gasperiego, aby prowadził go pewną ręką drogami wolności i odnowy, udziel nam daru naśladowania go w wierze, w miłości do Chrystusa i Kościoła, w poświęceniu dla rodziny i w bezinteresownej służbie braciom na polu społecznym i politycznym.

Spraw, abyśmy wpatrzeni w przykład życia Twojego sługi Alcide Tobie oddawali nasze serca i powierzali się ufnie Twoim Ojcowskim dłoniom, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu w rozpoznawaniu Twojej woli.

Jeśli zamiarem Twojej Opatrzności jest wyniesienie go do chwały ołtarzy, udziel nam – Tobie na chwałę, a nam na pocieszenie – łaski, o którą za jego wstawiennictwem prosimy. Amen.

* * *

Sługa Boży Robert Schuman (1886 – 1963)

Reklama

Ojciec Europy, „święty w garniturze” – jak nazywał go przyjaciel Henri Eschbach. Wiara leżała u podstaw jego bezkompromisowej uczciwości, jego legendarnej skromności, ufnego i życzliwego stosunku do ludzi, a także jego siły woli, zdolności do znoszenia przeciwieństw i osiągania wyznaczonych celów. W wieku 17 lat przed obrazem Matki Bożej w Scy-Chazelles złożył akt całkowitego zawierzenia się Bogu. Nawet gdy był posłem, a następnie premierem czy ministrem, codziennie uczestniczył we Mszy św.

W swojej najważniejszej książce – „Dla Europy” wielokrotnie odwoływał się do chrześcijańskiego dziedzictwa. Studiował prawo, ekonomię, filozofię polityczną, teologię i statystykę na uniwersytetach w Bonn, Monachium, Berlinie i Strasburgu. W latach 1948-52 pełnił urząd ministra spraw zagranicznych Francji.

Był głównym autorem dokumentu znanego na całym świecie pod nazwą planu Schumana, ogłoszonego 9 maja 1950 r. Owocem tego planu było podpisanie w kwietniu 1951 r. w Paryżu traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

Modlitwa o beatyfikację sługi bożego Roberta Schumana

Panie, Ty zechciałeś, aby Twoje stworzenia były przepełnione Twoją miłością i aby pokojowe relacje między narodami były budowane na bazie braterskiej solidarności.

Twój sługa Robert Schuman był wiernym orędownikiem pokoju jako apostoł swoich czasów. Przysłużył się do budowania pierwszej wspólnoty narodów, dając przykład, że Europa może być wzorem solidarności powszechnej na przyszłość. Przez swoje życie i oddanie dla innych na obraz Twego Syna, który był cichy i pokornego serca, ukazał, że polityka może być drogą do świętości.

Daj nam widzieć szybko w Twoim Kościele wyniesionego na ołtarze Roberta Schumana, ucznia i naśladowcę Jezusa Chrystusa, który jest przykładem dla prawodawców i rządzących, aby także oni stawali się sługami swoich narodów i czynili wszystko dla pokoju i sprawiedliwości na świecie. Panie, udziel nam łaski beatyfikacji, o którą z wiarą Cię prosimy. Amen.

* * *

Organizatorzy i Uczestnicy sympozjum
„Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze”
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ekscelencje! Dostojni i Mili Goście! Panie i Panowie!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa, zgromadzonych na sympozjum „Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze”. Bardzo się cieszę, że w murach warszawskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego spotyka się tak znakomite grono prelegentów zarówno z Polski, jak i przybyłych z Włoch. Uznaję za ogromnie cenne, że obecne obrady – poprzedzone odbytą przez Państwa w ostatnich dniach pielgrzymką na Jasną Górę – przybliżą słuchaczom pierwotne chrześcijańskie inspiracje, którymi kierowali się ojcowie założyciele Unii Europejskiej. Jestem bowiem przekonany, że tak jak każdy człowiek i każda społeczność w szczególnie ważnych dla siebie chwilach podejmują refleksję nad własną tożsamością – podobnie nasza Wspólnota, łącząca narody Starego Kontynentu, potrzebuje dzisiaj powrotu do źródeł i ponownego namysłu nad swoimi fundamentami.

Wspólnota europejska, aby nadal się umacniać i rozwijać, musi zastanowić się nad tym, co stanowi jej najtrwalszą podstawę: nad ideami i wartościami, które budują naszą wspólną tożsamość i których dopiero pochodną są uchwalane prawa. Jeżeli zaś razem zwrócimy się ku autentycznym, historycznym korzeniom Unii, to bez trudu dostrzeżemy, że tkwią one głęboko w dziedzictwie religii chrześcijańskiej. W tym wielkim, wspaniałym dziedzictwie, z którego wywodzą się ideały, takie jak powszechna równość i solidarność międzyludzka, humanitaryzm i uniwersalne prawa człowieka.

Wierzę, że powrót do tych źródeł może znacząco pomóc w skutecznym zreformowaniu naszej Wspólnoty. Dlatego z satysfakcją przyjąłem wiadomość o inicjatywie zwołania dzisiejszego sympozjum i powołaniu międzynarodowego Ruchu „Europa Christi”. Życzę Państwu, aby te działania przyczyniły się do ożywienia debaty publicznej poświęconej fundamentom jedności europejskiej. Niechaj pamięć o myśli i dziele bohaterów tego spotkania: Alcide de Gasperiego i Roberta Schumana prowadzi nas – współczesnych Polaków, Włochów, Europejczyków – do podejmowania dobrych wyborów ideowych i decyzji politycznych, służących z pożytkiem wszystkim obywatelom i państwom członkowskim naszej Wspólnoty.

Z wyrazami szacunku i sympatii –
Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 14 marca 2017 r.

* * *

Jego Ekscelencja Ksiądz Infułat Doktor Ireneusz Skubiś Założyciel i Promotor Ruchu „Europa Christi”

Ekscelencjo, Dostojny Księże Infułacie,

Z całego serca dziękuję za pamięć i zaproszenie na sympozjum „Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze”, zorganizowane przez Ruch „Europa Christi”.

Jeszcze bardziej jestem wdzięczny Księdzu Infułatowi za powołanie do życia tego Ruchu. To bardzo ważna i wyjątkowo potrzebna inicjatywa. Europa – co wiemy doskonale – przeżywa głęboki kryzys wartości. To aksjologiczne zagubienie wynika z odchodzenia od Boga, z pysznego urojenia, że człowiek może dać sobie radę bez Niego. Współcześni inżynierowie dusz ludzkich uważają, że da się wyrugować chrześcijaństwo z europejskiej pamięci kulturowej, z europejskiej myśli i zastąpić je różnego typu konstruktami myślowymi. Nie chcą oni pamiętać, kim byli ojcowie założyciele zjednoczonej Europy, usiłują wymazać z ponowoczesnej świadomości zbiorowej wiedzę o ich formacji duchowej. To jest droga prowadząca donikąd, bo tak jak do powstania zjednoczonej Europy mogła doprowadzić jedynie prawdziwie chrześcijańska myśl polityczna, tak tylko inspirowane nią koncepcje mogą zaowocować rzeczywistą reformą Unii Europejskiej, reformą, która nada słowu „zjednoczona” najgłębszy sens.

Dołączam się do modlitw w intencji zarówno rychłej beatyfikacji sług Bożych: Alcide de Gasperiego i Roberta Schumana, jak i odzyskania przez Europę jej chrześcijańskiej tożsamości. Za św. Janem Pawłem II proszę z ufnością: „Maryjo, daj nam Jezusa! Spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go! On jest nadzieją Kościoła, Europy i ludzkości”.

Z tą ufnością, wierzę głęboko, że Europa ponownie odkryje swoje duchowe powołanie – między innymi dzięki wysiłkowi takich zbożnych i dających nadzieję inicjatyw, jak założony przez Księdza Infułata Ruch „Europa Christi”.

Jeszcze raz dziękując za zaproszenie, chciałbym życzyć Księdzu Infułatowi, członkom i sympatykom Ruchu „Europa Christi”, uczestnikom właśnie zakończonej pielgrzymki do Częstochowy oraz uczestnikom dzisiejszego sympozjum wraz z rodzinami owocnego przeżycia czasu Wielkiego Postu oraz błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy!

Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku –
Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa i Sprawiedliwości

Warszawa, 13 marca 2017 r.

2017-03-22 09:37

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Maryjny wrześniowy tydzień

2021-08-31 12:08

Niedziela Ogólnopolska 36/2021, str. 24-25

[ TEMATY ]

Maryja

Bożena Sztajner/Niedziela

Być może dla wielu ludzi – nawet żarliwych chrześcijan – tytuły Maryjne to tylko „inne nazwy tego samego” albo, co gorsza, jakiś przerost gorliwości czcicieli. Tymczasem to coś zupełnie innego. Mamy do czynienia z niezwykłym teologicznym zjawiskiem.

Matka Boża jest jedna, ale ma Ona wiele sanktuariów; w setkach liczymy też Jej święta. Jest wciąż ta sama, a co chwilę inna – Niepokalana, Różańcowa, Fatimska, Jasnogórska... Nawet w swych objawieniach wciąż przychodzi inaczej. Bywa czarnolica albo jasnowłosa, ubrana w szaty ciemne jak nocne niebo albo odziana w słoneczną biel... Wciąż inna, bo niewypowiedziana, nieskończona w swej tajemnicy. Ma w sobie coś z... Boga i podobnie jak On jest dla nas niepojęta. Krótko wyjaśnił to św. Maksymilian: „Maryja jest nie tylko «Matką» – Ona jest Matką «Bożą». Bóg, który jest nieogarniony i nawet wszystkie ludzkie słowa nie są w stanie oddać Jego tajemnicy, jest owocem Jej żywota! Stąd i Maryja pozostaje dla nas wielką świętą tajemnicą.

CZYTAJ DALEJ

72 lata idą razem przez życie!

2021-09-13 18:30

Niedziela toruńska 38/2021, str. VII

[ TEMATY ]

małżeństwo

Krystyna Afeltowicz

Genowefa i Bernard Lindzińscy z Lidzbarka

Genowefa i Bernard Lindzińscy z Lidzbarka

Wielu mieszkańcom Lidzbarka z pewnością znane jest małżeństwo państwa Genowefy i Bernarda Lindzińskich. W tym roku obchodzili rocznicę 72-lecia pożycia małżeńskiego.

Oboje urodzili się w Lidzbarku i do dzisiaj tutaj mieszkają. Genowefa jest drugim dzieckiem z jedenaściorga rodzeństwa Genowefy i Alfonsa Rehmus. Najstarsza siostra wstąpiła do klasztoru i na Genowefie spoczął w tych bardzo trudnych czasach obowiązek pomocy w wychowywaniu młodszego rodzeństwa.

CZYTAJ DALEJ

Za życiem w Jarosławiu

2021-09-21 11:30

archiwum Radio Fara

W Marszu wzięły udział całe rodziny

W Marszu wzięły udział całe rodziny

W ostatnią niedzielę, 19 września 2021 r., w Jarosławiu odbył się Marsz dla życia i rodziny. Pochód przeszedł z kościoła Miłosierdzia Bożego do jarosławskiego Opactwa. W tym roku hasłem wydarzenia były słowa: „Tato – bądź, prowadź, chroń”.

Marsz zgromadziły wiernych, którym zależy na obronie życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Rodziny całymi rodzinami gromadziły się na tym wydarzeniu, aby swoim świadectwem mówić o życiu. W wydarzeniu wzięli udział także Wojownicy Maryi z Przemyśla, Domowy Kościół i inne wspólnoty eklezjalne. Miłość, życie i rodzina to najlepsza jest nowina – z takim hasłem uczestnicy marszu przechodzili przez Jarosław.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję