Reklama

EWANGELIA WIERSZEM OPOWIEDZIANA

Pokorna Służebnica Pańska

2014-03-24 12:20

Ks. Dariusz Nowak


Dante Gabriel Rossetti, „Zwiastowanie”

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

W naszej pielgrzymce wiary
przybywamy dzisiaj
w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
do miejsca szczególnego,
gdzie - jak czytamy w ołtarzowej inskrypcji -
«Słowo Ciałem się stało» /J 1,14/.

W Betlejem Słowo Boże
ujrzało ludzkimi oczyma
otaczający je świat,
w Nazarecie zaś zaistniało
pod sercem swojej Matki - Maryi,
Pokornej Służebnicy Pańskiej.

Ona jest ową «Panną»
- sławioną w starych księgach -
która «poczyna i rodzi Syna»
o wdzięcznym imieniu «Emmanuel»,
które tłumaczy zbawcze dzieła Boga,
będącego zawsze «z nami» /Iz 7,14/.

Reklama

O ten znak z nieba
boi się prosić król Achaz,
którego młoda małżonka Abbijja
oczekuje narodzin dziecka,
w prostej linii potomka Dawida
o imieniu Ezechiasz /por. Iz 7,11-12/.

Był on królem mądrym i sprawiedliwym,
odnowił kult Boga Jahwe w Jerozolimie
niszcząc przybytki obcych bogów.
«Czynił to, co słuszne w oczach Pana,
zupełnie jak jego przodek Dawid,
w Bogu Izraela pokładając nadzieję» /por. 2Krl 18,3-4/.

Zapisał się on w historii Izraela
złotymi zgłoskami stając się w ten sposób
typem oczekiwanego przez Lud Boży
Mesjasza, Pomazańca Bożego,
który «będzie umiał odrzucać zło
i wybierać dobro» dla swego ludu /Iz 7,16/.

Jest Nim nasz Pan Jezus Chrystus,
poczęty pod sercem Dziewicy Matki
w dniu Zwiastowania Pańskiego
- o czym czytamy w dzisiejszej Ewangelii -
w słowach objawienia Bożego
wypowiedzianych przez Archanioła Gabriela /Łk 1,30-31/.

Znane nam wszystkim słowa pozdrowienia anielskiego:
«Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą,
błogosławiona jesteś między niewiastami» /Łk 1,28/,
wyróżniają Maryją pośród niewiast tego świata
jako szczególnie wybraną i przygotowaną
przez samego Boga na Matkę Zbawiciela.

Pokora Maryi wprowadza ją w stan zawstydzenia
wobec słów Posłańca Bożego:
«zmieszała się na te słowa i rozważała,
co by miało znaczyć to pozdrowienie» /Łk 1,29/,
ponieważ sama będąc jeszcze małą dziewczynką
nie do końca rozumie swoje powołanie.

Archanioł Gabriel uspokoi Jej niepokój słowami:
«Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga» /Łk 1,30/.
To już drugi raz anioł mówi o obdarowaniu Maryi
przez samego Boga szczególnym darem «pełni łask» /Łk 1,28/,
które są Jej dane nie dla Niej samej,
lecz dla duchowego dobra całego ludzkiego rodzaju.

Mówi do Niej Archanioł Gabriel:
«Oto poczniesz i porodzisz Syna,
któremu nadasz imię Jezus» /Łk 1,31/,
które -podobnie jak imię Emmanuel -
tłumaczy się w zbawczych dziełach Boga,
ponieważ hb. «Jehoszua» znaczy: «Jahwe jest zbawieniem».

Archanioł w następnych słowach swego orędzia
wypowie proroctwo, dotyczące misji Syna Bożego:
«Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego,
a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.
Będzie panował nad domem Jakuba na wieki,
a Jego panowaniu nie będzie końca» /Łk 1,32-33/.

Zapowiedź ta nie może dotyczyć
życia i posługi ziemskiego człowieka,
gdyż swoim przesłaniem wielokrotnie przekracza
ludzkie zdolności i możliwości działania
w perspektywie dotyczącej tego życia,
jak też życia wiecznego.

Zdaje sobie sprawę z tego przesłania Maryja, pytając anioła:
«Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» /Łk 1,34/,
lecz ten Jej odpowie jasno i bezpośrednio:
«Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego
osłoni Cię, dlatego też , co się narodzi z Ciebie,
będzie nazwane Świętym, Synem Bożym» /Łk 1,35/.

Nie może być inaczej, gdyż «dla Boga
nie ma nic niemożliwego» /Łk 1,28/,
o czym przekona się Maryja,
gdy usłyszy wiadomość o swej krewnej Elżbiecie:
«poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu
ta, którą miano za niepłodną» /Łk 1,36/.

Nie pozostaje Maryi nic innego,
jak zgodzić się ze słowami Posłańca Bożego.
Wyzna Mu w szczerości swego młodzieńczego serca:
«Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie
według słowa twego» /Łk 1,38/,
dając tym samy przykład nam na odpowiedź Bogu.

Niech więc w czasie naszego życia
nie zabraknie chwil na modlitwę przed Bogiem,
abyśmy - jak Maryja - w głębi naszego serca
mogli usłyszeć Zwiastowanie Pańskie
i z Bożą łaską, byśmy je zrozumieli
i wypełnili nasze życie pięknem i dobrem.

Powiedzmy za Chrystusem -
«Arcykapłanem naszego wyznania» /Hbr 3,1/,
- jak słyszymy dziś w drugim czytaniu:
«Ofiary, ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało;
całopalenia i ofiary za grzechy nie podobały się Tobie.
Wtedy rzekłem: „Oto idę. W zwoju księgi napisano o Mnie,
abym spełniał wolę Twoją, Boże!» /Hbr 10,5-7; por. Ps 40,7n/.

Tagi:
Zwiastowanie Pańskie

Abp Depo: prawda o obecności Boga jest w naszym świecie bardzo potrzebna

2019-03-25 20:42

Ks. Mariusz Frukacz

„Chrystus przychodzi po to, aby nasze życie przyjąć i przemienić. Jakże ta prawda o obecności Boga jest w naszym świecie bardzo potrzebna. Zwłaszcza kiedy człowiek i systemy polityczne i społeczne mają swoje zamysły, które są antystworzeniem” - mówił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodnicząc w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie. Msza św. była również dziękczynieniem w 27. rocznicę podniesienia diecezji częstochowskiej do rangi archidiecezji.

Marian Sztajner/Niedziela
Dzień Świętości życia w katedrze częstochowskiej
Zobacz zdjęcia: Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w katedrze

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali m.in. członkowie kapituły bazyliki archikatedralnej oraz duszpasterze rodzin z archidiecezji. Obecni byli przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń prorodzinnych m.in. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Ruchu Domowego Kościoła.

W homilii abp Depo podkreślił, że „Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest świętem Chrystusa Zbawiciela i Najświętszej Dziewicy Maryi” - Bóg niepojęty i nieogarniony dla umysłu ludzkiego w Osobie Syna stał się Bogiem z nami i dla naszego zbawienia – podkreślił abp Depo.

- Syn przyjął wszystko, co ludzkie oprócz grzechu, aby nas za cenę ofiary z samego siebie przywrócić do godności dzieci Boga i usynowić. Nie odrzucił i nie potępił natury skażonej grzechem, ale ją przemienił. Łaska jakiej Bóg nam udziela buduje na naturze i ją udoskonala – kontynuował metropolita częstochowski i dodał: „Oznacza to dla nas przyjęcie siebie takim, jakim się jest i całej historii swojego życia na wzór Maryi, w całej prostocie spotkań z Bogiem”..

Metropolita częstochowski zaznaczył, że „życie duchowe nie polega na oderwaniu się od rzeczywistości i stworzeniu jakiegoś idealnego ja, czy wymarzonego świata bez bólu, cierpienia, niezrozumienia i śmierci”.

- Wiara w Jezusa Chrystusa Odkupiciela domaga się, aby przyjąć siebie i otaczający nas świat takim, jakim on jest, ale jednocześnie otworzyć się na działanie łaski, która przemienia – kontynuował arcybiskup.

- Bóg objawia siebie w rzeczywistości świata, a nie obok niego. Objawia się w historii naszego świata, a nie poza nią. Chrystus przychodzi po to, aby nasze życie przyjąć i przemienić. Jakże ta prawda o obecności Boga jest w naszym świecie bardzo potrzebna. Zwłaszcza kiedy człowiek i systemy polityczne i społeczne mają swoje zamysły, które są antystworzeniem – podkreślił abp Depo.

- Chrześcijańska duchowość urzeczywistnia się zawsze we wspólnocie Kościoła. Nie ma wspólnoty wiary chrześcijańskiej bez Kościoła i bez eucharystii. Logika wcielenia Syna Bożego prowadzi nas nie tylko do adoracji i uwielbienia Boga za Jego miłość, ale również do ludzi, zwłaszcza tych, którym możemy usłużyć, tych którzy oczekują naszej pomocy, poczynając od poczęcia pod sercem matek, aż po naturalną śmierć – kontynuował metropolita częstochowski.

- Wcielona miłość Syna Bożego jest pokorną służbą, poświęceniem życia za przyjaciół przez śmierć na Golgocie. Tej ewangelicznej miłości, wrażliwości i odwagi wiary na potrzeb nasze i innych uczy nas dzisiaj Jego Matka, Maryja – zakończył abp Depo.

Po homilii odbył się obrzęd ślubowania i przyjęcia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Ślubowanie to złożyło 26 osób. Natomiast przed końcowym błogosławieństwem metropolita częstochowski udzielił specjalnego błogosławieństwa matkom oczekującym narodzin dziecka.

Abp Depo podziękował również za wierną służbę Kościołowi redaktor naczelnej „Niedzieli” Lidii Dudkiewicz, jako kontynuatorce dzieła i służby ks. inf. Ireneusza Skubisia. Metropolita częstochowski podziękował również ks. dr. Jerzemu Bieleckiemu, który pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Niedzieli”.

Metropolita częstochowski równocześnie mianował ks. dr. Jarosława Grabowskiego nowym redaktorem naczelnym tygodnika katolickiego „Niedziela”.

Po Mszy św. w auli przy archikatedrze członkowie ruchów i stowarzyszeń rodzinnych dzielili się świadectwami swojej wiary i uczestniczyli w modlitwie uwielbienia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ostatnie wołanie Maryi - o kryzysie w Kościele i nadziei w Matce Bożej

2019-11-15 10:04

ks. Piotr Glas /Esprit

Nakreślony przez Matkę Bożą w przesłaniu z Quito obraz świata, Kościoła i stanu wiary jest dość przerażający. Masowa apostazja, odejście od Boga i wiary, brak świadomości grzechu, bluźnierstwa i świętokradztwa – odnosimy wrażenie, że to wszystko dziś nas otacza. Maryja wiedziała, jako los czeka świat, opisała duchowe źródła tej tragedii, a także – i to jest nasza nadzieja – wskazała nam wszystkim już w tamtym czasie drogi wyjścia. - pisze w swojej najnowszej książce ks. Piotr Glas

youtube.com / DobreMedia

Maryja wiedziała, że na przełomie XX i XXI wieku będziemy przeżywać potężny kryzys wiary, Kościoła, rodzin i tożsamości kapłańskiej i z tego powodu już wtedy nas na to przygotowywała i jednocześnie zapewniała, że bardzo nas kocha i będzie z nam towarzyszyć także w trudnych momentach.

Dla wielu współczesnych teologów płynąca z objawień w Quito diagnoza obecnej sytuacji jest nie do przyjęcia. Są przekonani, że żyją w cudownych czasach posoborowego triumfu otwartości, tolerancji oraz dialogu, wspaniałego rozwoju ekumenizmu i odrzucenia przestarzałych koncepcji. Na to co się teraz dzieje, warto jednak spojrzeć z perspektywy ewangelicznej. Warto uświadomić sobie, jakie owoce przynosi współczesność czy owo słynne posoborowe otwarcie. Skoro podobno jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego tylu ludzi odchodzi od Kościoła? Dlaczego tylu księży przeżywa wielkie problemy duchowe lub nawet rezygnuje z kapłaństwa? Dlaczego jest tak mało powołań? Te pytania trzeba sobie stawiać.

Dzięki ostrzeżeniom Maryi wiemy, iż czekają nas trudne czasy. Powinniśmy być na nie przygotowani. Lecz Matka Boża nie straszy, nie chce wprowadzić nas w depresję duchową – Ona jak kochająca Matka pokazuje drogę, którą musimy podążać jako ludzie, ale także jako wspólnota Kościoła. Obiecuje, że przeprowadzi nas przez wszystkie zawirowania, że nie zostawi nas samych. Mówi do nas: „Walczcie, jesteście wybrani. Jestem po waszej stronie. To minie, nie załamujcie się, nie zniechęcajcie się, kiedy doświadczycie zgorszenia.”

Fragmenty książki ks. Piotra Glasa pt. "Ostatnie włanie Maryi" wyd. Esprit, Kraków 2019 Link do książki

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież przyjął wielkiego imama Al-Azharu

2019-11-15 16:27

pb / Watykan (KAI)

Papież Franciszek przyjął na audiencji wielkiego imama sunnickiego uniwersytetu Al-Azhar w Kairze, szejka Ahmeda Al-Tayeba. Towarzyszyli mu: wicepremier Zjednoczonych Emiratów Arabskich Saif bin Zayed Al Nahyan, ambasador Egiptu przy Stolicy Apostolskiej Mahmoud Samy, kilku przedstawicieli Al-Azharu i Najwyższego Komitetu ds. osiągnięcia celów zawartych w Dokumencie o braterstwie międzyludzkim (podpisanym w Abu Zabi w lutym br.).

Vatican News

Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej informuje, że „w czasie serdecznych rozmów skupiono się na temacie ochrony małoletnich w świecie cyfrowym, przypomniano niedawną podróż Jego Świątobliwości do Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz mówiono o inicjatywach podjętych przez Najwyższy Komitet ds. osiągnięcia celów zawartych w Dokumencie o braterstwie międzyludzkim w ciągu miesięcy, jakie upłynęły od jego założenia” [w sierpniu br.].

Ponadto „członkowie Komitetu przedstawili Ojcu Świętemu swego nowego członka, dr Irinę Georgiewą Bokową” [byłą dyrektor generalną UNESCO - KAI] oraz „projekt Domu Abrahama, zainaugurowanego w Nowym Jorku” we wrześniu br.

Na spotkaniu obecni byli też: kard. Miguel Ángel Ayuso Guixot, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego i prał. Yoannis Lahzi Gaid, sekretarz Ojca Świętego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem