Reklama

Modlitwa - świadectwo - formacja

Agnieszka Konik-Korn
Niedziela Ogólnopolska 40/2011, str. 20-21

W sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach w dniach 1-5 października br. odbywa się II Światowy Kongres Miłosierdzia Bożego. To wydarzenie ważne dla całego świata

W Krakowie-Łagiewnikach spotykają się osoby, które głęboko dotknęło przesłanie powierzone przez Pana Jezusa s. Faustynie i które pragną nieść orędzie o Bożym Miłosierdziu wszędzie tam, gdzie żyją i pracują. Łagiewniki są szczególnym miejscem, stąd fakt, że kongres odbywa się właśnie tutaj, został przyjęty przez wszystkich z wielkim entuzjazmem. I Światowy Kongres Miłosierdzia Bożego odbył się w stolicy Kościoła - w Rzymie. II Kongres odbywa się u źródła - w światowej stolicy kultu Bożego Miłosierdzia.

U źródła

- Tam, gdzie umiera święty, tam zdeponowane jest całe jego dziedzictwo - mówi s. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które w sposób szczególny czuwa nad przesłaniem płynącym z tego miejsca. - Tym dziedzictwem, bogactwem duchowym św. Faustyny jest jej prorocka misja głoszenia światu orędzia Bożego Miłosierdzia przez życie, czyny, słowa i modlitwę oraz jej szkoła duchowości. Z jej charyzmatu i doświadczenia mistycznego zrodził się wielomilionowy ruch apostołów Bożego Miłosierdzia - „nowe zgromadzenie”, o które prosił ją Jezus. I choć wiadomo, że kongres odbywać się będzie w różnych punktach, parafiach czy kościołach archidiecezji krakowskiej, to jednak Łagiewniki pozostają centrum, które przyciąga apostołów Bożego Miłosierdzia.

Formacja

- Kongres ma wiele wymiarów. To modlitwa i świadectwo, ale także niezbędna formacja intelektualna. Przyjeżdżają tu ludzie z całego świata - mówi s. Elżbieta. - W Polsce mamy już dużo materiałów, literatury dotyczącej tajemnicy Miłosierdzia Bożego, życia i misji św. Faustyny. Także od strony duszpasterskiej jesteśmy jakoś zaawansowani w niesieniu orędzia Bożego Miłosierdzia. Kongres, ale i nasza posługa tu, w Łagiewnikach, skupiona jest na przekazywaniu tego orędzia ludziom z innych krajów i kontynentów. Potrzeba kongresów, sympozjów, aby zgłębiać to przesłanie, a także pomocy duszpasterskich i teologicznych, by to orędzie przekazywane było w różnych językach w sposób prawidłowy. Kongres stanowi wyjątkową okazję, by o orędziu Miłosierdzia Bożego, które zapisała w „Dzienniczku” św. Faustyna i które bł. Jan Paweł II dał Kościołowi i światu na trzecie tysiąclecie, dowiedziało się jak najwięcej osób - przez media, ale przede wszystkim przez świadectwo życia i apostolstwo uczestników tego wydarzenia - podkreśla s. Elżbieta Siepak.

Reklama

Z Bożej inspiracji

„Dzienniczek” s. Faustyny, w którym zostało zapisane orędzie Miłosierdzia i życie duchowe św. Faustyny, to książka, która nikogo nie pozostawia obojętnym. Dotyka duszy. Dlatego mimo tylu ważnych wydarzeń w Kościele, które miały miejsce w tym roku (m.in. beatyfikacja Jana Pawła II czy Światowe Dni Młodzieży), tak wiele osób przyjechało do Łagiewnik. - Zachwyca mnie to - mówi s. Siepak - że Pan Bóg poprzez „Dzienniczek” inspiruje ludzi różnych profesji i zawodów do tego, żeby na różne sposoby nieść światu dar Bożego Miłosierdzia. Okazuje się, że każda przestrzeń, w której funkcjonuje człowiek, jest szansą dla głoszenia Bożego Miłosierdzia - nie tylko ambona, literatura, kultura i sztuka, ale także więzienie, ulica, biuro, szpital, sklep czy kuchnia. Nie ma takiego miejsca, gdzie to orędzie nie mogłoby być głoszone.

Przez pryzmat Miłosierdzia

- Na kongres przybędą przede wszystkim apostołowie Bożego Miłosierdzia. Osoby, które utożsamiają się z misją św. Faustyny i uczą się w jej szkole duchowości - dzieli się spostrzeżeniami s. Elżbieta. - Nazwa „szkoła duchowości” ma tu swoje znaczenie - wyjaśnia. - W hierarchii duchowości „szkoła” oznacza bowiem sam szczyt, gdyż wszystkie elementy, które składają się na określoną duchowość, mają tu jakieś spoiwo. W przypadku szkoły św. Faustyny spoiwem jest tajemnica Miłosierdzia Bożego, które łączy inne elementy duchowości, takie jak obraz Boga, stosunek do człowieka, praktyki ascetyczne, modlitwa… Tajemnica Bożego Miłosierdzia jest centrum, które wpływa na to, jak postrzegamy wszystko: Pana Boga, drugiego człowieka, świat, to, co nas spotyka i co nadaje sens naszemu życiu i działaniu...

W szczególnej szkole

Czego apostołowie uczą się w szkole duchowości św. Faustyny? - dopytuję. - Przede wszystkim poznawania Boga w tajemnicy Miłosierdzia Bożego, kontemplacji Boga w codzienności, ale także odkrywania piękna i bogactwa miłosierdzia chrześcijańskiego, ludzkiego - mówi s. Siepak. - Uczą się także zaufania wobec Boga, które nie jest abstrakcją ani uczuciem. To są rysy, które wyróżniają szkołę duchowości św. Faustyny. Kościół, Eucharystia, Matka Boża występują także w innych szkołach duchowości, przez s. Faustynę postrzegane są jednak w blasku tajemnicy Miłosierdzia Bożego, a więc jako dary Bożego Miłosierdzia dla człowieka. - Zawierzyć, zaufać Bogu i świadczyć miłosierdzie drugiemu człowiekowi - to można wypełnić w każdym stanie i czasie. Szkoła duchowości św. Faustyny jest więc niezwykle prosta i uniwersalna. Nie trzeba kończyć teologii, by wejść na tę drogę, chodzić do tej szkoły. Zadaniem apostołów Bożego Miłosierdzia jest właśnie uobecniać w świecie miłosierną miłość Boga na różne sposoby, przede wszystkim w codziennym życiu poprzez zaufanie Bogu, czyli pełnienie Jego woli, i miłosierdzie wobec bliźnich - uzupełnia s. Elżbieta.

Kontemplacja Boga w codzienności

Fenomenem, którego uczy św. Faustyna, jest kontemplacja Boga w codzienności. Nie trzeba wcale zamykać się w klasztorze ani uciekać od świata. Można kontemplować miłosierną Miłość Boga w tym powołaniu, w którym jesteśmy. Kontemplacja Boga w działaniu to droga, którą można wejść na szczyty mistyki. Przykład św. Faustyny jest bardzo czytelny - można być mistykiem, żyjąc w świecie. Wystarczy poważnie potraktować życie we wspólnocie z Bogiem, odkryć Jego obecność we własnej duszy i z Nim przeżywać swoją codzienność. Kontemplować Boga można nie tylko w kościele, ale w kuchni, przy małym dziecku albo w tramwaju… Wszędzie można w sposób miłosny łączyć się z Tym, który mieszka w czystej duszy. To jest genialne odkrycie, pochodzące z Ewangelii według św. Jana, którego dokonała św. Faustyna! Nie wszyscy muszą doznawać nadzwyczajnych łask. Tu chodzi o zjednoczenie z Bogiem - mówimy tu o zjednoczeniu woli. Tą drogą możemy dotrzeć do doskonałości chrześcijańskiej. Ten model doskonałości jest dziś światu niezwykle potrzebny.

Głody świata

S. Elżbieta zauważa z namysłem: - Dziś świat jest głodny dwóch wartości: miłości i poczucia bezpieczeństwa. Głód miłości jest zaspokajany właśnie w ten sposób, że w Bogu rozpoznajemy Kogoś, Kto nas kocha w sposób nieskończony. Jego miłość nigdy się nie zmieni. Poprzez kontemplację Boga w codzienności zaspokajamy także głód poczucia bezpieczeństwa. Św. Faustyna uczy nas, że Bóg jest bliżej człowieka niż drugi człowiek - Bóg żyje w nas. Jesteśmy więc bezpieczni, bo jesteśmy w rękach Tego, do którego należy wszystko: czas, ziemia, wieczność. Z takim zaufaniem można patrzeć na życie w perspektywie wieczności - tak jak dziecko na kolanach matki - nie bojąc się niczego.

Aktualność przesłania

Dziś w świecie bardzo zagubionym, w którym uwidacznia się walka o ludzkie dusze, ratunkiem wydaje się być ufna modlitwa do Miłosierdzia Bożego. Kongres Miłosierdzia jest więc znakiem na nasze czasy, przypomnieniem, gdzie powinniśmy szukać ratunku. - Nie ma skuteczniejszej modlitwy niż Koronka do Miłosierdzia Bożego - mówi s. Siepak. - W tej modlitwie ofiarowujemy Bogu Ojcu Jego najmilszego Syna. Nie mamy niczego większego, co moglibyśmy ofiarować Bogu. Bóg Ojciec patrzy wtedy na świat przez rany Chrystusa, pragnie zbawić każdego. Świadectwo św. Faustyny pokazuje, że nasze życie rozgrywa się na wielkiej scenie - że walczy o nas niebo i walczą siły zła. Ale o tym, która z tych stron zwycięży, decyduje człowiek i jego wolność, to, komu zaufa. Dlatego Jezus tak często mówił s. Faustynie, że najbardziej ranią Go grzechy nieufności - przecież On oddał się cały dla człowieka. „(...) zachęcaj dusze, z którymi się stykasz, do ufności w nieskończone miłosierdzie moje. O, jak bardzo kocham dusze, które mi zupełnie zaufały - wszystko im uczynię” (Dz. 294) - mówił s. Faustynie. To zaufanie nie jest przecież potrzebne Panu Bogu. Ono jest potrzebne człowiekowi, abyśmy byli ludźmi szczęśliwymi, nie tylko w wieczności, ale już teraz.

Szansa

Trwający właśnie II Światowy Kongres Miłosierdzia Bożego jest nowym wyzwaniem i zadaniem dla wszystkich, którzy pragną orędzie o nieskończonej miłości Boga do nas nieść w świat, w swoje środowiska. - Dla mnie kongres jest wielką szansą na rozpowszechnianie orędzia Miłosierdzia, które Jezus przekazał s. Faustynie - mówi s. Elżbieta. - To orędzie głębiej poznają ci, którzy przyjadą do Łagiewnik, ale także ci, do których oni będą posłani. Chciałabym, by owocem kongresu była poprawność w głoszeniu tego orędzia, poprawność praktyki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez s. Faustynę, by mówiono nie tylko o samych obietnicach, ale i o warunkach ich spełnienia, o tym, co jest fundamentem tego nabożeństwa i orędzia, czyli o Miłosierdziu Boga oraz stylu chrześcijańskiego życia w duchu zaufania Bogu i czynnej miłości bliźniego - podkreśla s. Siepak.

* * *

W dniach 1-5 października w Krakowie-Łagiewnikach odbywa się II Światowy Kongres Miłosierdzia Bożego. Jego hasłem są słowa: „Miłosierdzie źródłem nadziei”. „Kongres (…) stawia sobie za cel powrót do początków kultu Bożego Miłosierdzia, który dzięki św. Faustynie i bł. Janowi Pawłowi II wyszedł z Polski na cały świat i gromadzi dziś ludzi różnych języków i kultur zjednoczonych wokół tajemnicy Boga objawiającego światu swoje miłosierdzie” - piszą organizatorzy spotkania.
Swój udział w kongresie zgłosiło ok. 1300 osób z różnych krajów. Oto punkty programu kongresu, w których można uczestniczyć bez wcześniejszej rejestracji. Program szczegółowy - na stronie: diecezja.pl.
Serdecznie zapraszamy!

„Miłosierdzie źródłem nadziei”
Kraków-Łagiewniki, 1-5 X 2011

1 października
Bazylika Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
14.00 - Inauguracja kongresu
15.00 - Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.30 - Eucharystia
20.00 - Koncert inauguracyjny: F. Liszt, „Chrystus”

2 października: Przesłanie Miłosierdzia Bożego dla świata
10.00 - Eucharystia
12.00 - „Anioł Pański” z Ojcem Świętym Benedyktem XVI i przesłanie Papieża do uczestników kongresu
15.00 - Spotkanie dla najmłodszych - program „Ziarno” (bazylika Miłosierdzia Bożego, Kraków-Łagiewniki).
15.00 - Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego
(w grupach językowych w kościołach krakowskich wokół Rynku Głównego)
18.00 - „Credo” - wspólnota Cenacolo (Rynek Główny)

3 października: Św. Faustyna apostołką Miłosierdzia Bożego
12.00 - Eucharystia (bazylika Miłosierdzia Bożego, Kraków-Łagiewniki)
17.00 - Modlitwa o pokój i miłosierdzie dla świata w KL Auschwitz-Birkenau
20.00 - Spotkania w parafiach Krakowa, dzielenie się doświadczeniami Bożego Miłosierdzia z mieszkańcami Krakowa (szczegóły na stronie: diecezja.pl)

4 października: Bł. Jan Paweł II apostołem Miłosierdzia Bożego
12.00 - Eucharystia
16.30 - Ekumeniczna modlitwa na Rynku wadowickim za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II o miłosierdzie dla świata
20.00 - Spotkania w parafiach Krakowa, dzielenie się doświadczeniami Bożego Miłosierdzia z mieszkańcami Krakowa (szczegóły na stronie: diecezja.pl)

5 października: „Idźcie i głoście światu orędzie Miłosierdzia”
11.00 - Eucharystia na zakończenie kongresu

Ona by tak chciała służyć ze mną - ministranci stworzyli muzyczny hit!

2019-12-09 09:40

Red.

“Ona by tak chciała służyć ze mną” to pierwsza amatorska superprodukcja Ministranckiej Wytwórni Muzycznej - która od wczoraj podbija Internet! Zrealizowana została na terenie parafii pw. św. Szczepana w Katowicach - Bogucicach i parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Dąbrówce Małej.

youtube.com

Utwór w jeden dzień zdobył 120 tyś wyświetleń na serwisie Youtube. Jak piszą sami twórcy ministranckiego hitu: Nasza parodia została stworzona w celach humorystycznych przez prawdziwych ministrantów, a nie jakichś podrabiańców i nie ma na celu nikogo obrazić.

Ministranci stworzonym hitem ukazują, że nie wstydzą się wiary i służby liturgicznej. W humorystyczny sposób dają piękne świadectwo radosnego życia w Kościele.

Utwór "Ona by tak chciała służyć ze mną" spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem słuchaczy, poniżej zamieszczamy kilka ciekawych komentarzy:

- Chciałbym to oficjalnie ustanowić hymnem Ministrantów

- chłopaki mam nadzieje ze to dopiero poczatek i jeszcze cos nagracie!

- A jednak ktoś mnie jeszcze zaskoczył XD

- Nooo takie "Ona by tak chciała" to ja rozumiem. Po prostu rewelacja! Świetna robota kochani gratulacje!

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Modlitwa o rychłą beatyfikacje Sługi Bożego ks. Wincentego Granata

2019-12-12 19:54

ks. Wojciech Kania

W kościele seminaryjnym świętego Michała Archanioła odbyła się Msza św. w 40. rocznicę śmierci Sługi Bożego Wincentego Granata, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz.

ks. Wojciech Kania

Czas mija nieuchronnie, ktoś powiedział, że bezszelestnie, zacierając ślady po ludziach, instytucjach, cywilizacjach. Żyje dalej tylko to, co przez Boże działanie stało się ponadczasowe i wieczne. Myśli i czyny Księdza Wincentego Granata – owoc jego głębokiej relacji z Bogiem, przetrwały próbę 40. lat, jakie minęły od śmierci Sługi Bożego. Proces kanonizacyjny na poziomie diecezjalnym, którego ważność stwierdziła Stolica Apostolska, uwidocznił jeszcze bardziej piękno tej postaci, jakże ważnej dla Kościoła w Polsce. Dzisiaj rano, Ojciec św. Franciszek, na prośbę postulatora ks. kan. Krzysztofa Ciska, pobłogosławił wszystkim, którzy są zaangażowani w starania o wyniesienie na ołtarze ks. Granata oraz ks. Stanisława Sudoła. Niech obaj dalej nas inspirują, wypraszając u Boga potrzebne łaski – powiedział bp Krzysztof Nitkiewicz rozpoczynając Msze św. z okazji 40. rocznicy śmierci Sługi Bożego ks. prof. Wincentego Granata. Eucharystię koncelebrowali: bp pomocniczy senior Edward Frankowski, księża pracujący w kurii diecezjalnej i profesorowie seminarium. We wspólnej modlitwie udział wzięły siostry zakonne oraz wierni z Ćmielowa, miejsca urodzenia Sługi Bożego.

Homilię wygłosił ks. dr Adam Kopeć. – Chrystus nazywa Jana największym pośród narodzonych z niewiasty. Możemy się zapytać, jakie kryterium tak wysokiej oceny przyjął Pan Jezus? Co takiego sprawiło, że Jan był wielki? To stopień otwarcia na łaskę Bożą. Nie liczył na własne możliwości i siły. Wszystko podporządkował Jezusowi i Jego dziełu. Wielkość człowieka, to stopień otwarcia się na łaskę. To Bóg w nas i przez nas dokonuje rzeczy niezwykłych. To Bóg dokonał rzeczy niezwykłych w życiu ks. Granata. To Sługa Boży pozwolił Mu działać w swoim życiu. Oddał Mu swój czas, intelekt i możliwości – mówił kaznodzieja. Na zakończenie Mszy św. modlono się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego.

Po Eucharystii w auli seminaryjnej wszyscy przybyli mogli wysłuchać referatu s. dr Haliny Ireny Szumił pt. „Oddany Ojczyźnie”.

Siostra w swoim referacie ukazała postać Sługi Bożego ks. Wincentego Granata jako osobę bezgranicznie oddaną Ojczyźnie. Przywołała wiele świadectw i przykładów takiej postawy, jak choćby dwukrotną odmowę przyjęcia odznaczeń państwowych. – Miłość do Ojczyzny przejawiała się u Sługi Bożego w pracy charytatywnej w okresie radomskim. W pracy apostolstwa trzeźwości. Umiłowanie Ojczyzny w okresie okupacji przejawiało się w udziale w tajnym nauczaniu oraz w przynależności do Narodowej Służby Wojskowej. Jak mówiła dalej s. Szumił, w trudnych czasach komunizmu miłość do Ojczyzny przejawiała się w wieloraki sposób w trakcie pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Najpierw jako profesora, a później jako Rektora Uniwersytetu. – Warto zauważyć, że państwo ks. prof. Wincentemu Granatowi przyznawało odznaczenie i dwa razy je nie przyjął – zaznaczyła siostra prelegent.

Ks. prof. Wincenty Granat zmarł 11 grudnia 1979 r.  w Sandomierzu. Był wybitnym polskim teologiem i rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jego proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym został uroczyście zamknięty pod koniec października 2018 r. Obecnie wszystkie dokumenty są w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

Zobacz zdjęcia: Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Wincentego Granata
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem