Reklama

Dzień Papieski w Częstochowie

Apostoł jedności

Jolanta Marszałek
Edycja częstochowska 41/2003

Idea organizowania Dnia Papieskiego zrodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. z inicjatywy Fundacji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jej głównym celem jest upamiętnienie pontyfikatu Jana Pawła II poprzez wspieranie dzieł w dziedzinie kultury i edukacji. Organizatorzy chcą inwestować przede wszystkim w konkretnych ludzi, zwłaszcza młodych, umożliwiając im w ten sposób zdobycie edukacji, przygotowującej do późniejszej służby publicznej. Ważnym nurtem działalności Fundacji jest propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.
Dzień Papieski obchodzony jest zawsze w niedzielę poprzedzającą dzień wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w tym roku 12 października. Obchody przebiegają w czterech wymiarach, tj.:
- wymiar intelektualny - przybliżenie treści nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II i wiedzy o jego pontyfikacie. Pragnieniem organizatorów jest, by posłużyła temu szeroka debata na łamach i na antenie środków społecznego przekazu. W Częstochowie wyrazem tego będzie sympozjum naukowe Jan Paweł II Apostoł Jedności w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.
- wymiar duchowy. Dzień Papieski to dzień duchowej łączności z Ojcem Świętym i modlitwy w jego intencji. Centralnym punktem tego Dnia jest Msza św. dziękczynna celebrowana przez metropolitę częstochowskiego - abp. Stanisława Nowaka w archikatedrze Świętej Rodziny 12 października o godz 10.00. Natomiast wieczorem odbędzie się Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze.
- wymiar artystyczny. W szkołach przygotowywane są specjalne wystawy, apele, wieczornice poświęcone 25. rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II. 11 października o godz. 16.00 w centrum Częstochowy, na pl. Biegańskiego rozpocznie się koncert Jedności i Radości z udziałem zespołu „2 Tm 2, 3”. Wystąpią także zespoły „Agnae Dei”, „Missio”,„T3”. Koncert zakończy się Apelem Jasnogórskim prowadzonym przez redaktora naczelnego Niedzieli - ks. inf. Ireneusza Skubisia. Organizatorzy zapraszają zwłaszcza młodzież do udziału w tym spotkaniu, proszą także o przyniesienie świec, które zapalone zostaną w godzinie Apelu na znak łaczności z Ojcem Świętym. W niedzielę 12 października w Filharmonii Częstochowskiej o godz. 18.00 zaplanowano koncert zespołu „Golec uOrkiestra” i kiermasz wydawnictw katolickich. Przedłużeniem niejako Dnia Papieskiego będą Dni Kultury Chrześcijańskiej, rozpoczynające się w Częstochowie 17 października. W ramach tych Dni, nad którymi Niedziela objęła patronat medialny, przygotowano cykl imprez w auli Niedzieli przy ul. 3 Maja 12. Zapraszamy na promocję książek: Czesława Ryszki Święta z Kalkuty i Katarzyny Woynarowskiej Dekalog nasz powszedni (24 października, godz. 17.00); koncert oratoryjny: G. B. Pergolesiego Stabat Mater w wykonaniu Orkiestry i Chóru Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie, soliści Hanna Kwiatkowska - sopran, Angelika Roch - alt; J. S. Bacha - Koncert fortepianowy f-mol, solista Kacper Nowak - fortepian, dyrygent Krzysztof Pośpiech (25 października godz. 18.00); rozwiązanie konkursu plastycznego Jan Paweł II - 25 lat pontyfikatu miłości, koncert kameralny ZSM w Częstochowie (31 października godz. 11.00).
- wymiar konkretnej solidarności. Głównym celem Dnia Papieskiego jest zbiórka pieniędzy organizowana pod hasłem Dzielmy się miłością. Zbierane przez dwa dni podczas wszystkich imprez i pod świątyniami pieniądze zostaną przekazane na program stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Program polega na pomocy materialnej przez czas nauki szczególnie uzdolnionej młodzieży wiejskiej, aby dać im szansę lepszego startu w życie. Osoby ubiegające się o pomoc stypendialną winny wywodzić się z małych miejscowości (poniżej 10 tys. mieszkańców) i z ubogich (dochód na osobę niższy od 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto). Ponadto powinny być udokumentowane zdolności ucznia, wysoka średnia ocen (nie niższa niż 4,5), zwycięstwa w olimpiadach i konkursach. Pomoc przekazywana będzie uczniom przez wiele lat - od gimnazjum przez liceum aż po okres studiów, jeśli nie zmieni się ich sytuacja materialna i średnia ocen. Ale nie tylko przez pomoc materialną Fundacja chce pomagać młodym, ale także poprzez formację. Stypendyści uczestniczą w obozach szkolno-edukacyjnych, np. językowych organizowanych w całej Polsce. W tym roku po raz pierwszy spotkali się wszyscy w Krakowie na obozie integracyjnym. Obecnie programem stypendialnym objętych jest 1127 stypendystów w 37 diecezjach na terenie całej Polski. W archidiecezji częstochowskiej otrzymuje jest 14 gimnazjalistów - z Pątnowa i Opatowa na ziemi wieluńskiej, dwoje ze szkół w Częstochowie. Koordynatorem Fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia” w naszej archidiecezji jest ks. prał. Mirosław Suchosz.
Idea pomocy młodzieży z ubogich wiejskich środowisk spotkała się z zadowoleniem samego Ojca Świętego. „Cieszę się - napisał Jan Paweł II w ubiegłym roku w telegramie do organizatorów Dnia Papieskiego - że dzięki inicjatywie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pozyskiwane są środki na wspieranie uboższej młodzieży przez stypendia naukowe, które lepiej jej pomogą przygotować się do zadań, jakie ją czekają w dorosłym życiu. Rzeczywiście jest to dzieło, które należy wspierać dla dobra całego narodu”. Dlatego zachęcamy wszystkich do wspierania tego szczytnego dzieła. Pamiętajmy, że w ten sposób budujemy naszemu Wielkiemu Rodakowi pomnik trwalszy od spiżu.

Reklama

Każdy tegoroczny maturzysta będzie mógł przystąpić do matury w terminie

2019-04-25 10:19

red/wpolityce.pl

Gdy nauczyciel, wychowawca lub rada pedagogiczna nie wystawią ocen albo nie przeprowadzą klasyfikacji i promocji, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący – stanowi rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe. Projekt trafił w środę do Sejmu.

Ks. Jerzy Babiak

Przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nowelizację ustawy Prawo oświatowe.

„Państwo polskie musi zagwarantować to, że w każdej, bez wyjątku, polskiej średniej szkole, każdy tegoroczny maturzysta będzie mógł przystąpić do matury w terminie” - podkreślił szef rządu.

Informacje o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe przekazał na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu szef KPRM Michał Dworczyk. Jak poinformowała rzecznik rządu Joanna Kopcińska, będzie on prezentował projekt podczas prac w Sejmie.

Gdy nauczyciel, wychowawca lub rada pedagogiczna nie wystawią ocen albo nie przeprowadzą klasyfikacji i promocji, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

Projekt przewiduje również, że jeżeli dyrektor lub nauczyciel nie zdąży przeprowadzić klasyfikacji, to w tym roku szkolnym uczniowie ostatnich klas techników i liceów ogólnokształcących dostaną świadectwa po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli po 26 kwietnia 2019 r.

W ocenie autorów rządu nowelizacja zagwarantuje „uczniom ukończenie szkoły i wydanie im świadectw ukończenia szkoły na wypadek, gdyby zakłócona została realizacja zadań i kompetencji ustawowych organów szkoły”.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że nowelizacja o systemie oświaty na stanowić „uzupełnienie dotychczasowych regulacji przez wskazanie, że w przypadku, gdy nauczyciel, wychowawca oddziału, osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu lub rada pedagogiczna nie wykonują zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów lub przeprowadzania egzaminów (…) zadania te będzie obowiązany zastępczo wykonać dyrektor szkoły”.

W nowelizacji proponuje się, aby dyrektor mógł również „upoważnić do realizowania tych zadań nauczyciela. Gdyby dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykonał tych zadań i kompetencji, wykona je nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę”.

Zmiana w ustawie Prawo oświatowe polega na tym, że „dyrektor szkoły będzie organem odpowiedzialnym za dokonanie klasyfikacji i promocji uczniów w sytuacji, gdy rada pedagogiczna nie podjęła uchwały w tej sprawie (…). Natomiast w przypadku gdyby również dyrektor szkoły nie dokonał klasyfikacji i promocji uczniów, rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmie nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę”.

„Jeżeli dyrektor szkoły lub nauczyciel – czytamy w uzasadnieniu do projektu rządowego – wyznaczony przez organ prowadzący szkołę, zgodnie z powyższą zasadą, będzie dokonywał klasyfikacji i promocji uczniów, dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły będzie podpisywał odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.”

Zgodnie z projektem nowelizacji rozwiązania te będą miały również zastosowanie w okresie przejściowym do: dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego, który po raz ostatni zostanie przeprowadzony w styczniu 2020 r. dla słuchaczy gimnazjów dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym; dotychczasowego egzaminu maturalnego przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach o systemie oświaty (egzamin ten po raz ostatni zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2028/2029); dotychczasowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który po raz ostatni zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2027/2028.

W uzasadnieniu wyjaśnia się, że w sytuacji, „gdy zaistnieje konieczność rozstrzygania o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów przez dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący szkołę, zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, w obecnie trwającym roku szkolnym 2018/2019 jako datę wydania świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły przyjmuje się datę rozstrzygnięcia przez dyrektora szkoły lub nauczyciela wyznaczonego przez organ prowadzący szkołę o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów”.

W odniesieniu do uczniów klas „najwyższych liceów ogólnokształcących i techników przewiduje się (w noweli – PAP) również, że ww. rozstrzygnięcie może nastąpić po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które (…) kończą się w dniu 26 kwietnia 2019 r.”

Przygotowaliśmy prawo, które zagwarantuje ok. 300 tysiącom uczniów możliwość przystąpienia do matur. W razie konieczności klasyfikację przeprowadzi dyrektor szkoły lub samorząd terytorialny, zaś czas na zdanie egzaminu ustnego będzie wydłużony. To rola odpowiedzialnego państwa — napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prymas Polski: w świecie naznaczonym lękiem i śmiercią mamy nieść pokój i radość

2019-04-25 18:29

bgk / Gniezno (KAI)

„Jesteśmy wezwani, aby w tym świecie, takim, jakim on jest, naznaczonym lękiem i śmiercią, pozbawionym nadziei, sparaliżowanym tak wieloma dramatami, nieśli pokój i radość Chrystusa” – mówił dziś w Mielżynie abp Wojciech Polak, odnosząc się do niedzielnych tragicznych wydarzeń na Sri Lance.

Piotr Drzewiecki

Prymas Polski wziął udział w obchodach 100-lecia obecności i posługi w Mielżynie sióstr dominikanek. Zgromadzenie od początku prowadzi tam działalność dobroczynną, opiekując się w sposób szczególny młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i ruchowo.

W homilii Mszy św. stanowiącej centralny punkt jubileuszowych obchodów abp Wojciech Polak postawił pytanie o nasze świadectwo wiary, a konkretnie o radość wiary, której brak papież Franciszek nazwał cechą, a nawet wręcz chorobą wielu chrześcijan.

- Dlaczego boimy się radości? Co nie pozwala nam prawdziwie ucieszyć się bliskością Zmartwychwstałego Pana? – pytał Prymas. – Wolimy się smucić, niż cieszyć może dlatego, że łatwiej jest poruszać się w ciemnościach niż w blasku. Łatwiej jest żyć w lęku, niż otworzyć się na nowość życia. Często brakuje nam radości, bo się po prostu boimy. Czujemy się wciąż przytłoczeni tragedią krzyża, naszymi trudnymi doświadczeniami, naszą przeszłością. Jesteśmy więc, jak mówił swoim uczniom Jezus, zmieszani i różne wątpliwości budzą się w naszych sercach – mówił abp Polak, przypominając, że przecież nie do tego jesteśmy powołani.

„Zmartwychwstały wzywa nas, abyśmy w tym świecie, takim, jakim on jest, tak często naznaczonym lękiem i smutkiem, tak mocno doświadczonym ludzkim cierpieniem i śmiercią, w świecie owładniętym niepewnością i jakże często wręcz sparaliżowanym tak wieloma tragicznymi wydarzeniami, jak choćby w tych ostatnich dniach męczeńską śmiercią tylu chrześcijan na Sri Lance, w świecie przenikniętym samotnością i ostatecznie pozbawionym nadziei, nieśli Jego pokój i radość” – podkreślił Prymas.

Metropolita gnieźnieński nawiązał też do świętowanego jubileuszu zaznaczając, że wezwanie to od stulecia wiernie wypełniają w Mielżynie siostry dominikanki, dla których radość i nadzieja zmartwychwstania jest motywem miłości i służby drugiemu.

„Poczynając od klasztoru i domu dla sierot, poprzez prowadzoną do wybuchu II wojny światowej Szkołę Gospodarstwa Domowego, aż po prowadzony nieprzerwanie od 1956 roku zakład dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, były i są dla tej witkowskiej ziemi zwiastunami nadziei i radości w Panu” – mówił abp Polak.

Na koniec przypomniał słowa pierwszego Prymasa odrodzonej Polski kard. Edmunda Dalbora, który nawołując do troski i miłości o drugich, zwłaszcza o potrzebujących pomocy, zwykł mówić, że „zadaniem naszym jest rany zabliźniać, kolce goryczy bliźnim ostrożnie i miłościwie wyciągać, by im ułatwić przyjście do równowagi i do powrotu do lepszego sposobu życia i do zajęć odważniejszych (…) Dlatego też jako chrześcijanie – dodawał – powinniśmy mieć zawsze współczucie dla naszych bliźnich”.

Mielżyn jest jedną z większych placówek zgromadzenia sióstr dominikanek w Polsce. W klasztorze znajdującym się przy Domu Pomocy Społecznej mieszka i pracuje 18 sióstr. W chwili obecnej 13 sióstr bezpośrednio służy osobom niepełnosprawnym, pozostałe zaś z klasztoru wspierają ich posługę swoimi modlitwami i cierpieniami. Jako wolontariusze w Domu Pomocy Społecznej służą także klerycy Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem