Reklama

O. Knotz: w małżeństwie ukryta jest niesamowita siła przetrwania

2018-02-20 17:30

hh / Opole (KAI)

Archiwum prywatne
O. Ksawery Knotz

W małżeństwie ukryta jest niesamowita siła. To środowisko życia i wychowania, miłości po prostu, ma niesamowitą moc przetrwania” – powiedział o. Ksawery Knotz OFMCap. podczas „Duchowej sofy” w Duszpasterstwie Akademickim Xaverianum w Opolu.

"Z małżeństwem i dziećmi związana jest olbrzymia nadzieja na przyszłość, że jeśli zło będzie nas dosięgało, to zostanie przezwyciężone przez miłość i życie, które ta miłość daje” – mówił zakonnik.

Zdaniem o. Knotza, nie ma lepszej wspólnoty tak naturalnej, bogatej w relacje, różne doświadczenia i autentycznej w swoim życiu jak wspólnota małżeńska. „Małżeństwo jest tak bogatą wspólnotą, że tutaj jesteście cały czas ze sobą. Ten dynamizm relacji mężczyzna i kobieta pomaga być ze sobą, tęsknić za sobą i wracać do siebie. W tych wszystkich impulsach, także seksualnych jest głęboko zakodowane pragnienie jedności, pojednania się, bycia razem, wierności” – podkreślił autor książki "Seks, jakiego nie znacie".

O. Knotz stwierdził, że każde małżeństwo, niekoniecznie sakramentalne, ale także naturalne, jest otwarte na Pana Boga. „Małżeństwo jest pomysłem Pana Boga dla ludzi i ich życia" - mówił zakonnik dodając, że coraz częściej można spotkać się ze związkami niesakramentalnymi. "Ale to nie znaczy, że nie wypełniają woli Pana Boga, która się przez małżeństwo objawia też ludziom niewierzącym” – wyjaśnił.

Reklama

O. Ksawery Knotz stwierdził także, że istnieją trzy poziomy sakramentalności małżeństwa. Pierwszy to małżeństwo naturalne, które istnieje od początku i dotyczy wszystkich ludzi, także niewierzących. Jeśli małżeństwo naturalne zaczyna wprowadzać chrześcijaństwo w swoje życie, zaczyna się nawracać, to wchodzi na drugi poziom sakramentalności małżeństwa. Natomiast trzeci poziom objawia się wtedy, kiedy małżonkowie odkrywają szczególne działanie Chrystusa na mocy sakramentu małżeństwa w więzi małżeńskiej, ponieważ przez współmałżonka także działa i przemawia Bóg.

Ojciec dr Ksawery Knotz OFMCap jest duszpasterzem małżeństw i redaktorem portalu dla małżonków Szansa Spotkania. To także autor książek: „Seks jest boski, czyli erotyka katolika”, „Seks, jakiego nie znacie”, „Akt małżeński”, „Zaślubiny w Bogu mężczyzny i kobiety”.

Tagi:
duszpasterstwo duszpasterstwo akademickie

Duszpasterstwa specjalistyczne - raport KAI

2018-12-05 08:00

Dawid Gospodarek / Warszawa/KAI

Duszpasterstwa specjalistyczne skierowane są do poszczególnych grup wiernych, oferując im posługę i formację uwzględniającą ich specyfikę, potrzeby, oczekiwania i potencjał. Kilkadziesiąt specjalistycznych duszpasterstw ma ogólnopolskie struktury z koordynującym ich prace krajowym duszpasterzem na czele. Duszpasterstwa krajowe mają odpowiedniki w diecezjach, często również w parafiach. Działaniem duszpasterstw specjalistycznych objęte są miliony wiernych. Publikujemy fragment raportu przygotowanego z okazji 25 - lecia Katolickiej Agencji Informacyjnej. Raport dotyczy głównych kierunków działalności Kościoła katolickiego w Polsce.

Anna Wyszyńska

Niektóre specjalistyczne duszpasterstwa objęte są szczególną troską KEP, przy której funkcjonują rady (np. ds. Rodziny, Duszpasterstwa Młodzieży, Duszpasterstwa Kobiet, Apostolstwa Świeckich, Środków Społecznego Przekazu) czy zespoły (np. ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych).

Specjalistyczne duszpasterstwa mają ogólnopolskie struktury z koordynującym ich prace krajowym duszpasterzem na czele. Poszczególne duszpasterstwa krajowe mają odpowiedniki we wszystkich diecezjach, często również w parafiach. Ojcowie, matki, mężczyźni, kobiety, uczniowie, studenci, lekarze, chorzy, ludzie morza, rzemieślnicy, harcerze, pielgrzymi, ministranci, organiści, przedstawiciele różnych grup zawodowych, zaangażowań i pasji, znajdą dla siebie duszpasterską ofertę. Są duszpasterstwa dla rodzin, ale także dla małżeństw w kryzysie, związków niesakramentalnych czy osób samotnych. Ważnym aspektem działalności duszpasterstw jest integracja i formacja, dzięki czemu często są one atrakcyjne również dla osób mniej zaangażowanych w życie Kościoła i mają potencjał ewangelizacyjny.

Poza duszpasterstwami mającymi koordynatorów ogólnopolskich powstaje też wiele oddolnych, jeszcze nieskategoryzowanych inicjatyw i wspólnot, np. biblijnych, ekumenicznych, charytatywnych, ekologicznych, artystycznych czy rzemieślniczych, są osoby posługujące wykluczonym (w kryzysie bezdomności, uzależnionym od narkotyków czy zajmującym się prostytucją), a także ludziom show-biznesu czy przedsiębiorcom. Opisanie wszystkich rodzajów, form i całej działalności poszczególnych duszpasterstw wymagałoby z pewnością powstania potężnej monografii. Poniżej dla ogólnego wyobrażenia zaprezentowany został niewielki wybór ważnych duszpasterstw.

Duszpasterstwo służby zdrowia

Duszpasterze służby zdrowia sprawują opiekę nad lekarzami, pielęgniarkami i położnymi, a także kapelanami szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i domów pomocy społecznej. Poza sakramentami czy formacją duszpasterstwo stara się również wychodzić naprzeciw delikatnym kwestiom etycznym, związanym z medycyną. Krajowe duszpasterstwo organizuje coroczne rekolekcje na Jasnej Górze i Ogólnopolską Pielgrzymkę Służby Zdrowia (w wydarzeniu bierze udział kilka tysięcy osób związanych ze służbą zdrowia). W ramach formacji intelektualnej organizowane są np. sesje naukowe. Każda diecezja ma swojego duszpasterza, który koordynuje duszpasterstwo na jej terenie, organizuje rekolekcje, pielgrzymki i inne spotkania. Istnieją katolickie stowarzyszenia lekarzy, pielęgniarek i położnych czy farmaceutów i psychologów, które w swoich regionach również aktywnie działają, organizując comiesięczne spotkania, popularyzując katolicką moralność i etykę oraz pomagając w formowaniu sumień, a także promując klauzulę sumienia. Osobne rekolekcje organizowane są również dla kapelanów. Zjazdy diecezjalnych duszpasterzy mają charakter szkoleniowo-formacyjny, ostatni w lutym 2018 r. poświęcony był m.in. problemom pacjentów geriatrycznych oraz sfałszowanym lekom.

Kościół ani instytucje państwowe nie mają dokładnej wiedzy co do liczby kapelanów szpitalnych. Wiadomo, że większość z ok. 600 szpitali kapelana zatrudnia, jednak rzadko na pełny etat.

Przewodniczącym Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych jest bp Romuald Kamiński, a krajowym duszpasterzem służby zdrowia ks. Arkadiusz Zawistowski.

Apostolstwo Chorych

Jest to wspólnota osób włączających swoje cierpienia w proces zbawiania świata. Obecnie wszystkich członków jest 2300, a krajowym duszpasterzem (z nadania przewodniczącego KEP) jest ks. Wojciech Bartoszek. Prowadzona jest strona internetowa (Apchor.pl), a także wydawany od 1930 r. miesięcznik „Apostolstwo Chorych”, obecnie w nakładzie 33 tys. egz., rozprowadzany wśród chorych w Polsce oraz poza granicami kraju. Sekretariat Apostolstwa prowadzi również korespondencję z chorymi, organizuje m.in. pielgrzymki, rekolekcje, Dni Chorego.

Duszpasterstwo Trzeźwości

Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych koordynuje pracę diecezjalnych duszpasterzy trzeźwości. W niektórych diecezjach wyznaczono kilku kapłanów – ogółem jest 48 księży i jedna osoba świecka, którzy odpowiedzialni są za trzeźwościową pracę duszpasterską w diecezjach. Podejmują inicjatywy na poziomie diecezji, współpracują z dekanalnymi duszpasterzami trzeźwości, pomagają osobom uzależnionym i ich rodzinom. Trzeźwościowa troska skierowana jest również do osób zakonnych: z zespołem KEP stale współpracują zakonni referenci trzeźwości – zakonnicy i siostry zakonne wyznaczeni przez przełożonych do pracy trzeźwościowej w swoich wspólnotach. Razem jest ich 42, w tym: 10 kapłanów, jeden brat zakonny i 31 sióstr zakonnych.

Zespół współpracuje z instytucjami państwowymi i samorządowymi, uczelniami wyższymi, a także z ruchami, organizacjami pozarządowymi oraz wspólnotami o charakterze abstynenckim i trzeźwościowym, które zapraszane są do udziału w ogólnopolskich inicjatywach zespołu, z którym stale współpracuje 50 przedstawicieli różnych organizacji i ruchów. We współpracę z zespołem zaangażowane są także media oraz oczywiście ośrodki pomocy uzależnionym i ich rodzinom czy specjaliści zajmujący się problemami uzależnień.

Praca zespołu skupiona jest na dwóch głównych działaniach: promocji abstynencji i trzeźwości oraz wspieraniu działań na rzecz osób zniewolonych różnymi nałogami. Trzeźwość rozumiana jest szeroko, jako wolność od wszystkich uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, ale również Internet, hazard, pornografia i inne).

Najważniejsze coroczne inicjatywy to: Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (rozpoczyna się w niedzielę poprzedzającą Środę Popielcową, na tę okazję przygotowywane są propozycje modlitw czy homilii dla parafii i wspólnot), Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę w intencji trzeźwości Narodu (w trzecią sobotę i niedzielę czerwca; ponad tysiąc pielgrzymów poza modlitwą może wysłuchać stosownych wykładów, świadectw, dzielić się doświadczeniami), Sierpień miesiącem abstynencji (poza przygotowanym apelem motywującym do podjęcia wyrzeczenia prowadzona jest kampania w mediach, a także inicjatywy trzeźwościowe, takie jak pielgrzymki, rekolekcje, czuwania, biesiady, promocja wesel bez alkoholu), Wiosenna i Jesienna Sesja Apostolstwa Trzeźwości (dwudniowe spotkania z referatami naukowymi, duszpasterskimi czy świadectwami), Vademecum Apostolstwa Trzeźwości „Apostoł Trzeźwości” (ponad 200-stronicowe, kolorowe pismo rozsyłane do diecezji i parafii). Zespół prowadzi Kalendarium Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, do którego rocznie zgłaszanych jest ok. 100 wydarzeń.

Obecnie jedna z najważniejszych inicjatyw koordynowana przez zespół to Narodowy Program Trzeźwości. Po jego proklamacji 13 lutego 2018 r. rozpoczęto kampanię zapoznania jak największej liczby Polaków z jego treścią. Wydano i bezpłatnie rozdano ok. 20 tys. książek. Spotkanie ponad 60 liderów ruchów i stowarzyszeń w sprawie realizacji zadań Narodowego Programu Trzeźwości odbyło się 7 listopada 2018 r. w Warszawie. Program cieszy się zainteresowaniem wielu samorządów i organizacji.

Niewidomi

Krajowym duszpasterzem niewidomych jest ks. dr Andrzej Gałka, posługujący przy kościele św. Marcina w Warszawie. W całym kraju niewidomym posługuje 42 księży. Duszpasterstwo integruje i prowadzi różne działania na rzecz osób z dysfunkcją wzroku z całej Polski, koordynuje również pracę w diecezjach. Dla niewidomych organizowane są Msze św. i spotkania formacyjne. Prowadzona jest Biblioteka Książki Mówionej, chętnym dostarczane są w wybrane książki. Krajowe duszpasterstwo organizuje na przełomie kwietnia i maja rekolekcje w Laskach dla osób niewidomych i ich przewodników (przyjeżdża ok. 60–70 osób), wakacyjny turnus formacyjno-wypoczynkowy (do 90 osób), co dwa lata Ogólnopolską Pielgrzymkę Niewidomych do różnych sanktuariów w Polsce (na tegorocznej w Lublinie było 1260 osób), również co dwa lata pielgrzymkę zagraniczną (w tym roku Portugalia – Fatima – Santiago de Compostela, udział wzięły 52 osoby), w Wielkim Poście i Adwencie rekolekcje dla osób głuchoniewidomych (ok. 30–40 osób), a także rekolekcje dla księży duszpasterzy osób niewidomych.

Honorowi dawcy krwi

Krajowym duszpasterzem honorowych dawców krwi jest ks. Zenon Surma CMF, prawie każda diecezja ma kapłana odpowiedzialnego za takie duszpasterstwo. Nie buduje się struktur, duszpasterstwo oparte jest na oddolnym zaangażowaniu w honorowe krwiodawstwo licznych wspólnot kościelnych. Trudno w liczbach oszacować liczbę wiernych zaangażowanych w duszpasterstwo honorowych dawców krwi.

Co roku na terenie każdej diecezji odbywa się od kilkunastu do kilkudziesięciu akcji honorowego oddawania krwi, które organizowane są przez parafie, sanktuaria, klasztory, seminaria duchowne i uczelnie katolickie. Takie akcje są propagowane w wielu parafiach, w katolickich środkach społecznego przekazu, księża w homiliach zachęcają do honorowego krwiodawstwa. Parafialnych i zakonnych klubów honorowych dawców krwi jest w Polsce kilkadziesiąt. Duchowni, siostry i bracia zakonni, a także alumni licznie odpowiadają na apele o oddawanie krwi dla osób oczekujących na operacje czy ofiar wypadków i katastrof.

Krajowy duszpasterz od 22 lat organizuje Ogólnopolską Pielgrzymkę Honorowych Dawców Krwi na Jasną Górę, która odbywa się co roku w ostatnią sobotę maja, a także Ogólnopolskie Spotkania Opłatkowe. Podczas tych dwóch wydarzeń o charakterze modlitewnym ich uczestnicy oddają honorowo krew w autokarach ambulansach. Ponadto co roku we wrześniu obywa się pielgrzymka krwiodawców do sanktuarium w Licheniu, a w lipcu do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Wielu krwiodawców podkreśla, że motywację do bezinteresownego dzielenia się darem swojej krwi czerpie z wiary.

Duszpasterstwo Ludzi Pracy

Celem Duszpasterstwa Ludzi Pracy jest wzmocnienie moralne i rozwój duchowy ludzi pracujących, pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym, a także wspieranie bezrobotnych. Popularyzowane są także katolicka nauka społeczna i wartości historyczno-patriotyczne. Pierwsze takie duszpasterstwa powstały w 1973 r. Już w 1980 r. przy KEP powołano Komisję ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Księża wspierali strajkujących robotników, na terenie zakładów odprawiali Msze i spowiadali. Razem z przedstawicielami Solidarności przypominali, że najważniejszy jest człowiek, upominali się o godność pracowników i ich prawa. Za swą postawę wielu kapłanów było represjonowanych. W 1983 r. bł. ks. Jerzy Popiełuszko pierwszy raz zorganizował Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. Tegoroczna pielgrzymka, pod hasłem „My chcemy Boga”, zgromadziła ponad 20 tys. pątników. Oprócz corocznej pielgrzymki co tego najważniejszego polskiego sanktuarium organizowane są również (najczęściej lokalnie) do innych miejsc kultu.

Delegatem KEP ds. duszpasterstwa ludzi pracy jest abp Józef Kupny.

Kościół zawsze otaczał troską ludzi pracy. W Polsce, szczególnie po roku 1989, zaczęto organizować specjalne duszpasterstwa dla poszczególnych grup zawodowych. Duszpasterzy mają m.in. bankowcy, pszczelarze, leśnicy, myśliwi, elektrycy, nauczyciele, radcy prawni, pszczelarze, pracownicy wodociągów i kanalizacji, strażnicy miejscy i celnicy, rzemieślnicy czy samorządowcy. Powstają również stowarzyszenia zaangażowanych katolików (np. prawników, wychowawców, energetyków, wydawców).

Duszpasterstwo rolników

Komisja Duszpasterstwa Rolników przy KEP powstała w roku 1982, korzystając ze struktur Solidarności Rolników Indywidualnych. Od 1992 r. kontynuacją tej struktury jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników. Delegatem KEP ds. duszpasterstwa rolników jest bp Edward Białogłowski. W 1982 r. rozpoczęły się też połączone z dożynkami Ogólnopolskie Pielgrzymki Rolników na Jasną Górę. W tegorocznej pielgrzymce, z udziałem Prezydenta RP, udział wzięło ok. 60 tys. osób. Od 1992 r. wydawany jest Kalendarz Rolników, dostępna jest także strona internetowa KalendarzRolników.pl. Duszpasterstwo posiada również swoje wydawnictwo z szeroką ofertą dla duszpasterzy i rodzin.

Celem duszpasterstwa rolników jest przede wszystkim pogłębianie życia religijnego rolników, odrodzenie moralne wsi, podkreślenie godności i wartości pracy rolnika oraz zaangażowanie rolników w życie Kościoła i państwa. Oprócz organizowania rekolekcji, dni skupienia czy innych propozycji dla formacji religijnej, ważną działalnością jest ta poświęcona integracji społeczności oraz jej formacji intelektualnej, a także propozycje kulturalne. Ciekawą, szeroką ofertą edukacyjną (od kwestii związanych z rolnictwem, przez prawo, bankowość i informatykę, po języki obce, filozofię i teologię) stanowią rozwijające się od 1989 r. pod różnymi nazwami w różnych diecezjach uniwersytety ludowe (np. Prymasowski Uniwersytet Ludowy w Strzelnie dla archidiecezji gnieźnieńskiej, Społeczny Kościelny Uniwersytet Ludowy w diecezji łomżyńskiej czy Katolickie Wszechnice Ludowe w archidiecezji lubelskiej).

Parlamentarzyści

Duszpasterzem parlamentarzystów jest ks. Piotr Burgoński. Z jego posługi korzysta ok. 150 osób. Kapelan parlamentarzystów odprawia Msze w kaplicy sejmowej, w których uczestniczą posłowie, senatorowie i pracownicy kancelarii (czytają czytania, prowadzą śpiew). Kaplica jest cały czas otwarta, politycy często odwiedzają ją na chwilę modlitwy przed rozpoczęciem obrad. W kaplicy wystawiany jest do adoracji Najświętszy Sakrament, kapelan posługuje także spowiedzią. Kapelan organizuje różne konferencje i sympozja tematyczne, np. „Polityka w nauczaniu Jana Pawła II”, a także 2 lutego coroczną Pielgrzymkę Parlamentarzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje adwentowe i wielkopostne.

Więziennictwo

Przy Centralnym Zarządzie Służby Więziennej funkcjonuje ekumeniczna Rada Duszpasterstwa Więziennego. Stronę katolicką reprezentuje w niej naczelny kapelan więziennictwa, którym od 2016 r. jest ks. Adam Jabłoński.

Celem działania duszpasterstwa więziennego jest posługa religijna w aresztach śledczych, zakładach karnych i oddziałach zewnętrznych. Osadzeni wspierani są w odkrywaniu potrzeby świadomego kształtowania postawy religijnej. Duszpasterz działa w ścisłej współpracy z działem penitencjarnym danej jednostki. Jego posługa polega na sprawowaniu sakramentów, ale również spotkaniach i rozmowach indywidualnych kapelanów i świeckich wolontariuszy z osadzonymi, kontaktach z ich rodzinami oraz różnych formach zajęć kulturalnych i dydaktycznych. Pod koniec 2017 r. w Służbie Więziennej było zatrudnionych 190 kapelanów, z czego 29 było na pełnych etatach, a pozostali na części etatu.

W 1992 r. powstało Bractwo Więzienne, którego członkowie wspierają kapelanów, ewangelizując, organizując dla osadzonych spotkania biblijne i modlitewne, przygotowując chętnych do przyjęcia sakramentów, prowadząc radiowęzeł więzienny, wyświetlając ewangelizacyjne filmy czy wydając wewnętrzne pisma, prowadząc indywidualne rozmowy z więźniami, wysyłając im paczki oraz pomagając w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. Bractwo zrzesza ok. 700 członków, z czego ok. 300 regularnie, aktywnie udziela się, docierając do 55 jednostek penitencjarnych w Polsce.

Policjanci

Gdy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości kształtowała się Policja Państwowa, od razu staraniem pierwszego głównego komendanta Władysława Henszela pojawili się kapelani. W czasach PRL zastąpiła ich posługę indoktrynacja ateistyczna. Sytuacja zmieniła się znów po upadku komunizmu, gdy Milicję Obywatelską rozwiązano i w 1990 r. powołano policję. W relacji narodu z tą formacją bardzo pomógł Kościół katolicki. Na przykład staraniem ks. Henryka Jankowskiego jeszcze w 1989 r. w gdańskim kościele św. Brygidy miało miejsce nabożeństwo pojednania milicji i społeczeństwa, podczas którego zastępca komendanta IV Komisariatu MO w Gdańsku-Oliwie przepraszał polskie społeczeństwo „za wyrządzone krzywdy”, prosząc o wybaczenie i ślubując służbę narodowi i społeczeństwu.

W 1991 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała krajowego duszpasterza policji, którym został ks. bp Marian Duś. Jego zadaniem było zorganizowanie i koordynacja całego duszpasterstwa. Kapelani organizują uroczystości religijne (szczególnie z okazji świąt policyjnych), współpracują z psychologami policyjnymi w sytuacjach kryzysowych, odwiedzają policjantów chorych i emerytowanych, starają się przede wszystkim nieść duchowe wsparcie ludziom, rodzinom, którzy na co dzień stykają się z zagrożeniem życia i zdrowia. Co roku organizowane są Ogólnopolskie Seminaria Duszpasterstwa Policyjnego, które pozwalają na wymianę doświadczeń oraz lepsze poznanie problemów, z jakimi spotykają się policjanci. Organizowane są rekolekcje i pielgrzymki (np. coroczna na Jasną Górę). Delegatem KEP ds. duszpasterstwa policji jest bp Józef Guzdek.

Kierowcy

Krajowe Duszpasterstwo Kierowców otacza opieką modlitewną kierowców i wszystkich poruszających się po drogach oraz (często we współpracy z policją) prowadzi ogólnopolskie akcje mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, takie jak: Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców (ostatnia niedziela kwietnia); modlitwy i apele do kierowców połączone z różnymi akcjami, plakatami, filmami; Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę (druga sobota maja); Tydzień św. Krzysztofa (w lipcu); 25 lipca – dzień św. Krzysztofa, patrona kierowców – ogłaszany jest Dniem Bezpiecznego Kierowcy; Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (trzecia niedziela listopada). Wszystkie te akcje są co roku ogłaszane, a materiały duszpasterskie rozsyłane są do wszystkich kurii biskupich i mediów. W wielu miejscach też krajowe duszpasterstwo z pomocą miejscowych duszpasterzy przygotowało kapliczki ze św. Krzysztofem – patronem kierowców i podróżnych.

Migranci

Duszpasterską opieką objęte są również większe grupy żyjących na terenie Polski osób innych narodowości. Migrantami z ramienia Episkopatu zajmuje się bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, która przekazuje i realizuje wskazania Stolicy Apostolskiej odnoszące się do duszpasterstwa migrantów i podróżnych, a także wspiera i koordynuje wszelkie inicjatywy promujące pomoc migrantom.

Oprócz posługi duszpasterskiej (sakramenty, liturgia w językach narodowych, katecheza) migrantom pomaga się pokonywać wszelkie przeszkody, na które napotykają się w Polsce (od nauki języka polskiego przez pomoc w rozwiązywaniu kwestii prawnych czy szukaniu pracy po walkę z uprzedzeniami w społeczeństwie).

W pomoc osobom, które z różnych względów postanowiły żyć w Polsce, już od lat 80. XX w. angażują się werbiści. Obecnie w Warszawie prowadzą duszpasterstwo Wietnamczyków i Chińczyków w ramach Centrum Migranta Fu Shenfu. W Wólce Kosowskiej k. Warszawy mieszka wielu Wietnamczyków, powstała kaplica pw. Ducha Świętego, w której w soboty ok. 120 osób uczestniczy w Mszy i katechezie.

Sportowcy

Delegatem KEP ds. duszpasterstwa sportowców jest bp Marian Florczyk, a krajowym duszpasterzem ks. Edward Pleń SDB. Duszpasterzy sportowców w diecezjach oraz różnych profesjonalnych, amatorskich czy młodzieżowych klubach jest ok. 230. Krajowe duszpasterstwo organizuje Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Sportowców, Ogólnopolską Pielgrzymkę Sportowców na Jasną Górę, Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży, Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej, sympozjum naukowe (do tej pory wydano ponad 40 książek), wiosenne i jesienne spotkanie oraz rekolekcje dla diecezjalnych duszpasterzy sportowców, Mistrzostwa Polski Księży w: tenisie stołowym, tenisie ziemnym, piłce halowej, siatkówce, narciarstwie alpejskim, biegach, kolarstwie oraz maraton. W całorocznym programie duszpasterskim uczestniczy ok. 100 tys. młodzieży, a w wakacjach dla dzieci i młodzieży – ok. 30 tys. osób.

Ogrodnicy

Krajowym duszpasterzem ogrodników jest ks. Wojciech Kołakowski. Głównym zadaniem Krajowego Duszpasterstwa Ogrodników jest jednoczenie środowiska i wspólna modlitwa. Od 1984 r., w drugą niedzielę czerwca, organizowany jest Zjazd Ogrodników i Sadowników na Jasnej Górze, na którą przybywają poszczególne wspólnoty ogrodników z rodzinami, gromadzące się pod swoimi sztandarami. Bierze w nim udział ok. 2 tys. osób. Centralnym punktem spotkania jest Zawierzenie Polskich Ogrodników-Sadowników Matce Najświętszej i wspólna Msza św. w bazylice jasnogórskiej. Zjazd jest też okazją, by dzielić się aktualnymi branżowymi sprawami i problemami oraz doświadczeniem. Na zakończenie na wałach jasnogórskich odprawiana jest droga krzyżowa. Organizowane są też lokalne dożynki i inne okolicznościowe wydarzenia.

Artyści

Krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i rektorem warszawskiego kościoła św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła jest ks. Grzegorz Michalczyk. Odpowiedzialnymi i inicjatorami różnych projektów w warszawskim środowisku są zaangażowani w nie świeccy. Cyklicznie organizowane są: rekolekcje wielkopostne i adwentowe, spotkania biblijne w ramach Laboratorium Słowa Bożego (co roku spotkania prowadzi w swoich cyklach czworo biblistów), Akademia Ikony (coroczny cykl wykładów z zakresu szeroko pojętej teologii ikony), warsztaty ikonograficzne (trzy grupy tygodniowo w różnym stopniu zaawansowania), konsultacje ikonograficzne, spotkania medytacyjne, działa schola DST „Cantus Laudabilis”, co niedzielę odbywają się koncerty muzyki sakralnej i klasycznej. Poza tym, wraz ze Wspólnotą Sant’Egidio, organizowane są comiesięczne Modlitwy o Pokój, a kilka razy w roku odbywają się wspólne spotkania modlitewne chrześcijan i Żydów (np. jesienne Simchat Tora organizowane wraz z Polską Radą Chrześcijan i Żydów oraz Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów). W warszawskim kościele środowisk twórczych codziennie sprawowana jest również Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Inną formę duszpasterstwa artyści znajdą np. w ogólnopolskiej wspólnocie Vera Icon, zrzeszającej od 2012 r. twórców z wielu miast i środowisk artystycznych. Przewidziana jest formacja religijna (codzienna modlitwa, rekolekcje) oraz działalność na wszelkich artystycznych polach (np. sztuki wizualne, poezja, muzyka).

Strażacy

Delegatem KEP ds. duszpasterstwa straży pożarnej abp Sławoj Leszek Głódź, strażacy mają też kapelana krajowego, kapelanów wojewódzkich, diecezjalnych, powiatowych, a często także gminnych. W Duszpasterstwie Straży Pożarnej RP posługuje ok. 350 księży. Co rok przybywa kilku kapelanów, dla których prowadzona jest stała formacja duchowa. Spotykają się oni na corocznych ćwiczeniach rekolekcyjnych. Ponadto, raz na 5 lat, organizowana jest pielgrzymka polskich strażaków na Jasną Górę (pierwsza taka pielgrzymka miała miejsce w 1939 r., a kolejna dopiero po 1989 r.). W 2015 r. na Jasną Górę przybyło 100 tys. strażaków z całej Polski. Kapelani poszczególnych diecezji organizują również lokalne pielgrzymki strażaków. Organizowane są również spotkania opłatkowe, wielkanocne, uroczystości ku czci św. Floriana, różne święta oraz nabożeństwa za zmarłych. Ponadto kapelani posługują strażom pożarnym, dokonując poświęceń sztandarów, wszelkiego rodzaju sprzętu strażackiego oraz uczestniczą w wielu uroczystościach prywatnych samych strażaków (chrzty, śluby, pogrzeby). Kapelani, będący funkcjonariuszami PSP oraz członkami jednostek OSP, czynnie uczestniczą w różnego rodzaju akcjach ratowniczo-gaśniczych, również przy okazji katastrof, klęsk żywiołowych oraz innych lokalnych zdarzeń. Istotną pomocą kapelanów jest ich posługa w najtragiczniejszych momentach, kiedy w akcjach ratowniczych giną strażacy.

Kolejarze

W 1984 r. powstało Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy, mające za zadanie koordynację działań duszpasterskich w kilkudziesięciu większych ośrodkach kolejowych w Polsce. W tym roku rozpoczął się też zwyczaj corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną tys. osób). W 1994 r. erygowano dekretem KEP Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich z siedzibą w Lublinie, zaaprobowane również przez władze cywilne. Na terenie Polski powołano ok. 40 kół stowarzyszenia. Organizowane są rekolekcje, trzydniowe dni skupienia, pielgrzymki do różnych miejsc kultu w Polsce i za granicą, działalność wydawnicza (np. pismo „Zwrotnica”), kongresy krajowe i międzynarodowe, a także wakacyjne wypoczynki dla dzieci, młodzieży i rodzin. Koła pomagają również przy uroczystościach kościelnych i patriotycznych oraz udzielają się charytatywnie. Poza formacją religijną duży nacisk położony jest na działalność na rzecz rodzin oraz promowanie patriotyzmu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Chwaliła się aborcją, wystąpi na Gali 'Szlachetnej Paczki"

2018-12-14 13:27

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się XVIII edycja Gali „Szlachetnej Paczki”. Organizatorzy zaprosili na nią Natalię Przybysz – piosenkarkę, która publicznie chwaliła się zamordowaniem własnego dziecka, gdyż – jak mówiła – nie chciało jej się zmieniać pieluch i miała za małe mieszkanie.

pl.wikipedia.org

Przybysz nie tylko nie wyraziła żalu z powodu zamordowania dziecka, ale zasłynęła również udzieleniem swojego poparcia dla politycznych celów skrajnie proaborcyjnego lobby, którego celem jest upowszechnienie zabijania nienarodzonych dzieci w Polsce.

Dlatego wzywamy „Szlachetną Paczkę” do natychmiastowego wycofania się ze współpracy z Natalią Przybysz i skierowanie przeprosin do tysięcy sympatyków i wolontariuszy, oburzonych z powodu porzucenia podstawowych

wartości, jakie od początku przyświecały tej inicjatywie.

Petycję do "Szlachetnej Paczki" można podpisać pod tym linkiem:

Zobacz

Treść petycji:

Szanowni Państwo,

wyrażam oburzenie i stanowczy sprzeciw wobec podjęcia przez „Szlachetną

Paczkę” współpracy z Natalią Przybysz.

Poprzez swoją decyzję wyraziliście poparcie dla osoby, która publicznie

chwaliła się zamordowaniem własnego dziecka z powodu niechęci do zmiany

pieluch i posiadania zbyt małego mieszkania.

Tym samym udzielacie również wsparcia dla politycznych celów radykalnego

lobby aborcyjnego, które reprezentuje Przybysz – gdyż nie tylko nie

wyraziła ona skruchy z powodu tego co zrobiła, ale też publicznie

angażowała się w projekty mające na celu legalizację aborcji w Polsce.

z wyrazami szacunku

Fundacja Pro - Prawo do Życia

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 7/8 2018

Katowice: Kościół czynnie zaangażowany w COP24

2018-12-16 14:44

ks.sk / Katowice (KAI)

W sobotę późnym wieczorem udało się przyjąć dokument końcowy Szczytu Klimatycznego COP24, który trwał w Katowicach od 3 grudnia. Dokument jest planem realizacji Porozumienia Paryskiego z 2015.

Szczyt klimatyczny ONZ 2018. Fot. Oficjalne materiały organizatora

Już od pierwszych dni trwania 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu mocno zaznaczył się udział Kościoła. Po sesji plenarnej otwierającej obrady zabrał głos kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Przypomniał, że „zmiana klimatu, to także kwestia moralna, nie tylko techniczna”.

W swoim wystąpieniu wskazał, że „wiemy co możemy zrobić i to co, musimy zrobić staje się etycznym imperatywem”. – To zobowiązuje nas do poważnego zastanowienia się nad znaczeniem finansowych i ekonomicznych inwestycji, i orientowaniu ich na sektorach, które mają wpływ na przyszłość ludzkości, zabezpieczające warunki dla godnego życia na zdrowej planecie – powiedział kard. Parolin do zebranych na sali plenarnej.

Kard. Parolin mówił, że z punktu widzenia Stolicy Apostolskiej program walki z globalnym ociepleniem musi być oparty na trzech filarach. Pierwszym z nich jest fundament etyczny. Drugi to przekonanie o możliwości osiągnięcia trzech celów: dowartościowania godności osoby ludzkiej, eliminowania ubóstwa oraz łagodzenia wpływu zmian klimatu w sposób odpowiedzialny i dostosowany do warunków. Trzeci filar to „skupianie się na spełnieniu obecnych i przyszłych potrzeb”.

Głos Kościoła wybrzmiał również mocno podczas konferencji prasowej z udziałem ks. Bruno-Marie Duffe, sekretarza watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Podkreślił on, że jednym z zadań stojących przed Kościołem jest „zachęcanie do podejmowania wyborów na rzecz ochrony ludzkiego życia i godności, szczególnie w najbiedniejszych regionach świata”. – Musimy wspierać, zachęcać i wyjaśniać znaczenie nowej, uniwersalnej solidarności – dopowiedział.

Podczas swojego wystąpienia zauważył także, iż rolą Kościoła nie jest już tylko słuchanie i rozumienie”. W odczuciu ks. Duffe polega ona na „wzywaniu, apelowaniu o nową solidarność, o globalną umowę solidarnościową”. - Potrzebne jest wsłuchanie się w rozpaczliwe wołanie Ziemi i odpowiedź na to wołanie – podkreślał.

Jednym z wydarzeń towarzyszących obradom COP24 była konferencja zorganizowana przez Polską Akademię Nauk (PAN), Francuskie Narodowe Centrum Badań Naukowych (CNRS) oraz Papieską Akademię Nauk. Wziął w niej też udział prymas Polski abp Wojciech Polak.

Podczas konferencji „Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society” miały miejsce sesje tematyczne dotyczące wyzwań i etycznych aspektów zmian klimatycznych. Poruszono także zagadnienia obecnego stanu wiedzy i badań naukowych nad zmianami klimatu, jak również konsekwencji, które z nich wynikają.

Abp Polak zabierając głos podczas jednej z debat poświęconej dziedzictwu św. Jana Pawła II przypomniał, że papież mówił, iż kwestie klimatyczne są wezwaniem moralnym. – Chodzi więc o zmianę naszej postawy. To możemy jako ludzie wierzący usłyszeć i ku temu mamy nasze serca zwrócić – mówił.

Hierarcha podczas sesji zaakcentował również fakt, że „to właśnie spuścizna myśli papieża Polaka stała się swoistym fundamentem dla opublikowanej w 2015 roku encykliki papieża Franciszka „Laudato si’”. - Dla mnie osobiście najbardziej przejmującym fragmentem tej encykliki jest zarysowana przez papieża Franciszka wizja pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, która ma fundamentalne znaczenie dla miliardów ludzi żyjących w tak zwanych krajach rozwijających – dodał prymas Polski podczas debaty.

Na temat religii jako sprzymierzeńca w ochronie klimatu wypowiedział się również Sekretarz Generalny ONZ António Guterres oraz prezydent Polski Andrzej Duda. – Dla wierzącego, który wyznaje, że świat jest ukształtowany przez Boga musi być strasznym oglądanie tego, jak człowiek niszczy dzieło stworzenia – powiedział Guterres. Jego zdaniem, jest całkowicie naturalne, że dla wierzących niszczenie świata stworzonego stoi w całkowitej sprzeczności z wiarą.

Prezydent Polski dodał, że „ochrona klimatu jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem”. Przypomniał również, że „zasada zrównoważonego rozwoju bardzo mocno wypływa z filozofii chrześcijańskiej”.

Czynnie w 24. Sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych zaangażowała się także archidiecezja katowicka wraz z innymi Kościołami, które działają w Katowicach oraz okolicznych miastach. Przy COP24 powstała tzw. „Strefa duchowa”. Polegała ona na nieustannym towarzyszeniu obradom głównie przez modlitwę o które zapewniał metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Pytany o organizację Szczytu Klimatycznego w Katowicach podkreśla, że „przy różnych okazjach apeluje, żeby to światowe wydarzenie otoczyć modlitwą”. - Wołajmy do Ducha Świętego, który potrafi jednoczyć ludzkie serca, żeby w Katowicach doszło do oczekiwanego konsensusu, żeby ten szczyt zakończył się konkretnymi zobowiązaniami – mówił podczas jednego z wywiadów.

W ramach Strefy Duchowej sprawowano również Eucharystie w różnych językach dla poszczególnych grup, które przyjechały na COP24 do Katowic. Zostały wyznaczone kościoły w których liturgia odbyła się w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim czy włoskim. Nie zapomniano o nabożeństwach innych Kościołów. W ramach „strefy duchowej” istniała także możliwość uczestniczenia w liturgii prawosławnej, nabożeństwie luterańskim, metodystycznym oraz baptystycznym.

Wspólnie wyznawcy Chrystusa spotkali się na Centralnym Nabożeństwie Ekumenicznym w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla. Przewodniczył mu metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, który podkreślił, że zadaniem człowieka jest w mocy Ducha Świętego zmieniać oblicze ziemi.

- Podejmujmy zatem trud porządkowania własnego podwórka (osobistego i kościelnego), co może być przekonującym przykładem dla innych. Naszym obowiązkiem jest też uderzać w wielki dzwon sumień, jeśli odpowiedzialnie myślimy o losach świata i człowieka; jeśli chcemy wzmacniać chrześcijańska duchowość, wolną od „obsesji konsumpcji”; jeśli chcemy wyzwolenia od niewoli praktycznego materializmu – powiedział.

Podczas nabożeństwa abp Skworc przypomniał, że tym co łączy wyznawców Chrystusa jest Duch Święty. – Jesteśmy Nim napełnieni, otrzymaliśmy Jego dary i charyzmaty – nie dla karmienia własnego egoizmu, przede wszystkim dla rozumnej służby Stwórcy i stworzeniu – powiedział.

W katowickiej katedrze homilię wygłosił także Anders Wejryd, emerytowany literański prymas Szwecji. Nawiązał do idei ekumenizmu jako więzi między tym, co prywatne a tym co wspólne, ludzkie i ekologiczne, Kościołem i społeczeństwem, historią, wizjami oraz dzisiejszą epoką.

W archidiecezji katowickiej trwały także naukowe przygotowania do Szczytu Klimatycznego. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego zorganizował w przeddzień COP24 konferencję pt. „W trosce o wspólny dom. Chrześcijanin na drogach ekologii”. W jej trakcie abp Skworc zwrócił uwagę, że Kościół na Górnym Śląsku „popiera wszystkie działania rządowe i samorządowe, mające na celu poprawę jakości powietrza”.

– Popieramy poprzez budzenie świadomości we wspólnotach parafialnych, by unikać „małych” grzechów ekologicznych. Mobilizujemy duszpasterzy, by byli promotorami rozwiązań proekologicznych (…). Wydajemy pomoce i podręczniki promujące odpowiedzialny za środowisko styl życia oraz apelujemy do różnych podmiotów życia społecznego o właściwe, proekologiczne postawy i działania – wymieniał metropolita katowicki działania śląskiego Kościoła.

Na kilka dni przed rozpoczęciem Szczytu Klimatycznego Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej oraz Wydział Teologiczny zorganizowali Europejskie Spotkanie Młodych – PILGRIM. Uczestnikami spotkania była młodzież szkół ponadpodstawowych oraz studenci z Austrii, Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Polski oraz Indii.

Podczas spotkania młodzież z Austrii i Rumunii przekazała na ręce metropolity katowickiego „Manifest ekologiczny”, który jest wynikiem ostatnich 15 lat pracy i refleksji nad treściami proponowanymi przez PILGRIM. Został on podpisany przez przedstawicieli młodzieży z każdej ze szkół biorących udział w spotkaniu. Treść manifestu została także wręczona prezydentowi Katowic Marcinowi Krupie.

Szczyt klimatyczny zakończył się w sobotę, 15 grudnia, w późnych godzinach wieczornych przyjęciem końcowego dokumentu, który jest planem realizacji Porozumienia Paryskiego z 2015. Wzięło w nim udział ponad 20 tys. delegatów z całego świata, w tym przedstawiciele Stolicy Apostolskiej. Kolejny Szczyt Klimatyczny ma odbyć się w Chile.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem