Reklama

Udział wiernych w niedzielnej Mszy św.

Nie jesteśmy letnimi katolikami

Na temat liczenia wiernych w archidiecezji lubelskiej z ks. dr. prał. Stanisławem Sieczką rozmawia Agnieszka Strzępka
Edycja lubelska 7/2006

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego, tj. w uroczystość Chrystusa Króla, w ponad 10,5 tys. polskich parafii odbyło się liczenie wiernych. Wyniki badań są przekazywane do Instytutu Statystyki Kościoła Rzymskokatolickiego prowadzonego przez Księży Pallotynów w Warszawie. Dzięki przeprowadzanym co roku (od 1980 r.) badaniom socjologicznym Kościół ma świadomość, ilu wiernych uczestniczy we Mszy św. niedzielnej i ilu z nich przystępuje do Komunii św.

Agnieszka Strzępka: - Czego dotyczą prowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce badania socjologiczne?

Ks. dr prał. Stanisław Sieczka: - Od kilkunastu lat Instytut Statystyki Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, prowadzony przez Księży Pallotynów, prowadzi badania socjologiczne dotyczące Kościoła rzymskokatolickiego w naszej ojczyźnie. Nie będę mówił, czego one dotyczą szczegółowo, ponieważ wyjaśniają to pytania zawarte w ankiecie. Otóż na początku ankieter pyta, ilu mieszkańców żyje na terenie poszczególnych parafii. Drugie pytanie dotyczy liczby wiernych, czyli liczby osób, które w jakikolwiek sposób przyznają się do jedności z Kościołem rzymskokatolickim. Następne pytanie dotyczy liczby mężczyzn i kobiet biorących udział w liturgii mszalnej, a następne dwa pytania dotyczą liczby kobiet i mężczyzn, którzy biorą w pełni udział we Mszy św., tzn. przyjmują Komunię św.

- Jak te statystyki prezentują się w archidiecezji lubelskiej?

- Myślę, że to, co powiem teraz, będzie jakimś dopełnieniem obrazu archidiecezji lubelskiej, która w tym roku obchodzi swoje 200-lecie istnienia. Wg liczby danych podanych przez księży proboszczów, na terenie archidiecezji lubelskiej mieszka 1.092.994 osoby, w tym z Kościołem rzymskokatolickim w różny sposób związanych jest 1.028.114 osób, czyli poza Kościołem pozostaje prawie 70 tys. ludzi. Najczęściej są to osoby przynależące do innych wspólnot chrześcijańskich, takich jak wspólnoty wyrosłe na gruncie prawosławia czy na gruncie reformacji, są też osoby przynależące do sekt religijnych, których szczególnie w Lublinie jest coraz więcej, a są to także osoby, które w sposób jawny deklarują swoją niewiarę, czyli ateizm. Dla własnych celów uwzględniliśmy tzw. poprawkę socjologiczną, czyli wzięliśmy pod uwagę te osoby, które już nie mogą być w kościele (osoby starsze, chore, cierpiące, przykute do wózka inwalidzkiego czy do łoża boleści) albo które jeszcze nie mogą być w kościele (małe dzieci). W tych 25%, które uwzględnia nasza wewnętrzna poprawka socjologiczna, znajdują się również te osoby, które z różnych przyczyn do Kościoła rzymskokatolickiego nie przynależą. Na terenie archidiecezji lubelskiej mieszka wedle naszego rozeznania 819.747 osób, które powinny wziąć udział w niedzielnej liturgii mszalnej. A jak było w rzeczywistości? Otóż, wg danych podanych przez proboszczów, właśnie w niedzielę Chrystusa Króla wzięło udział w liturgii mszalnej 366.580 osób, co stanowi 33, 5% ogólnej liczny mieszkańców, albo 44, 7% tych osób, które powinny być w kościele. Zdecydowaną większość stanowiły kobiety. Świadczą o tym liczby 144.684 - to mężczyźni, a 221.896 - to kobiety.

- Jak się przedstawia pełny udział w liturgii mszalnej?

- Otóż, z tych osób, które wzięły udział we Mszy św., 158.841 przystąpiło do Komunii św., stanowi to 43, 3% wszystkich biorących udział w liturgii mszalnej. I znów jest tu przewaga kobiet: 49.380 osób to mężczyźni, a 109.461 osób stanowiły kobiety.

- Jak wyglądają statystyki w archidiecezji lubelskiej w kontekście innych diecezji w Polsce?

- Myślę, że biorąc pod uwagę dane, które opracowali palotyni i które były opublikowane w naszych „Memorandach” w ubiegłym roku, wyglądamy nie najgorzej na tle innych diecezji. Nie jesteśmy na tzw. topie duszpasterskim, ale nie jesteśmy też gdzieś daleko z tyłu. Myślę, że to 33,5% i 44, 7%, to jest średnia krajowa. Tak się przedstawia udział wiernych w Polsce w niedzielnej liturgii mszalnej. Oczywiście są diecezje, które mają bogatszą tradycję i historia ich tak nie doświadczyła jak nas, i tam udział wiernych jest większy, ale są również i takie Kościoły lokalne, gdzie udział wiernych jest jeszcze mniejszy.

- W jakim dekanacie uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. jest najliczniejsze, a w jakim najmniej liczne?

- Jeśli chodzi o sam Kościół lubelski, możemy powiedzieć również, że statystyka przedstawia się dosyć ciekawie. Najwięcej osób biorących udział w niedzielnej Mszy św. mieszka na terenie dekanatu lubartowskiego: 43, 5% wszystkich mieszkańców albo 58% tych, którzy powinni być. A najsłabszy udział w liturgii mszalnej to udział wiernych mieszkających na terenie dekanatu krasnostawskiego wschodniego, gdzie we Mszy św., wg danych przekazanych przez proboszczów, uczestniczyło tylko 24,6% ogólnej liczby mieszkańców i 32,8% jeśli chodzi o tych, którzy powinni wziąć udział. Sama archidiecezja jest bardzo zróżnicowana, podobnie jak cały Kościół w Polsce.

- Jak przedstawia się udział liczby wiernych mieszkających na wsiach i w miastach?

- Jesteśmy diecezją, która w pełni odpowiada strukturze społecznej w całej Polsce, bo spośród mieszkających w ogóle, 608.144 osoby to są mieszkańcy miast, czyli ponad 60%, i to są dane, które dotyczą całej Polski. Wiadomo, że w środowiskach wiejskich, małomiasteczkowych, osadowych mieszka ok. 38% ludności, z czego 28%, to są te osoby, które ziemię traktują jako warsztat pracy, a pracę na roli traktują jako jedyne źródło utrzymania. U nas ta struktura jest mniej więcej taka sama i wg danych podanych przez księży proboszczów, Lublin liczy 332,5 tys. osób, Chełm - 67,8 tys., Krasnystaw - 23,7 tys., Kraśnik - 36 tys., Lubartów - 21,5 tys., Łęczna - 23,2 tys., Opole Lubelskie - 14,7 tys., Puławy - 50 tys., Świdnik - 38,1 tys. 33,5% mieszkańców miasta przychodzi do kościoła na niedzielną liturgię albo 44,6% tych, którzy powinni być. Ok. 42,9% przyjmuje Komunię św. Lublin dokładnie tak jak w archidiecezji 33, 5% ogółu mieszkańców albo 44,6% tych, którzy powinni. 44,1% mieszkańców Lublina przyjmuje Komunię św.

- Jakie działania duszpasterskie mogłyby wpłynąć na to, by większa liczna wiernych uczestniczyła w niedzielnej liturgii i przyjmowała Komunię św.?

- Wydaje się, że ten procent utrzymuje się od kilkunastu lat na jednym poziomie. Oznacza to, że nawet w tym roku, kiedy Kościół lubelski był bardzo bogaty w wydarzenia o charakterze kościelnym, to jednak nie wpłynęły one w sposób decydujący na to, aby zwiększyła się liczba ludzi biorących udział w liturgii mszalnej. Dotyczy to zwłaszcza takich uroczystości jak 200. rocznica powstania archidiecezji, peregrynacja Jasnogórskiego Obrazu Nawiedzenia; realizowaliśmy program Roku Eucharystycznego nakreślony przez Jana Pawła II; Pasterz Kościoła lubelskiego zorganizował Kongres Eucharystyczny, który odbywał się w wielu punktach archidiecezji lubelskiej, nawiedzenie relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Mimo to ten procent wzrósł tylko o 0,2% w stosunku do roku poprzedniego. Wydaje się, że Wydział Duszpasterstwa z powodzeniem realizuje wszelkiego rodzaju sugestie, które są nakreślone przez Komisję ds. Duszpasterstwa Ogólnego, a więc jesteśmy włączeni w ten wielki nurt duszpasterstwa, jaki realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej. Na pewno robimy wszystko w tym względzie, aby zająć się duszpasterstwem poszczególnych grup, mamy bowiem ok. 80 różnych grup i wspólnot działających w parafiach. One są objęte pracą duszpasterską. Chyba jest taka ogólna tendencja na terenie kraju, która mówi o tym, że jednak mamy pewną grupę wiernych, którzy przychodzą na liturgię w każdą niedzielę i święto oraz grupę, która tylko okazjonalnie bywa w kościele. W każdym razie 1/3 mieszkańców Lubelszczyzny w każdą niedzielę i święto uczestniczy we Mszy św. Nie można powiedzieć, że jesteśmy letnimi katolikami, bo ci, którzy przychodzą na Msze św., letnimi katolikami nie są. To są ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, a przyjmowanie Komunii św. przez prawie połowę biorących udział w liturgii mszalnej świadczy o tym, że są to katolicy, którzy znają swoje prawa i zobowiązania, a liturgię mszalną traktują jako uprzywilejowane miejsce i czas spotkania człowieka z Bogiem.

- Dziękuję za rozmowę.

Reklama

Komu (nie)zależy na Puszczy Białowieskiej?

2017-06-28 09:33

Sylwia Niedzieska
Niedziela Ogólnopolska 27/2017, str. 16-17

Do Internetu wyciekły ważne dokumenty, które nie pozostawiają wątpliwości co do tego, kto jest winny katastrofy ekologicznej w Puszczy Białowieskiej

Lasy Państwowe
W Puszczy Białowieskiej kornik rozmnożył się na tak ogromną skalę, że obecnie martwych jest ok. 800 tys. drzew

Obecnie Puszcza Białowieska wygląda jak leśne cmentarzysko, a gdy Ministerstwo Środowiska podejmuje próby „leczenia lasu”, od razu na karku ma tzw. ekologów. Ich taktykę działania obnażył były leśnik Artur Hampel. Opierając się na urzędowych danych, opisał, w jaki sposób doszło w puszczy do masowej epidemii kornika, a w efekcie do uśmiercenia 8 proc. drzewostanu.

Okazało się, że do 2007 r. miejscowi leśnicy bezproblemowo kontrolowali populację chrząszcza w swoich lasach przez wycinkę chorych drzew. Dopiero interwencja ekologów, których Artur Hampel nazywa „ekoterrorystami”, doprowadziła do obecnego dramatu.

Historia choroby

Choroba puszczy zaczęła się 10 lat temu, gdy w Rezerwacie Krajobrazowym im. Władysława Szafera znaleziono siedliska kornika na 29 świerkach. W związku z zagrożeniem zarażenia innych drzew należało wówczas dokonać wycinki sanitarnej. Niestety, wstrzymano ją na skutek protestów ekologów z podlaskiego oddziału Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. – Tak zwani ekolodzy zaczęli wówczas bronić kornika kosztem drzew. I dziś mamy tego skutki – komentuje sytuację Paweł Mucha, dyrektor ds. komunikacji Ministerstwa środowiska i jednocześnie rzecznik prasowy Ministerstwa środowiska.

Przez następne lata sytuacja ulegała pogorszeniu – wydawano kolejne odmowne decyzje uniemożliwiające leśnikom skuteczną walkę z tzw. gradacją, czyli rozprzestrzenianiem się pasożytniczych owadów. W konsekwencji kornik rozmnożył się na tak ogromną skalę, że obecnie martwych jest ponad 800 tys. drzew, a kolejne zarażane są każdego dnia. Minister środowiska prof. Jan Szyszko wielokrotnie mówił, że kornik z łatwością opanowuje drzewostany i w ciągu miesiąca potrafi zniszczyć drzewo, które rosło w puszczy kilkadziesiąt lat. – Z jednego chorego drzewa kornik zasiedla 30 nowych drzew. A w pułapki feromonowe łapie się po kilkanaście litrów kornika w ciągu jednego dnia – tłumaczy minister.

W 2007 r. cały świat był zafascynowany Puszczą Białowieską ze względu na przepiękne drzewostany o ogromnej zasobności. Wówczas pozyskanie drewna wynosiło 140 tys. m3 rocznie i było to drewno pochodzące z drzewostanów dojrzewających, czyli starych. Gdy zmniejszono pozyskanie drewna, trzy gatunki kornika, których populacji nikt nie kontrolował, namnożyły się, doprowadzając do destrukcji. W konsekwencji ucierpiały nie tylko świerki – zainfekowane przez owada zostały również wiekowe sosny, które bardzo trudno odnawiają się na obszarze puszczy w sposób naturalny. Doszło do gwałtownych zmian w ekosystemach leśnych, zniknęły siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt, które zostały wyznaczone jako priorytetowe z punktu widzenia programu Natura 2000. – My jesteśmy prawnie odpowiedzialni za ich ochronę – tłumaczy prof. Szyszko.

Dziedzictwo UNESCO

Prof. Szyszko rozpoczął odtwarzanie bioróżnorodnych siedlisk dla tzw. gatunków priorytetowych na terenie Puszczy Białowieskiej. Aby przywrócić równowagę przyrodniczą, rozpoczęto usuwanie drzew uśmierconych na skutek epidemii kornika. Działania te spotkały się jednak ze sprzeciwem części organizacji ekologicznych, które naciskają, by całą puszczę pozostawić procesom naturalnym i objąć statusem parku narodowego. Aktywiści przekonują, że puszcza jest unikatowym lasem na świecie, którego „nie tknęła ręka człowieka”, a jej największym zagrożeniem są ludzie.

Fakty są jednak inne, bo ludzie zamieszkują te tereny i czerpią z ich bogactwa od wieków. Dane pochodzące z inwentaryzacji Puszczy Białowieskiej nie pozostawiają złudzeń i jednoznacznie potwierdzają użytkowanie tych terenów przez człowieka m.in. w obszarze rolnictwa, łowiectwa, myślistwa, bartnictwa czy wypalania i pozyskiwania smoły. Najstarsze mapy tego terenu pochodzą z XVI wieku. – Miejscowi dbali o drzewa, gdy chorowały. Wycinali puszczę na własny użytek i sadzili nowe drzewa. Mieszkańcy użytkowali te tereny i jednocześnie stworzyli coś, co wzbudzało zachwyt całego świata – zaznacza prof. Jan Szyszko.

Od czasu wpisania Puszczy Białowieskiej w obszar dziedzictwa przyrodniczego UNESCO zakazane jest użytkowanie jej lasów – można jedynie obserwować spontaniczne procesy natury. – Skoro te tereny od wieków użytkował człowiek, dlaczego wpisano je na listę UNESCO, wbrew prawu i z pominięciem konsultacji społecznych, jako obszar, którego nie „tknęła ręka człowieka”? – pyta minister. – Puszcza jest naszym „Wawelem”, naszym dobrem narodowym, ale jest to dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, nie tylko przyrodnicze. Rozpoczęliśmy więc proces zmierzający do zmiany jej statusu – chcemy, by puszcza została wpisana do UNESCO jako obszar dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego.

Kolejnym prawnym paradoksem jest fakt, że cała puszcza objęta jest programem Natura 2000, który nakazuje chronić siedliska i gatunki występujące na jej terenie określone jako priorytetowe. W obecnej sytuacji, gdy gradacja kornika objęła (i nadal zaraża) tak olbrzymi obszar lasów, niemożliwe jest odtworzenie zniszczonych siedlisk bez usunięcia martwego i chorego drewna. – Ministerstwo będzie rozliczane z wypełnienia prawa Unii Europejskiej, czyli Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej. Zgłosiliśmy zawiadomienie do prokuratury, że w Puszczy Białowieskiej masowo giną siedliska i gatunki priorytetowe z tymi siedliskami związane. Dziś musimy robić wszystko, żeby je ratować i odtwarzać – podkreśla Paweł Mucha.

Maczuga do bicia rządów PiS

W medialnym sporze o Puszczę Białowieską chodzi nie o interes ochrony przyrody, a o interes polityczny. Skarga na Polskę do instytucji zagranicznych została złożona jedynie po to, by z Puszczy Białowieskiej stworzyć „maczugę do bicia” rządów PiS. – Siedem organizacji aktywistów poskarżyło się na Polskę do Komisji Europejskiej. Czy to jest działanie zgodne z interesem Rzeczypospolitej Polskiej? – pyta rzecznik prasowy Ministerstwa środowiska.

Jasno artykułowane argumenty resortu środowiska, Lasów Państwowych i wielu innych instytucji oraz osób prywatnych, którym leży na sercu dobro Puszczy Białowieskiej, nie przekonują aktywistów ekologicznych i współpracujących z nimi przeciwników obozu rządzącego. Kolejne protesty „w obronie puszczy”, organizowane przez ludzi, z którymi merytoryczna rozmowa wydaje się niemożliwa, są przeciąganiem sprawy w sytuacji, gdy należy bezzwłocznie działać w interesie ochrony przyrody. Ci, którzy nazywają siebie strażnikami ekologii, w rzeczywistości doprowadzili do katastrofy ekologicznej. Blokując pracę leśników, sprawili, że przestały być chronione drzewa, a zaczęto chronić kornika. Owadowi przyznano większe prawa w gospodarowaniu zasobami leśnymi niż rodowitym mieszkańcom i leśnikom, którzy dbają o Puszczę Białowieską od pokoleń.

Oskarżeń jest mnóstwo, a głównym jest wycinka drzew. – My podkreślamy, że nie ma żadnej wycinki, usuwamy jedynie chore drzewa – słyszymy w resorcie środowiska. Gdy z jednej strony pada pytanie: Dlaczego resort wycina drzewa, z drugiej słychać: Dlaczego zamykane są turystyczne szlaki? Przy tak dramatycznym stanie drzewostanów konieczne jest ich zamknięcie, bo istnieje duże ryzyko przewrócenia się drzew na człowieka. A wówczas za tragedię odpowiedzialne będą Lasy Państwowe. – Usuwamy drzewa wzdłuż szlaków i traktów komunikacyjnych Hajnówka – Białowieża, natomiast w objętym ochroną Rezerwacie Krajobrazowym im. Władysława Szafera drzewa są pokładane, leżą, nikt ich nie wywozi – mówi Paweł Mucha.

Protestujący ekolodzy przekonują, że należy pozostawić puszczę samej sobie. Uniemożliwiają pracę leśników, których obowiązkiem jest walka z kornikiem. Krytykują min. Jana Szyszko i jego resort za wypełnianie prawa UE i pracę na rzecz przywrócenia bogactwa zasobów przyrodniczych, które zostały w puszczy zniszczone właśnie na skutek ich działań. Miejscowych, którzy nie zgadzają się na objęcie całej puszczy ścisłą ochroną, traktują jak intruzów, a przecież to oni są gospodarzami tych terenów. W sposób naturalny pojawia się pytanie: Czy aby na pewno chodzi im o dobro przyrody? Czy odzyskanie bogactwa bioróżnorodnych zasobów Puszczy Białowieskiej i zachowanie tego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego leży im jeszcze na sercu?

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Świeccy franciszkanie świętowali jubileusz

2019-10-13 23:44

Maciej Orman

Naśladują św. Franciszka, żyjąc jego duchowością. Nie noszą habitów, ale służą Bogu i ludziom przez pracę i modlitwę. Jubileusz 40-lecia świętował 13 października Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ) działający przy parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie

Maciej Orman

Z tej okazji Mszy św. w intencji braci i sióstr należących do zakonu, zwanym też III Zakonem Franciszkańskim, przewodniczył o. Gabriel Kudzia OFM.

– Pokój i dobro – powitał wszystkich na początku Eucharystii franciszkańskim pozdrowieniem proboszcz parafii ks. Janusz Wojtyla. – Pragniemy zanieść wdzięczną modlitwę do Boga za to, że duch franciszkański ogarnia naszą lisiniecką ziemię przez posługę świeckich, którzy modlą się, pracują i dają świadectwo życia według reguł św. Franciszka, który chciał być w świecie żywą Ewangelią – powiedział ks. Wojtyla.

W kazaniu o. Gabriel Kudzia podkreślił, że należący do FZŚ zafascynowali się sposobem życia św. Franciszka z Asyżu, który jest wzorem wolności, pokoju, zgody i pojednania między ludźmi. – Ta fascynacja jego świętością sprawiła, że wstąpili do wspólnoty, aby realizować pragnienie dążenia do doskonałości chrześcijańskiej. Doszli do wniosku, że nie wystarcza im coniedzielny udział we Mszy św., odmawianie pacierza i zachowywanie przykazań. Zrozumieli, że Bóg jest taki wielki i wspaniały, że ciągle trzeba Go szukać i głębiej poznawać. Szukali kogoś, kto im w tym pomoże. I znaleźli św. Franciszka, który jest nauczycielem doskonałości, bo sam upodobnił się do Chrystusa na tyle, że nazwano go drugim Chrystusem – powiedział o. Kudzia.

– Jeśli czujesz, że dotychczasowe życie religijne nie zadowala cię, to znak, że Bóg puka do twojego serca, abyś wszedł na drogę doskonałości przez wstąpienie do FZŚ – kontynuował kaznodzieja.

– Dziękujemy, że Bóg dał nam w osobie św. Franciszka z Asyżu wzór radosnej świętości. Prośmy, by pociągnął nas za sobą, byśmy odważnie szli drogą chrześcijańskiej doskonałości i osiągnęli wieczne zbawienie – zakończył o. Kudzia.

Podczas Mszy św. śpiewał chór Cantate Deo pod dyr. Włodzimierza Krawczyńskiego.

Na zakończenie Mszy św. wierni mogli ucałować relikwie św. Franciszka i bł. Anieli Salawy, która patronuje akcji „Makulatura na misje”. W ostatni piątek i sobotę miesiąca FZŚ zbiera makulaturę na parkingu przy kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Dochód z jej sprzedaży jest przeznaczany na budowę studni głębinowych w Afryce. W tej chwili powstaje już siódma.

FZŚ przy parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie liczy 17 osób. Jego przełożoną jest Stefania Kreczko, która należy do wspólnoty od 26 lat. – Wstąpiłam do niej za zachętą br. Wacława Rukszy, ówczesnego przełożonego, ale przede wszystkim dlatego, że św. Franciszek jest patronem prawdziwych ekologów, którzy nie tylko szanują inne stworzenia, ale na pierwszym miejscu życie ludzkie, od poczęcia do naturalnej śmierci. Poza tym moja śp. mama też należała do zakonu – przyznała w rozmowie z „Niedzielą” Stefania Kreczko i dodała: – Nie jest nas dużo, ale chodzi o serce, o to, by duch franciszkański przenosił góry. Św. Franciszek był przecież biedaczyną, a czynił cuda.

Asystentem regionu częstochowskiego FZŚ jest o. Natan Kansy OFM, posługujący w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. – We wspólnocie każdy nawzajem ubogaca siebie. Wspólnota daje poczucie odpowiedzialności i tego, że jesteśmy potrzebni. Przynależność do niej jest wielką radością – powiedział „Niedzieli” o. Kansy.

Podczas niedzielnej uroczystości 5 osób świętowało jubileusz 40-lecia przynależności do FZŚ. Jedną z nich był Antoni Narolski, mistrz do spraw formacji, jedyny mężczyzna we wspólnocie i jeden z jej inicjatorów. – Bardzo zżyłem się ze św. Franciszkiem, a z tego wynikają konkretne obowiązki, np. modlitwa brewiarzowa. Nie można być tylko „z afiszu”. Trzeba zauważać drugiego człowieka, również najbiedniejszego – przyznał w rozmowie z „Niedzielą”. Antoni Narolski był trzykrotnie przełożonym wspólnoty przy parafii na Lisińcu. Pełnił także funkcję zastępcy i skarbnika.

Świeccy franciszkanie spotykają się w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w II niedzielę miesiąca o godz. 7.00 podczas Mszy św., a następnie na spotkaniu formacyjnym. Wspólnota czeka na nowych kandydatów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem