Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Katolicka bibuła (1)

Lata siedemdziesiąte. Początki

Przełamanie charakterystycznego dla państw totalitarnych monopolu informacji było jednym z zasadniczych celów ludzi sprzeciwiających się komunistycznej dyktaturze nad Wisłą. Organizowanie własnej poligrafii należało do głównych form działalności opozycji demokratycznej, która zaczęła rozwijać działalność w Polsce w latach siedemdziesiątych. Znaczenie bezdebitowych pism, potocznie nazywanych „bibułą”, dla rozwoju niezależnego społeczeństwa, rosnącego obok i przeciwko rzeczywistości kreowanej przez rządzących krajem komunistów, trudno przecenić. Przynosiły one inne spojrzenie na świat, wyrażały krytyczne opinie pod adresem władz, pobudzając postawy sprzeciwu wobec komunistycznego systemu.

Pisma niezależne

Pierwsze pisma niezależne, które pojawiły się w Szczecinie w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, wydawane były w innych miastach Polski, w których funkcjonowała już silniejsza opozycja. W ich sprowadzanie i kolportaż angażowali się m.in. współpracujący z Komitetem Obrony Robotników/Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR” późniejsi twórcy Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego: Aleksander Jakubcewicz, Stefan Kozłowski oraz Jan i Mirosław Witkowscy. Zanim szczecińsko-gryfińskim wolnozwiązkowcom udało się wydać pierwszy numer własnego tytułu (pierwszy „Robotnik Szczeciński” ukazał się w marcu 1980 r.), pisywali oni także do ogólnopolskiego „Robotnika”, którego jedno specjalne wydanie szczecińskie ukazało się poza numeracją w marcu 1979 r.

„Domysły”

Pierwsze drugoobiegowe pismo wydane w latach siedemdziesiątych w samym Szczecinie – „Domysły” – zostało utworzone przez ludzi z kręgu Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli, prowadzonego przez o. Huberta Czumę TJ. W maju 1978 r. ukazał się pierwszy numer. Kluczową rolę przy powstaniu „Domysłów”, poza samym o. Czumą, który spełniał rolę swoistego patrona i opiekuna programowego, odegrał Przemysław Fenrych, wówczas już absolwent studiów historycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nieco starszy od pozostałych uczestników DA (rocznik 1951), z doświadczeniem działalności w duszpasterstwie dominikanów w okresie studenckim, dużymi zdolnościami organizacyjnymi, ambicjami, i potencjałem intelektualnym (imponował studentom wiedzą, prezentowaną na wygłaszanych raz w tygodniu w ramach działalności DA wykładach z historii Polski i Kościoła), doświadczony już represjami – w wyniku działań podjętych przez SB został wcześniej usunięty z pracy w szczecińskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej – był jednym z naturalnych liderów środowiska skupionego przy parafii na Pocztowej. On także stał się głównym animatorem przedsięwzięcia – pomysłodawcą, głównym redaktorem oraz autorem znaczącej części tekstów. „Domysły” miały być w jego zamyśle formą samokształcenia i samorozwoju uczestników DA. Z założenia chodziło przede wszystkim o forum wymiany poglądów między zamknięta grupą autorów. Jak wspomina, pismo powielano „przez kalkę, na maszynie, w warunkach domowych; przepisywało kilka osób, w ten sposób produkowano ok. 100 egzemplarzy”.

Reklama

Wolna myśl

Prezentowana w „Domysłach” wolna myśl wpisywała się w budowanie przestrzeni wolności w autorytarnym państwie. Przemysław Fenrych w jednym z tekstów opublikowanych w pierwszym numerze, którego tematem przewodnim było „słowo”, pisał: „Wolność słowa to sprawa obchodząca nas wszystkich. Trudno sobie wyobrazić wolność w jakiejkolwiek dziedzinie, gdy brak wolności słowa. […] To truizm nad truizmami, lecz niestety wciąż nie dość o tym mówić, że bez swobodnego przepływu informacji, bez możliwości ścierania się najrozmaitszych poglądów i idei nie ma co w ogóle myśleć o pozytywnym rozwoju każdego człowieka, jak i narodu i państwa”. Poddał jednocześnie krytyce sytuację, w której jedna z przeciwstawnych stron dialogu dysponuje argumentem siły. Stwierdził przy tym, iż „administracyjne zamknięcie człowiekowi ust to odebranie mu jego indywidualności, odrębności, tego, co najbardziej ludzkie – swobodnego myślenia. Jest to zabijanie prawdziwego człowieczeństwa, aby człowieka wolnego zamienić w bezwolny pionek. I wtedy można go już swobodnie poruszać. Trochę w przód, trochę w bok…”.

Do listopada 1978 r. ukazało się jeszcze sześć stosunkowo obszernych (od kilkunastu do kilkudziesięciu stron) numerów pisma (w tym jeden podwójny), z których każdy, wzorem pierwszego, poświęcony był konkretnemu tematowi przewodniemu. Były to mianowicie tematy następujące: nr 2 – sens życia, podwójny nr ¾ – antykoncepcja i aborcja, nr 5 – podstawy wiary, nr 6 – ubóstwo, nr 7 – wolność i niepodległość. Większość publikowanych tekstów była rozważaniami na gruncie religijnym. Warto jednakże zwrócić uwagę na szereg artykułów, wyrażających stosunek autorów pisma do rzeczywistości społeczno-politycznej PRL i pozwalających jednoznacznie umiejscowić tworzące je środowisko na mapie opozycji w „przedsierpniowej” Polsce. Autorzy pisma nie bali się bowiem podnosić wartości zwalczanych przez rządzących krajem komunistów, bliskich ludziom zaangażowanym w działalność opozycyjną.

W piątym numerze „Domysłów”, w okolicznościowym eseju historycznym, przygotowanym na kolejną rocznicę przegranej przez Polskę kampanii wrześniowej, Fenrych jasno wyraził swój stosunek co do istoty ustroju politycznego PRL. Jego zdaniem, zapoczątkowana przez Polaków we wrześniu 1939 r. batalia o niepodległość trwała nadal. Jej charakter w zmienionych warunkach uległ co prawda zmianie, nie ma rannych i zabitych, ale, jak czytamy w zakończeniu artykułu, „walka o to, by naród polski był sobą, by wolno mu było żyć i czuć po swojemu, nie jest zakończona. I choć odbywać się musi (i to dobrze) na innej płaszczyźnie – nie wolno jej zaprzestać”.

Reklama

Numer specjalny

Na okrągłą, sześćdziesiątą rocznicę 11 listopada 1918 r., rocznicy w PRL nieobchodzonej, zastąpionej 22 lipca – fałszywą datą powstania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego – wydano specjalny numer „Domysłów”, poświęcony, jak już wspomniano, rozważaniom o Wolności i Niepodległości, pisanymi wielkimi literami. Nie mogło w nim także zabraknąć dwóch okolicznościowych tekstów po wyborze papieżem kard. Karola Wojtyły: tekstu redakcyjnego (w którym wyrażono ogromną radość z wyboru Polaka, ale także nadzieję, że Polakom nie przesłoni oczu pycha i zrozumieją odpowiedzialność, jaka spadła na naród polski, który „powinien czuć się odpowiedzialny za to, jaki obraz chrześcijaństwa przekazuje światu”) oraz tłumaczenia artykułu z londyńskiego „Timesa”, w którym dokonano krótkiej charakterystyki położenia Kościoła katolickiego w PRL oraz wskazywano na znaczenie wyboru kardynała zza żelaznej kurtyny dla krajów całego regionu. „Papież – czytamy w rzeczonym tekście – pochodzi z narodu, który Związek Radziecki od dłuższego czasu pragnie bezwzględnie ujarzmić. Dla chrześcijan z komunistycznej Europy wybór ten będzie z jednej strony dowodem zainteresowania Kościoła nimi, z drugiej powodem do coraz ufniejszego spoglądania w przyszłość”.

Teksty historyczne

Zasadniczą część siódmych „Domysłów” zdominowały dwa obszerne teksty historyczne. W pierwszym Przemysław Fenrych przedstawił temat „Polacy w walce o wolność, niepodległość i prawa człowieka. Rys historyczny”. Swoje rozważania rozciągnął aż do początków państwa polskiego w X wieku, jednak wnioski, do których dochodził, odnosiły się do sytuacji współczesnej. Autor stwierdzając, że Polacy nie mogą zaniechać swoich tradycji, reasumował: „Trzeba domagać się wolności i przestrzegania praw człowieka zarówno przez państwo jak i społeczeństwo, trzeba uczyć wolności i szukać najlepszych rozwiązań urządzenia państwa tak, by wszyscy jego obywatele, ciesząc się wolnością mogli w pełni rozwijać swoją osobowość, tworzyć dobro i przekazywać je innym ludziom i ludom”. Drugim ze wspomnianych tekstów historycznych było kalendarium polskiej drogi do niepodległości w latach 1914-1918 opracowane przez autora podpisanego jako Janek (prawdopodobnie był to Janusz Nagel).

W pozostałych artykułach numeru do bieżącej sytuacji politycznej odnosił się Ryszard Litwinionek, który swoje rozważania o wolności i niepodległości konstatował: „Aby móc w pełni korzystać z dębu wolności, musimy posiadać niezależność i musimy umieć tę niezależność zabezpieczyć. To nasze polskie rozumienie spraw bezpośrednio wpływa nie tylko na życie każdego obywatela, ale niesie z sobą określone reperkusje i w dziedzinie przekazywania tych wartości następnym pokoleniom, i przede wszystkim w rozumieniu wizji życia społecznego i państwowego. Narzucanie nam obcych wzorów, tym bardziej wzorów absolutnie niezgodnych z duchem Ewangelii, zawsze w naszej historii kończyło się zdecydowanym ich odrzuceniem, a ucieczką i obroną stawał się Kościół Chrystusowy, a w szczególności Królowa Polski Matka Boża, czego Jasna Góra jest wymownym symbolem”.

Ostatni numer

Numer siódmy był jednocześnie ostatnim numerem „Domysłów”, które, jak wspomina redaktor prowadzący pisma, były przede wszystkim wynikiem pracy grupy entuzjastów. Nikt nie zakładał przy tym regularności, kolejne numery ukazywały się, kiedy pojawiał się jakiś pomysł i czas na jego realizację. Warto jednakże zwrócić uwagę, że „Domysły” przestały się ukazywać na kilka miesięcy po opuszczeniu Szczecina przez opiekuna DA przy Pocztowej. W wyniku interwencji podjętej przez władze państwowe, władze kościelne w sierpniu 1978 r. usunęły o. Czumę z miasta, wysyłając go na półroczne studia do kurii generalnej Towarzystwa Jezusowego w Rzymie. Powrócił on co prawda w lutym 1979 r., jednak nie objął już formalnie funkcji duszpasterza akademickiego i ostatecznie 3 września tego samego roku opuścił Szczecin, przeniesiony do domu zakonnego w Radomiu.

2014-03-06 11:05

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowy Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

[ TEMATY ]

książka

prasa

Monika Książek/Niedziela

Ks. Roman Szpakowski

Ks. Roman Szpakowski SDB, dotychczasowy prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich (SWK), został wybrany na tę funkcję na nową trzyletnia kadencję.

W Warszawie odbyło się spotkanie Stowarzyszenia, na którym wybrano jego zarząd. Stowarzyszenie Wydawców Katolickich jest organizatorem m.in. dorocznych Targów Wydawców Katolickich w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie

Publikujemy treść przekazanego KAI komunikatu SWK

Warszawa, 25 czerwca 2020 r.

Dnia 23 czerwca 2020 r. w sali konferencyjnej Domu Prowincjalnego Księży Pallotynów w Warszawie, ul. Skaryszewskiej 12 odbyło się XXV Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

Uczestniczyło w nim 40 przedstawicieli wydawców – członków Stowarzyszenia. Podczas obrad spotkania omówiono dotychczasową działalność Stowarzyszenia w 2019 roku oraz podsumowano mijającą kadencję ustępującego Zarządu.

Wysłuchano sprawozdania z prac Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2019. Poruszono także sprawy związane z organizacją najważniejszej imprezy Stowarzyszenia, czyli Targów Wydawców Katolickich, które to ze względu na aktualną sytuację epidemiczną zostały przełożone na druga połowę września (24-27.09) i miejmy nadzieję odbędą się w zaplanowanym czasie, choć z wieloma ograniczeniami wynikającymi z wytycznych służb sanitarnych. Wiele uwagi poświęcono ogólnej sytuacji na rynku wydawniczym, jak również rozważano możliwość podjęcia nowych inicjatyw mających na celu promocję wydawnictw religijnych.

Zebrani udzielili absolutorium członkom Zarządu oraz komisji rewizyjnej oraz przyjęli program działania na kolejny rok 2020-21.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, powołano nowy Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich na lata 2020-2023 w następującym składzie: ks. Roman Szpakowski SDB – Prezes, ks. Leszek Skorupa (wyd. Jedność) – wiceprezes, ks. Daniel Łuka SSP (wyd. Edycja Świętego Pawła) – wiceprezes, Jolanta Sosnowska (wyd. Biały Kruk) – sekretarz, Henryk Podolski – skarbnik.

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich powstało 4 grudnia 1993 r. Jest organizacją katolicką założoną na podstawie Ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w RP i działającą w oparciu o przepisy Ustawy o stowarzyszeniach. Zrzesza ponad 70 członków – przedstawicieli największych wydawców katolickich. Jest organizatorem m.in. dorocznych Targów Wydawców Katolickich w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.

W imieniu Zarządu:

ks. Daniel Łuka SSP

Wiceprezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

Zapraszamy na stronę: www.swk.pl

CZYTAJ DALEJ

Kontakt

Redakcja


Centrala: (34) 369 43 22
Sekretariat: redakcja@niedziela.pl, (34) 369 43 02
Dział ogłoszeń: ogloszenia@niedziela.pl, (34) 369 43 65
Księgarnia: kolportaz@niedziela.pl, (34) 369 43 52
Dział kolportażu: kolportaz.niedziela@niedziela.pl, (34) 369 43 51
Patronaty: patronat@niedziela.pl, (34) 369 43 24
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Monika Książek rodo@niedziela.pl, tel: 506 744 552

Redakcja internetowa

E-mail: internet@niedziela.pl
Dział redakcyjny:
Monika Książek - kierownik (monika@niedziela.pl)
Damian Krawczykowski (damian.krawczykowski@niedziela.pl)
Marcin Mysłek (marcin@niedziela.pl)


Tel.: (34) 369 43 25
Dział techniczny: webmaster@niedziela.pl

 

Edycje diecezjalne

Redakcja zielonogórsko-gorzowska: ks. Adrian Put (redaktor odpowiedzialny), Katarzyna Krawcewicz, Kamil Krasowski
E-mail: aspekty@diecezjazg.pl; zielonagora-gorzow@niedziela.pl
Adres: ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Góra
Tel.: 666 028 246
Dyżury: pon.-pt. w godz. 10-13
Redakcja częstochowska: Karolina Mysłek, tel. (34) 369 43 70
 
Redakcja toruńska: ks. Paweł Borowski (redaktor odpowiedzialny),
Renata Czerwińska,
Ewa Melerska
E-mail: torun@niedziela.pl
Adres: ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
Tel.: (56) 622 35 30
Redakcja częstochowska: Beata Pieczykura, tel. (34) 369 43 85


Redakcja szczecińsko-kamieńska: ks. Grzegorz Wejman (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: szczecin@niedziela.pl
Adres: pl. św. Ottona 1, 71-250 Szczecin
Tel./fax: (91) 454 15 91
Dyżury: pon.- pt. w godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Julia A. Lewandowska (edycja.szczecin@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 25


Redakcja częstochowska: Ks. Mariusz Frukacz (redaktor odpowiedzialny)
Sławomir Błaut
Maciej Orman
E-mail: czestochowa@niedziela.pl
Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 369 43 91, (34) 369 43 85


Redakcja kielecka: ks. Tomasz Siemieniec (redaktor odpowiedzialny), Agnieszka Dziarmaga, Katarzyna Dobrowolska, Władysław Burzawa
E-mail: kielce@niedziela.pl
Adres: ul. Jana Pawła II nr 3, 25-013 Kielce
Tel.: (41) 344 20 77
Redakcja częstochowska: Jolanta Marszałek, tel. (34) 369 43 25
E-mail: edycja.kielce@niedziela.pl


Redakcja legnicka: ks. Piotr Nowosielski (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: legnica@niedziela.pl
Adres: ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica
Tel.: (76) 724 41 52
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 28
E-mail: edycja.legnica@niedziela.pl


Redakcja lubelska: ks. Mieczysław Puzewicz, Urszula Buglewicz
E-mail: lublin@niedziela.pl
Adres: Kuria Metropolitalna, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
Tel. kom.: 607 669 192, tel./fax (81) 743 68 47
Redakcja częstochowska: Maciej Orman, tel. (34) 369 43 85,


Redakcja łódzka:
E-mail: lodz@niedziela.pl
Adres: ul. Ks. I. Skorupki 3, 90-458 Łódź
Tel.: (42) 664 87 52
Dyżury w siedzibie redakcji: pon. i śr. godz. 10-12
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka, tel. (34) 369 43 31


Redakcja małopolska: Maria Fortuna-Sudor – redaktor odpowiedzialny,
ks. dr Jan Abrahamowicz – asystent kościelny.
Anna Bandura
E-mail: krakow@niedziela.pl
Adres: ul. Bernardyńska 3, 31-034 Kraków
Tel.: (12) 432 81 57, 605825450
Dyżury: pon. w godz. 13-15, wt. w godz. 10-14 lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
Redakcja częstochowska: Beata Włoga, tel. (34) 369 43 70


Redakcja bielska: ks. Piotr Bączek (redaktor odpowiedzialny) (baczek@niedziela.pl),
Tel.: 502 271 175
Mariusz Rzymek
Monika Jaworska
E-mail: bielsko-biala@niedziela.pl
Adres: ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała
Tel.: (33) 819 06 20
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka, tel. (34) 369 43 28


Redakcja podlaska: ks. Marcin Gołębiewski (redaktor odpowiedzialny), Monika Kanabrodzka
E-mail: drohiczyn@niedziela.pl
Adres: ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn
Tel./fax: (85) 656 57 54
Dyżury: pon., wt., pt. w godz. 8.30-13.30
Redakcja częstochowska: Beata Włoga, tel. (34) 369 43 70


Redakcja przemyska: ks. Zbigniew Suchy (redaktor odpowiedzialny),
Romana Trojniarz
E-mail: przemysl@niedziela.pl
Adres: pl. Katedralny 4 A, 37-700 Przemyśl
Tel.: (16) 676 06 00, 601 855 100
Dyżury: godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Anna Cichobłazińska, tel. (34) 369 43 30
E-mail: edycja.przemysl@niedziela.pl


Redakcja rzeszowska: ks. Józef Kula (redaktor odpowiedzialny),
s. Hieronima Janicka,
Alina Ziętek - Salwik
Adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów
Tel./fax: (17) 852 52 74,
E-mail: rzeszow@niedziela.pl
Dyżury: pon.-pt. w godz. 10-12
Redakcja częstochowska: Anna Wyszyńska (edycja.rzeszow@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 24


Redakcja sandomierska: ks. dr Wojciech Kania (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: ; sandomierz@niedziela.pl
Tel. 601201383
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka (biblia@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 31


Redakcja sosnowiecka: ks. Tomasz Zmarzły (redaktor odpowiedzialny)
Piotr Lorenc
E-mail: sosnowiec@niedziela.pl
Adres: ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec
Tel.: (32) 293 51 51 (Kuria),
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 28


Redakcja świdnicka: ks. Mirosław Bendyk (redaktor prowadzący edycję)
E-mail: swidnica@niedziela.pl
Adres: pl. św. Jana Pawła II 2-3, 58-100 Świdnica
Redakcja częstochowska: Julia A. Lewandowska (edycja.swidnica@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 25

Dyżur telefoniczny: 602-336-086


Redakcja warszawska: Andrzej Tarwid (redaktor odpowiedzialny),
Asystent kościelny: ks. dr Janusz Bodzon
Wojciech Dudkiewicz, Artur Stelmasiak,
Magdalena Wojtak,
dr Łukasz Krzysztofka
E-mail: warszawa@niedziela.pl
Adres: ul. Długa 29, lok 229, 00-238 Warszawa
Tel.: (22) 635 90 69, 600 340 635
Redakcja częstochowska: Beata Pieczykura, tel. (34) 369 43 85


Redakcja wrocławska: Ks. Łukasz Romańczuk (redaktor odpowiedzialny),
Tel.: 696 719 107,
Marzena Cyfert, Grzegorz Kryszczuk
Wanda Mokrzycka - stała współpraca
E-mail: wroclaw@niedziela.pl
Adres: ul. Katedralna 3 (I piętro), 50-328 Wrocław
Redakcja częstochowska: Sławomir Błaut, tel. (34) 369 43 85


Redakcja zamojsko-lubaczowska:
Ks. Krzysztof Hawro (redaktor odpowiedzialny), Ewa Monastyrska
E-mail: zamosc-lubaczow@niedziela.pl
Adres: ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
Tel.: 783 596 040
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 28


CZYTAJ DALEJ

Bp Kawa: czas, abyśmy z odwagą mówili: „jestem człowiekiem wierzącym”

2020-08-12 20:54

[ TEMATY ]

wiara

chrześcijanin

franciszkanie.pl

Przyszedł czas, abyśmy z odwagą mówili: jestem człowiekiem wierzącym, ochrzczonym, chcę żyć według wartości, które noszę w swoim sercu – mówił bp Edward Kawa ze Lwowa podczas Mszy św. w czasie Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla.

W homilii bp Kawa pytał, dlaczego dzisiaj, jako ludzie wierzący, „tak często jesteśmy smutni, tak często boimy się bronić swoich wartości, tak często się lękamy, aby ktoś o nas źle nie mówił?”

– Często nawet boimy się przyznać się do tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Może właśnie przyszedł czas, abyśmy z odwagą razem za Maryją mówili te słowa: Wielbi dusza moja Pana, moje życie jest uwielbieniem Pana, jestem człowiekiem wierzącym, ochrzczonym, chcę żyć według wartości, które noszę w swoim sercu, które Bóg włożył mi w serce. I chcę, aby te wartości były naprawdę wszędzie tam, gdzie ja jestem: w moim domu, w mojej ojczyźnie. I nikt i nic, żaden system, żadna ideologia, żadna propaganda medialna czy żaden inny system nie może nam tego zniszczyć – podkreślił bp Kawa.

Nawiązując do fragmentu Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety przez Maryję, kaznodzieja ocenił, że w takim stanie, w jakim była św. Elżbieta, znajduje się Kościół katolicki w Polsce i na świecie. Odniósł się w ten sposób do ostatnich wydarzeń w Warszawie, gdzie doszło do profanacji symboli religijnych i patriotycznych.

– To są rzeczy, które są niedopuszczalne, które godzą nie tylko w naszą godność chrześcijan i katolików, ale to są rzeczy, które tak naprawdę godzą w naszą tożsamość. I nie możemy milczeć. Nie możemy być pasywnymi czy obojętnymi. „Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli” - jest to słowo, które dzisiaj bardzo mocno jest dla nas aktualne – podkreślił.

Lwowski biskup pomocniczy stwierdził, że w matce Jana Chrzciciela możemy odnaleźć siebie, ponieważ u każdego z nas rodzi się wiele pytań na temat obecnej sytuacji i każdy z nas odczuwa pewną samotność – i to nie tylko teraz, kiedy panują obostrzenia związane z epidemią.

– Przeżywamy teraz czas wielkiej samotności, kryzys. Czujemy się bardzo często niepotrzebni, jeśli nie jesteśmy produktywni, jeśli nasze życie nie przynosi sukcesów. Jeśli nie nadążamy za tym światem, to bardzo często jesteśmy właśnie w takim stanie jak Elżbieta. Wpatrując się w Elżbietę można dzisiaj dla siebie znaleźć bardzo dużo odpowiedzi. Ta, która całe życie uchodziła za przeklętą, stała się błogosławioną, dlatego że poczęła życie w swoim łonie, pod swoim sercem. Bóg zmienia przekleństwo w błogosławieństwo. I dzisiaj Bóg chce dokonać takiej przemiany w naszym życiu. Chce to, co dzisiaj jest dla nas największym ciężarem przekleństwem, aby stało się dla nas wielkim darem – mówił.

Zdaniem hierarchy, dzisiaj Kościół jest tak jak św. Elżbieta – ma w sobie życie, ale jest bardzo izolowany i marginalizowany.

Bp Kawa podkreślił, że tak jak do Elżbiety, tak dzisiaj Maryja „śpieszy dzisiaj, aby przybyć do nas, abyśmy nie byli samotni, abyśmy się nie czuli odrzuceni, czy zapomniani”.

Tegoroczny odpust jest przeżywany w wyjątkowych okolicznościach z kilku powodów. Pierwszym jest trwająca pandemia, z powodu której program uroczystości został mocno okrojony. Kolejny to uroczyste ogłoszenie dekretu o podniesieniu kościoła w Kalwarii Pacławskiej do godności bazyliki mniejszej. Dokona tego nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio podczas Mszy św. 13 sierpnia o godz. 18.00.

W tym roku przypada również 400. rocznica urodzin Andrzeja Maksymiliana Fredry, fundatora Kalwarii Pacławskiej, który rozpoczął w 1665 r. budowę pierwszego kościoła oraz klasztoru i dróżek kalwaryjskich, a w 1668 r. zaprosił franciszkanów, aby opiekowali się tym miejscem i przybywającymi pielgrzymami.

Franciszkanie chcą także uczcić 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Z tej okazji 13 sierpnia o 20.45 na placu kościelnym odbędzie się prawykonanie oratorium „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” autorstwa Andrzeja Głowienki.

Obchody odpustu kalwaryjskiego potrwają do 15 sierpnia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję