Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Wiadomości z Watykanu


Niedziela Ogólnopolska 10/2002

Stary Kontynent potrzebuje Jezusa Chrystusa, aby nie zagubić swej duszy i nie utracić tego, co uczyniło go wielkim w przeszłości i co dziś jeszcze budzi podziw innych narodów. To bowiem na mocy orędzia chrześcijańskiego umocniły się w sumieniach wielkie ludzkie wartości godności i nietykalności osoby, wolności sumienia, godności pracy i pracownika, prawa każdego do godnego i bezpiecznego życia, a więc i do udziału w dobrach ziemi, przeznaczonych przez Boga dla wszystkich ludzi... Wartości te Kościół przypomina dziś z nowym zapałem Europie, której grozi popadnięcie w ideologiczny relatywizm i uleganie moralnemu nihilizmowi, który nazywa dobrem zło, a złem dobro.

Jan Paweł II

(Z przemówienia do uczestników III Międzynarodowego Forum, zorganizowanego przez Fundację im. Alcide De Gasperiego - 23 lutego 2002 r.)

Jan Paweł II do Polaków

Przemawiając po polsku w czasie audiencji generalnej w Watykanie, Jan Paweł II zwrócił się przede wszystkim do uczestników tzw. rekolekcji Podhalan, organizowanych w Rzymie dla górali mieszkających na emigracji. " Przybyliście z ośmiu krajów świata wraz z Waszymi duszpasterzami, aby u grobów Apostołów Piotra i Pawła medytować nad prawdami wiary, które oni przekazali naszym czasom, nad tajemnicą Kościoła, który Chrystus ustanowił na fundamencie ich świadectwa i męczeństwa. W tym kontekście pragniecie weryfikować własne życie, badać, na ile ono zakorzenione jest w tej samej wierze, nadziei i miłości, która ich zjednoczyła z Chrystusem na wieki. Proszę Boga o światłość Ducha Świętego, aby duchowy trud, jaki podejmujecie w tych dniach, przyniósł obfite owoce w Waszych sercach. Niech Wam Pan Bóg błogosławi!".

Audiencja generalna 27 lutego 2002 r.

"Anioł Pański" z Papieżem

"Na górze Tabor lepiej rozumiemy, że droga krzyżowa i droga chwały są nierozdzielne" - powiedział Jan Paweł II w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w niedzielę 24 lutego br. Nawiązując do fragmentu Ewangelii tego dnia, mówiącego o Przemienieniu Chrystusa " na górze wysokiej, powszechnie utożsamianej z górą Tabor", Ojciec Święty podkreślił, że "wraz z Jezusem przyjmujemy to wewnętrzne światło szczególnie w modlitwie".
Wyjątkowo licznie przybyłym o tej porze roku pielgrzymom z Włoch i ze świata, zgromadzonym na Placu św. Piotra, Papież powiedział, że w minionym tygodniu miał łaskę wraz ze swymi współpracownikami z Kurii Rzymskiej uczestniczyć w rekolekcjach. "Jest to doświadczenie, które polecam wszystkim, chociaż w formach przystosowanych do różnych powołań i warunków życia" - dodał. Podkreślił, że "zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu ważne jest, aby wspólnoty chrześcijańskie stawały się prawdziwymi szkołami modlitwy", których uczestnicy "dają się ´podbić´ tajemnicy światła i miłości Bożej".
"Pannę Milczenia, która umiała strzec światła wiary także w najmroczniejszych godzinach, prośmy o łaskę Wielkiego Postu, przeżywanego w modlitwie. Niech Maryja rozświetli nasze serce i pomoże nam poddać się z wiarą w każdych okolicznościach planom Bożym" - powiedział na zakończenie Ojciec Święty.
Po odmówieniu modlitwy maryjnej i udzieleniu obecnym na Placu błogosławieństwa apostolskiego Papież pozdrowił w kilku językach przybyłych. Powitał m.in. wspólnoty neokatechumenalne z parafii i diecezji włoskich, przygotowujące się do Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się w lipcu br. w Toronto.

Obrady Papieskiej Akademii Życia

W dniach 25-27 lutego w Watykanie miały miejsce obrady VIII Zgromadzenia Ogólnego Papieskiej Akademii Życia. Ich tematem była Natura i godność osoby ludzkiej jako podstawa prawa do życia. Dyskutowano o wyzwaniach współczesnej kultury dotyczących takich pojęć, jak natura czy prawo naturalne.
"We współczesnym świecie z jednej strony trwa poszukiwanie praw rządzących światem fizycznym i biologicznym. Za pośrednictwem takich nauk, jak astronomia, fizyka jądrowa, biologia molekularna, genetyka itd. próbuje się odkryć prawa rządzące rzeczywistością kosmosu i biosfery, aby kontrolować ją i przy ich pomocy realizować nowe technologie. Z drugiej strony niektóre rozpowszechnione szkoły myślenia odrzucają pojęcie natury w sensie ontologicznym, jako podstawowej i stałej struktury istoty ludzkiej, która przez tę naturę jest zdefiniowana i odróżniana od reszty rzeczywistości kosmosu, w której przecież żyje i realizuje swoją historię" - czytamy w nocie Akademii.
"Jednocześnie podważa się często prawo naturalne w jego znaczeniu etycznym i unika się przyznania, że pojęcie prawa naturalnego stoi u podstaw prawa pozytywnego, tworzonego przez prawodawstwo na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Jest jednak prawdą, że poprzez uznanie praw ludzkich, na które tak wyczulona jest dzisiejsza kultura, działa się na rzecz odzyskania odrzucanego w innym kontekście prawa naturalnego" - podkreśla dokument Akademii.
Przypomina przy tym, że "nieprzekraczalną i podstawową granicą postępu dzisiejszej technologii" powinno być prawo do życia. Ono jest "osią, wokół której obraca się prawo i tworzy się pierwszą osłonę społeczeństwa".

Reklama

Audiencja dla Prezydenta RP

28 lutego br. Jan Paweł II przyjął na audiencji w swej bibliotece prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Witając się z Ojcem Świętym, prezydent wyraził wielkie zadowolenie, że może ponownie spotkać się z Papieżem. "Przywożę pozdrowienia z Polski, a także zaproszenie do odwiedzenia Polski" - powiedział na powitanie.
Na uwagę Ojca Świętego, że w kraju jest teraz pewnie zimno, Kwaśniewski odrzekł, że zima była ciężka, "trochę powodzi nam się zdarzyło, ale daliśmy sobie radę". Następnie powrócił do zaproszenia, mówiąc: "Chcę serdecznie oficjalnie zaprosić do Polski w tym roku, jest to oficjalne zaproszenie od władz RP, które chcę tutaj przekazać". Na pytanie prezydenta, kiedy byłaby możliwa wizyta papieska, Ojciec Święty odpowiedział: "W sierpniu".
Po rozmowie w cztery oczy do biblioteki weszły osoby towarzyszące, wśród nich małżonka Prezydenta, ambasador Hanna Suchocka oraz dziennikarze. Po przedstawieniu wszystkich członków delegacji polskiej szef państwa oświadczył, że Papież przyjął zaproszenie do przyjazdu do kraju w sierpniu, że odwiedzi Kraków i być może jeszcze jakieś inne miasta, ale to ustali się później. Popatrzył wówczas na Ojca Świętego, który kiwnął głową i powiedział po włosku: "Pożyjemy, zobaczymy".
Następnie Papież odprowadził swych gości do drzwi i przez chwilę rozmawiał z prezydentem.
Prezydent Kwaśniewski zwrócił uwagę, że Ojciec Święty nadal zachowuje duże poczucie humoru. A. Kwaśniewski zapytał go, jak to robi, na co Papież odpowiedział: "Staram się go nie tracić" .

Oświadczenie rzecznika prasowego Watykanu

Rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Joaquin Navarro-Valls w ogłoszonym po spotkaniu Ojca Świętego Jana Pawła II z prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim komunikacie stwierdził:
"Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął dziś rano na audiencji Jego Ekscelencję Pana Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Później Prezydent Polski spotkał się z Kardynałem Sekretarzem Stanu Angelo Sodano.
Podczas rozmów dokonano przeglądu stosunków Państwo - Kościół w Polsce ze szczególnym odniesieniem do tematów, które leżą na sercu Kościołowi, jak życie, rodzina i solidarność. Wymieniono też poglądy na temat sytuacji w Europie i na świecie.
Podczas spotkania z Ojcem Świętym Prezydent Kwaśniewski zaprosił Jana Pawła II do odwiedzenia Polski, co Papież przyjął z wielkim zadowoleniem".

Konsystorz zwyczajny w Watykanie

26 lutego br. podczas konsystorza zwyczajnego Jan Paweł II ogłosił daty kanonizacji błogosławionych - bł. Ojca Pio i bł. Josemarii EscrivaM de Balaguer, założyciela Opus Dei. Bł. Ojciec Pio zostanie kanonizowany 16 czerwca, a bł. Josemaria EscrivaM de Balaguer - 6 października.
Błogosławiony kapucyn włoski - Ojciec Pio (Francesco Forgione; 1887-1968) był jednym z najsłynniejszych stygmatyków katolickich XX wieku. Miał dar czytania w duszach, a nawet uzdrawiania.
Bł. Josemaria EscrivaM de Balaguer (1902-75) był Hiszpanem, założył Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża i Opus Dei - wspólnotę liczącą obecnie ponad 80 tys. członków: duchownych i świeckich na całym świecie. Ma ona wielkie zasługi dla ożywienia Kościoła i jego obecności w różnych środowiskach zawodowych na wszystkich kontynentach. Członkami Opus Dei są m.in. prymas Peru - kard. Juan Luis Cipriani z Limy i rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Joaquin Navarro-Valls. Jan Paweł II ogłosił Josemarię EscrivaM błogosławionym 17 maja 1992 r.
Z okazji konsystorza podano też do wiadomości, że w dniach 23 lipca - 1 sierpnia br. Jan Paweł II odwiedzi kolejno Kanadę, Meksyk i Gwatemalę.
W Kanadzie, a dokładnie w Toronto, Ojciec Święty weźmie udział w Światowym Dniu Młodzieży. W czasie pięciodniowego pobytu zaplanowany będzie także krótki odpoczynek w górach. Do Meksyku ( już po raz piąty) i Gwatemali (gdzie będzie po raz trzeci) Ojciec Święty uda się, by kanonizować tamtejszych nowych świętych: Juana Diego i Pedro Betancura.
Obserwatorzy zwracają uwagę, że od czasu dwunastodniowej pielgrzymki do Polski w 1999 r. Papież nie odbywał tak długich podróży.

Ojciec Święty o przyszłości Unii Europejskiej

Przyszłość Unii Europejskiej i jej rozszerzenie były przedmiotem papieskiego rozważania w czasie audiencji dla uczestników III Międzynarodowego Forum, zorganizowanego przez Fundację im. Alcide De Gasperiego na rzecz demokracji, pokoju i współpracy między narodami. Papież przyjął uczestników Forum 23 lutego br. w Sali Klementyńskiej.
"Jak wiecie, moje serce szczególnym uczuciem darzy kontynent europejski, gdzie znajduje się Rzym, stolica Apostoła Piotra i miejsce jego męczeństwa. Dlatego właśnie odwiedziłem liczne kraje europejskie i dwa razy zwołałem Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Europy, by wspólnie omówić jej problemy religijne. Odwiedziłem również instytucje europejskie w Strasburgu, chcąc w ten sposób wyrazić moje poparcie dla wysiłków zmierzających do zjednoczenia kontynentu" - powiedział Ojciec Święty.
Jan Paweł II zauważył, że jego troska o Europę dotyczy w największym stopniu tego, "aby zachowała ona swoje chrześcijańskie dziedzictwo i pozwalała mu owocować". Papież podkreślił, że w połowie minionego tysiąclecia zapoczątkowany został, a poczynając od XVIII wieku w szczególny sposób rozwinął się proces sekularyzacji, "który starał się wykluczyć Boga i chrześcijaństwo z wszystkich przejawów życia ludzkiego". "Czyż z tego punktu widzenia nie jest znaczący fakt, że z Karty Europy usunięto wszelkie bezpośrednie odwołanie do religii, a zatem i do chrześcijaństwa? Wyraziłem już moje rozgoryczenie tym faktem, który uważam za ahistoryczny i obraźliwy wobec Ojców nowej Europy, wśród których poczesne miejsce zajmuje Alcide De Gasperi, którego imię nosi reprezentowana przez Was Fundacja" - stwierdził Papież.

Watykan: nie ma zgody, by małżonkowie niekatoliccy przyjmowali Komunię św.

2018-04-18 22:50

st (KAI) / Linz

Kongregacji Nauki Wiary, której przewodniczy abp Luis Ladaria, listem z 22 lutego, miała odmówić zezwolenia, aby współmałżonek niekatolicki pary mieszanej mógł przyjmować Eucharystię w Kościele katolickim – informuje austriacki portal kath.net. Decyzję tę miał potwierdzić Papież Franciszek.

Tama66/pixabay.com

Zgodnie z projektem wytycznych zatwierdzonych przez Niemiecką Konferencję Biskupów w lutym b.r. większością 2/3 głosów, małżonkowie protestanccy mogli by przyjmować Komunię św. po „poważnym zbadaniu sumienia”, a także musieli by „potwierdzić wiarę Kościoła katolickiego” co do Eucharystii, pragnąc zakończyć „poważne cierpienie duchowe” oraz „zaspokoić głód Eucharystii”.

Pomimo zapewnień ze strony przewodniczącego konferencji, kardynała Reinharda Marxa, że nie jest to jakąkolwiek próbą zmiany doktryny Kościoła, wniosek głęboko podzielił biskupów niemieckich.

Kard. Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, potępił ten ruch jako „sztuczkę retoryczną” i stwierdził, że warunki wymienione w projekcie dokumentu nie mogą zostać spełnione, jeśli chcemy pozostawać wiernymi nauczaniu Kościoła.

Na początku kwietnia b.r . pojawiała się informacja, że siedmiu biskupów, w tym kard. Rainer Woelki z Kolonii poprosiło o interwencję prefekta Kongregacji Nauki Wiary, abpa Luisa Ladarii Ferera SJ. W trzystronicowym liście opublikowanym na łamach Kölner Stadt-Anzeiger stwierdzili, że Niemiecka Konferencja Episkopatu może przekroczyć swoje kompetencje i poprosili Watykan o pomoc. List był adresowany również do kard. Kurta Kocha, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Oprócz kardynała Woelkiego list podpisali abp Ludwig Schick z Bambergu oraz biskupi Konrad Zdarsa (Augsburg), Gregor Maria Hanke (Eichstätt), Wolfgang Ipolt (Görlitz), Rudolf Voderholzer (Ratyzbona) i Stefan Oster (Passawa). W lutym b.r. większość biskupów niemieckich wyraziła zgodę na umożliwienie luterańskiemu członkowi pary mieszanej komunii. Natychmiast podjęto w tej kwestii konsultacje z Watykanem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

„Zamknięte sklepy - Otwarte miasto”, czyli niedziela we Wrocławiu

2018-04-19 14:16

Agnieszka Bugała

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego „otwiera miasto na placu Wolności” zapraszając wszystkich mieszkańców, małych i dużych do udziału w wyjątkowym wydarzeniu pod hasłem: „Zamknięte sklepy - Otwarte miasto”.


Swoje stoiska przygotują m.in. Hala Stulecia, Hydropolis, Miejskie Centrum Sportu, Muzeum Narodowe, wrocławskie ZOO, WKS Śląsk Wrocław oraz wiele innych instytucji i firm. Wśród propozycji, m.in. konsultacje dietetyczne Wrocławskiego Centrum SPA, spacer po ogrodzie Pałacu Królewskiego i wędrówka w czasie dzięki możliwości przymierzenia strojów historycznych przygotowane przez Muzeum Miejskie, giełda fonograficzna, warsztaty baletowe z Operą Wrocławską, nauka udzielania pierwszej pomocy z Grupą Ratownictwa Medycznego, gra terenowa z Centrum Historii Zajezdnia i wiele innych atrakcji.

Na scenie Palcu Wolności recitale i koncerty, mi.ni. chóru osiedlowego z Przedmieścia Świdnickiego i zespołu ks. Bartłomieja Kota, wrocławskiego duszpasterza DA „Maciejówka” z jazzującym programem „Wrocławskie Spacery”.

Kiedy: 22 kwietnia 2018 roku, godz. 13.00-18.00

Gdzie: pl. Wolności

Organizator: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Więcej informacji na stronie www.wcrs.wroclaw.pl, fb.com/RozwojSpoleczny

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem